• Tartalom

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről1

2022.03.07.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 15. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § és a 30. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:2

1.3

1. §

1/A. §

1/B. §

1/C. §

2. §

1/A.4

2/A. §

2/B. §

2.5

3. §6

3/A. §7

4. §8

3.9

5. §

6. §

6/A. §

6/B. §

6/C. §

6/D. §

6/E. §

7. §

4.10

8. §

5.11

9. §12

5/A.13

9/A. §14

9/B. §15

9/C. §16

6.17

10. §

11. §

7.18

12. §

13. §

13/A. §

8.19

14. §

9. Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai

15. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet az ott meghatározott feltétellel a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.

(3) A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

(5) A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

(6) A veszélyhelyzet idején az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.

16. §20 A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a 15. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés alapján végzett tevékenységük során

a) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben, valamint

b) ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, akkor az ilyen rendeletben

foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.

10.21

17. §

18. §

19. §

11. A Magyar Honvédség veszélyhelyzeti közreműködése

20. § (1) A Magyar Honvédség a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés k) pontja alapján a Hvt. 54/E. §-a szerint közreműködik a veszélyhelyzettel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásában.

(2) A Magyar Honvédség támogatja a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: rendőrség) és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátásában, ennek során

a) ellátja egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét,

b) közreműködik a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében és

c) közterületi járőrszolgálatot lát el.

(3) A Magyar Honvédség a veszélyhelyzetben a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti közreműködői feladatokat a (4) bekezdésben meghatározott személyi kör iránymutatása alapján önállóan vagy a rendőrséggel együtt látja el.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot a veszélyhelyzet ideje alatt – a Hvt. 81. § (1) bekezdés l) pontja alapján kiadott külön kormányrendeletben nem szabályozott esetben – a Magyar Honvédség önállóan vagy a rendőrséggel együtt

a) a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja döntése,

b) a Kormány honvédelemért felelős tagja döntése,

c) a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a alapján létrehozott Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) felkérése vagy

d) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése

alapján, az a) vagy b) pont szerinti döntésben, valamint a c) vagy d) pont szerinti felkérésben megjelölt létesítmény vonatkozásában – a kapacitásai és az egyéb, a veszélyhelyzetben ellátandó feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett – látja el.

(5)22 A Magyar Honvédség a veszélyhelyzet ideje alatt a (2) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az Operatív Törzs felkérése alapján közreműködik a SARS-CoV-2 koronavírus elleni tömeges oltási feladatok biztosításában a kapacitásai, valamint az egyéb, a veszélyhelyzet és a járványügyi készültség ideje alatt ellátandó feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett.

12.23

21. §

13.24

22. §

22/A. §

22/B. §

23. §

23/A. §

14.25

24. §

15. 26 Záró rendelkezések

24/A. §27

24/B. §28

25. §29 E rendelet hatálybalépése előtt elkövetett,

a) a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban volt 9. §-a, valamint

b) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban volt 10. § (1) bekezdése

szerinti szabálysértések miatt indított eljárásokat a Szabstv. 4. §-ától eltérően, a szabálysértés elkövetésekor hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni.

26. §30 E rendelet hatálybalépését megelőzően

a) az R1. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban volt 3. §-a, valamint,

b) az R2. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban volt 5. §-a

alapján indított eljárásokat, az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni.

27. §31

28. §32

28/A. §33 (1)34

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről szóló 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését35 megelőzően a 22. § alapján indított eljárásokat, azokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában alkalmazandó szabályok szerint kell elbírálni.

28/B. §36 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról szóló 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését37 megelőzően a 22. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában alkalmazandó szabályok szerint kell elbírálni.

28/C. §38 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 3. §-ra, valamint a 9. §-ra tekintettel a 22. §, valamint a 23. § alapján indított eljárásokat, az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/D. §39 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. § (1) bekezdés h) pontjára, 2. § (4) bekezdésére, 8. §-ára, 11. §-ára tekintettel az R3. hatálybalépését40 megelőző napon hatályos 22–23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/E. §41 A kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról szóló 191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését42 megelőző napon hatályos 3. §-ra tekintettel a 22. § és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/F. §43 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. §-ra, 6. §-ra, 8. §-ra, 10. §-ra, 12. §-ra tekintettel az R4. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. § és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/G. §44 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) hatálybalépését45 megelőző napon hatályos 1. §-ra, 3–6. §-ra, 8. §-ra, 9. §-ra, 11. §-ra, 12. §-ra tekintettel az R5. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. § és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/H. §46 Az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a nevelési, oktatási intézményeket érintő módosításáról szóló 346/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) hatálybalépését47 megelőző napon hatályos 17. és 18. §-ra tekintettel az R6. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/I. §48 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. §-ra, 2. §-ra, 5–6/C. §-ra, 8. §-ra, 10. §-ra, valamint 12–13/A. §-ra tekintettel az R7. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/J. §49 A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) hatálybalépését50 megelőző napon hatályos 1–2. §-ra, valamint 5–7. §-ra tekintettel az R8. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

29. § Ez a rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

30. §51

31. §52

32. §53

1

A rendeletet az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

A rendelet bevezető része a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. alcímet (1–2. §) a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1/A. alcímet a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § b) pontja.

5

A 2. alcímet (3–4. §)a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3/A. §-t a 624/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 3. §-a.

8

A 4. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. alcímet (5–7. §) a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 4. alcímet (8. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. alcímet (9. §) a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 9. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5/A. alcím címet az 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, az 5/A. alcímet (9/A–9/C. §) a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 9/A. §-t az 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 9/B. §-t az 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 9/C. §-t az 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § k) pontja hatályon kívül helyezte..

17

A 6. alcímet (10–11. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 7. alcímet (12–13/A. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 8. alcímet (14. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 16. § hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

21

A 10. alcímet (17–19. §) a 346/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 20. § (5) bekezdését a 109/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

23

A 12. alcímet (21. §) a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 13. alcímet (22–23/A. §) a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 14. alcímet (24. §) a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 15. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

27

A 24/A. §-t a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § f) pontja.

28

A 24/B. §-t a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § g) pontja.

29

A 25. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

30

A 26. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

31

A 27. §-t a 335/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

32

A 28. §-t a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 28/A. §-t az 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

34

A 28/A. § (1) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § s) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A hatálybalépés időpontja 2020. december 12.

36

A 28/B. §-t a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

37

A hatálybalépés időpontja 2021. január 30.

39

A 28/D. §-t a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

40

A hatálybalépés időpontja 2021. április 16.

41

A 28/E. §-t a 191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

42

A hatálybalépés időpontja 2021. április 24.

43

A 28/F. §-t a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

44

A 28/G. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

45

A hatálybalépés időpontja 2021. május 23.

46

A 28/H. §-t a 346/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

47

A hatálybalépés időpontja 2021. június 19.

48

A 28/I. §-t a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

49

A 28/J. §-t a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

50

A hatálybalépés időpontja 2022. március 7.

51

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére