• Tartalom

477/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

2020.10.31.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott, a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programja (a továbbiakban: Program) keretében megvalósításra kerülő beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházásokat. A kiemelten közérdekű beruházások helyszíne a 2. mellékletben meghatározott ingatlanok területe.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. sora szerinti beruházásokkal összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben nem kell településképi véleményezési eljárást és építészeti-műszaki tervpályázati eljárást lefolytatni, továbbá településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3) A Beruházásoknál az épület – háborús sérüléseket, illetve a későbbi rombolást megelőző – formájának és geometriájának, tetődíszének, illetve díszes tetőfelépítményének rekonstrukciója során, illetve azzal összefüggésben történő építési tevékenység esetén a településrendezési eszközökben előírt

a) szintterületi mutatót,

b) építménymagasságot,

c) épület legmagasabb pontját és

d) beépítési magasságot

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ezek megengedett legnagyobb mértéke megegyezik a sérüléseket és rombolásokat megelőző építményre jellemző – a rekonstrukció alapjául szolgáló, a rendelkezésre álló korabeli dokumentumok alapján megállapítható – mértékkel.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

(2) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

(3) A Beruházásokkal érintett közmű- és energiaszolgáltató, valamint közútkezelő a benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

5. § A Beruházások – kizárólagos joggal eljáró – beruházás-lebonyolítóját a 2. melléklet határozza meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. földmérési hatósági eljárások,

11. hírközlési hatósági eljárások,

12. tűzvédelmi hatósági eljárások,

13. azok az 1–12. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

14. az 1–13. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

A Program keretében megvalósítandó beruházások

 

A

B

C

1.

A programelem megnevezése

A programelem megvalósításának, illetve a kiemelten közérdekű beruházás helyszíne

A beruházás lebonyolítója

2.

Budapest V. kerület,
Vécsey utca 4. szám alatt épületet érintő beruházás

Budapest V. kerület, belterület
24718 helyrajzi számú, természetben az 1054 Budapest V. kerület,
Vécsey utca 4. szám alatti ingatlan

Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „CH” épületet érintő beruházás

Budapest XI. kerület, belterület
5534 helyrajzi számú, természetben az 1111 Budapest XI. kerület,
Szent Gellért tér 4. szám alatti ingatlan

Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4.

Eötvös Loránd Tudományegyetem központi épületet érintő beruházás

Budapest V. kerület, belterület
24037/2 helyrajzi számú, természetben az 1053 Budapest V. kerület,
Egyetem tér 1–3. szám alatti ingatlan

Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére