• Tartalom

6/2020. (II. 27.) ORFK utasítás

6/2020. (II. 27.) ORFK utasítás

a 2020. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról1

2020.07.11.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2020. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 2/2020. (II. 13.) BM utasítás 7–8. §-ára, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya választható béren kívüli juttatásának szabályozására kiadom az alábbi utasítást:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) személyi állományára (a továbbiakban: jogosult), ide nem értve a közfoglalkoztatásban részt vevőket, „a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében foglalkoztatottakat, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) személyi állományába tartozó tisztjelölteket.
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
1. A választható béren kívüli juttatás éves összege, a jogosultság ellenőrzése
2.2 A választható béren kívüli juttatás (a továbbiakban: cafetéria-juttatás) 2020. évi összegét (a továbbiakban: cafetéria-keret) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2020. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 2/2020. (II. 13.) BM utasítás határozza meg.
3. Az év közben létesített vagy megszűnt jogviszony esetén a jogosultat a cafetéria-keret időarányos része illeti meg.
4. Nem jogosult cafetéria-juttatásra
a) a hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi igazgatási alkalmazott a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 176. § (2) bekezdésében meghatározott esetben;
b) a munkavállalói állomány tagja
ba) amennyiben tartós külszolgálatot teljesít, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatják,
bb) a távollét első napjától azon – 30 napot meghaladó, egybefüggő – időtartam vonatkozásában, amikor illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, kivéve, ha a távollét oka munkabaleset.
5. A 4. pont b) alpontja szerinti személyi állomány illetményre vagy távolléti díjra nem jogosító időtartamát nem lehet összeszámítani.
6. A cafetéria-juttatásra való jogosultság fennállását a rendőri szerv gazdálkodását végző szervezeti eleme negyedévente – a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerből (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) kigyűjtött, a szolgálatvezénylést alapul vevő lista alapján – ellenőrzi.
7. Amennyiben a rendőri szerv gazdálkodását végző szervezeti eleme az ellenőrzés során a cafetéria-juttatásra vonatkozó – az egyes állományviszony szerinti jogszabályban rögzített – kizáró ok fennállását állapítja meg, azt az érintett személy közvetlen vezetőjének írásban jelzi, egyidejűleg intézkedik a jogosulatlanul folyósított cafetéria-juttatás visszavonásáról.
2. A cafetéria-juttatások fajtái, mértéke
8.3 A jogosult az alábbi cafetéria-juttatások közül választhat:
a) Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla;
b) Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla;
c) Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla.
9.4
10. A jogosult által fel nem használt cafetéria-keret pénzbeli megváltására nincs lehetőség.
3. A cafetéria-juttatás kiválasztásának folyamata
11. A jogosult részére az őt megillető cafetéria-keret erejéig a 8. pontban meghatározott cafetéria-juttatások köréből szabad választási lehetőséget kell biztosítani, azzal, hogy azt a dolgozó – a saját nevére kiállított – azonos szolgáltatónál vezetett számlaszámokra igényelheti.
12. A jogosult a cafetéria-juttatást a Robotzsaru rendszerből indítható NOVA-Dolgozói juttatások alrendszerben igényelheti a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes által kiadott tájékoztató alapján.
13. Az évközben létrejött jogviszony esetén a 12. pont szerinti nyilatkozatot a jogviszony keletkezésétől számított legkésőbb 15 napon belül kell kitölteni.
14. A 12. pont szerinti elektronikus igénylésben akadályozott dolgozó a cafetéria-juttatást az utasítás Melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével igényelheti.
15. Az anyagi-pénzügyi felelős a 14. pont szerinti kitöltött, kinyomtatott és aláírt nyilatkozatokat a kitöltéstől számított 5 napon belül az illetékes gazdasági vezetőhöz továbbítja.
16. A nyilatkozatok gazdasági hitelesítését első alkalommal legkésőbb 2020. március 13. napjáig kell elvégezni.
17. Az évközben létrejött jogviszony, illetve a 16. pontban meghatározott határidőt követően rögzített/kiállított nyilatkozat esetén a gazdasági hitelesítést a rögzítéstől/kitöltéstől számított 10 napon belül kell elvégezni.
18. Az ORFK rendelkezési állományába tartozó jogosultak cafetéria-juttatásával összefüggő adminisztratív feladatokat – az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat által biztosított adatok alapján – a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság látja el.
19. A Széchenyi Pihenő Kártya, valamint a hozzá kapcsolódó társkártya igénylésével, cseréjével, pótlásával kapcsolatos ügyintézés a jogosultat terheli.
20.5 A munkáltató a cafetéria-juttatást a 12. és 14. pont szerinti nyilatkozatot elmulasztó jogosult részére – a kifizetés időpontjában érvényes maximális keretösszegig – a vendéglátás alszámlára, ha az nem meríti ki a jogosultat megillető keretösszeget, akkor a fennmaradó részt a szabadidő alszámlára utalja, amennyiben a jogosult Széchenyi Pihenő Kártyával rendelkezik. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki a 17. pont alapján jogosult a cafetéria-juttatásra.
21. A hatáskörrel rendelkező gazdasági szakszolgálat a cafetéria-juttatásokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból
a) a cafetéria-keret összege;
b) a választott cafetéria-juttatás, jogcímenkénti bontásban;
c) a megvalósult cafetéria-juttatás jogcímenként;
d) a még felhasználható cafetéria-keret összege
egyénenként és szervezeti egységenként megállapítható legyen.
4. A cafetéria-juttatás kifizetésének szabályozása
22. A munkáltató a cafetéria-juttatást legkésőbb 2020. március 31. napjáig egy összegben bocsátja a dolgozók rendelkezésére.
23. A 22. pontban meghatározott határidőt követően a munkáltató a cafetéria-juttatásokat a gazdasági hitelesítést követő 5 napon belül egy összegben bocsátja a dolgozók rendelkezésére.
5. Eljárás áthelyezés esetén
24. Áthelyezés esetén a jogosult cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal időarányosan jogosult.
25. A Rendőrség szervei közötti áthelyezés esetén, ha a jogosult a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó mértékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli.
26. Nem a Rendőrség címhez tartozó költségvetési szervekhez áthelyezett jogosultak esetében az elszámolási kötelezettséget a szervek közötti megállapodás alapján előirányzat átadás-átvétellel (bruttó) kell rendezni. A fejezeten kívüli áthelyezés esetén az időarányos szolgálati időn túli cafetéria-juttatásra a jogviszony megszűnés szabályait kell alkalmazni.
6. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén
27. A Hszt. hatálya alá tartozó személyi állomány tekintetében a foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a Hszt. 176. § (5) bekezdése alapján kell eljárni.
28. Ha a nem a Hszt. hatálya alá tartozó jogosult foglalkoztatási jogviszonya a tárgyév során szűnik meg, a cafetéria-juttatás időarányos részét meghaladó értékét – nettó összegét – a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatást, ha a jogviszony a jogosult halálával szűnik meg.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
30.6 Az ORFK mint középirányító szerv biztosítja a rendvédelmi technikumok által foglalkoztatottak cafetéria-juttatásaival összefüggő munkáltatói intézkedések végrehajtásához szükséges fedezetet.
31. Ez az utasítás 2021. január 1-jén hatályát veszti.

Melléklet a 6/2020. (II. 27.) ORFK utasításhoz7

NYILATKOZAT CAFETÉRIA-JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRA

Név, rendfokozat

 

Adóazonosító jel

 

Beosztási hely

 

SZÉP Kártyát kibocsátó pénzintézet neve

 

SZÉP Kártya
vendéglátás alszámla száma

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÉP Kártya
szabadidő alszámla száma

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÉP Kártya
szálláshely alszámla száma

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rendőrség személyi állományának tagjaként kijelentem, hogy a felsorolt választható elemek közül a 2020. évre az alábbiakat kívánom igénybe venni:

Juttatás elemei

Igényelt összeg

Felhasznált (Ft)

bruttó

nettó

SZÉP Kártya vendéglátás alszámla

 

 

SZÉP Kártya szabadidő alszámla

 

 

SZÉP Kártya szálláshely alszámla

 

 

Összesen:

 

 

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy fennálló jogviszonyom / cafetéria-jogosultságom megszűnése / szünetelése esetén a munkáltató, az időarányos cafetéria-keretem túllépése miatt jogalap nélkül felvett juttatások nettó összegét az illetményemből levonja.
Kelt: .............................., 2020. ............ hónap ......... nap
...............................................................................
nyilatkozó aláírása
A nyilatkozat átvételének dátuma: 2020. ............ hónap ......... nap
...............................................................................
anyagi-pénzügyi felelős aláírása
1

Az utasítás a 31. pont alapján hatályát vesztette 2021. január 1. napjával.

2

A 2. pont a 11/2020. (V. 22.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 8. pont a 11/2020. (V. 22.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

4

A 9. pontot a 11/2020. (V. 22.) ORFK utasítás 6. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 20. pont a 11/2020. (V. 22.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

6

A 30. pont a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 22. pontja szerint módosított szöveg.

7

A melléklet a 11/2020. (V. 22.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére