• Tartalom
Oldalmenü

585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól1

2021.02.08.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettől (a továbbiakban: R.), valamint az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. §-ától eltérően a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv állományába tartozó, de támogatott szakképzés keretében 2020. december 31-én a képzési idejét a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi szervezetnél (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató) töltő rezidenst (a továbbiakban: rezidens) 2021. január 1-jétől a honvédelmi egészségügyi szolgáltató honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban köteles a (2) bekezdésben foglalt megállapodás alapján foglalkoztatni.

(2) A rezidens átadásáról, továbbfoglalkoztatásáról és jogviszonyának átalakulásának feltételeiről a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató és a rezidens háromoldalú megállapodást köt. A háromoldalú megállapodás megkötését a honvédelmi egészségügyi szolgáltató kezdeményezi a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervnél.

(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató a rezidenst 2020. december 18-ig írásban tájékoztatja a jogviszonyának átalakulásának feltételeiről és a honvédelmi alkalmazotti kinevezésnek a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) szerinti tartalmi elemeiről, a (4) bekezdés szerinti körülményekről, valamint arról, hogy – az (5) bekezdésben foglalt esetet kivéve – a honvédelmi alkalmazotti jogviszony 2021. január 1-jével jöhet létre.

(4) A rezidens honvédelmi alkalmazotti jogviszonya keretében, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés időtartama alatt a Haj.tv. 3. § (2) bekezdése szerinti többletkötelezettséget nem vállalhat. A rezidens részére a Haj tv.-től eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítése során próbaidő nem köthető ki.

(5) Ha a rezidens 2020. december 31-ig úgy nyilatkozik, hogy a (2) bekezdés szerinti háromoldalú megállapodást nem kívánja megkötni, és így a honvédelmi alkalmazotti kinevezést nem fogadja el, a rezidens közalkalmazotti jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezéseitől eltérően – a rezidens és a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv között 2020. december 31-ével megszűnik. Ebben az esetben, ha a rezidens a Kjt. 87/A. §-a alapján

a) kevesebb mint 20 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, 1 havi,

b) legalább 20 év, de 30 évnél kevesebb közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, 2 havi,

c) legalább 30 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, 3 havi,

a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor érvényes illetményének megfelelő összegű végkielégítésre jogosult.

(6) Ha a rezidens közalkalmazotti jogviszonya az (5) bekezdés szerint szűnik meg, az őt megillető, a jogviszonya megszűnéséből eredő juttatások tekintetében a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv és a honvédelmi egészségügyi szolgáltató megállapodást kötnek a juttatások összegének a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv részére történő megtérítése tárgyában.

(7) Ha a rezidens a közalkalmazotti jogviszonyának (5) bekezdés szerinti megszűnését követő egy éven belül az R. szerinti támogatott szakképzésre irányuló egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatóval, az (5) bekezdés szerinti végkielégítés összegét a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv részére megtéríteni köteles.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §2

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 37. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 36. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 34. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

A 3. § a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 37. pontja alapján hatályát vesztette.