• Tartalom

438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

a központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

2021.03.11.

A Kormány az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó nyugellátások megállapítása érdekében a központi nyugdíjbiztosítási szervként eljáró Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére az adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 50. §-a szerint bevallott, természetes személyekre vonatkozó, a foglalkoztatók, a foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozók és az őstermelők által bevallott adatokkal megegyező adatok közül:

a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát, jogelődjének adóazonosító számát, a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a természetes személy nyugdíjas státuszát, a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: gyed) és a gyermekgondozást segítő ellátás (a továbbiakban: gyes), örökbefogadói díj folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az adatot, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességét,

c) a társadalombiztosítási járulék alapját, illetőleg a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelemre vonatkozó adatot, a társadalombiztosítási járulék-köteles, illetőleg a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, a levont társadalombiztosítási járulék, illetőleg a nyugdíjjárulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

d) a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, és az ezen időtartamra vonatkozó levont társadalombiztosítási járulék és nyugdíjjárulék alapját és összegét,

e) a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj, álláskeresési támogatás, fejlesztési foglalkoztatási díj folyósításának időtartamát, az ellátás összegét és az abból levont nyugdíjjárulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

f) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

g) a foglalkozás Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: FEOR) számát, a heti munkaidő tartamát,

h) az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét (munkaórában),

i) a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

j) a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 42. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

k) az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes – összegét és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben,

l) a felszolgálási díj után fizetett társadalombiztosítási járulék alapját és összegét,

m) a tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet által a tagja után fizetendő nyugdíjjárulék alapját és összegét.

2. § Az állami adóhatóság átadja az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz megállapítása érdekében a Kincstár mint egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró egészségbiztosítási szerv, valamint az egészségbiztosítási szervként eljáró Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:

a) a Tbj. 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét, adóazonosító számát,

b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

c) a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát,

d) a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a természetes személy nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét és azt az adatot, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e,

f) a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelmet, a társadalombiztosítási járulék-köteles jutalom összegét, illetve a levont társadalombiztosítási járulék összegét,

g) a társadalombiztosítási járulék levonása, illetve levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

h) a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetve az ezen időtartamra vonatkozó levont társadalombiztosítási járulék alapját és összegét,

i) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

j) a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

k) a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

l) a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 42. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását.

3. § Az állami adóhatóság átadja a Kincstár mint rehabilitációs hatóságként kijelölt központi nyugdíjbiztosítási szerv részére – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai folyósításának, a részükre nyújtott rehabilitációs szolgáltatások biztosításának és azokhoz kapcsolódó megszüntetési ok fennállásának vizsgálata céljából – az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:

a) a Tbj. 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,

b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

c) azon természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét, aki rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

d) a természetes személy társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a természetes személy nyugdíjas státuszát,

f) a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem összegére vonatkozó adatot, a levont társadalombiztosítási járulék összegét és a levonás elmaradásának okát,

g) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

h) a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

i) az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes – összegét és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben.

4. §1 Az állami adóhatóság átadja az állami foglalkoztatási szerv és a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:

a) a Tbj. 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,

b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

c) a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét,

d) a természetes személy társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségét, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő naptári napjainak számát,

f) a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelmet, a társadalombiztosítási járulék-köteles jutalom összegét, a levont társadalombiztosítási járulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

g) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

h) a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

i) az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes – összegét és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben, és

j) a felszolgálási díj után fizetett társadalombiztosítási járulék alapját és levont összegét.

5. § Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a központi nyugdíjbiztosítási szervként eljáró Kincstár és a Kincstár mint egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró egészségbiztosítási szerv, valamint az egészségbiztosítási szervként eljáró NEAK részére kisadózó vállalkozásonként – a kisadózó vállalkozás elnevezésének és adószámának megjelölésével – a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának és a biztosítás szünetelésének időtartamára, valamint az ellátások alapjára vonatkozó adatot a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján.

6. § (1) Az állami adóhatóság az 1–4. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, az Art. 50. §-a szerinti bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget.

(2) Az állami adóhatóság az 5. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, a Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget, amennyiben az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatot az állami adóhatósághoz a tárgyhónapban jelentették be.

(3) Az állami adóhatóság a NEAK mint a biztosítotti nyilvántartást vezető szerv részére a biztosítotti nyilvántartás vezetése érdekében haladéktalanul elektronikus úton – a kisadózó vállalkozás elnevezésének és adószámának megjelölésével – átadja a kisadózó vállalkozások Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentéseinek adattartalma alapján

a) a főállású kisadózó természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) az arra vonatkozó tényadatot, hogy

ba) a kisadózó magánszemély biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel jön létre, és

bb) a kisadózó adóalanyisága megszűnt, illetve

c) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének kezdetére és végére vonatkozó adatot.

7. § (1) Az Art. 50. §-a szerinti bevallás kijavítása, önellenőrzéssel történő helyesbítése esetén az állami adóhatóság az 1–4. § alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás vagy az önellenőrzés benyújtásának időpontját követő hónap utolsó napjáig az érintett időszakban hatályos jogszabályokban előírtak szerint kijavított, önellenőrzött adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti.

(2) Az Art. 50. §-a szerinti bevallás ellenőrzése esetén az állami adóhatóság az 1–4. § alapján teljesített adatszolgáltatást az ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat véglegessé válása időpontját követő hónap utolsó napjáig a határozatban megállapított adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban teljesített adatszolgáltatás adatait érinti.

(3) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés kijavítása vagy változása esetén az állami adóhatóság az 5. § alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás, változásbejelentés benyújtásának időpontját követő hónap utolsó napjáig a kijavítással, változásbejelentéssel érintett adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti.

(4) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés, kijavítás, változásbejelentés ellenőrzése esetén az állami adóhatóság az 5. § alapján teljesített adatszolgáltatást az ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat véglegessé válásának időpontját követő hónap utolsó napjáig a határozatban megállapított adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban teljesített adatszolgáltatás adatait érinti.

8. § (1)2 Az állami adó- és vámhatóság megállapodást köt a Kincstárral, a NEAK-kal, az állami foglalkoztatási szervvel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósággal az adatátadás formájáról, formátumáról, az adatok fogadásáról, az átadásra kerülő adatállományok minőségéről, az adatvizsgálat során alkalmazandó minőségi paraméterek meghatározásáról.

(2) Az érintett felek az (1) bekezdés szerinti megállapodást évente kötelesek felülvizsgálni, szükség esetén módosítani.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § (1) E rendeletet első alkalommal a 2020. június 30-át követő időszakra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében kell alkalmazni.

(2)3 Az állami adó- és vámhatóság a Kincstár, a NEAK, az állami foglalkoztatási szerv és a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul felülvizsgálja vagy – amennyiben szükséges – megköti a 8. § (1) bekezdése szerinti megállapodásokat.

11. §4

1

A 4. § nyitó szövegrésze a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 8. § (1) bekezdése a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 10. § (2) bekezdése a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére