• Tartalom

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről1

2021.05.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítása

1. § (1)2 A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás hatszor 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosult által.

(1a)3 Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március, április és május hónap tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, háromszor 30 napra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult

a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;

b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja

(a továbbiakban együtt: jogosult).

(3) A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

(4)4 A jogosult az (1) és (1a) bekezdése szerinti kedvezményre vonatkozó igényét a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 28. §-ában meghatározott időpontig jelezheti az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) felé.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat

a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy

b) új előfizetői szerződés megkötése esetén

illeti meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnése esetén.

(3)5 A szolgáltató a kibocsátásra kerülő számlákban az 1. § (1) és (1a) bekezdése szerinti kedvezményt legkésőbb a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott időpontot követő hatodik hónap végéig jóváírja a kedvezményre jogosult részére.

(4)6

3. § (1) A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltató felé.

(2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

(3)7 A tárgyhónapot megelőző igénybejelentés a következő hónapokra vonatkozó kedvezmény jóváírására mindaddig jogosít, amíg annak a jogszabályi feltételei az adott jogosult vonatkozásában fennállnak.

2. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §8

1

A rendelet az 5. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 11. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 11. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1a) bekezdését a 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdését a 138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (3) bekezdése a 138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdését az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 4. §-a.

7

A 3. § (3) bekezdését a 138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

8

Az 5. § a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 11. pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére