• Tartalom

475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

2020.11.02.

A Kormány
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 15. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatnál vagy más, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény hatálya alá nem tartozó költségvetési szervnél kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakra, valamint ilyen tevékenységet végezni kívánó személyekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség: a művészeti képzési területen a munkakörnek megfelelő alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség vagy annak megfeleltethető korábbi főiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség, továbbá zene- és táncművészeti tevékenység esetében a tanári végzettség, valamint színházművészeti tevékenység esetében a művészetközvetítési képzési területen szerzett végzettség, ha nincs a művészeti munkakörnek megfelelő hazai szakirányú felsőfokú képzés, akkor szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a munkakör betöltéséhez szükséges szakmában szerzett, az államilag elismert, középfokú szakképzettséget nyújtó képzésben szerzett szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést, az államilag elismert, középfokú szakképzettséget nyújtó képzés szerinti szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető végzettséget, illetve minden korábbi jogszabály alapján szakmai vizsga teljesítésével szerzett művészi vagy művészeti munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséget;

2. felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az államilag elismert felsőfokú szakképzettséget nyújtó képzés szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés;

3. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettség;

4. fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség: az Nftv. szerinti főiskolai szintű végzettség és szakirányú szakképzettség vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség, egyetemi szintű végzettség és szakirányú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakirányú szakképzettség;

5. kulturális tevékenység: a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi tevékenységek együttes elnevezése;

6. kutatónap: a tudományos szakfeladat ellátására biztosított olyan munkanap, amely során a foglalkoztatott jogosult a munkavégzési hely szabad megválasztására;

7. mesterfokozatú szakképzettség: az Nftv. szerinti egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzettség;

8. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség: az Nftv. szerinti felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szinten szerzett, a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakképzettség;

9. szakirányú szakképzettség: felsőfokú végzettséghez kapcsolódó, a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakképzettség;

10. szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség: az Nftv. szerint felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet követően szerezhető szakirányú szakképzettség, valamint az 1996. szeptember 1-je előtt, a felsőoktatási intézményekben létesített szakosító továbbképzési szakokon szerzett szakosító továbbképzési oklevél által tanúsított szakképzettség;

11. tudományos fokozat: az Nftv. szerinti doktori képzésben szerzett tudományos fokozat [Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Liberal Arts (DLA)], a tudomány kandidátusa, az 1984 előtt szerzett egyetemi doktori cím, a tudomány doktora, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat.

2. A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei

3. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény (a továbbiakban: Kultv.) szerinti közművelődési tevékenység (a továbbiakban: közművelődési tevékenység), illetve a Kultv. szerinti közgyűjteményi tevékenység (a továbbiakban: közgyűjteményi tevékenység) biztosításáért felelős magasabb vezetői vagy vezetői megbízás feltétele a megbízás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

4. § Kulturális tevékenységet ellátó munkakör (a továbbiakban: kulturális munkakör) – az 1. melléklet szerinti vezetői és magasabb vezetői megbízás kivételével – pályázat nélkül is betölthető.

3. A gyakornoki időre vonatkozó szabályok

5. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (a továbbiakban: Kjt.) 22. § (4) és (5) bekezdése szerinti munkakörnek a 2. melléklet szerinti kulturális munkakörök tekintendők.

(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni:

a) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Emtv.) szerinti művészeti tevékenység ellátására irányuló munkakörben,

b) közművelődési vagy közgyűjteményi tevékenység ellátására irányuló munkakörben, ha a közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt,

c) annak, aki a munkáltató kulturális tevékenysége körében bármilyen kulturális munkakörben már teljesítette a gyakornoki követelményeket.

4. A vezetői megbízással kapcsolatos szabályok

6. § (1) Közművelődési tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti felsőfokú szakirányú szakképesítésének és egyben az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Közművelődési tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában meghatározott szakvizsgájának és egyben az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

7. § (1) A Kultv. szerinti tudományos és szakkönyvtári tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel és

ab) a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel és

ac) legalább egyéves vezetői gyakorlattal,

b) végzettségének, szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) végzettségének és szakképzettségének vagy az ellátott kulturális tevékenységnek, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) A Kultv. szerinti települési könyvtári ellátást biztosító tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Kultv. szerinti nyilvános könyvtári tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői vagy vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett.

8. § (1) A Kultv. szerinti hang- és képarchívumi tevékenység (a továbbiakban: hang- és képarchívumi tevékenység) ellátásának biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel és

ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) a végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Hang- és képarchívumi tevékenység ellátásának biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

9. § (1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerinti levéltári tevékenység (a továbbiakban: levéltári tevékenység) biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel és

ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(2) Levéltári tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

10. § (1) A Kultv. szerinti múzeumi szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel és

ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(2) A Kultv. szerinti múzeumi szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és

ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább négyéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(3) A Kultv. szerinti közérdekű muzeális gyűjtemény vagy közérdekű muzeális kiállítóhely szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői, illetve vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett.

11. § (1) Az alkotóművészeti tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői és vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

(2) Az Emtv. szerinti előadó-művészeti tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői és vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

12. § Több kulturális tevékenység ellátását biztosító szervezeti egység vezetésére irányuló magasabb vezetői vagy vezetői megbízást az láthat el, aki legalább a szervezeti egység egyik kulturális tevékenysége tekintetében megfelel a magasabb vezetői vagy vezetői megbízással szemben az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

13. § (1) A kulturális tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás akkreditált képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a magasabb vezetői megbízást vissza kell vonni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti magasabb vezető mentesül az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1) bekezdés szerinti képzést a magasabb vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

14. § Magasabb vezető megbízásához – ha nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – szükséges a fenntartó egyetértése is.

5. A munkaidő-kedvezményre vonatkozó szabályok

15. § (1) A 3. melléklet szerinti tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazott tudományos feladatait egyéni tudományos munkaterv (a továbbiakban: munkaterv) alapján végzi. A munkatervet a tudományos kutatás szabadságának biztosítása mellett, de a munkakörében ellátott kulturális tevékenységéhez igazodóan a közalkalmazott évente elkészíti, és jóváhagyásra benyújtja a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

(2) A tudományos munkakört betöltő közalkalmazott – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább kéthetente egy, legfeljebb hetente egy kutatónap igénybevételére jogosult a munkaterv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott rendben.

(3) Ha az (1) bekezdés munkaterv szerinti tudományos kutatás jellege indokolja, a kutatónapok összevontan is kiadhatóak a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyedi engedélye alapján.

(4) A tudományos munkakört betöltő közalkalmazott a kutatónapok felhasználásáról egyéni tudományos munkabeszámoló (a továbbiakban: munkabeszámoló) keretében évente beszámolni köteles. Amennyiben a munkabeszámoló alapján nem igazolható a kutatónapoknak a munkaterv szerinti felhasználása, a következő évben a tudományos munkakör betöltője nem jogosult kutatónap igénybevételére.

(5) A munkaterv és a munkabeszámoló benyújtásának és elfogadásának rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója saját hatáskörben állapítja meg.

6. A munkakörökre, fizetési osztályokra, bérpótlékokra vonatkozó szabályok

16. § (1) A kulturális munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, valamint a munkakör betöltéséhez a Kjt. 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési és többletkövetelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Ha a 2. melléklet a kulturális munkakörre nem határoz meg képesítési előírást, akkor a munkakör betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

(3) A KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

17. § (1) A könyvtári, levéltári, illetve muzeális intézményi munkakörök betöltéséhez előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell tekinteni az ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet.

(2) A közművelődési munkakör esetében jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az államilag elismert szakképzésben felsőfokú közművelődési szakember, felsőfokú kulturális menedzser és felsőfokú közművelődési menedzser szakképesítést igazoló bizonyítvány.

18. § (1) A besorolás megállapításakor főiskolai szintű végzettségként kell figyelembe venni a tanítóképző intézeti népművelő-könyvtáros, továbbá a tanítóképző főiskolai szakkollégiumi (könyvtáros, népművelő) oklevelet, valamint a hároméves népművelő-könyvtáros szakot, illetőleg a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek részére a főiskolai végzettség megszerzésének feltételeiről szóló 2/1976. (IX. 14.) OM rendelet alapján szerzett képzettséget.

(2) A besorolás megállapításakor főiskolai végzettségként kell figyelembe venni zeneművészeti szakiskola, az állami zenekonzervatórium tanárképző tagozatán szerzett állami zenekonzervatóriumi, valamint a művészeti szaktanárképzőben szerzett oklevelet.

19. § A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízásnak minősülő beosztások körét és a vezetői pótlék minimális mértékét az 1. melléklet határozza meg.

20. § (1) Pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett koncertmesteri vagy szólamvezetői feladatot is ellát. A pótlék mértéke koncertmester esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 75%-a, szólamvezető esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(2) Területi pótlék jár annak a közgyűjteményi, valamint közművelődési tevékenységet ellátó közalkalmazottnak, aki olyan településen dolgozik, amely szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelet szerinti kedvezményezett települések jegyzékében. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 35%-a.

(3) Oktatói pótlék állapítható meg annak a közalkalmazottnak, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók, szakképző intézményi, szakgimnáziumi, szakiskolai tanulók vagy szakmai gyakorlatot végzők betanításával, gyakorlatának vezetésével foglalkozik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 15%–35%-a lehet.

(4) Kutatói pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki az ellátott kulturális tevékenységhez kapcsolódó szakmai területéhez köthető témakörben tudományos fokozattal rendelkezik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(5) A kulturális tevékenységet ellátó közalkalmazottat kulturális illetménypótlék illeti meg. A kulturális illetménypótléknak a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

22. § (1) E rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak munkakörét a 2. mellékletnek megfelelően meg kell állapítani.

(2) Az a közalkalmazott, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete alapján töltötte be munkakörét, és nem felel meg az e rendelet szerint a munkakörére vonatkozó képesítési és többletkövetelményeknek, de e rendelet hatálybalépésének napján az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig 5 évnél kevesebb ideje van hátra, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig munkakörében továbbfoglalkoztatható.

(3) Az R. 1. számú melléklete szerinti, de a 2. vagy a 3. mellékletben nem szereplő munkaköröknek a 2. vagy a 3. melléklet szerinti munkaköröknek történő megfeleltetését az 5. melléklet tartalmazza.

23. § Ez a rendelet a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

24. §1

1. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Vezető és magasabb vezető beosztások köre és a vezetői pótlék minimális mértéke

 

A

B

1.

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék (%)

2.

Magasabb vezető

3.

Országos szakkönyvtár és egyetemi könyvtár főigazgatója, igazgatója

300

4.

Országos szakkönyvtár és egyetemi könyvtár főigazgató-helyettese, igazgatóhelyettese

275

5.

Főiskolai könyvtár igazgatója

275

6.

Főiskolai könyvtár igazgatóhelyettese

250

7.

Országos szakmúzeum, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatója

250

8.

Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója

225

9.

Községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója

200

10.

Felsőoktatási levéltár, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatója vagy vezetője, felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá nem tartozó kari könyvtárának vezetője

200

11.

Felsőoktatási levéltár, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatóhelyettese

150

12.

Országos szakmúzeum, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatóhelyettese

200

13.

Területi múzeum igazgatója

200

14.

Területi múzeum igazgatóhelyettese

150

15.

Közérdekű muzeális gyűjtemény, közérdekű muzeális kiállítóhely vezetője

150

16.

Városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény igazgatóhelyettese

175

17.

Vezető

18.

Igazgató

225

19.

Főosztályvezető

200

20.

Főosztályvezető-helyettes

175

21.

Osztályvezető

150

22.

Osztályvezető-helyettes

125

23.

Csoportvezető

100

24.

Egyéb vezető

100

2. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Kulturális munkakörök, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályok, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési és többletkövetelmények

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Munkakör
megnevezése

Fizetési osztály

Végzettség követelmény

Egyéb követelmény

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2.

1. Levéltári szakmai munkakörök

3.

főlevéltáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat

4.

levéltáros

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

5.

segédlevéltáros

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség

6.

levéltáros asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés

7.

levéltári kezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés

8.

levéltári főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és
a munkakörnek megfelelő szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat

9.

levéltári restaurátor

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és
a munkakörnek megfelelő szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

10.

levéltári segédrestaurátor

 

 

 

 

*

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és
a munkakörnek megfelelő szakképzettség

11.

levéltári restaurátor asszisztens

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és
a munkakörnek megfelelő szakképzettség

12.

levéltári könyvkötő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

13.

levéltári fotós

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

14.

levéltári reprográfus

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

15.

levéltári főkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat

16.

levéltári könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

17.

levéltári segédkönyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

18.

levéltári könyvtári asszisztens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

19.

levéltári könyvtárkezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

20.

levéltárpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti megfelelő tanári szakképzettség

21.

levéltári közművelődési szakember vagy levéltári kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

22.

levéltári informatikus

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképzettség

23.

levéltári rendszergazda

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképesítés

24.

levéltári jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

25.

levéltári vagyonőr

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

26.

levéltári támogató munkatárs

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

27.

2. Muzeális intézményi szakmai munkakörök

28.

főmuzeológus (vagy főkurátor)

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

29.

muzeológus (vagy kurátor)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

30.

segédmuzeológus (vagy segédkurátor, vagy muzeológus asszisztens)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

31.

műtárgykölcsönzési szakember (vagy múzeumi regisztrátor)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

32.

főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

33.

restaurátor

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

34.

segédrestaurátor

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

35.

múzeumi főpreparátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

36.

múzeumi preparátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

37.

múzeumi segédpreparátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

38.

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I. – restaurátor technikus

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

középiskolai végzettség, továbbá restaurátor technikusi szakképesítés

39.

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs II. – műtárgyvédelmi asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

középiskolai végzettség, továbbá műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés

40.

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs III. – preparátor asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

középiskolai végzettség, továbbá múzeumi preparátor szakképesítés, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

41.

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs IV. – múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

fizetési osztálynak megfelelő végzettség, továbbá múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés vagy szakirányú szakképzettség

42.

állományvédelmi felelős

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

középiskolai végzettség és restaurátor technikusi, műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi preparátor vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

műtárgyvédelmi ismereteket tartalmazó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább
60 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

43.

múzeumi főkönyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy
120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

44.

múzeumi könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

45.

múzeumi segédkönyvtáros

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

46.

múzeumi könyvtáros asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

47.

múzeumi könyvtárkezelő

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

48.

múzeumi főadattáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

49.

múzeumi adattáros

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

50.

múzeumi adattárkezelő

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

51.

vezető múzeumpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő pedagógiai szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

52.

múzeumpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az szakirányú szakképzettség

53.

múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

54.

múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

55.

tárlatvezető, múzeumi mediátor, múzeumi animátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

56.

múzeumi fotós

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

57.

régésztechnikus

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

58.

múzeumi térinformatikus

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

59.

múzeumi geodéta, múzeumi rajzoló

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

60.

múzeumi grafikus, kiállítás-tervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

61.

múzeumi kiállítás-rendező

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

62.

múzeumi informatikus

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképzettség

63.

múzeumi adatrögzítő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

64.

múzeumi kiadvány- vagy honlapszerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

65.

vezető teremőr

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

66.

teremőr, közönségkapcsolati szakember

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

67.

múzeumi jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

68.

múzeumi vagyonőr

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

69.

múzeumi támogató munkatárs

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

70.

3. Könyvtári szakmai munkakörök

71.

főkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat

72.

tudományos kutató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

73.

könyvtáros, informatikus könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

74.

bibliográfus, feldolgozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

75.

gyermekkönyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

76.

gyűjteményszervező könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

77.

helyismereti könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

78.

olvasószolgálati könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

79.

tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

80.

zenei könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

81.

kutatástámogató könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

82.

régi könyves könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

83.

kézirattáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

84.

könyvtárostanár, könyvtárpedagógiai tanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

85.

segédkönyvtáros

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

86.

könyvtáros asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

87.

informatikus

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképesítés, szakképzettség

88.

könyvtári restaurátor

 

 

 

*

*

*

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképesítés, szakképzettség

89.

könyvtári könyvkötő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

90.

könyvtárkezelő

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

91.

raktáros

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

92.

adatrögzítő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

93.

minőségügyi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

94.

nemzetközi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

95.

kommunikációs és közönségkapcsolati referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

96.

kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

97.

digitális tartalomfejlesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

98.

könyvtári vagyonőr, könyvtári biztonságtechnikus

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

99.

könyvtári támogató munkatárs

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

100.

4. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök

101.

főarchivátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

102.

archivátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

103.

segéd-archivátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

104.

tudományos kutató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

105.

nemzetközi referens

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

106.

szaktájékoztató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

107.

adatbáziskezelő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

108.

filmes szakkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

109.

gyűjteményvezető

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

110.

gyűjteményvezető

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

111.

technikai főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

112.

technikai munkatárs

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

113.

mozgókép restaurátor

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

114.

főraktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

115.

raktáros

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

116.

kiadvány főszerkesztő

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

117.

kiadvány szerkesztő

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

118.

honlap szerkesztő

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

119.

filmmúzeum moziüzemvezető

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

120.

mozgóképforgalmazó szakreferens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

121.

archívumi támogató munkatárs

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

122.

5. Közművelődési szakmai munkakörök

123.

vezető közművelődési szakember

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

felsőfokú közművelődési szakképzettség

3 év, közművelődési szakember munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

124.

közművelődési szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

125.

közművelődési munkatárs

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

126.

felnőttképzési szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő felsőfokú andragógusi szakképzettség vagy további középfokú közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

127.

tudományos kutató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

mesterfokozatú közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú mesterfokozat és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés

I fizetési osztály esetén
1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat; J fizetési osztály esetén PhD,
DLA tudományos fokozat

128.

média szerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő kommunikációs, multimédiás, informatikus, webfejlesztő vagy grafikus szakképesítés, szakképzettség

129.

információs- és közönségszolgálati munkatárs

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő kommunikációs, animátor vagy közösségfejlesztő szakképesítés, szakképzettség

130.

művészeti vezető

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti szakképesítés vagy felsőfokú végzettség művészeti szakképzettség

131.

népijáték- és kismesterségek oktató

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

132.

kommunikációs- és marketing szakember

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű kommunikációs vagy marketing szakképesítés, vagy felsőfokú végzettség és kommunikációs vagy marketing szakképzettség

133.

ifjúságsegítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű ifjúságsegítői vagy szociális szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és ifjúságsegítői vagy szociális szakképzettség

134.

rendezvényszervező

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezvényszervezői vagy közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

135.

kiállításrendező

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy a munkakörnek megfelelő akkreditált szakmai továbbképzési tanfolyam teljesítése

136.

rendezvénytechnikus

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

137.

közművelődési támogató munkatárs

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

138.

6. Alkotóművészeti intézménynél művészeti szakmai munkakörök

139.

művészeti főtanácsadó

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

művészettörténet, művészettudomány vagy esztétika szakon szerzett mesterfokozatú szakképzettség, vagy képzőművészeti vagy iparművészeti mesterfokozatú szakképzettség

I fizetési osztály esetén
1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat; J fizetési osztály esetén PhD,
DLA tudományos fokozat

140.

művészeti tanácsadó

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári, művészettörténész, kiállításrendező szakképzettség

141.

művészettörténész-kiállításrendező

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

művészettörténet szakon szerzett mesterfokozatú szakképzettség

I fizetési osztály esetén
1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je
után szerzett egyetemi tudományos fokozat; J fizetési osztály esetén PhD,
DLA tudományos fokozat

142.

kiállításrendező

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

bölcsészképzésben vagy képzőművészeti képzésben vagy iparművészeti képzésben szerzett mesterfokozatú szakképzettség; a fizetési osztálynak megfelelő szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári szakán szerzett szakképzettség

143.

gyűjteménykezelő, adattáros

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

144.

alkotóművészeti támogató munkatárs

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

145.

7. Előadó-művészeti intézménynél művészi és művészeti munkakörök

146.

rendező

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezői, operarendezői vagy színházrendezői mesterfokozatú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés; továbbá alapfokozat és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés

147.

karmester, karnagy

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség

148.

balettmester, koreográfus

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség

149.

dramaturg

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

színházművészeti képzésben vagy tudományegyetem bölcsészkarán szerzett a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség

150.

lektor

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség

151.

színész

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

152.

bábszínész

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

153.

magánénekes

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

154.

magántáncos, első magántáncos

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

155.

énekes, hangszeres szólista

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

156.

táncos szólista

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

157.

vers- és prózamondó

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

158.

opera-, szimfonikus és kamarazenei tag

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

159.

játékmester

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú szakképzettség

160.

korrepetítor, énekmester

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

161.

díszlet-, jelmeztervező

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

mesterfokozatú szakirányú szakképzettség

162.

népi zenekar vezető

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

163.

festő, szobrász, bábtervező

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú szakképzettség

164.

bábkészítő

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

szakirányú szakgimnáziumi szakképesítés vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés

165.

énekkari tag

*

*

 

*

 

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

166.

egyéb zenekari tag

*

*

 

*

 

*

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

167.

tánckari tag

*

*

 

*

*

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

168.

artista

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

169.

pantomimes

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

170.

segédrendező, asszisztens

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

171.

ügyelő, súgó

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

172.

szcenikus

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

173.

segédszínész

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

174.

csoportos szereplő (statiszta)

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

175.

előadó-művészeti támogató munkatárs

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Tudományos kutatói munkakörök

A

B

1.

Tevékenységtípus

Tudományos munkakör megnevezése

2.

Muzeális intézményi tevékenység

főmuzeológus

3.

Muzeális intézményi tevékenység

muzeológus

4.

Muzeális intézményi tevékenység

főrestaurátor

5.

Muzeális intézményi tevékenység

felsőfokú végzettséggel rendelkező restaurátor

6.

Muzeális intézményi tevékenység

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező múzeumi könyvtáros

7.

Muzeális intézményi tevékenység

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező közművelődési szakember, múzeumpedagógus

8.

Könyvtári tevékenység

tudományos fokozattal rendelkező munkatárs által betöltött munkakör

9.

Könyvtári tevékenység

olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkakör, amelyben a közalkalmazott a könyvtári tevékenység vagy
az intézmény könyvtári tevékenységéhez kapcsolódó valamely terület elméletével, történetével, alkotói fejlesztésével foglalkozik, legalább munkaidejének fele részében

10.

Levéltári tevékenység

főlevéltáros

11.

Levéltári tevékenység

levéltáros

12.

Levéltári tevékenység

főrestaurátor, restaurátor

13.

Levéltári tevékenység

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező levéltári könyvtáros

14.

Kép- és hangarchívumi tevékenység

tudományos kutató

15.

Közművelődési tevékenység

tudományos fokozattal rendelkező közművelődési szakember I.

16.

Közművelődési tevékenység

tudományos kutató

4. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Kulturális illetménypótlék mértéke a pótlékalap %-ában

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Fizetési fokozatok

Fizetési osztályok

2.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3.

1

52

58

59

59

67

92

95

97

107

116

4.

2

53

59

60

61

69

95

99

102

111

123

5.

3

54

60

61

62

70

98

102

107

117

132

6.

4

54

61

62

64

73

102

106

112

124

140

7.

5

55

62

64

65

75

105

109

117

132

149

8.

6

56

63

65

67

77

108

113

122

140

158

9.

7

57

64

67

68

80

112

116

130

148

165

10.

8

58

66

68

70

82

116

121

137

156

172

11.

9

60

68

70

73

85

120

127

144

163

179

12.

10

61

70

72

75

87

125

133

152

169

186

13.

11

62

72

74

77

90

131

139

158

175

194

14.

12

63

74

76

79

92

136

145

164

182

201

15.

13

64

76

79

81

94

142

151

170

189

209

16.

14

65

78

81

84

96

147

157

177

197

217

17.

15

66

80

83

86

99

153

163

183

204

225

18.

16

69

84

87

90

104

164

174

199

221

247

19.

17

71

87

91

95

109

175

187

215

242

274

5. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Az R. szerinti munkakörök megfeleltetése a 2. melléklet szerinti munkaköröknek

 

A

B

C

1.

Tevékenységtípus

Munkakör megnevezése az R. 1. számú mellékletében

Munkakör megnevezése
a 2. mellékletben

2.

Levéltári szakmai munkakör

levéltári adatrögzítő

levéltári kezelő

3.

Muzeális intézményi szakmai munkakör

segédmuzeológus
(vagy segédkurátor)

segédmuzeológus
(vagy segédkurátor, vagy muzeológus asszisztens)

4.

Muzeális intézményi szakmai munkakör

muzeológus asszisztens

segédmuzeológus
(vagy segédkurátor, vagy muzeológus asszisztens)

5.

Muzeális intézményi szakmai munkakör

műtárgyvédelmi munkatárs: restaurátor technikus

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I. – restaurátor technikus

6.

Muzeális intézményi szakmai munkakör

műtárgyvédelmi munkatárs: műtárgyvédelmi asszisztens

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs II. – műtárgyvédelmi asszisztens

7.

Muzeális intézményi szakmai munkakör

műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi preparátor

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs III. – preparátor asszisztens

8.

Muzeális intézményi szakmai munkakör

műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs IV. – múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

9.

Kép- és hangarchívumi szakmai munkakör

fotó-plakát gyűjteményvezető

gyűjteményvezető

10.

Kép- és hangarchívumi szakmai munkakör

elektronikus tár gyűjteményvezető

gyűjteményvezető

11.

Közművelődési szakmai munkakör

közösségszervező

közművelődési szakember,
vagy közművelődési munkatárs

12.

Közművelődési szakmai munkakör

közösségfejlesztő szakember

közművelődési szakember

1

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére