• Tartalom

509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet

509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről1

2021.02.08.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni

a) az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a)–c) pontja szerinti egészségügyi és egészségügyben dolgozó, valamint a rezidensképzésben részt vevő személy,

b) a nevelési, oktatási, valamint szakképző intézményekben, nevelési, oktatási tevékenységet végző személy (kivéve, ha a foglalkoztató intézményben rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli digitális munkarend került elrendelésre),

c) a szociális intézményben dolgozó személy,

d) a bölcsődékben dolgozó személy

e)2 egyéb, az Operatív Törzs által meghatározott hivatásrendekhez tartozó személyek, szakmacsoportokhoz tartozó személyek, intézményekben foglalkoztatottak, illetve személyi körök

esetében, amennyiben a vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.

(2) A vizsgálaton történő részvétel önkéntes.

(3) A vizsgálat elvégzésébe – egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató (a továbbiakban: hallgató) kirendelhető. A fővárosi és megyei kormányhivatal általi kirendeléssel a hallgató és a felsőoktatási intézmény között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés jön létre. A hallgatói munkaszerződés során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A kirendeléssel érintett hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését a felsőoktatási intézmény a hallgatói munkaszerződésre tekintettel szervezi meg. A hallgatói munkaszerződés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.13. pontja szerinti jövedelemnek minősül.

(3a)3 A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően a biztosítási kötelezettség alóli mentesülést a (3) bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az Nftv. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell.

(3b)4 A veszélyhelyzet ideje alatt a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjától eltérően az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést a (3) bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az Nftv. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell.

(3c)5 A hallgatót megillető, a (3) bekezdés szerinti hallgatói munkaszerződésre tekintettel adott pénzbeli juttatást a kirendelési pótlék megállapítása során alapilletménynek kell tekinteni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben kirendelt egészségügyi dolgozónak kell tekinteni a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazásában az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatót.

(5)6 A 2020/2021. tanévben az orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókra nézve az Nftv. 108. § 5. és 40. pontjában a félév, illetve a tanév hosszára meghatározott időtartamoktól, továbbá a szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak tanév rendjében meghatározott időtartamaitól a kirendelések idejét figyelembe véve eltérhetnek.

(6)7 Az orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények a (3) bekezdésben meghatározott esetben kirendelt hallgatókra nézve a 2021/2022. tanévben a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók alapján adott félévközi jegy, valamint félévközi követelmények és a vizsga alapján együttesen vagy kizárólag a vizsgán tanúsított tudás alapján adott vizsgajegy megszerzésének módjára nézve, továbbá a sikertelen félévközi teljesítések pótlásának lehetőségeire, a sikertelen vizsgák egy vizsgaidőszakon belüli vizsgalehetőségeinek számára, egy adott tantárgynak a tanulmányok során való újabb felvételi lehetőségeire nézve az Nftv. rendelkezéseinek figyelembevételével a tanulmányi és vizsgaszabályzatukban foglaltaktól eltérően, a hallgató számára kedvezőbb feltételeket biztosítva rendelkezhetnek.

(7)8 A (3) bekezdésben meghatározott esetben kirendelt hallgatók tekintetében 2021-ben az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2021/2022-es tanévre nézve nem kerülhet sor.

(8)9 A fővárosi és megyei kormányhivatal kezeli

a) a kirendelés és a vizsgálatok megszervezése céljából a hallgató

aa) kirendeléséhez, hallgatói munkaszerződése megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyazonosító adatait,

ab) elérhetőségi adatait,

b) a vizsgálat elvégzése céljából az (1) bekezdésben meghatározott személyek

ba) nevét,

bb) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

bc) foglalkoztatójának megnevezését,

bd) vizsgálatának eredményét.

(9)10 A fővárosi és megyei kormányhivatal

a) a (8) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a kirendelés – illetve az azzal összefüggő kötelezettségekkel való elszámolás – időtartamában,

b) a (8) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a 3. § (1) bekezdése szerinti intézkedés végrehajtásáig

kezeli.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatban részt vevő foglalkoztatottnak (a továbbiakban: foglalkoztatott) a részére megadott időpontban a vizsgálat helyszínén meg kell jelennie.

(2) A vizsgálatot lehetőség szerint a foglalkoztatottnak a foglalkoztatás helye szerinti intézményében kell végrehajtani.

(3) A vizsgálatot végző személy gondoskodik a gyorsteszt használati utasítása szerinti mintavételről, valamint a vizsgálat során az infekciókontroll-szabályok betartásáról.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a intézmény köteles gondoskodni a vizsgálat során képződött veszélyes hulladék megfelelő gyűjtéséről és tárolásáról.

(5) A vizsgálat során képződött veszélyes hulladék elszállítását a fővárosi, megyei védelmi bizottság szervezi meg.

3. § (1) A vizsgálat eredményéről az intézmény által kijelölt személy adatlapot tölt ki. Az adatlap egy példányát a tesztelésben részt vett foglalkoztatottnak kell átadni, másik példányát a tesztvevők a megyei (fővárosi) tisztifőorvosnak adják át.

(2) A vizsgálat pozitív eredménye esetén a foglalkoztatott haladéktalanul köteles értesíteni a háziorvosát, aki a pozitív eredményt az Országos Szakmai Információs Rendszerben (OSZIR) a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendben foglaltak szerint rögzíti.

4. §11 A hallgató az 1. § (3) és (4) bekezdése alkalmazásában egészségügyi szolgáltatóhoz is kirendelhető vizsgálat elvégzésére, valamint egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására. A kirendelés időtartama alatt a hallgató számára szállás biztosítása, az étkeztetés megszervezése az egészségügyi szolgáltató feladata, amelyet szükség szerint a kirendelést végző kormányhivatal bevonásával lát el.

4/A. §12 A járványügyi védekezésben igazoltan önkéntesen részt vevő hallgató (a továbbiakban: önkéntes hallgató) esetén az önkéntes tevékenysége során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A tanulmányi és vizsgakötelezettségre vonatkozó, 1. § (5)–(7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az önkéntes hallgatókra is alkalmazni szükséges.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §13

1

A rendelet a 6. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 14. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 14. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig. A rendeletet a 346/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2021. június 19. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés e) pontját az 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

3

Az 1. § (3a) bekezdését az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (3b) bekezdését az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (3c) bekezdését az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § (5) bekezdését az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (6) bekezdését az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (7) bekezdését az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

Az 1. § (8) bekezdését az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 1. § (9) bekezdését az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 4. § az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4/A. §-t az 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

13

A 6. § a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 14. pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére