• Tartalom

424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Koncessziós Irodáról

2021.05.27.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Koncessziós Iroda jogállása

1. § (1) A Nemzeti Koncessziós Iroda (a továbbiakban: Iroda) az általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszterelnök kabinetfőnöke) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) Az Iroda gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az Iroda gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a miniszterelnök kabinetfőnöke által vezetett minisztérium gondoskodik.

(3) Az Iroda a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

2. A Nemzeti Koncessziós Iroda szervezete

2. § (1) Az Irodát elnök vezeti.

(2) Az elnököt az Iroda szervezeti és működési szabályzatában kijelölt szakmai vezető, illetve szakmai felsővezető helyettesíti azzal, hogy egyidejűleg több helyettes is kijelölhető a hozzájuk tartozó szakterületek megjelölésével.

3. A Nemzeti Koncessziós Iroda feladat- és hatásköre

3. §1 (1) Az Iroda szakmai feladatai körében

a) összegyűjti és rendszerezi az állam koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárással összefüggő tevékenységére vonatkozó információkat, hazai és nemzetközi gyakorlatokat,

b) előkészíti az állam Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére vonatkozó gazdasági, társadalmi, jogi hatástanulmányokat, döntéselőkészítő dokumentumokat,

c) javaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnökének egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére, illetve a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására,

d) az állam Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére és a koncessziós, illetve a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokra vonatkozó egységes módszertant, eljárásrendet és monitoring rendszert alakít ki és működtet,

e)2 kormányrendeleti kijelölés esetén ellátja a Ktv. szerinti koncessziós pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) szabályozott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás kiírására és lefolytatására vonatkozó feladatokat, és megköti a Ktv. szerinti koncessziós szerződést, illetve a Kbt. szerinti koncessziót.

(2)3 Ha a Ktv. szerinti koncessziós vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás tekintetében – a Kormány rendelete alapján – a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladatokra kijelölt miniszter a miniszterelnök kabinetfőnöke, akkor az Iroda a miniszterelnök kabinetfőnöke felkérése alapján közreműködik a pályázat kiírásában, elbírálásában, ajánlattételi felhívás kiadásában, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásában és a koncessziós szerződés megkötésében, továbbá a Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, valamint a Kbt. szerinti koncesszió megkötésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3)4 Ha a Ktv. szerinti koncessziós vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás tekintetében – a Kormány rendelete alapján – a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladatokra kijelölt központi kormányzati igazgatási szerv az Iroda, akkor az Iroda ellátja a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatokat, és megköti a koncessziós szerződést, továbbá teljesíti a Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, valamint a Kbt. szerinti koncesszió megkötésével és a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat.

(4)5 Ha az adott eljárás tekintetében a Ktv. 5. §-a szerinti feladatokra kijelölt miniszter nem a miniszterelnök kabinetfőnöke, az Iroda az állam nevében eljáró ágazati miniszter felkérése alapján – a miniszterelnök kabinetfőnöke egyetértése esetén – közreműködhet a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatok ellátásában és a koncessziós szerződés megkötésében, továbbá a Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, valamint a Kbt. szerinti koncesszió megkötésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

(5) Az Iroda koordinációs feladatai körében szervezi, összehangolja az állam egységes, a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére, eljárására vonatkozó kormányzati tevékenységet, amely keretében

a) folyamatos kapcsolatot tart fenn a feladattal érintett központi államigazgatási szervekkel,

b) folyamatos kapcsolatot tart fenn a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárással érintett szervekkel,

c) közreműködik a miniszterelnök kabinetfőnöke által létrehozott munkacsoport munkájának szervezésében,

d) szakmai javaslatokat fogalmaz meg minisztériumok és érintett állami szervek számára az egységes kormányzati koncessziós politika kialakítására és működésére.

(6) Az Iroda javaslatot tehet a miniszterelnök kabinetfőnökének a feladat- és hatáskörét, valamint az állam koncessziós tevékenységét érintő jogszabályok megalkotására.

(7) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetben, a pályázati vagy ajánlattételi felhívásban előírt részvételi díjat, valamint a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásban iratbetekintéssel kapcsolatban felmerült térítési díjat az Iroda pályázati vagy ajánlattételi felhívásban meghatározott számlaszámára a pályázati vagy ajánlattételi felhívásban meghatározott módon kell teljesíteni. A részvételi díj befizetéséből származó bevételeket a Ktv. szerinti pályázati és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárások előkészítésével, lebonyolításával közvetlenül érintett feladatokra kell fordítani az államháztartási jogszabályok figyelembe vételével. A részvételi díj felhasználásáról az Iroda elnöke dönt.

(8)6 A (2)–(4) bekezdés szerinti esetben a Kbt. szerinti koncesszió megkötését követően – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési tevékenység szerint illetékes ágazati miniszter vagy jogszabályban kijelölt egyéb szerv gyakorolja az államot megillető, a koncesszió teljesítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési szerződés szerinti tevékenység szerint illetékes ágazati miniszter vagy jogszabályban kijelölt egyéb szerv állam nevében szerződő félként való eljárásához, így a közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési szerződés alapján az államot megillető valamennyi jog és kötelezettség gyakorlásához a koncesszió jogosultjának hozzájárulása nem szükséges.

(9)7 A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter, illetve a 3. § (3) bekezdése szerinti esetben az Iroda – amennyiben törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségét és a Ktv. 5. § (5) bekezdése szerinti véleményeztetési kötelezettséget a miniszternek, illetve az Iroda elnökének a Hivatalos Értesítőben közzétett közleménye útján is teljesítheti.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2020. szeptember 9-én lép hatályba.

1

A 3. § a 727/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

2

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (8) bekezdését a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

7

A 3. § (9) bekezdését a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére