• Tartalom

622/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

622/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.12.23.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 2. § b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában,
a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti Sopron belterület 3834/6 helyrajzi számú ingatlanon a Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozására irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlan esetében a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanon a környezetre jelentős hatást nem gyakorló épületek és azok kiszolgáló épületei, építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) az ingatlan beépítési módja zárt sorú,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

c) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 50%,

d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,

g) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

4. § A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges további régészeti előkészítés – megelőző feltárás, régészeti megfigyelés – elvégzésére a Soproni Múzeum jogosult.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §1

1. melléklet a 622/2020. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. területrendezési hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. hírközlési hatósági eljárások,

15. bányahatósági engedélyezési eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. erdészeti hatósági eljárások,

19. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

20. földvédelmi hatósági eljárások,

21. azok az 1–20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére