• Tartalom

5/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet

5/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet

a hívásvégződtetési díjak meghatározásának elveiről és kritériumairól

2020.12.21.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatóra terjed ki.

(2) E rendeletben foglaltakat abban az esetben kell alkalmazni, ha a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 108/A. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében költségalapú hívásvégződtetési díj alkalmazására vonatkozó kötelezettséget ír elő.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) alulról felfelé építkező megközelítés: olyan költségszámítási eljárás, amely adott forgalmi igényből kiindulva modellez egy hipotetikus, hatékony hálózatot, és ennek a hálózatnak a költségeit számszerűsíti;

b) folyóáras költségelszámolás: olyan költségelszámolási módszer, amely a költségeket, illetve ráfordításokat a tárgyévi piaci értéküknek megfelelően veszi figyelembe;

c) gazdasági értékcsökkenés módszertana: az eszköz használati ideje alatt, az eszköz által generált várható bevételek és az eszközzel kapcsolatos ráfordítások jelenértékei figyelembevételével számított értékcsökkenési leírás;

d) hálózati kapacitás bővítésével kapcsolatos költségek: a hálózati infrastruktúra fejlesztésének azon költségei, amelyek révén a hálózati infrastruktúra többletforgalom lebonyolítását teszi lehetővé;

e) hatékony működés: adott kibocsátási szintet a lehető legalacsonyabb ráfordítással megvalósító megoldás;

f) helyhez kötött hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás: hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás, ahol a hívás végződtetése helyhez kötött hálózati végponton vagy előfizetői hozzáférési ponton valósul meg;

g) hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás hosszú távú különbözeti költsége: az üzemeltető összes hosszú távú költségének és hívásvégződtetési szolgáltatást nem nyújtó ugyanezen üzemeltető összes hosszú távú költségének a különbsége;

h) mobil hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás: hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás, ahol a hívás végződtetése mobil rádiótelefon-hálózat előfizetői hozzáférési pontján valósul meg.

2. A hívásvégződtetési díjak Hatóság általi megállapításakor figyelembe veendő elvek, kritériumok

3. § (1) A hívásvégződtetési díj meghatározása során a Hatóság

a) a hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás hosszú távú különbözeti költségeit veszi figyelembe;

b) a díjszámítás alapjául szolgáló hálózati modell kialakítása és a költségszámítás során alulról-felfelé építkező megközelítést alkalmaz;

c) a díjszámítás alapjául szolgáló költségeket folyóáras költségelszámolással határozza meg;

d) csak a hatékony működés költségeit veszi figyelembe, a díjak a hatékony szolgáltatónál felmerülő költségek megtérülésén alapulnak;

e) az értékcsökkenés számszerűsítése során a gazdasági értékcsökkenés módszertanát alkalmazza;

f) csak azokat a forgalomtól függő költségeket veszi figyelembe, amelyek a hívásvégződtetési szolgáltatás nyújtásának hiányában elkerülhetők lennének;

g) a hálózati kapacitás bővítésével kapcsolatos költségeket csak akkor veszi figyelembe, ha a kapacitásbővítésre a megnövelt hívásvégződtetési forgalom lebonyolításához van szükség;

h) a hálózati modellben alkalmazott technológiát az alkalmazandó díj előretekintő időtávján valószínűsíthetően alkalmazott technológiák figyelembevételével választja ki. A gerinchálózat tekintetében IP alapú hálózati modellt alakít ki, a helyhez kötött hálózati modellben pedig azt a feltételezést alkalmazza, hogy valamennyi hívás csomagkapcsolt;

i) nagykereskedelmi költségeket csak annyiban vesz figyelembe, amennyiben az a harmadik személyeknek nyújtott hívásvégződtetési szolgáltatás biztosítása érdekében merül fel;

j) a mobil hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás díjában nem veszi figyelembe a rádiófrekvenciák használati jogához kapcsolódó rádióspektrumdíjakat, és

k) a mobil hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás tekintetében a minimális gazdaságos üzemméret meghatározása során legalább 20%-os piaci részesedésnek megfelelő méretet tételez fel.

(2) A Hatóság mind a helyhez kötött hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás, mind a mobil hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás esetében egységes költségalapú hívásvégződtetési díjat határoz meg a szolgáltató méretétől függetlenül.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2020. december 21-én lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 75. cikkének és III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére