• Tartalom

490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról

2023.01.01.

A Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. elemi rehabilitációs központ: a fenntartó által regionális szinten létesített és működtetett elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezet,

2.1 elemi rehabilitációs szolgáltatópont: a fenntartó által vármegyei szinten létesített és működtetett elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezet,

3. ellátási terület: az a régió, ahol a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtják, siketvak személyek részére nyújtott térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás esetén az ellátási terület az ország egész területe,

4. fenntartó: elemi rehabilitációs központot, illetve elemi rehabilitációs szolgáltatópontot létesítő és működtető jogi személy,

5. finanszírozási időszak: az általános pályázat kiírása évének április 1-jétől az azt követő harmadik év március 31-éig terjedő időszak,

6. halmozottan sérült személy: az a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 21/A. § (3) bekezdése szerinti látássérült személy (a továbbiakban: látássérült személy), akinek látássérülése mellett egyidejűleg más fogyatékossága is fennáll,

7. igénybevevő: a látássérült, a siketvak vagy a halmozottan sérült személy,

8. megrendelő: az elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítását kérő szervezet vagy személy,

9.2 régió: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti régió azzal az eltéréssel, hogy Budapest és Pest vármegye egy régiónak minősül,

10. siketvak személy: a látássérült személy, akinél az egyidejűleg fennálló hallássérülés mértéke segédeszköz nélkül a beszédfrekvenciák területén – 250 Hz – 4000 Hz között – eléri vagy meghaladja a 30 dB-t, vagy a központi idegrendszer sérülése következtében az auditív ingerek észlelése, feldolgozása és értelmezése akadályozott,

11. szolgáltatási óra: a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatásra jogosult látássérült személy rehabilitációra irányuló közös, 45 perces időtartamban végzett tevékenysége,

12. térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás: a Fot. 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott, az évi személyi órakeret és a kiegészítő szolgáltatási órakeret terhére, ellenszolgáltatás nélkül, ambulánsan vagy otthontanítás formájában végzett elemi rehabilitációs szolgáltatás, ide nem értve a Vakok Állami Intézete által bentlakásos formában nyújtott szolgáltatást.

2. Kijelölés

2. § (1)3 A Kormány az elemi rehabilitációs szolgáltatással összefüggő módszertani feladatok ellátására, a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával és a szolgáltatásnyújtás koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Fot. 21/B. §-a szerinti nyilvántartást vezető szervként a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet (a továbbiakban: módszertani központ) jelöli ki.

(2) Az állam a módszertani központ feladatainak ellátásához a központi költségvetésből támogatást biztosít.

3. A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás a fenntartóval kötött elemi rehabilitációs szerződés alapján

a) szemész szakorvosi vélemény,

b) látási fogyatékosság alapján a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény,

c) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap vagy

d) egyéb, a látássérülést alátámasztó dokumentum

bemutatásával vehető igénybe.

(2) Siketvak vagy halmozottan sérült személy esetén az elemi rehabilitációs szolgáltatás az (1) bekezdésben meghatározottakon túl

a) szakorvosi vélemény,

b) a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény vagy

c) egyéb, a módszertani központ által előírt dokumentum

bemutatásával vehető igénybe.

4. § (1) Meglévő látásteljesítmény esetén az elemi rehabilitációs központ elvégzi az igénybevevő funkcionális látásvizsgálatát, kivéve, ha rendelkezik az elemi rehabilitációs terv elkészítését megelőző 1 éven belül keletkezett funkcionális látásvizsgálati eredménnyel.

(2) Halmozottan sérült személy esetén az elemi rehabilitációs központ az elemi rehabilitációs terv elkészítését megelőzően sérülés-specifikus állapotfelmérést végez, kivéve, ha az igénybevevő rendelkezik az elemi rehabilitációs terv elkészítését megelőző 1 éven belül keletkezett sérülés-specifikus állapotfelméréssel.

(3) Hallássérülés esetén az elemi rehabilitációs központ az elemi rehabilitációs terv elkészítése előtt funkcionális hallásvizsgálatot végez, kivéve, ha az igénybevevő rendelkezik az elemi rehabilitációs terv elkészítését megelőző 1 éven belül keletkezett funkcionális hallásvizsgálati eredménnyel.

(4) Az elemi rehabilitációs központ az (1)–(3) bekezdés szerinti vizsgálatokat állapotromlás esetén is elvégzi.

4. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás tartalma

5. § (1) A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás éves kerete legfeljebb 60 000 szolgáltatási óra, személyenként legfeljebb évi 300 szolgáltatási óra (a továbbiakban: évi személyi órakeret).

(2) Az évi személyi órakereten felül további 100 kiegészítő szolgáltatási órát vehet igénybe

a) a Fot. 21/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kortikális látássérült személy,

b) a halmozottan sérült személy,

c) a siketvak személy és

d) a speciális szolgáltatási modult igénylő látássérült személy.

(3) A szolgáltatási óra igénybevételét az igénybevevő aláírásával igazolja. Az aláírás digitális formában is rögzíthető.

(4) Az igénybevevő évi személyi órakeretébe bele kell számítani, ha saját hibájából

a) a szolgáltatási órát a kezdő időpontot megelőző 1 munkanapon belül mondja le, vagy

b) a szolgáltatási óra egyeztetett helyszínén és időpontjában nem jelenik meg.

6. § Az elemi rehabilitációs szolgáltatást a lakóhelytől függetlenül bármelyik elemi rehabilitációs központban vagy elemi rehabilitációs szolgáltatópontban (a továbbiakban együtt: elemi rehabilitációs szolgáltató) igénybe lehet venni.

7. § (1) A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás ambulánsan vagy otthontanítás formájában nyújtható.

(2) Az ambuláns elemi rehabilitációs szolgáltatás keretében az igénybevevő számára az elemi rehabilitációs szolgáltatónál, az otthontanítás keretében az elemi rehabilitációs szolgáltató által az igénybevevő lakókörnyezetében történik az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtása.

(3) Az igénybevevő számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás formáját az elemi rehabilitációs központ határozza meg.

(4) Halmozottan sérült személy számára az elemi rehabilitációs központ a módszertani központ koordinálásával biztosít szolgáltatást.

8. § (1) Az elemi rehabilitációs központ az elemi rehabilitációs szolgáltatás keretében

a) a rehabilitációs felmérés,

b) a rehabilitációs intervenció,

c) a funkcionális látásvizsgálat,

d) a látástréning,

e) a tájékozódás és közlekedés,

f) a mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása,

g) a kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása,

h) az adaptált gépírásoktatás,

i) a tapintható írás-olvasás-tanítás,

j) az esetkezelés,

k) a klienskoordináció, valamint

l) a pszichológiai szolgáltatás

szolgáltatási modulokat biztosítja.

(2) Siketvak személy esetén az elemi rehabilitációs szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) a funkcionális hallásvizsgálat,

b) a hallástréning, valamint

c) az alternatív kommunikációs eszközök, módszerek használata

szolgáltatási modulokat biztosítja.

(3) A módszertani központ az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl a pályázati kiírásban egyéb speciális szolgáltatási modul biztosítását is előírhatja.

(4) Az elemi rehabilitációs szolgáltatópont az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti szolgáltatási modult biztosítja.

(5) Az elemi rehabilitációs szolgáltató az (1)–(4) bekezdés szerinti szolgáltatási modulok biztosítása során

a) az (1) bekezdés a) és k) pontjában foglalt szolgáltatások esetén elemi rehabilitációs szerződésenként maximum 10 óra,

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szolgáltatás esetén elemi rehabilitációs szerződésenként – maximum két alkalommal – évi 8 szolgáltatási óra,

c) az (1) bekezdés c)–j) és l) pontjában foglalt szolgáltatások esetén a módszertani központ által meghatározott mértékű

szolgáltatási óraszám korlátozás figyelembevételével jár el.

(6) Ha az elemi rehabilitációs szolgáltató nem rendelkezik megfelelő kapacitással a szolgáltatási modulok biztosítására, tájékoztatja az igénybevevőt a szükséges szolgáltatási modulok biztosítására alkalmas elemi rehabilitációs szolgáltatókról.

9. § (1) Az elemi rehabilitációs szolgáltató az igénybevevő számára elemi rehabilitációs tervet készít.

(2) Az elemi rehabilitációs terv tartalmazza

a) az igénybevétel formáját,

b) a tervezett szolgáltatási modulok felsorolását,

c) a szolgáltatási modulok biztosítása által megvalósítandó rehabilitációs célokat,

d) a szolgáltatási modulok biztosításának ütemezését,

e) a szolgáltatási modulok szerinti felmérések eredményét és

f) a tervezett szolgáltatási óraszámot.

(3) Az elemi rehabilitációs tervet az igénybevevő az aláírásával fogadja el.

10. § Az elemi rehabilitációs szolgáltató az igénybevevő részére szolgáltatási modulonként záró értékelést készít, amely tartalmazza

a) a teljesített szolgáltatási órák számát,

b) az elért eredményeket és

c) az esetleges további rehabilitációs javaslatokat.

5. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtásának általános, személyi és tárgyi feltételei

11. § (1) A fenntartó az ellátási területén köteles legalább egy elemi rehabilitációs központot létrehozni és működtetni.

(2)4 A fenntartó az ellátási területén az elemi rehabilitációs központ működési helyétől eltérő vármegyében elemi rehabilitációs szolgáltatópontot hozhat létre.

(3) A 18. § (1) bekezdése szerinti támogatási szerződéssel rendelkező fenntartó az igénybevevő részére – az igénybevevő évi személyi órakerete terhére – térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújthat azon ellátási területen is, amelyre a módszertani központ tájékoztatása alapján nincs hatályos támogatási szerződés.

(4) A fenntartó a támogatási szerződés szerinti ellátási területén kívül – az e rendeletben meghatározott kivétellel – az igénybevevő rendelkezésére álló órakereten felül elemi rehabilitációs szolgáltatást csak térítés ellenében biztosíthat.

12. § (1) Az elemi rehabilitációs központ munkanapokon 8 és 18 óra között legalább napi 4 órányi ügyfélfogadást biztosít.

(2) Az elemi rehabilitációs szolgáltatópont munkanapokon 8 és 18 óra között legalább napi 2 órányi ügyfélfogadást biztosít.

(3) Az elemi rehabilitációs szolgáltató a megrendeléseket ügyfélfogadási időben rövid szöveges üzenet (sms), telefon, elektronikus levél, videohívás fogadására alkalmas eszköz útján, továbbá személyesen is köteles fogadni.

(4) Az elemi rehabilitációs szolgáltató a személyesen leadott megrendelést azonnal, a nem személyesen leadott megrendelést 1 munkanapon belül visszaigazolja.

13. § (1) Az elemi rehabilitációs szolgáltatónak rendelkeznie kell az igénybevevők számára egyenlő eséllyel és folyamatosan hozzáférhető, a módszertani központ által meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltatási renddel.

(2) A fenntartó önálló honlapot működtet, amely tartalmazza az elemi rehabilitációs központ szolgáltatási rendjét

a) síkírásos változatban,

b) nagybetűs (Large-print) változatban,

c) a módszertani központ által rendelkezésre bocsátott útmutató alapján készült könnyen érthető változatban és

d) Braille-írásos változatban.

(3) A honlapnak meg kell felelnie a WCAG 2.1 webes akadálymentesítési ajánlás legalább „AA” szintjének.

14. § (1) A fenntartó az elemi rehabilitációs központban legalább

a) egy – heti negyven órás munkaidőben alkalmazott – szakmai vezető,

b) egy – heti legalább negyven órás munkaidőben alkalmazott – kliens koordinátor,

c) kettő – heti legalább negyven órás munkaidőben alkalmazott – szolgáltatást nyújtó szakember

munkakör betöltéséről gondoskodik.

(2) A fenntartó az elemi rehabilitációs szolgáltatópontban legalább kettő – heti legalább negyven órás munkaidőben alkalmazott – szolgáltatást nyújtó szakember munkakör betöltéséről gondoskodik.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés alkalmazása során a heti legalább negyven órás munkaidő kiváltható két, heti legalább húsz órás munkaidőben alkalmazott szolgáltatást nyújtó szakemberrel.

(4)5 Az elemi rehabilitációs szolgáltatónál betöltött munkakörre előírt kötelező végzettségek és továbbképzések felsorolását a szociálpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi.

15. § (1)6 Az elemi rehabilitációs szolgáltatónak rendelkeznie kell a szociálpolitikáért felelős miniszter által meghatározott és az általa irányított minisztérium honlapján közzétett helyiségekkel, tárgyi és terápiás eszközökkel, valamint az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére irányuló pályázati kiírásban meghatározott egyéb eszközökkel.

(2) Az elemi rehabilitációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az irodahelyiségben több ügyfél egyidejű ügyintézése elkülönítetten, a személyes adatok és a magántitok védelmére alkalmas módon történhessen.

6. A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás támogatása

16. § (1) Az ambuláns és az otthontanítás formájában nyújtott térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatást az állam pályázati úton támogatja.

(2) Az elemi rehabilitációs központ és az elemi rehabilitációs szolgáltatópont működéséhez nyújtott támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból áll.

(3) Az elemi rehabilitációs központ működéséhez nyújtott alaptámogatás minden elemi rehabilitációs központ esetében egyenlő. Az elemi rehabilitációs szolgáltatópont működéséhez nyújtott alaptámogatás minden elemi rehabilitációs szolgáltatópont esetében egyenlő.

(4) A kiegészítő támogatás – elemi rehabilitációs központ esetén az évi 3080, elemi rehabilitációs szolgáltatópont esetén az évi 1760 fölött vállalt – szolgáltatási óraszám és az egy szolgáltatási órára jutó kiegészítő támogatás szorzata. Az egy szolgáltatási órára jutó kiegészítő támogatás minden elemi rehabilitációs szolgáltató esetében egyenlő.

(5) A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás támogatására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakat kell alkalmazni.

17. § (1) Az elemi rehabilitációs szolgáltatás támogatásának igénybevételére irányuló pályázatot a módszertani központ írja ki.

(2) A módszertani központ az általános pályázatot az ország egész területére és a finanszírozási időszak teljes időtartamára, a finanszírozási időszak első naptári évének január 15-éig írja ki.

(3) A pályázati eljárás lefolytatását követően ellátatlanul maradt vagy a finanszírozási időszak letelte előtt ellátatlanná vált régió ellátására, a finanszírozási időszak hátralévő részére a módszertani központ időközi pályázatot ír ki.

(4) A pályázati kiírás az Ávr.-ben meghatározottakon túl tartalmazza különösen

a) az alaptámogatás várható összegét,

b) az egy szolgáltatási órára jutó kiegészítő támogatás várható összegét,

c) általános pályázat esetén a finanszírozási időszakot,

d) időközi pályázat esetén a finanszírozás kezdő és befejező időpontját, valamint az időközi pályázattal érintett régió megnevezését.

(5) A pályázat benyújtására a fenntartó jogosult.

(6) A módszertani központ a pályázatok véleményezésére – a pályázati kiírásban meghatározottak szerint – pályázati bizottságot hozhat létre.

(7) A pályázatot a módszertani központ a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el.

18. § (1) A finanszírozási időszakon belül a módszertani központ és a fenntartó évente támogatási szerződést köt. A támogatási szerződést tárgyév április 1-jétől – időszakos pályázat esetén az első évben a pályázati kiírásban meghatározott időponttól – a következő év március 31-éig terjedő időszakra kell megkötni.

(2) A finanszírozási időszak második és harmadik évében a módszertani központ a támogatási szerződések megkötése előtt, február 1-jéig az elemi rehabilitációs szolgáltatás területi lefedettsége és a rendelkezésre álló költségvetési források alapján tesz javaslatot a fenntartóknak a kiegészítő támogatás alapjául szolgáló szolgáltatási óraszámra, valamint ha indokolt, az alaptámogatás és az egy szolgáltatási órára jutó kiegészítő támogatás összegére.

(3) Ha a fenntartó a támogatási döntésről szóló tájékoztatás, illetve a (2) bekezdés szerinti javaslat kézhezvételtől számított 45 napon belül a támogatási szerződést nem köti meg, a támogatási döntés hatályát veszti.

19. § (1)7 A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás támogatására szolgáló összegnek a módszertani központ részére történő biztosításáról a szociálpolitikáért felelős miniszter a módszertani központtal minden év február 10-éig együttműködési megállapodást köt.

(2) A módszertani központ a támogatási szerződésben meghatározott teljes támogatási összeget a támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül folyósítja a fenntartó részére.

(3) A fenntartó köteles átadni a működési támogatás teljes összegét annak az elemi rehabilitációs szolgáltatónak, amelyre tekintettel a működési támogatást folyósítják. A fenntartó az elemi rehabilitációs központjára és az azonos régióban működő elemi rehabilitációs szolgáltatópontjára tekintettel kapott támogatást az említett elemi rehabilitációs szolgáltatók között átcsoportosíthatja.

(4) Térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás esetén a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az elemi rehabilitációs szolgáltató a teljesített szolgáltatási órát legkésőbb 1 munkanapon belül rögzíti a Fot. 21/B. §-a szerinti nyilvántartásban.

(5) Ha

a) a (4) bekezdés szerinti adatrögzítési kötelezettséget határidőben nem teljesítik, a kötelezettség teljesítéséig,

b) a fenntartó a beszámolót határidőben nem nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó vagy az elemi rehabilitációs szolgáltató nem biztosítja a módszertani központ ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig,

d) az elemi rehabilitációs szolgáltató nem nyújt térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatást, a szolgáltatás nyújtásának folytatásáig,

a módszertani központ az esedékes támogatás folyósítását felfüggeszti.

20. § (1) A fenntartó az éves támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a támogatási szerződés hatályának megszűnését követő 30 napon belül nyújtja be.

(2) A beszámoló szabályszerűségét, a támogatási összeg felhasználását és a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtását a módszertani központ a fenntartó és az elemi rehabilitációs szolgáltató székhelyén, telephelyén is ellenőrizheti.

21. § (1) A fenntartónak nyújtott támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha

a) a fenntartó a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta, vagy

b) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra.

(2) A tárgyévi támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha

a) a fenntartó a támogatási szerződés megkötéséhez benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a támogatási szerződés nem került volna megkötésre,

b) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

c) a kezelő szerv az elszámolást elutasítja, vagy

d) a szolgáltató nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést.

(3) A tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni, ha

a) az elemi rehabilitációs központ nem teljesít legalább 2500 szolgáltatási órát,

b) az elemi rehabilitációs szolgáltatópont nem teljesít legalább 1400 szolgáltatási órát.

(4) A tárgyévi kiegészítő támogatás arányos részét vissza kell fizetni, ha az elemi rehabilitációs szolgáltató az alapjául szolgáló vállalt szolgáltatási óraszámot nem teljesíti. Kiegészítő támogatás alapjaként csak a 16. § (4) bekezdésében meghatározottak feletti szolgáltatási óraszám vehető figyelembe.

(5) Ha a támogatás egy részét nem a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használták fel, a jogellenesen felhasznált működési támogatást vissza kell fizetni.

7. A módszertani központ feladatai és működése

22. § A módszertani központ

a) összehangolja és hálózatba szervezi az egyes ellátási területeken működő elemi rehabilitációs központok munkáját,

b) biztosítja az egységes szolgáltatásnyújtást,

c) a szolgáltatást nyújtó szakemberek számára továbbképzéseket szervez,

d) minőségbiztosítási eljárásokat dolgoz ki,

e) kidolgozza az elemi rehabilitációs szolgáltatás dokumentációs rendjét,

f) támogató irányelveket, standardokat készít,

g) évente ellenőrzi az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek betartását,

h) tanácsadást és információnyújtást biztosít a komplex rehabilitáció területéről,

i) nyilvántartást vezet a Fot. 21/B. §-ában foglaltak alapján,

j) képzéseket dolgoz ki a halmozottan sérült és a siketvak igénybevevők számára nyújtott szolgáltatás vonatkozásában,

k) együttműködik a hazai felsőoktatási intézményekkel az orvos- és egészségtudományi kutatások, kiemelten a bionika területén a létrehozott komplex orvosi diagnosztikai eszközök és szolgáltatások, fejlesztések megismerése érdekében.

23. § (1) A módszertani központ feladatai ellátására legalább egy módszertani vezetőt, legalább egy módszertani munkatársat és legalább egy felnőttképzési asszisztenst foglalkoztat.

(2) A módszertani vezető a látássérülés területén legalább ötéves elemi rehabilitációs szakmai tapasztalattal rendelkező rehabilitációs szakember vagy legalább ötéves elemi rehabilitációs szakmai tapasztalattal rendelkező látássérült szakos gyógypedagógus lehet.

(3) A módszertani munkatárs az elemi rehabilitációs szolgáltatás területén legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező személy lehet.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § 2. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 307. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 9. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 307. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 29. §-a, a 448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 11. § (2) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 307. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 14. § (4) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 204. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 15. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 204. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 19. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 204. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére