• Tartalom

2020. évi LIX. törvény

2020. évi LIX. törvény

a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról1

2023.07.01.

Magyarország nemzetgazdasági stabilitása, gazdasági termelőképességének előmozdítása és versenyképességének fokozása, valamint kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró területei gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében,

a meglévő munkahelyek megőrzésével és új munkahelyek létesítésével az Alaptörvény XII. cikkében foglaltak szerint törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson,

abból a célból, hogy elkülönített területek létrehozásával kedvező körülményeket teremtsen a gazdasági tevékenység folytatására,

az ilyen tevékenységből származó pozitív gazdasági eredmények és azok hasznainak arányos, a területén élők jólétének és biztonságának kiteljesedése, az életminőség javítása, ezáltal a közösség gyarapodása valamint az érintett helyi önkormányzatok hatékonyabb feladatellátása céljára történő felosztása érdekében

az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) E törvény hatálya annak a beruházásnak a helyszínére és közvetlen környezetére (a továbbiakban együtt: Terület) terjed ki, amely beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, és az új beruházás vagy bővítés

a) legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű,

b)2 a vármegye területének jelentős részére kiható gazdasági jelentőségű, és

c) munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülését, vagy új munkahelyek létesítését szolgálja.

(2)3 A Kormány rendeletében – az érintett települési önkormányzat, valamint vármegyei önkormányzat véleményének kikérésével – a Területet – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – különleges gazdasági övezetté nyilváníthatja, és meghatározza a különleges gazdasági övezet területét és a beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat.

(3) A Kormány a főváros, valamint a megyei jogú város területén nem nyilváníthat Területet különleges gazdasági övezetté.

(4) A különleges gazdasági övezetben fekvő ingatlan címe lakóhelyként, valamint tartózkodási helyként nem jelenthető be, a különleges gazdasági övezet területén kizárólag kereskedelmi, szolgáltató valamint ipari tevékenység folytatható.

2. § (1)4 A különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott területen fekvő, a települési önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen, törzsvagyonba – a 3. § alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint törvényben meghatározott kötelező közfeladat, különösen a településüzemeltetési közfeladat ellátását szolgáló, valamint a különleges gazdasági övezetben folytatott gazdasági tevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges, annak közvetlen környezetébe – tartozó közterület, közpark, közút a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépésével a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti vármegye vármegyei önkormányzata tulajdonába kerül.

(2)5 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tulajdonjogát a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti vármegye vármegyei önkormányzata az ingatlanok terheivel, és az azokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(3)6 Az (1) bekezdésben megjelölt vármegyei önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba a vármegyei önkormányzat megkeresése alapján kell bejegyezni. A megkeresésben meg kell jelölni a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletet.

3. § (1)7 A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt vármegye vármegyei önkormányzata a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátására a vármegye területén fekvő beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzattal megállapodást köthet azzal, hogy az ezen feladatok ellátásához szükséges költségek fedezetét biztosítja. Amennyiben a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépését követő harminc napon belül nem jön létre megállapodás, úgy a feladat- és hatásköröket a (2) bekezdés szerint kell gyakorolni.

(2)8 Az e törvényben meghatározott kivétellel a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt vármegye vármegyei önkormányzata látja el a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat számára törvényben meghatározott feladat- és hatáskört – ideértve a 2. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon az infrastrukturális ellátottság fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is – a különleges gazdasági övezet vonatkozásában.

(3)9 A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt vármegyei közgyűlés elnöke, illetve a vármegyei jegyző látja el.

(4) A különleges gazdasági övezet vonatkozásában az államigazgatási feladatokat ellátó szervek közül – a (3) és (5) bekezdés szerinti kivétellel – az a szerv jár el, amely a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat tekintetében eljárni jogosult.

(5) A különleges gazdasági övezet vonatkozásában a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti azon települési önkormányzat polgármesteri hivatalának ügyintézője vagy közös önkormányzati hivatalának ügyintézője látja el, amelynek illetékességi területén az illetékességet megalapozó esemény bekövetkezett.

(6)10 Ha a különleges gazdasági övezet több vármegye közigazgatási területét érinti, akkor a Kormány rendeletében kijelöli azt a vármegyei önkormányzatot, amely a különleges gazdasági övezet területe tekintetében a feladat- és hatásköröket gyakorolja.

4. § (1) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat

a) sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint egyedi építési követelményeket, valamint építési vagy változtatási tilalmat,

b) sajátos telekalakítási követelményeket,

c) egyedi településképi követelményeket,

d) egyedi örökségvédelmi szabályokat,

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a szerinti környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokat,

f) közterületek használati rendjére vonatkozó közterület-használati szabályokat, a forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos előírásokat, továbbá a közterület-használati díjakat és az ellenőrzés rendjére, a közterületek fenntartására, fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályokat,

g) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítására vonatkozó szabályokat,

h)11 az öngondoskodásra és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásra, továbbá a közösségi együttélésre vonatkozó alapvető szabályokat, valamint ezek elmulasztására jogkövetkezményeket

megállapító rendelete a különleges gazdasági övezet területén csak akkor alkalmazható, ha a Kormány vagy a megyei önkormányzat e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete a különleges gazdasági övezet területére nem állapít meg eltérő szabályokat.

(2) Ha a különleges gazdasági övezet több település közigazgatási területét érinti, akkor a települési önkormányzat rendeletét – az (1) bekezdés szerint – az övezet azon részére kell alkalmazni, amelyik az adott település közigazgatási területéhez tartozik.

(3)12 Ha a különleges gazdasági övezet több település közigazgatási területét érinti, akkor a vármegyei önkormányzat által az (1) bekezdés szerint megalkotott önkormányzati rendelet területi hatálya a különleges gazdasági övezet területére terjed ki.

(4)13 Ha a Kormány az 1. § (2) bekezdése vagy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 8. §-a szerinti rendeletében nem állapít meg az országos, a kiemelt térségi vagy a vármegyei területrendezési terv rendelkezéseitől eltérő vagy annak alkalmazását kizáró területrendezési szabályokat, akkor az országos és a kiemelt térségi területrendezési tervben, valamint a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti vármegyei önkormányzat vármegyei területrendezési tervéről szóló rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni mindaddig, amíg a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti vármegye vármegyei önkormányzata rendeletében nem állapít meg erre vonatkozó szabályokat.

(5) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti beépítési szabály, építési követelmény meghatározásából a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt megillető kártalanításra a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/C. §-át kell alkalmazni.

5. §14

6. §15 A 2. § (1) bekezdése alapján a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti vármegye vármegyei önkormányzata tulajdonába kerülő közút üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása érdekében a vármegyei önkormányzat szerződést köthet a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

7. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a különleges gazdasági övezetet, annak területét és az 1. § (2) bekezdése szerinti közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat,16

b)17 a 2. § (1) bekezdése alapján a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti vármegye vármegyei önkormányzata tulajdonába kerülő, a különleges gazdasági övezetben kötelezően ellátandó közfeladat, valamint a különleges gazdasági övezetben folytatott gazdasági tevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges, annak közvetlen környezetébe tartozó közterület, közpark, közút körébe tartozó ingatlanok meghatározását,18

c) a különleges gazdasági övezetre vonatkozó, 4. § (1) bekezdése szerinti szabályokat,19

d)20 a 3. § (6) bekezdése szerinti különleges gazdasági övezet tekintetében a feladat- és hatáskört gyakorló vármegyei önkormányzatot

rendeletben állapítsa meg.

(2)21 Felhatalmazást kap a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése alapján kijelölt vármegye vármegyei önkormányzatának közgyűlése, hogy a különleges gazdasági övezet területén

a) – az (1) bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban szabályozottak kivételével – a különleges gazdasági övezetre vonatkozó 4. § (1) bekezdése szerinti szabályokat;

b)22 a hulladékról szóló törvény alapján önkormányzati rendeletalkotási körbe tartozó szabályokat;

c)23

d)24

e)25

rendeletben határozza meg.

8. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) E törvény hatálybalépése nem érinti a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alatt keletkezett tényeket és jogviszonyokat, valamint megkezdett eljárási cselekményeket.

(2) Ha az R. rendelkezései szerint a Kormány rendeletével különleges gazdasági övezetté jelölt ki területet, a Kormány az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és az e törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályba lépő rendeletével e törvény szerinti különleges gazdasági övezetté nyilváníthatja a területet.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben

a) a különleges gazdasági övezetté kijelölést folyamatosnak kell tekinteni, e törvény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) e törvény hatálybalépése az R. rendelkezései szerint kiadott kormányrendelettel szabályozott tulajdonszerzést és vagyonátadást nem érinti,

c) ha az R. rendelkezései szerint a megyei önkormányzat közgyűlése rendeletet alkotott, az e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni mindaddig, amíg a megyei önkormányzat közgyűlése e törvény felhatalmazása alapján új rendeletet alkot.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti rendeletet a megyei önkormányzat közgyűlése e törvény hatálybalépését követő harminc napon belül köteles megalkotni.

10. § (1) A 2. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. §26

12. §27

13. §28

14. §29

15. §30

16. §31

17. §32

18. §33

19. §34

20. §35

21. §36

22. §37

23. §38

24. §39

25. §40

26. §41

27. §42

28. §43

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. június 17.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 2022: XXII. törvény 220. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2022: XXII. törvény 220. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 2022: XXII. törvény 220. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 2022: XXII. törvény 220. § (3) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2022: XXII. törvény 220. § (3) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 2022: XXII. törvény 220. § (4) bekezdés 1. és 2. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 2022: XXII. törvény 220. § (4) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdése a 2022: XXII. törvény 220. § (4) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (6) bekezdése a 2022: XXII. törvény 220. § (4) bekezdés 1. és 4. pontja szerint módosított szöveg.

11

[A 4. § (1) bekezdés h) pontjában a 2022: XXII. törvény 220. § (4) bekezdés 4. pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép, nem vezethető át.]

12

A 4. § (3) bekezdése a 2022: XXII. törvény 220. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (4) bekezdése a 2022: XXII. törvény 220. § (3) bekezdés 1. és 2. pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. §-t a 2023. évi XLV. törvény 54. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 6. § a 2022: XXII. törvény 220. § (5) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 2022: XXII. törvény 220. § (3) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (1) bekezdés d) pontja a 2022: XXII. törvény 220. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2022: XXII. törvény 220. § (3) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 2023. évi XLV. törvény 53. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (2) bekezdés c) pontját a 2023. évi XLV. törvény 54. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 7. § (2) bekezdés d) pontját a 2023. évi XLV. törvény 54. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 7. § (2) bekezdés e) pontját a 2023. évi XLV. törvény 54. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére