• Tartalom

573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum jogutód nélküli megszüntetéséről, valamint közfeladatainak további ellátásáról

2021.01.02.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § b) pontja tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: RETÖRKI) 2020. december 31. napjával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (7) bekezdése alapján jogutód nélkül megszűnik.

(2) Az Áht. 11. § (5) bekezdése alapján a RETÖRKI-nek a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti feladatait 2021. január 1-jétől a Lakiteleken működő Népfőiskola Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3., cégjegyzékszáma: 03-09-134009, főtevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, adószáma: 28749378-2-03, a továbbiakban: Társaság) látja el. A Társaság a közösségi emlékezet, a reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében közfeladatként a következő feladatokat látja el:

a) feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit,

b) bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát,

c) feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket,

d) elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját,

e) átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra,

f) elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálja a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra,

g) felkutatja, összegyűjti és gondoskodik a rendszerváltás története és a hozzá kapcsolódó korszakok a)–f) ponthoz kapcsolódó forrásainak, különös értékű magániratainak megőrzéséről.

(3) A RETÖRKI eszközállománya és vagyonelemei 2021. január 1-jétől a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság közvetlen kezelésébe kerülnek.

(4) A RETÖRKI 2020. december 31. napján fennálló, az átvett feladatokhoz kapcsolódó magánjogi jogait és kötelezettségeit a Társaság gyakorolja és teljesíti.

(5) A Társaság részére a (2) bekezdésben foglalt feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról az emberi erőforrások minisztere gondoskodik.

(6) A RETÖRKI foglalkoztatottjai közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A–25/C. §-a alkalmazásával 2021. január 1-jétől a Társaságnál azonos idejű és tartalmú munkaviszonnyá alakul át.

(7) A 2020. december 31. napján folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban a RETÖRKI – mint ajánlatkérő – helyébe a Társaság lép.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő pályázatok, valamint folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektek tekintetében – azok végrehajtásának állapotától függetlenül – a RETÖRKI e pályázatokkal és projektekkel összefüggő közfeladatait 2021. január 1-jétől a Társaság látja el. A Társaság köteles megtenni a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89. § (3) bekezdése szerinti bejelentést a támogató felé.

(9) Az egyéb forrásból finanszírozott, 2020. december 31. napján folyamatban lévő projektek vagy pályázatok esetében a Társaság az adott projektre vagy pályázatra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint köteles eljárni.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

3. §1

1

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére