• Tartalom

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

2022.09.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. egyéni terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által egy vagy két borpiaci évben megvalósítandó tevékenységek összessége,

2. ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe,

3. fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett szőlőfajta érvényes engedéllyel történő cseréje, ideértve az átoltást is, a szerkezetátalakítási tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi szőlőfajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével,

4. földrajzi árujelző: oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés,

5. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,

6.1

7. művelésmód: a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát meghatározó tevékenység,

8. összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő helyrajzi számon nyilvántartott terület, amelyet a tevékenységgel nem érintett terület – kivéve út, csatorna, árok – vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg,

9. szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték,

10. szerkezetátalakítási terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedés keretében megvalósított tevékenységek végrehajtása során ajánlott, a jobb minőségű termés elérését biztosító követelményeket tartalmazó dokumentum,

11. támogatás: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedés keretében megvalósított tevékenységek végrehajtása után igényelhető pénzösszeg,

12. támogatható területnagyság: az újratelepítési engedélyen vagy az átváltott telepítési engedélyen, az egyéni terven, a tulajdonilap-másolaton megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 hektár területnagyságot,

13. termesztéstechnológiai módszerek javítása: a kérelemben megjelölt területen fekvő szőlőültetvény támberendezésének kizárólag új alapanyagok felhasználásával történő teljes cseréje, amelynek következtében a szőlőültetvény hosszú távú művelése biztosíthatóvá válik, vagy az új támberendezés gépi művelésre és szüretre alkalmassá teszi a szőlőültetvényt,

14. ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott szőlőfajta és művelésmód alkalmazásával, vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés,

15. ültetvény beállottsága: az ültetvényben megtalálható élő tőállománynak az ültetvény teljes tőállományához viszonyított, százalékban kifejezett értéke,

16. ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, tőállományát, szőlőfajta-összetételét soronként bemutató nyilvántartás.

(2)2 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.), valamint a végrehajtására kiadott rendeletek fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.

2. Támogatható intézkedések

2. § A szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása (a továbbiakban: intézkedés) keretében

a) a fajtaváltás,

b) az ültetvény áttelepítése, valamint

c) a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása

tevékenységek támogathatók.

3. A támogatás összege

3. § A támogatás

a) a 2. §-ban meghatározott tevékenységek végrehajtásának költségeihez való hozzájárulásból és

b) a 2. § a) és b) pontjaiban meghatározott tevékenységek végrehajtása miatt keletkező bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból

áll.

4. § A támogatás mértéke az 1. mellékletben meghatározott költségátalányok és kompenzáció

a) 75%-a, ha az intézkedéssel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen fekszik,

b) 50%-a, ha az intézkedéssel érintett terület az a) pontban meghatározott feltételnek nem felel meg, azonban az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének megfelel,

c) 40%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

4/A. §3 A 4. §-ban foglaltaktól eltérően a támogatás mértéke a 2021. november 2. és 30. között benyújtott egyéni tervek esetében az 1. mellékletben meghatározott költségátalányok és kompenzáció

a) 80%-a, ha az intézkedéssel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen fekszik,

b) 75%-a, ha az intézkedéssel érintett terület az a) pontban meghatározott feltételnek nem felel meg, azonban az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének megfelel,

c) 60%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

5. § (1) Az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről vagy annak változásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár), amely a keretösszeget vagy annak változását közleményben közzéteszi.

(2) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámításnál a támogatás kifizetésének borpiaci éve első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyamot kell alkalmazni.

4. Az egyéni terv

6. § (1) A támogatás igénybevételéhez a kérelmező egyéni tervet készít.

(2) Az egyéni terv a benyújtás borpiaci évétől számított legfeljebb három egymást követő borpiaci évben tervezett tevékenységeket tartalmazhatja.

(3) Az adott tevékenység egy vagy legfeljebb egymást követő két borpiaci év alatt hajtható végre a (4)–(9) bekezdések figyelembevételével.

(4) Egy összefüggő terület tekintetében meg kell egyezzen

a) a tevékenység,

b) a művelet,

c) a művelet végrehajtásának borpiaci éve,

d) a terület lejtése,

e) a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája,

f) a szőlőiskola típusa,

g) a szaporítóanyag típusa és

h) az ültetvény jellege.

(5) Fajtaváltás, illetve ültetvény áttelepítése tevékenységek esetén az egyéni tervben jelölni kell, hogy a tevékenységet melyik borpiaci évben, illetve egy vagy két borpiaci év alatt hajtja végre a kérelmező.

(6) Fajtaváltás, illetve ültetvény áttelepítése esetén a tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést és a teljes támberendezés létesítést. Ha a fajtaváltás átoltással történik, a támberendezés támogatással történő létesítése választható tevékenység.

(7) Átoltással történő fajtaváltás tevékenység esetén az átoltást és a támberendezés létesítés műveleteket egy borpiaci év alatt kell végrehajtani.

(8) A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetést. Az első borpiaci évben támberendezés létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes támberendezés létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását.

(9) A termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén az új támberendezés létesítését és a tőkék teljes pótlását egy borpiaci éven belül kell elvégezni.

(10) Ültetvény áttelepítése, illetve fajtaváltás – az átoltás kivételével – tevékenységek esetén a régi ültetvény kivágási művelete az egyéni terv részét képezheti, amennyiben az egyéni terv benyújtásakor a régi ültetvény kivágása még nem történt meg. A kivágás költségei magukban foglalják a régi szőlőtőkék eltávolítását, elszállítását, valamint a támberendezés bontását és elszállítását az ültetés művelet megkezdése előtt. Helyszíni ellenőrzés útján kell igazolni a régi ültetvény meglétét, valamint azt, hogy az egyéni terv benyújtását követően a kivágás ténylegesen megtörtént-e.

7. § (1) Az egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező nevét, ügyfél-azonosítóját, egyéb kapcsolattartási információit,

b) a 2. §-ban meghatározott tevékenység megjelölését,

c) a b) pont szerinti tevékenységgel érintett terület településének, helyrajzi számának, az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély számának, a tevékenységgel érintett területnagyság megjelölését,

d) a b) pont szerinti tevékenység keretében elvégezni tervezett műveletek megnevezését, borpiaci évenként,

e) a terület lejtésének százalékban kifejezett mértékét,

f) a felhasználandó szaporítóanyag kategóriájának, fajtájának és típusának megjelölését,

g) a felhasználandó szaporítóanyag vonatkozásában a szőlőiskola típusának megjelölését és

h) az ültetvény jellegének sor- és tőtáv-, valamint hektáronkénti tőszámmegjelölését, a megvalósítani kívánt művelésmód megnevezését.

(2) Az egyéni tervhez csatolni kell:

a) ha a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, az azt igazoló, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adattartalmú, teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet az ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni,

b) ha a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adattartalmú, teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet az ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni,

c) az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély másolatát, kivéve a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén,

d) a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, amennyiben az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és pontértékét,

e)4 a hegybíró igazolását a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:7 vagy A:8 mezőjében, valamint 2. pontjában foglalt táblázat A:3, A:7 vagy A:8 mezőjében foglaltak teljesüléséről, amennyiben az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja,

f)5 a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:12 mezőjében, valamint 2. pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében foglaltaknak való megfelelést igazoló iratok másolatát, amennyiben az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja,

g) a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében foglaltaknak való megfelelést bor előállítására vonatkozóan:

ga) érvényes borászati üzem működési engedély másolatát,

gb) ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedéllyel közeli hozzátartozója rendelkezik, akkor a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatát,

gc) ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedélyes a kérelmező tulajdonában álló vállalkozásnak tagja, akkor a vállalkozás igazolását az érvényes borászati üzem működési engedélyes vállalkozásban betöltött tagságáról,

gd) ha a kérelmező vállalkozás valamely tagjának közeli hozzátartozója rendelkezik érvényes borászati üzemengedéllyel, akkor a vállalkozás igazolását a tag vállalkozásban betöltött tagságáról, valamint a tag és a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes személy között fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatát, vagy

ge) kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolatát, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása, amennyiben az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja,

h)6 a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:9 mezőjében foglaltaknak való megfeleléshez a termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet] 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek alapján elismert termelői integrációs szervezet igazolását a kérelmező fennálló tagságáról,

i) a termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén a hegybíró igazolását az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről,

j)7 a termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén a hegybíró igazolását az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről, valamint az ültetvény vonatkozásában a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:5, A:6, A:7 vagy A:8 mezőjében foglaltaknak való megfelelőségről,

k) a termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajzot és

l) a családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a családi gazdaság meglétét igazoló határozat másolatát.

5. Jogosultsági és elsőbbségi kritériumok

8. § (1) Egyéni tervben fajtaváltás és ültetvény áttelepítése művelet olyan területre hagyható jóvá,

a) amelynek telepítését az egyéni terv benyújtását követően kezdik meg,

b) amely az egyéni terv benyújtását megelőző tíz borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban nem részesült,

c)8 amely a b) pontban meghatározott időszakot megelőző öt borpiaci évben szerkezetátalakítási és átállítási támogatásban – kivéve a kizárólag az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatást – nem részesült,

d) amelyre vonatkozóan a kérelmező rendelkezik újratelepítési engedéllyel vagy átváltott telepítési engedéllyel, és

e) amely támogatható területnagysága nagyobb, mint 0,2 hektár.

(2) Egyéni tervben a termesztéstechnológiai módszerek javítása intézkedés arra a területre hagyható jóvá,

a) amelyen a műveletet az egyéni terv benyújtását követően kezdik meg,

b) amely az egyéni terv benyújtását megelőző tíz borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban nem részesült,

c) amely a b) pontban meghatározott időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatás keretében az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatásban nem részesült,

d) amely támogatható területnagysága nagyobb, mint 0,2 hektár, és

e) amely a hegybíró igazolása alapján az egyéni tervben megjelölt területen található szőlőültetvény termő ültetvénynek minősül.

(3)9 Az egyéni tervben a Btv. alapján osztályba sorolt, továbbá a NÉBIH által a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet alapján vizsgálati engedéllyel termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta szerepelhet. Egy egyéni tervben a vizsgálati engedéllyel termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta ültetése, illetve átoltása tevékenység legfeljebb 2 hektáron történő megvalósítása támogatható.

(4) Az elsőbbségi kritériumokat a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A miniszter tájékoztatja a Kincstárt az elismeréssel rendelkező integrációs szervezetekről, amelyet a Kincstár közleményben közzétesz.

6. Az egyéni terv benyújtása

9. § (1) Egyéni terv

a)10 2020-ban november 16. és december 13. között,

b) 2021-től minden évben november 2. és 30. között

a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár által közzétett közleményben foglaltak szerint.

(2) Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.

(3)11 Egyéni terv nem nyújtható be olyan területre, amelyet az egyéni terv benyújtását megelőző tíz borpiaci éven belül új telepítési engedély alapján telepítettek.

10. § (1) Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely az egyéni tervben megjelölt területet használja, vagy családi gazdaság tagja, és a terület a családi gazdaság valamely tagjának használatában van, és

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásbavételi kötelezettségének eleget tett, és a 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

b) az egyéni tervben foglaltak szerint a 6. § (2)–(8) bekezdésében foglalt tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően vállalja az intézkedés végrehajtását.

(2) Nem nyújthat be egyéni tervet három borpiaci éven belül az, aki esetében a Kincstár megállapította, hogy művelési kötelezettségének nem tett eleget. A három borpiaci évet a művelési kötelezettség elmaradásának megállapítása napjának borpiaci évétől kell számítani.

(3) Családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a jogosultsági és elsőbbségi kritériumok teljesítését a családi gazdaság egyéni tervben megjelölt bármely tagja teljesítheti.

11. § (1) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Ha a beadvány nem az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül került benyújtásra, akkor a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(2) Az egyéni terv 2020-ban legkésőbb a 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott határidő végéig, 2021-ben a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó benyújtott egyéni tervet kell elbírálni. Az egyéni terv benyújtásának időpontja az utolsó módosítás benyújtásának időpontja.

(3) Ha az egyéni terv elektronikus úton történő benyújtása során az igénylő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

7. Az egyéni terv elbírálása

12. § (1)12 A Kincstár a 9. § (1) bekezdése szerinti határidőben benyújtott egyéni terv jóváhagyásáról és a jóváhagyott egyéni terv végrehajtása esetére meghatározott maximális támogatási összegről a benyújtást követő év március 31. napjáig dönt.

(2) A Kincstár az egyéni terveket 34 millió eurónak megfelelő forintösszeg erejéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

(3) A benyújtott egyéni tervet a Kincstár a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint összefüggő területenként pontozza, majd az összesített pontszámot az összefüggő területenként megjelölt területnagysággal súlyozva átlagolja. Az egyéni terveket a Kincstár a súlyozott átlagok alapján rangsorolja.

(4) Amennyiben a pontozás szempontjából figyelembe veendő elsőbbségi kritériumok teljesítésének megítéléséhez szükséges egyéni tervben szereplő adat hiányos vagy hibás, úgy az adott pontozási szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható.

(5) Az egyéni tervben az az összefüggő területre vonatkozó tevékenység hagyható jóvá, amelyben fajtaváltás, illetve ültetvény áttelepítése tevékenység legalább 34 pontot, a termesztéstechnológiai módszerek javítása tevékenység legalább 45 pontot ér el.

(6) A Kincstár a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg és a (3) bekezdésben meghatározottak alapján kialakított rangsor figyelembevételével minimális pontszámot állapít meg, melyet közleményben közzétesz. Kizárólag a minimális pontszámot elérő egyéni terv hagyható jóvá. Amennyiben a minimális pontszámmal rendelkező egyéni tervekben szereplő teljes igény jóváhagyására a (2) bekezdés szerinti keretösszeg nem biztosít lehetőséget, úgy az egyéni tervekben foglalt területnagyság növekvő sorrendje a meghatározó.

(7) Amennyiben egy összefüggő terület tekintetében eltérőek az összefüggő területet alkotó tevékenységgel érintett területek kataszteri pontszámai, az összefüggő terület pontértékének megállapítása során a teljes összefüggő területre a kérelmezett legalacsonyabb kataszteri pontértékű terület után járó, a 2. mellékletben szereplő értékelési szempont szerinti pontérték vehető figyelembe.

13. § (1) A jóváhagyott egyéni terv bármely elemének a módosítását – a (4)–(9) bekezdésben foglaltak kivételével – be kell jelenteni a Kincstárnak. A Kincstár a jóváhagyást nem igénylő módosítást tudomásul veszi, és erről tájékoztatja az ügyfelet. Egy összefüggő terület tekintetében kizárólag egy alkalommal módosítható a jóváhagyott egyéni terv.

(2) A Kincstár jóváhagyása szükséges, ha a módosítás a 12. § (3) bekezdése alapján meghatározott pontszámot megváltoztatja. Ebben az esetben a 12. § (3) bekezdése alapján elért pontszám értéke nem csökkenhet a 12. § (6) bekezdése alapján megállapított minimális pontszám alá.

(3) A Kincstár az egyéni terv módosítását követően megállapítja a módosított egyéni terv alapján igényelhető támogatás maximális összegét, amely nem lehet nagyobb a módosítást megelőzően jóváhagyott egyéni terv alapján megállapított támogatási összegnél.

(4)13 Nem kell bejelenteni a Kincstár részére a sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatását, amennyiben az eltérésből adódó hektáronkénti tőszámmódosítás nem eredményezi az egyéni tervben jóváhagyott, az 1. melléklet szerinti elszámolható hektáronkénti költségátalányok, valamint a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében és 2. pontjában foglalt táblázat C:7 és C:8 mezőjében meghatározott pontértékek változását.

(5) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében bázis-, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban az intézkedés megvalósítása során részben vagy egészben standard kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, és a 12. § (5) bekezdése szerinti minimális pontértéket így is eléri, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után meghatározott költség számolható el.

(6) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban az intézkedés megvalósítása során részben vagy egészben bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, és a 12. § (5) bekezdése szerinti minimális pontértéket így is eléri, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után meghatározott költség számolható el.

(7) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére vonatkozóan 5% és az alatti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a terület lejtése meghaladja az 5%-ot, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti költségnövekmény nélküli költség számolható el.

(8) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére vonatkozóan 5% feletti és 12% vagy az alatti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy

a) a terület lejtése 5% és az alatti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti költségnövekmény nélküli költség számolható el, illetve

b) a terület lejtése 12% feletti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 5% feletti és 12% vagy az alatti költségnövekménnyel meghatározott költség számolható el.

(9) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedéssel érintett terület lejtésének mértékére vonatkozóan 12% feletti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy

a) a terület lejtése 5% és az alatti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti költségnövekmény nélküli költség számolható el, illetve

b) a terület lejtése 5% feletti és 12% vagy az alatti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 5% feletti és 12% vagy az alatti lejtésű területekre vonatkozó költségnövekménnyel meghatározott költség számolható el.

14. § (1)14 A termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén az egyéni tervben megjelölt ültetvényben a tőkehiány nem érheti el az 50%-ot, és szakszerűen művelt ültetvénynek kell minősülnie.

(2) A termesztéstechnológiai módszerek javítása művelet végrehajtását csak abban az esetben lehet megkezdeni, ha az ültetvény művelet megkezdése előtti állapotát a Kincstár a helyszínen ellenőrizte.

8. A szerkezetátalakítási terv

15. § (1) A 6. § (1) bekezdése alapján benyújtott egyéni terv esetében szerkezetátalakítási tervnek a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 1/2018. (II. 1.) FM rendelet] 14. § (2) bekezdése alapján közzétett szerkezetátalakítási tervet kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerkezetátalakítási tervet az illetékes hegyközségi szerv 2023. június 30-ig egy alkalommal módosíthatja.

(3) Az illetékes hegyközségi szerv

a) a hegyközségi tanács vagy tanácsok együttesen, ennek hiányában a termékleírás benyújtójaként érintett hegyközség vagy hegyközségek választmánya azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét vagy termékleírását 2011. december 31. előtt benyújtották, illetve

b) az oltalom iránti kérelmet benyújtó hegyközség vagy az érintett hegyközségek választmánya vagy hegyközségi tanács azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét 2011. december 31-ét követően nyújtották be.

(4) A módosított szerkezetátalakítási terv adatait a Kincstár közleményben teszi közzé a honlapján.

(5) A módosított szerkezetátalakítási tervben szereplő ajánlott szőlőfajta csak az érintett földrajzi árujelző termékleírásában engedélyezett szőlőfajta lehet. Az ajánlott szőlőfajták száma nem haladhatja meg a 3. mellékletben meghatározott értéket.

(6) Egy módosított szerkezetátalakítási tervben olyan szőlőfajta lehet ajánlott, amely esetében az alábbi feltételek közül legalább kettő teljesül:

a) a fajta termésének felvásárlási ára az előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta az adott termőhelyre érvényes, átlagos felvásárlási árat,

b) a fajta növeli a termésbiztonságot, a termőhelyre jellemző talaj- és éghajlati adottságokhoz jobban alkalmazkodik,

c) a fajta az adott földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékének minőségi javulásához járul hozzá.

(7) A módosított szerkezetátalakítási tervben meghatározott művelésmód csak az érintett földrajzi árujelző termékleírásában az újonnan létesített ültetvények esetén engedélyezett művelésmód lehet.

(8) A módosított szerkezetátalakítási tervet június 1. és június 30. között kell megküldeni a miniszter részére.

(9) A (8) bekezdés szerinti szerkezetátalakítási terveket a miniszter augusztus 1-jéig hagyja jóvá és küldi meg a Kincstár részére, amely azokat közzéteszi a honlapján.

(10) A (9) bekezdés szerint közzétett, módosított szerkezetátalakítási terv a közzétételt megelőzően benyújtott egyéni tervek vonatkozásában nem vehető figyelembe.

9. A támogatás igénylésének feltételei

16. § E rendelet alapján támogatás csak a jóváhagyott vagy a 13. § szerint módosított egyéni tervben meghatározottaknak megfelelően végrehajtott tevékenységre igényelhető.

17. § A támogatás feltétele, hogy

a) a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet

aa) engedélyes árutermelő szőlőiskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,

ab) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szőlőiskolában, saját célra előállított ültetési anyag, vagy

ac) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag,

b) a támberendezés létesítését kizárólag új anyagok felhasználásával kivitelezték, és kialakítása legalább a fenntartási kötelezettség alatti rendeltetésszerű művelést biztosítja,

c) az ültetvény beállottsága

ca)15 a 6. § (6)–(8) bekezdése szerinti megvalósítás első évében,

cb)16 a 6. § (9) bekezdése szerinti megvalósítás esetén a megvalósítás évében

eléri a 90%-ot,

d) az ültetvény beállottsága az ültetvény telepítését követő évben eléri a 95%-ot, és

e) régi ültetvény kivágási költségeinek támogatása esetén a régi ültetvény kivágását az egyéni terv benyújtása előtt nem kezdték el.

10. A kifizetési kérelem benyújtása

18. § (1) Az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben a kifizetési kérelmet a Kincstár részére kell benyújtani.

(2) Az egyéni terv szerint megvalósított tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelem az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be április 1. és július 1. között a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Kifizetési kérelmet a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkező kérelmező jogosult benyújtani.

(4) A kifizetési kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét, ügyfél-azonosítóját, egyéb kapcsolattartási információit,

b) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iratazonosító számát és

c) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat mellékletében feltüntetett területazonosító számát.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az ültetvény támberendezéséről készített oldalnézeti vázrajzot,

b) a Kincstár által közleményben közzétett formának és tartalomnak megfelelő ültetvényleltárt,

c) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított származási igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló dokumentum (adás-vételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás) és a certifikációs címke másolatát,

d) ha az egyéni tervhez mellékelt újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély módosult, úgy annak másolatát és

e) a régi szőlőtőkék eltávolításának, a támberendezés bontásának és azok elszállításának támogatása esetében a hegybíró által elvégzett kivágás előtti és az egyéni terv benyújtásának időpontját követően elvégzett kivágás utáni helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolatát, amelyek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét.

(6) A kifizetési kérelmet a Kincstár által honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közleményben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

(7) A 6. § (8) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az első borpiaci évre benyújtott kifizetési kérelemhez nem kell mellékelni az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot.

(8) Adott borpiaci évben egy kérelmező több kifizetési kérelmet is benyújthat.

(9) Ha a kifizetési kérelem elektronikus úton történő benyújtása során az igénylő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra a 22/2016. (IV. 5.) FM rendeletben foglalt, a meghatalmazásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(10) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás, erre tekintettel a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.

(11) Az eljárás során minden beadványt az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

11. A kifizetési kérelem elbírálása

19. § (1) A Kincstár a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján bírált hiánytalan kifizetési kérelmek közötti sorrendet a kifizetési kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendje határozza meg.

(3) A hiányosan beérkezett kifizetési kérelem a hiánypótlás teljesítésének a Kincstárhoz történő beérkezés időpontjában hiánytalannak minősül.

12. A támogatás kifizetése

20. § (1) A támogatás kifizetésére a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzését követően kerül sor.

(2) Az egyes műveletek elvégzését, annak szakszerűségét, valamint az adott műveletre igényelt támogatási összegre való jogosultságot a Kincstár a helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg. Amennyiben a kivágással érintett terület mérete nem éri el a telepítéssel érintett, a Kincstár általi helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a Hegyközségi Információs Rendszerben nyilvántartott ültetvényterületet kell alapul venni a ténylegesen kifizethető támogatás megállapításához. Amennyiben a kivágással érintett terület mérete meghaladja a telepítéssel érintett, a Kincstár általi helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a Kincstár által a helyszíni ellenőrzés során mért adatok alapján kell megállapítani a ténylegesen kifizethető támogatást.

(3) A (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést a Kincstár a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a tenyészidőszakon belül végzi el.

(4) Támogatás abban az esetben fizethető ki, ha a Kincstár helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy a kifizetési kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték.

(5) Ha az ültetvény nem szakszerűen művelt, az adott műveletre támogatás nem fizethető ki.

(6) A támogatás kifizetésének határideje a kifizetési kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

21. § Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó kifizetési kérelmek kapcsán a kifizetésre a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.

13. Jogkövetkezmények

22. § (1) A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított tizedik borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.

(2) A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy az (1) bekezdés alapján meghatározott időpontig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-ot, az ezt követő öt borpiaci éves időszakban a 85%-ot, valamint a támberendezés tekintetében meg kell felelnie a 17. § b) pontja szerinti követelménynek. Ha a támogatást igénylő ennek nem tesz eleget, az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(3) Valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, az (1) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását a Kincstár részére be kell jelenteni.

(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) az átadó nevét és ügyfél-azonosítóját,

b) a kötelezettséget átvállaló nevét és ügyfél-azonosítóját,

c) az érintett terület adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság),

d) az átadás dátumát és

e) az átadó, valamint az átvevő aláírását.

(5) Ha a művelési kötelezettség átadása a (3) bekezdés szerint történik, abban az esetben a kötelezettség átadása nem minősül a művelési kötelezettség megszegésének.

(6) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezmények a támogatást igénylőt terhelik.

(7) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, ha az a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 60. cikkének alkalmazásában az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek (8) bekezdés szerinti mesterséges megteremtését előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja.

(8) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályok kijátszásával történő, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a 7. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a támogatás céljával ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

14. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)17 E rendeletnek az egyes borászati támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 22/2021. (VI. 3.)AM rendelettel [a továbbiakban: 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet] megállapított 17. § ca) és cb) alpontját a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet hatálybalépésekor18 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23/A. §19 E rendelet 2. mellékletének a szőlő-bor ágazattal összefüggő, valamint egyes agártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelettel [a továbbiakban: 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésekor20 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

24. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12–16. cikke, valamint

c) a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU bizottsági végrehajtási rendelet 7. cikke.

d)21 a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i (EU) 2020/592 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.

1. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez

Elszámolható hektáronkénti költségátalányok és kompenzáció

0X07877_0

A

B

C

D

E

F

G

1.

A szaporító-
anyag típusa

A szaporító-
anyag mennyisége

A szaporító-
anyag kategóriája

Elszámolható maximális költségek és kompenzáció fajtaváltás esetén (EUR/hektár)

Elszámolható maximális költségek és kompenzáció áttelepítés esetén (EUR/hektár)

Elszámolható maximális költségek a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén (EUR/hektár)

2.

támberendezés bontása, elszállítása,

régi szőlőtőkék eltávolítása, elszállítása

790

3.

4.

talaj-előkészítés

3 700

5.

ültetési munka

oltvány

5000 tő/hektár és a felett

bázis, certifikált

10 500

0

6.

standard

9 200

0

7.

5000 tő/hektár alatt

bázis, certifikált

8 000

0

8.

standard

7 500

0

9.

dugvány

5000 tő/hektár és a felett

bázis, certifikált

8 000

0

10.

standard

7 600

0

11.

5000 tő/hektár alatt

bázis, certifikált

6 800

0

12.

standard

6 300

0

13.

támberendezés létesítés kevesebb, mint
4000 tő/hektár esetén

5 900

14.

támberendezés létesítés kevesebb, mint
5000 tő/hektár esetén

6 900

15.

támberendezés legalább 5000 tő/hektár ültetvény esetén

8 200

16.

költségnövekmény,
ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és
12% vagy az alatti

300

17.

költségnövekmény,
ha a támogatással
érintett terület átlagos lejtése 12% feletti

720

300

18.

a költségek csökkentése, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik

1 900

0

19.

a termeléskiesést ellentételező kompenzáció

2 400

2. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez22

1. A 9. § (1) bekezdése alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői

3.

Az egyéni tervben megjelölt létező vagy telepítendő ültetvény tőszáma legalább 4000 tő/hektár az összefüggő terület esetében

10

10

4.

B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja

5.

Valamely földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés

4

4

6.

C. Integráció

14

7.

A kérelmező igazolja, hogy a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább öt borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább három éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel rendelkezik

14

8.

A kérelmező igazolja, hogy az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább öt évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette

14

9.

A kérelmező a 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek alapján elismert termelői integrációs szervezet tagja.

14

10.

10.1. A kérelmező
10.2. A kérelmező természetes személy
10.3. A kérelmező természetes személy közeli hozzátartozójának tulajdonában álló vállalkozás
10.4. A kérelmező vállalkozás természetes személy tagja
10.5. A kérelmező vállalkozás természetes személy tagjának közeli hozzátartozója, vagy
10.6. A kérelmező vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozásként
rendelkezik borászati üzemengedéllyel

14

11.

D. A kérelmező háttere

12.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet] 9. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével

2

2

13.

E. A beruházással érintett terület jellemzői

14.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

15.

a) legalább 344 pont

3

16.

b) legalább 309 pont, de kevesebb, mint 344 pont

2,5

17.

c) legalább 275 pont, de kevesebb, mint 309 pont

2

18.

d) legalább 210 pont, de kevesebb, mint 275 pont

1

19.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200 pont

10

10

20.

Régiófejlesztési terv státusz

2

21.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

2

22.

b) a tevékenységgel érintett terület a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet] 2. mellékletében meghatározott turisztikai térségben található

1,5

23.

F. A beruházás egyéb jellemzői

24.

A felhasználni kívánt szaporítóanyag szaporítási foka prebázis, bázis vagy certifikált

2

2

25.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított területnagysága

3

26.

a) 20 és 30 hektár között van

2

27.

b) 20 hektár alatt van

3

28.

Összesen elérhető pontszám

50

2. A 9. § (1) bekezdése alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – termesztéstechnológiai módszerek javítása

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A szőlőültetvény jellemzői

3.

Az ültetvény kora legalább tizenöt év

5

5

4.

Az ültetvény állapota vagy az ültetvényről származó termés minősége

20

5.

Az ültetvényről az egyéni terv benyújtását megelőzően leadott utolsó négy,
nem nullás szüreti jelentésben foglalt adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalma és hozama mindegyik évben legalább 20° MM cukortartalom, legfeljebb 6000 kg/hektár

20

6.

Az ültetvényről az egyéni terv benyújtását megelőzően leadott utolsó négy,
nem nullás szüreti jelentésben foglalt adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalma és hozama mindegyik évben legalább 18° MM cukortartalom, legfeljebb 8000 kg/hektár

19

7.

A tőke tenyészterülete szerint számított tőkesűrűség az érintett területen legalább 5000 tő/hektár

20

8.

A tőke tenyészterülete szerint számított tőkesűrűség az érintett területen legalább 4000 tő/hektár, de nem éri el az 5000 tő/hektárt

19

9.

B. A kérelmező háttere

10.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével

1

1

11.

C. A beruházással érintett terület jellemzői

12.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

13.

a) legalább 344 pont

3

14.

b) legalább 309 pont, de kevesebb, mint 344 pont

2,5

15.

c) legalább 275 pont, de kevesebb, mint 309 pont

2

16.

d) legalább 210 pont, de kevesebb, mint 275 pont

1

17.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200 pont

15

15

18.

Régiófejlesztési terv státusz

1

19.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

1

20.

b) a tevékenységgel érintett terület a 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet ében meghatározott turisztikai térségben található

0,5

21.

D. A beruházás egyéb jellemzői

22.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított terület nagysága

3

23.

a) 20 és 30 hektár között van

2

24.

b) 20 hektár alatt van

3

25.

Az egyéni tervben szereplő támberendezés felújítással érintett területek egybeszámított területnagysága 5 hektár alatt van

2

2

26.

Összesen elérhető pontszám

50

3. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez

Az ajánlott szőlőfajták maximális száma

A

B

C

1.

A földrajzi árujelző körülhatárolt termőterületének nagysága*

Földrajzi árujelző

Az ajánlott szőlőfajták maximális száma

2.

1000 hektár alatt

Balaton-felvidék, Csopak, Debrői Hárslevelű, Izsáki Arany Sárfehér, Káli, Monor, Mór, Nagy-Somló, Pannonhalma, Pécs, Somló, Soltvadkert, Tihany

4 szőlőfajta

3.

1000 hektár és a felett,
de 5000 hektár alatt

Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred-Csopak, Bükk, Csongrád, Etyek-Buda, Hajós-Baja, Neszmély, Sopron/Ödenburg, Szekszárd, Tolna, Villány, Zala

6 szőlőfajta

4.

5000 hektár és a felett,
de 10 000 hektár alatt

Balaton, Balatonmelléki, Eger, Mátra, Pannon, Tokaj, Zemplén

8 szőlőfajta

5.

10 000 hektár és a felett

Duna, Duna-Tisza közi, Dunántúl, Felső-Magyarország, Kunság

10 szőlőfajta


* A földrajzi árujelző termékleírásában körülhatárolt termőterületén belül a termékleírásban engedélyezett szőlőfajtákkal beültetett terület nagysága.
1

Az 1. § 6. pontját a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 69. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4/A. §-t a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 9. §-a iktatta be.

4

A 7. § (2) bekezdés e) pontja a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdés f) pontja a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdés h) pontja a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. § (2) bekezdés j) pontja a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. § (1) bekezdés c) pontja az 59/2020. (XI. 30.) AM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8. § (3) bekezdése a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 69. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. § (1) bekezdés a) pontja az 59/2020. (XI. 30.) AM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (3) bekezdését a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 7. §-a iktatta be.

12

A 12. § (1) bekezdése a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 13. § (4) bekezdése a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 14. § (1) bekezdése a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 17. § c) pont ca) alpontja a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 10. § f) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 17. § c) pont cb) alpontja a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 10. § g) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 8. §-a iktatta be.

18

A hatálybalépés időpontja 2021. június 6.

19

A 23/A. §-t a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 10. §-a iktatta be.

20

A hatálybalépés időpontja 2022. szeptember 3.

21

A 24. § d) pontját a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 11. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére