• Tartalom

6/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet

6/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet

a kiskereskedelmi barangolási többletdíj alkalmazásának, valamint az Európai Unión belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjaktól való eltérés engedélyezésének részletes szabályairól

2020.12.21.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya

a) a barangolásszolgáltatóra és

b) az Európai Unión (a továbbiakban: EU) belüli szabályozott hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) barangolásszolgáltató: az EU-n belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról szóló, 2012. június 13-i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott vállalkozás;

b) EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatás: az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1971 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 50. cikk 3. pontjában meghatározott szolgáltatás;

c) kiskereskedelmi barangolási többletdíj: a barangolásszolgáltató által a belföldi kiskereskedelmi áron felül felszámított díj;

d) kiskereskedelmi barangolási veszteség: a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése fenntarthatóságának értékelési módszertanára, valamint a barangolásszolgáltatók által az értékelés céljából benyújtandó kérelemre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2016. december 15-i (EU) 2016/2286 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti negatív kiskereskedelmi barangolási nettó árrés, amely a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásából származó bevételek és az ilyen szolgáltatások nyújtására fordított költségek különbözeteként számított negatív összegnek felel meg.

2. A kiskereskedelmi barangolási többletdíj alkalmazásának részletes szabályai

3. § (1) A barangolásszolgáltató a belföldi díjszabási modellje fenntarthatóságának biztosítása érdekében, kiskereskedelmi barangolási többletdíj (a továbbiakban: többletdíj) alkalmazásának engedélyezése iránt a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése fenntarthatóságának értékelési módszertanára, valamint a barangolásszolgáltatók által az értékelés céljából benyújtandó kérelemre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2016. december 15-i (EU) 2016/2286 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: roaming végrehajtási rendelet) III. szakaszában meghatározott tartalom szerint kérelmet nyújthat be az Elnökhöz.

(2) Az Elnök a kérelem alapján, az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2012. június 13-i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: roaming rendelet) alkalmazásával jár el, és a többletdíj alkalmazását határozatában

a) engedélyezi;

b) elutasítja vagy

c) a többletdíj kérelemben megjelölt mértékét módosítja.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetben az Elnök határozatában megállapítja az igazolt kiskereskedelmi barangolási veszteség mértékét és a többletdíj meghatározásához figyelembe vett szolgáltatásmennyiséget is, továbbá a többletdíj alkalmazására vonatkozó hatósági engedély időbeli hatályát, amely a barangolásszolgáltató kérelmében megjelölt időtartam, de legfeljebb 12 hónap lehet.

(4) Ha a kérelem a hiánypótlást és a barangolásszolgáltató meghallgatását követően is hiányos, illetve nyilvánvalóan megalapozatlan, az Elnök a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy elutasítja a kérelmet.

(5) Ha a kérelmező (2) bekezdés szerinti határozat időbeli hatályának lejárta előtt legalább 90 nappal benyújtott kérelme alapján az Elnök megállapítja, hogy

a) a (2) bekezdés szerinti határozat alapjául szolgáló, a (3) bekezdés szerinti igazolt kiskereskedelmi barangolási veszteség mértéke nem változott, határozattal a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítja a kérelmező engedélyét;

b) a (2) bekezdés szerinti határozat alapjául szolgáló, a (3) bekezdés szerinti igazolt kiskereskedelmi barangolási veszteség mértéke megváltozott, határozattal módosítja a (2) bekezdés szerinti határozatot a többletdíj mértéke tekintetében és a hatósági engedély időbeli hatályát legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítja;

c) a többletdíj felszámítása a roaming rendelet alapján nem megengedhető, elutasítja a kérelmet.

(6) A kérelmező (5) bekezdésben foglalt határidőn túl benyújtott kérelme alapján a határozat időbeli hatálya nem hosszabbítható meg és nem is módosítható. Ebben az esetben az Elnök a kérelem alapján új hatósági eljárásban a (2)–(4) bekezdésben foglalt szabályok szerint jár el.

(7) Ha a többletdíj engedélyezését követően a roaming végrehajtási rendelet III. szakaszában meghatározott adatok változása miatt a (3) bekezdés szerinti igazolt kiskereskedelmi barangolási veszteség mértéke megváltozik, vagy a roaming végrehajtási rendelet szerinti feltételek már nem állnak fenn, hivatalból indított vagy a kérelmező kérelmére induló hatósági eljárásban az Elnök a határozatot módosíthatja vagy visszavonhatja.

3. Az EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjaktól való eltérés engedélyezésének részletes szabályai

4. § (1) Ha az EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokat (a továbbiakban: tagállamok közötti szolgáltatások) nyújtó szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) megítélése szerint sajátos és rendkívüli, a legtöbb uniós szolgáltató esetében fennállótól eltérő körülmények miatt a nyílt internet-hozzáféréssel és az EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjakkal kapcsolatos intézkedések meghozataláról, továbbá a 2002/22/EK irányelv és az 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: díjrendelet) meghatározott felső határértékek alkalmazása jelentősen befolyásolná a belföldi hírközlési szolgáltatási díjainak fenntartására vonatkozó képességét, akkor a szolgáltató az említett felső határértékektől való eltérés engedélyezése iránt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján található nyomtatványon – elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus űrlapon – kérelmet nyújthat be az Elnökhöz.

(2) A kérelem tartalmazza, hogy a kért eltérés mely felső határértékre vonatkozik, a kért eltérés mértékét, annak indokolását és számítási módját. Az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállását a szolgáltatónak bizonyítania kell.

(3) Az Elnök a kérelem alapján határozatában a tagállamok közötti szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjaktól való eltérést a díjrendeletben foglaltak szerint

a) engedélyezi;

b) elutasítja vagy

c) az eltérés kérelemben megjelölt mértékét módosítja.

(4) Ha a kérelem a hiánypótlást és a szolgáltató meghallgatását követően is nyilvánvalóan hiányos vagy megalapozatlan, az Elnök a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy elutasítja a kérelmet.

(5) A (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetben az Elnök határozatában megállapítja a díjrendeletben meghatározott felső határérték és az engedélyezett eltérés összegeként felszámítható maximális díjat is.

(6) A kiskereskedelmi díjaktól való eltérésre és a maximális díjra vonatkozó hatósági engedély időbeli hatálya 12 hónap.

(7) Az (5) bekezdés szerinti határozat időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelmét a kérelmező az (5) bekezdés szerinti határozat (6) bekezdés szerinti időbeli hatályának lejárta előtt legalább 60 nappal nyújthatja be, a (2) bekezdés és az 1. melléklet szerinti tartalommal. E határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak nincs helye.

(8) Ha a kérelmező (7) bekezdés szerinti kérelme alapján az Elnök megállapítja, hogy a tagállamok közötti szolgáltatásokért a fogyasztóknak felszámított maximális kiskereskedelmi díjaktól való eltérés

a) az (5) bekezdés szerinti határozatban megállapított díjazással továbbra is indokolt, határozatával 12 hónappal meghosszabbítja a kérelmező engedélyét;

b) az (5) bekezdés szerinti határozatban megállapított díjazásnál alacsonyabb vagy magasabb díjazással indokolt, határozatával módosítja az (5) bekezdés szerinti határozatot a maximális díj mértéke tekintetében, és a hatósági engedély időbeli hatályát 12 hónappal meghosszabbítja vagy

c) már nem indokolt, elutasítja a kérelmet.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2020. december 21-én lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2012. június 13-i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6c. cikke;

b) a nyílt internet-hozzáféréssel és az EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjakkal kapcsolatos intézkedések meghozataláról, továbbá a 2002/22/EK irányelv és az 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 számú európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke;

c) a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése fenntarthatóságának értékelési módszertanára, valamint a barangolásszolgáltatók által az értékelés céljából benyújtandó kérelemre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2016. december 15-i (EU) 2016/2286 bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikke és

d) az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1971 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 50. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 6/2020. (XI. 28.) NMHH rendelethez

Kérelem az EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokért a fogyasztóknak felszámítható maximális kiskereskedelmi díjaktól való eltérés engedélyezésére

I.     A KÉRELMEZŐ ADATAI


0X08611_0

 

1. A KÉRELMEZŐ NEVE:

 

 

 

2. A KÉRELMEZŐ SZÉKHELYE/LAKCÍME:

 

 

 

3. A KÉRELMEZŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, ILLETVE NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY SZÁMA VAGY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA:

 

 

4. A KÉRELMEZŐ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK, KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:

 

 

 

5. A KÉRELMEZŐ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK, KÉPVISELŐJÉNEK TELEFONSZÁMA:

 

 

 

6. A KÉRELMEZŐ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK, KÉPVISELŐJÉNEK ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME:

 

II.     A KÉRELEM RÖVID ISMERTETÉSE


Kérjük, itt ismertesse az eltérés kérelmezett mértékét és annak indoklását:

 

III.     RÉSZLETES SZÁMÍTÁSOK ÉS AZOK DOKUMENTÁCIÓJA


Kérjük, adathordozón (CD, DVD) csatolja a részletes számításokat és azok dokumentációját a „BEREC GUIDELINES on Intra-EU communications”, magyar nyelven „IRÁNYMUTATÁSOK az EU-n belüli hírközlési szolgáltatásokról” című iránymutatás 2. számú mellékletében (Annex 2 – Template for derogation) szereplő Excel-táblázat figyelembevételével.

Fenti iránymutatás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapjáról az alábbi címen érhető el:
http://nmhh.hu/szakmai-erdekeltek/hirkozles-szabalyozas
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére