• Tartalom

50/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatottaknak a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról

2020.03.21.

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 296. § (7) bekezdése alapján az érintettet megillető összeg az érintett számára a Kit. 296. § (5) bekezdése alapján megállapított havi bruttó illetmény háromszorosának és az érintett által a 2020. január, február és március hónapban kormányzati szolgálati jogviszonya alapján megszerzett bruttó jövedelme összegének a különbözete.

2. § Az 1. § alkalmazásában érintettnek minősül

a) a Kit. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő,

b) a Kit. 3. § (8) bekezdése szerinti – a Kit. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott – szakmai vezető, ide nem értve a járási hivatalvezetőt.

3. § (1) Az 1. § alkalmazásában jövedelemnek minősül a 2020 januárjában, februárjában és márciusában a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján az érintettnek kifizetett vagy kifizetésre kerülő illetmény, ha ugyanazon kormányzati igazgatási szervvel állt fenn a jogviszonya.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az illetménykülönbözetre való jogosultság szempontjából a jogviszonyt ugyanazon kormányzati igazgatási szervvel fennálló jogviszonynak kell tekinteni, ha 2019. december 31. napját követően megszűnik az érintett valamely területi kormányzati igazgatási szervnél történő foglalkoztatása, és az érintett 30 napon belül más területi kormányzati igazgatási szervhez tartozó álláshelyet tölt be.

(3) Ha az érintett a 2020. január 1. és 2020. március 31. közötti időszak egy részét fizetés nélküli szabadságon vagy olyan távolléten tölti, amelyre nem vagy csökkentett összegben jár díjazás, az 1. § alkalmazása során az érintett számára a Kit. 296. § (5) bekezdése alapján megállapított illetménynek az érintett által munkában töltött, illetve a Kit. 135. §-a szerinti díjazással érintett időtartammal arányos részét és összegét kell figyelembe venni.

(4) Ha az érintett jogviszonya 2020. január 1. és 2020. március 31. között jött létre, az 1. § alkalmazása során az érintett számára a Kit. 296. § (5) és (6) bekezdése alapján megállapított illetménynek az érintett által munkában töltött napok, illetve a Kit. 135. §-a szerinti díjazással érintett időtartammal arányos részét kell figyelembe venni.

4. § Nem állapítható meg a Kit. 296. § (7) bekezdése szerinti különbözet:

a) ha az érintett a 2020. január 1. és 2020. március 31. közötti időszak egészét fizetés nélküli szabadságon vagy olyan távolléten töltötte, amelyre nem járt díjazás,

b) ha az érintett az a) pont szerinti időszakban, szervezeti változásra visszavezethetően

ba) szakmai vezetői álláshelyről ügyintézői álláshelyre, illetve

bb) szakmai vezetői álláshelyről más szakmai vezetői szintű álláshelyre

került kinevezésre,

c) az érintett a) pont szerinti időszakban ügyintézői álláshelyről szakmai vezetői álláshelyre történt kinevezése esetén, a vezetői kinevezés hatályát megelőző időszakra.

5. § (1) Az 1. § alapján számított különbözet összegét – a 2020 április hónapban teljesítendő illetmény-kifizetéssel egyidejűleg – az a kormányzati igazgatási szerv fizeti ki az érintett részére, amelyik az érintettet 2020. április 1-jén foglalkoztatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetési határnap nem vonatkozik arra a szakmai vezetőre, akinek a kinevezés-módosítására a Kit. 263. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazására tekintettel 2020. március 16-át követően kerül sor.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére