• Tartalom

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről1

2021.06.14.

A Kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, ennek alapján megállapította, hogy az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé, ezek a következők:

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.

Minden gyülekezés tilos.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti, és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.

A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.

Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak.

Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.


A fenti döntések végrehajtása céljából – általánosan kötelező magatartási szabályként – a Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 15. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § és a 30. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. 2 A maszkviselési szabályok megerősítése

1. §3 (1)4 A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles

a)5 a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során,

b)6

c)7 az üzletben történő vásárlás, illetve – a (4a) bekezdés szerinti kivétellel – az üzletben történő munkavégzés során,

d) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott

ea) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

eb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

f) ügyfélfogadási időben

fa) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

fb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

fc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

h)8

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az egészségügyi intézmény területén – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot viselni.

(3) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

(4) A szociális intézményben

a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,

b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint

az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot kell viselniük.

(4a)9 A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.

(4b)10 A (4a) bekezdés szerinti szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki,

a) amely nem szolgál az üzletben értékesített termékek tárolására és

b) amelyben vásárló nem tartózkodhat.

(5)11 Az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy

a) a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított

aa) tagsági igazolvánnyal,

ab) a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal,

b) orvosi igazolással

igazolhatja állapotát.

(6)12 Nem köteles a tömegközlekedési eszköz vezetője maszkot viselni a tömegközlekedési eszköz zárt kialakítású vezetőfülkéjében történő munkavégzés során.

2. §13 (1) Az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

(2) Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában köteles megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető szabályozási körébe tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség előírásával.

(3) Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles

a) az utazásból kizárni,

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és

c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

(4)14 Azt a személyt, aki a maszkot az 1. § (1) bekezdés c)–g) pontja, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

1/A. 15 A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai

2/A. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.

(3) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.

(4) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának az életkor megállapítására alkalmas módon való igazolására.

(5) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.

(6) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(7)16 A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.

(8)17 A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.

(9)18 A koronavírus elleni védettség (8) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(10)19 A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (9) bekezdés szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.

2/B. §20 (1) A 2/A. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy, aki

a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az (1) bekezdés szerinti személy a személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is felhívható.

2.21

3. §22

3/A. §23

4. §24

3. 25 A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

5. §26 (1)27 Tilos – az e rendeletben meghatározott kivétellel – rendezvényt szervezni, illetve tartani.

(2)28 Rendezvény helyszínén – az e rendeletben meghatározott kivétellel – a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.

(3) Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen

a)29 a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény (a továbbiakban: zenés, táncos rendezvény),

b) a kulturális esemény,

c)30 a sportrendezvény,

d)31 a családi esemény, a magánrendezvény,

e)32 a karácsonyi vásár,

f)33 a sportfesztivál, valamint

g)34 a falunap.

(4)35 Ezen alcím alkalmazásában a vallási közösségek szertartása – beleértve a házasságkötést, valamint a temetést – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.

(4a)36 Ezen alcím alkalmazásában

a) a házasságkötés – az ilyen eseményt általában követő családi esemény vagy magánrendezvény (a továbbiakban: lakodalom) kivételével –, valamint

b) a temetés

nem minősül rendezvénynek.

(4b)37 Ha a házasságkötésre nem az anyakönyvi hivatal házasságkötő termében, a polgármesteri hivatal helyiségében vagy a vallási közösség vallási tevékenység céljára használt helyiségében kerül sor, a házasságkötésre az e rendelet családi eseményre vagy magánrendezvényre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4c)38 Ezen alcím alkalmazásában nem minősül rendezvénynek a versenyrendszerben szervezett verseny vagy mérkőzés közterületen elhelyezett kivetítőn történő közvetítése. Az ilyen helyszínen való tartózkodásra, szolgáltatásnyújtásra e rendeletnek a vendéglátó üzlet kerthelyiségére vagy teraszára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Ezen alcím alkalmazásában az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik.

(6)39 Ezen alcím alkalmazásában

a) sportrendezvény az olyan versenyrendszerben szervezett verseny vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt,

b) sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet.

(7)40 Ezen alcím alkalmazásában a falunap olyan rendezvény, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű település önkormányzata szervez, és a rendezvényt szabadtéren tartják.

6. §41 (1)42

(2)43 A sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(2a)44 A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(2b)45 A sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője, valamint a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(2c)46

(2d)47 A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a kulturális esemény esetében a fellépőket – a maszkhasználat szabályait a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője – ennek hiányában a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény helyszínének vezetője – határozza meg azzal, hogy

a) a sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy – ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a kulturális esemény esetében a fellépőket –, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője felé nem igazolja, köteles a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény befejezéséig az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(2e)48 A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen nézőként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.

(2f)49 A sportrendezvények esetében kormányrendelet e rendelettől eltérő szabályokat állapíthat meg.

(2g)50 A zenés, táncos rendezvény e rendelet alkalmazásában nem minősül kulturális eseménynek, így zenés, táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén – az e rendeletben meghatározott kivétellel – tartózkodni.

(3)51

(4)52

(5)53

6/A. §54 (1) A családi eseményt vagy magánrendezvényt az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.

(2) A családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben

a) a lakodalom esetén legfeljebb kétszáz fő,

b) a lakodalmon kívül minden más családi esemény vagy magánrendezvény esetén legfeljebb ötven fő

lehet jelen.

(3) A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.

(4) A (2) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, valamint a családi esemény vagy magánrendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a családi esemény vagy magánrendezvény helyszínével rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

(5) Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt vendéglátó üzletben tartják, abban az esetben – a (6)–(8) bekezdés szerinti kivétellel – a 8. §-ban meghatározott, vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

(6) Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.

(7) Ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, a vendéglátó üzlet többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a vendéglátó üzlet e helyiségében tartózkodhat.

(8) A családi esemény vagy magánrendezvény résztvevője

a) a (6) bekezdés szerinti családi esemény vagy magánrendezvény ideje alatt,

b) a (7) bekezdés szerinti családi esemény vagy magánrendezvény ideje alatt az elkülönített helyiségben

nem köteles maszkot viselni.

(9) A (6) és (7) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(10) Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt szálláshelyen tartják, abban az esetben – a (11)–(13) bekezdés szerinti kivétellel – a 10. §-ban meghatározott szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

(11) Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.

(12) Ha a szálláshely rendelkezik olyan, a szálláshely többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a szálláshely e helyiségében tartózkodhat.

(13) A szálláshelyen megrendezett családi esemény vagy magánrendezvény befejezését követően a családi esemény vagy magánrendezvény koronavírus ellen nem védett résztvevői – a 10. § (3)–(5) bekezdése szerint a szálláshelyen jogszerűen tartozódó vendég kivételével – kötelesek a szálláshelyet azonnal elhagyni.

(14) A (11)–(13) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

6/B. §55 (1) A zenés, táncos rendezvényt az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.

(2)56 A zenés, táncos rendezvény helyszínén – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat.

(3)57 A zenés, táncos rendezvény helyszínén – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni.

(4)58 Tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.

(5) A zenés, táncos rendezvény helyszínén – a videoklip-forgatáson vagy más audio- vagy videofelvételen statisztaként történő közreműködés kivételével – koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható, azzal, hogy – a fellépők kivételével – a zenés, táncos rendezvény teljes időtartama alatt az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon köteles maszkot viselni.

(6) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén videoklip-forgatást vagy más audio- vagy videofelvételt tartanak, a felvételen statisztaként kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt.

(7)59 A zenés, táncos rendezvény szervezője, valamint a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát az e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(8) A (2)–(6) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

6/C. §60 (1)61 A sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, zenés, táncos rendezvénynek, valamint falunapnak nem minősülő rendezvényt (a továbbiakban: egyéb rendezvény) az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.

(2) Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül –

a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,

b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(3) Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(4) Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a fellépőket – a maszkhasználat szabályait a rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg, azzal, hogy

a) az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy – ide nem értve a fellépőket –, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon az egyéb rendezvény szervezője felé nem igazolja, köteles az egyéb rendezvény befejezéséig az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(5) A (2) bekezdés b) pontja, illetve a (3) bekezdés szerinti egyéb rendezvény szervezője, valamint az egyéb rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(6) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti egyéb rendezvény sportfesztivál, abban az esetben a sporteseményen a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.

(7) A (2)–(4) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

6/D. §62

6/E. §63 (1) A falunapot az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.

(2) A falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.

(3) A falunapon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.

(4) A falunapon – életkorra való tekintet nélkül – egy időben legfeljebb ezerötszáz fő lehet jelen.

(5) A (4) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a falunap szervezője, illetve a falunap helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

7. §64 Az 5. § és a 6. § szerinti védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.

4. 65 A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

8. §66 (1)67 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

(2)68

(3)69 A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.

(4)70 A vendéglátó üzlet

a) (7a) bekezdés szerinti vendége a vendéglátó üzleten belül a vendéglátó üzlet asztalánál ülve,

b) (7a) bekezdés szerinti vendége, ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nemcsak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt, illetve

c) kerthelyiségében vagy teraszán a vendéglátó üzlet vendége

nem köteles a maszkot viselni.

(4a)71 A vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a vendéglátó üzlet vezetője határozza meg, azzal, hogy

a) a vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a vendéglátó üzlet vezetője felé nem igazolja, köteles a vendéglátó üzlet területén az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(6) A vendéglátó üzleten belül

a) az ott foglalkoztatottak kivételével és

b)72 a (7) és a (7a) bekezdés szerinti kivétellel

tilos tartózkodni.

(7)73 A koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy kivételével a vendéglátó üzleten belül való tartózkodás

a)74 az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében,

b)75 a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából és

c)76 – ha arra a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség – a fogyasztás kifizetése céljából

az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos.

(7a)77 A vendéglátó üzleten belül a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára a tartózkodás, és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

(7b)78 A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettségét e rendeletben meghatározott módon nem igazoló személytől, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személytől a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten belüli elfogyasztását megtagadja. A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettség igazolását megtagadó személyt, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt a távozásra felszólítja, és amennyiben a jogsértő személy e felszólításnak nem tesz eleget, a rendőrséget értesíti.

(7c)79

(7d)80

(8)81 A (6)-(7b) bekezdést nem kell alkalmazni

a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,

b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,

c) a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény (a továbbiakban: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,

d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

(9)82 A (3), a (4a) és a (6)-(7a) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(10) A Kormány felhívja a vendéglátó üzletek üzemeltetőit arra, hogy a vendéglátó üzletekben az általános közegészségügyi és járványügyi szabályokat fokozottan érvényesítsék.

5.83

9. §84

5/A.85

9/A. §86

9/B. §87

9/C. §88

6. 89 A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

10. §90 (1) A szálláshelyen – e rendelet szerinti kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A szálláshelyen az ott foglalkoztatottak számára megengedett a tartózkodás.

(3) A szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett.

(4) A szálláshelyen a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.

(5)91 A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett.

(6)92 A (3) és a (4) bekezdés kivételével, a szálláshely üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja megtagadja a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(7)93 A szálláshelyen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a szálláshely vezetője határozza meg, azzal, hogy

a) a szálláshelyen foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a szálláshely vezetője felé nem igazolja, köteles a szálláshely vendégek által látogatható területein és helyszínein az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(8)94 A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.

(9)95

(10)96

11. §97

7. 98 A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

12. §99 (1) Az e rendeletben meghatározott kivétellel tilos

a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),

b) a mozinak,

c) az edző- és fitneszteremnek,

d) az uszodának,

e) a közfürdőnek,

f) a jégpályának,

g) az állatkertnek, a vadasparknak,

h) a kalandparknak, a vidámparknak,

i) a játszóháznak és

j) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

ja) muzeális intézménynek,

jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,

jc) kép- és hangarchívumnak,

jd) közművelődési intézménynek,

je) közösségi színtérnek és

jf) integrált kulturális intézménynek

a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

(1a)100 E rendelet alkalmazásában nem minősül zenés-táncos rendezvénynek a kulturális esemény, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény

a) az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra,

b) előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és

c) a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.

(2)101 A szálláshelyen

a) a 10. § (3) és (4) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég, ha koronavírus ellen védett személy, valamint

b) a 10. § (5) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég

a szálláshelyen található, (1) bekezdés szerinti helyszíneket látogathatja.

(3)102

(3a)103 Az (1) bekezdés szerinti helyszíneket – az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével – a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja.

(4)104 A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények

a)105 a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,

b)106 a koronavírus ellen védett személy számára, valamint

c)107 testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás keretében a gyermekek, illetve a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás vezetője kíséretében

látogathatóak.

(4a)108 A (4) bekezdés szerinti helyszínre történő beléptetést megelőzően a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorát és versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja.

(4b)109 A (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja annak, a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportolónak, valamint őt felkészítő sportszakembernek a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki a (4a) bekezdésben foglaltakat nem igazolja.

(4c)110 A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja – a (4a) bekezdés szerinti kivétellel – annak a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki

a) a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon,

b) az életkorát az e rendeletben meghatározott módon vagy

c) a (4) bekezdés c) pontja esetében a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás tényét

nem igazolja.

(4d)111 A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín vezetője határozza meg, azzal, hogy

a) a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín vezetője felé nem igazolja, köteles a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín látogatók által látogatható területein és helyszínein az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(4e)112 Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken – az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével – a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni. Az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a jégpályán, valamint a sportlétesítményben a koronavírus ellen védett személy, valamint a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportoló, valamint őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni.

(4f)113

(4g)114

(5)115 Az (1) bekezdés j) pontja szerinti intézmény

a) a felnőttképzésről szóló törvény vagy

b) a szakképzésről szóló törvény

szerinti képzés megtartása céljából látogatható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők és az oktatók tartózkodása megengedett.

13. §116 A 12. § szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a 12. § (1) bekezdése szerinti helyszínek üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

13/A. §117 Ezen alcím alkalmazásában látogatáson a 12. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínen nyújtott szolgáltatás igénybevételét vagy a helyszín rendeltetésszerű használatának megkezdését kell érteni.

8. 118 A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések

14. §119 (1) A felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható.

(2)120 Az (1) bekezdéstől eltérően a felsőoktatási intézmény rektora dönthet az oktatás – így különösen a hallgatók gyakorlati képzésének, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint hallgatói jelenlétet igénylő tudásmérésnek – személyes érintkezés mellett történő megszervezéséről, a szükséges védelmi intézkedések betartásával.

(3)121 A szükséges védelmi intézkedések betartásáról a rektor köteles gondoskodni.

(4) A felsőoktatási intézmény kollégiumának és diákotthonának hallgatók általi látogatásának a rendjéről a felsőoktatási intézmény rektora dönt.

9. Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai

15. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet az ott meghatározott feltétellel a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.

(3) A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

(5) A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

(6) A veszélyhelyzet idején az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.

16. §122 A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a 15. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés alapján végzett tevékenységük során

a) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben, valamint

b) ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, akkor az ilyen rendeletben

foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.

10. 123 A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

17. §124 (1)125 A bölcsődék nyitva tartanak.

(2)126

(3) A nevelési, oktatási intézménybe

a) a 18. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

(4) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.

(5) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (4) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.

(6) A nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a (3) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról.

(7) A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

18. §127 (1) A nevelési, oktatási intézmény területére

a) az ott foglalkoztatott személyen,

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d)128 a gyermeken, illetve a tanulón,

e)129 a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen és

f)130 az a)–e) pontban felsoroltakon kívül, a nevelési, oktatási intézmény belső szabályzata szerint belépésre jogosult koronavírus ellen védett személyen

kívül más személy nem léphet be.

(2)131 Ha a koronavírus ellen nem védett, a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

19. §132 A szakmai szabályoknak megfelelő a SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas vizsgálat részletszabályairól külön kormányrendelet rendelkezik

a) az egészségügyi intézménynek, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozója,

b) a nevelési, oktatási intézmény, nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozója,

c) a szociális intézmény dolgozója és

d) a bölcsőde dolgozója

esetében.

11. A Magyar Honvédség veszélyhelyzeti közreműködése

20. § (1) A Magyar Honvédség a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés k) pontja alapján a Hvt. 54/E. §-a szerint közreműködik a veszélyhelyzettel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásában.

(2) A Magyar Honvédség támogatja a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: rendőrség) és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátásában, ennek során

a) ellátja egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét,

b) közreműködik a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében és

c) közterületi járőrszolgálatot lát el.

(3) A Magyar Honvédség a veszélyhelyzetben a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti közreműködői feladatokat a (4) bekezdésben meghatározott személyi kör iránymutatása alapján önállóan vagy a rendőrséggel együtt látja el.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot a veszélyhelyzet ideje alatt – a Hvt. 81. § (1) bekezdés l) pontja alapján kiadott külön kormányrendeletben nem szabályozott esetben – a Magyar Honvédség önállóan vagy a rendőrséggel együtt

a) a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja döntése,

b) a Kormány honvédelemért felelős tagja döntése,

c) a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a alapján létrehozott Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) felkérése vagy

d) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése

alapján, az a) vagy b) pont szerinti döntésben, valamint a c) vagy d) pont szerinti felkérésben megjelölt létesítmény vonatkozásában – a kapacitásai és az egyéb, a veszélyhelyzetben ellátandó feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett – látja el.

(5)133 A Magyar Honvédség a veszélyhelyzet ideje alatt a (2) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az Operatív Törzs felkérése alapján közreműködik a SARS-CoV-2 koronavírus elleni tömeges oltási feladatok biztosításában a kapacitásai, valamint az egyéb, a veszélyhelyzet és a járványügyi készültség ideje alatt ellátandó feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett.

12. A védekezést elősegítő orvostechnikai eszköz vagy egyéni védőeszköz beszerzése

21. § (1) Ha a koronavírus világjárvány elleni védekezésben részt vevő, közfeladatot ellátó szerv vagy személy a koronavírus elleni védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni védőeszközt vagy más eszközt (a továbbiakban együtt: eszköz) saját hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen tud beszerezni, kezdeményezheti az érintett eszköz Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) általi beszerzését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén – az Operatív Törzs vezetőjének jóváhagyása esetén – az ÁEEK a kezdeményező szerv vagy személy képviselőjeként jár el a kezdeményezéssel érintett eszköz beszerzése során.

13. 134 Jogkövetkezmények

22. §135 (1) Az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedések betartását a rendőrség a 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

(2)136 Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 2. § (1), (2) és (4) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, a 6. § (2b) bekezdése, a 6/A. § (4) és (9) bekezdése, a 6/C. § (5) és (7) bekezdése, 6/E. § (5) bekezdése, a 7. §, a 8. § (5), (7b) és (9) bekezdése, a 12. § (4b) és (4c) bekezdése, – a szálláshely üzemeltetője által üzemeltetett helyszín kivételével – a 13. §, valamint a 17. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a 17. § (6) bekezdése kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2a)137 Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 6/A. § (14) bekezdése, a 6/B. § (7) és (8) bekezdése, a 10. § (1), (6), (7), (9) és (10) bekezdése, – a szálláshely üzemeltetője által üzemeltetett helyszín esetében – a 13. §-a szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b)138 a zenés, táncos rendezvény helyszínét, a szálláshelyet legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2b)139

(3)140 A rendőrség a (2) és (2a) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

(4)141 A (2) bekezdés a) pontja, valamint a (2a) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(5)142 A (2) és (2a) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

(6)143 Ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja az (5) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség a (2) és a (2a) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(7) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(8) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(9) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(10)144 A (2) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,

b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

22/A. §145

22/B. §146

23. §147 (1) A Szabstv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki

b)149

meghatározott védelmi intézkedést megszegi.

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint,

b)150

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

(4)151

23/A. §152 A védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó jogkövetkezmények irányadóak.

14. 153 Értelmező rendelkezések

24. §154 E rendelet alkalmazásában

a) kulturális esemény: a személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános rendezvény,

b)155

c) nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely,

d) tömegközlekedési eszköz: a közösségi közlekedés során használt jármű, eszköz.

15. 156 Záró rendelkezések

25. §157 E rendelet hatálybalépése előtt elkövetett,

a) a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban volt 9. §-a, valamint

b) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban volt 10. § (1) bekezdése

szerinti szabálysértések miatt indított eljárásokat a Szabstv. 4. §-ától eltérően, a szabálysértés elkövetésekor hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni.

26. §158 E rendelet hatálybalépését megelőzően

a) az R1. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban volt 3. §-a, valamint,

b) az R2. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban volt 5. §-a

alapján indított eljárásokat, az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni.

27. §159

28. §160 E rendelet rendelkezéseit e rendelet hatályvesztéséig kell alkalmazni.

28/A. §161 (1)162

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről szóló 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését163 megelőzően a 22. § alapján indított eljárásokat, azokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában alkalmazandó szabályok szerint kell elbírálni.

28/B. §164 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról szóló 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését165 megelőzően a 22. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában alkalmazandó szabályok szerint kell elbírálni.

28/C. §166 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 3. §-ra, valamint a 9. §-ra tekintettel a 22. §, valamint a 23. § alapján indított eljárásokat, az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/D. §167 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. § (1) bekezdés h) pontjára, 2. § (4) bekezdésére, 8. §-ára, 11. §-ára tekintettel az R3. hatálybalépését168 megelőző napon hatályos 22–23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/E. §169 A kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról szóló 191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését170 megelőző napon hatályos 3. §-ra tekintettel a 22. § és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/F. §171 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. §-ra, 6. §-ra, 8. §-ra, 10. §-ra, 12. §-ra tekintettel az R4. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. § és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

28/G. §172 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) hatálybalépését173 megelőző napon hatályos 1. §-ra, 3–6. §-ra, 8. §-ra, 9. §-ra, 11. §-ra, 12. §-ra tekintettel az R5. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. § és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

29. § Ez a rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

30. §174

31. §175

32. §176

1

A rendeletet az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 2. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

Az 1. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

3

Az 1. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

4

Az 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az 583/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja az 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (1) bekezdés h) pontját a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. § (4a) bekezdését az 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

10

Az 1. § (4b) bekezdését az 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

11

Az 1. § (5) bekezdését az 510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze az 520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § b) pontjával megállapított szöveg.

12

Az 1. § (6) bekezdését az 583/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A 2. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

14

A 2. § (4) bekezdése a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1/A. alcímet (2/A. §) a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba. A 3/2021. (IV. 30.) BM határozat alapján a hatálybalépés napja 2021. május 1.] Az 1/A. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

16

A 2/A. § (7) bekezdése a 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 2/A. § (8) bekezdését a 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

18

A 2/A. § (9) bekezdését a 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

19

A 2/A. § (10) bekezdését a 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

21

A 2. alcímet (3–4. §)a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 3. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 3/A. §-t a 624/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 3. §-a.

24

A 4. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 3. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

26

Az 5. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

27

Az 5. § (1) bekezdése a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 5. § a) pontja és 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 5. § (2) bekezdése a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 5. § b) pontja és 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

30

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § d) pontja, a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

Az 5. § (3) bekezdés d) pontja a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 5. § c) pontjával megállapított szöveg.

32

Az 5. § (3) bekezdés e) pontja a 313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (3) bekezdés f) pontját a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 5. § (3) bekezdés g) pontját a 313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

35

Az 5. § (4) bekezdése a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 5. § (4a) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

37

Az 5. § (4b) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

38

Az 5. § (4c) bekezdését a 335/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

39

Az 5. § (6) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

40

Az 5. § (7) bekezdését a 313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

41

A 6. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

42

A 6. § (1) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

43

A 6. § (2) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 6. § (2a) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

45

A 6. § (2b) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

46

A 6. § (2c) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte szövege a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § d) pontja.

47

A 6. § (2d) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

48

A 6. § (2e) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

49

A 6. § (2f) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

50

A 6. § (2g) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 6. § (3) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 6. § (4) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 6. § (5) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 6/A. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

55

A 6/B. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

56

A 6/B. § (2) bekezdése a 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

57

A 6/B. § (3) bekezdése a 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

58

A 6/B. § (4) bekezdése a 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

59

A 6/B. § (7) bekezdése a 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

60

A 6/C. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

61

A 6/C. § (1) bekezdése a 313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 6/D. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 7. § c) pontja.

63

A 6/E. §-t a 313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

64

A 7. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

65

A 4. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

66

A 8. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 8. § a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

68

A 8. § (2) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 8. § (3) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

70

A 8. § (4) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

71

A 8. § (4a) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

72

A 8. § (6) bekezdés b) pontja a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § g) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

73

A 8. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § h) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

74

A 8. § (7) bekezdés a) pontja a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § i) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

75

A 8. § (7) bekezdés b) pontja a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § j) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

76

A 8. § (7) bekezdés c) pontját a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

77

A 8. § (7a) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § h) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 8. § (7b) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

79

A 8. § (7c) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 264/2021. (V. 21.) Korm. redelet 6. § i) pontja.

80

A 8. § (7d) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 264/2021. (V. 21.) Korm. redelet 6. § i) pontja.

81

A 8. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § k) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

82

A 8. § (9) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § l) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

83

Az 5. alcímet (9. §) a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 9. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

85

Az 5/A. alcím címet az 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, az 5/A. alcímet (9/A–9/C. §) a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 9/A. §-t az 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 9/B. §-t az 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

88

A 9/C. §-t az 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § k) pontja hatályon kívül helyezte..

89

A 6. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

90

A 10. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

91

A 10. § (5) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

92

A 10. § (6) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

93

A 10. § (7) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

94

A 10. § (8) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

95

A 10. § (9) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § l) pontja.

96

A 10. § (10) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § l) pontja.

97

A 11. §–t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

98

A 7. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

99

A 12. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

100

A 12. § (1a) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

101

A 12. § (2) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállaíptott szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

102

A 12. § (3) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

103

A 12. § (3a) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

104

A 12. § (4) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállaíptott szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

105

A 12. § (4) bekezdés a) pontja a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

106

A 12. § (4) bekezdés b) pontja a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

107

A 12. § (4) bekezdés c) pontját a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

108

A 12. § (4a) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

109

A 12. § (4b) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

110

A 12. § (4c) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

111

A 12. § (4d) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

112

A 12. § (4e) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

113

A 12. § (4f) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § n) pontja.

114

A 12. § (4g) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § n) pontja.

115

A 12. § (5) bekezdését a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

116

A 13. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

117

A 13/A. §-t a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

118

A 8. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

119

A 14. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

120

A 14. § (2) bekezdése a 234/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

121

A 14. § (3) bekezdése a 234/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

122

A 16. § hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

123

A 10. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

124

A 17. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

125

A 17. § (1) bekezdése a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

126

A 17. § (2) bekezdését a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

127

A 18. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

128

A 18. § (1) bekezdés d) pontja a 252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 18. § (1) bekezdés e) pontja a 252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

130

A 18. § (1) bekezdés f) pontját a 252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

131

A 18. § (2) bekezdése a 252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

132

A 19. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

133

A 20. § (5) bekezdését a 109/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

134

A 13. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

135

A 22. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

137

A 22. § (2a) bekezdését újonnan a 215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 5. § i) pontja szerint módosított szöveg.

138

A 22. § (2a) bekezdés b) pontja a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 5. § j) pontja szerint módosított szöveg.

139

A 22. § (2b) bekezdését a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § c) pontja.

140

A 22. § (3) bekezdése a 215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

142

A 22. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § e) pontja, a 215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg.

143

A 22. § (6) bekezdése a 215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet 22. § e) pontja szerint módosított szöveg.

144

A 22. § (10) bekezdés nyitó szövegrésze a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 8. § d) pontja, a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

145

A 22/A. §-t a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § f) pontja.

146

A 22/B. §-t a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § g) pontja.

147

A 23. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 23. § a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

149

A 23. § (1) bekezdés b) pontját a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

150

A 23. § (2) bekezdés b) pontját a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

151

A 23. § (4) bekezdését a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

152

A 23/A. §-t a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

153

A 14. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

154

A 24. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

155

A 24. § b) pontját a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

156

A 15. alcím hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig.

157

A 25. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

158

A 26. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

159

A 27. §-t a 335/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

160

A 28. § hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 28. § a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

161

A 28/A. §-t az 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

162

A 28/A. § (1) bekezdését a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § s) pontja hatályon kívül helyezte.

163

A hatálybalépés időpontja 2020. december 12.

164

A 28/B. §-t a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

165

A hatálybalépés időpontja 2021. január 30.

167

A 28/D. §-t a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

168

A hatálybalépés időpontja 2021. április 16.

169

A 28/E. §-t a 191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

170

A hatálybalépés időpontja 2021. április 24.

171

A 28/F. §-t a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

172

A 28/G. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

173

A hatálybalépés időpontja 2021. május 23.

174

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére