• Tartalom

56/2020. (XII. 28.) ITM rendelet

56/2020. (XII. 28.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok felhasználásáról1

2020.12.29.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 31. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya:

a) a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezetében eredeti előirányzatként megállapított előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezet tekintetében megállapított költségvetési maradványra, és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 56/2020. (XII. 28.) ITM rendelethez

A LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht. azonosító

Címnév

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

380628

1 Kutatási Alaprész

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvényben (a továbbiakban: KFItv.) megfogalmazott célok elérését megalapozó, kiváló, kutatók által kezdeményezett felfedező kutatási pályázatok finanszírozása

Magyarországon székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező:

–    a KFItv. alapján kutatóhelynek minősülő felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;

–    kutatás-fejlesztési tevékenységet végző gazdasági társaságok;

–    kutatás-fejlesztést főtevékenységként végző nonprofit szervezetek

és magyar vagy külföldi állam-
polgárságú természetes személyek

Jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül

Előleg biztosítható

Egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítményarányos kifizetéssel

azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, garancia, zálogjog, kezesség; kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 84. §
(1) bekezdése szerinti eseteket

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(a továbbiak-
ban: NKFI Hivatal)

3.

380639

2 Innovációs Alaprész

A KFItv.-ben megfogalmazott célok elérése pályázati és pályázatok kívüli támogatások révén

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek, egyéni vállalkozók, természetes személyek

Jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül

Előleg biztosítható

Egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítmény-arányos kifizetéssel

azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, garancia, zálogjog, kezesség; kivéve Ávr. 84. §
(1) bekezdése szerinti eseteket

NKFI Hivatal

4.

348995

3 Befizetés a központi költségvetésbe

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
9. § (4) bekezdése szerinti befizetés teljesítése

Központi költségvetés

Jogszabály alapján

Közvetlen utalás negyedévente az előirányzat 25%-ának megfelelő összegben

NKFI Hivatal

5.

349017

4 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezeléséhez kapcsolódó feladatok finanszírozása

NKFI Hivatal

Jogszabály alapján

Közvetlen utalás

NKFI Hivatal

1

A rendeletet a 18/2021. (IV. 14.) ITM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2021. április 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére