• Tartalom

625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról

2021.02.20.

A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,

ad) a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,

ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,

af) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ag) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és szerződéses katonai,

ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,

ai) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

aj) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

al) a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői

jogviszonyban állókra és

b) a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra

[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. § E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A foglalkoztatott a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2021. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel a 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb és

a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség legalább 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult;

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

(10) Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(11) Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti

a) a 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés,

b) a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(12) Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem jogosultak kompenzációra.

(13) A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

(14) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(15) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni

a) a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a Kttv. 133. § (3)–(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,

d) a Küt. szerinti illetményt,

e) a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,

f) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

g)1 a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70–74. §-a alapján megállapított illetménypótlékot, a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

j) az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,

l) a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.

n)2 az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat

(2) Az (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. § (5)–(6) bekezdése alapján járó növelését.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában

a)3 az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. melléklete alapján számított összeget,

b) az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6) bekezdéséből az egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettségűek részére járó és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. melléklete alapján számított összeget

c)4 az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti növelés a) pont szerinti meghatározását a tárgyév egészére alkalmazni kell.

azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a) vagy b) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.

(5) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá

c) a bevett egyház

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter részére.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az államháztartásért felelős miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2021. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2021. évi költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

(2) A bevett egyházak részére a 2021. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 400 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2021. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) A támogatás terhére a miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

8. § (1) A támogatás igénylése a bevett egyház által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett

a) igénylőlapnak és

b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak

a miniszter részére történő megküldésével történik.

(2) Az előlegből a 2021. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2021. október–december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2021. november 10-éig tájékoztatást, a 2021. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2022. január 31-éig elszámolást nyújt be a miniszternek. A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(3) Az elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az egyházi foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2021. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2021. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.

(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2021. január 1-jét jelölve meg.

(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Ha a kompenzáció nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

11. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

12. § E rendeletet első alkalommal a 2021. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. § Ha a 8. § (2) bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó jogosultság merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.

14. § Ez a rendelet 2022. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

–500

100

29501–30000

8 000

59001–59500

15 900

130001–131500

14 900

214001–214500

8 500

3.

501–1000

300

30001–30500

8 100

59501–60000

16 000

131501–133000

14 800

214501–215000

8 400

4.

1001–1500

400

30501–31000

8 300

60001–60500

16 200

133001–134500

14 700

215001–215500

8 200

5.

1501–2000

500

31001–31500

8 400

60501–61000

16 300

134501–136500

14 600

215501–216000

8 100

6.

2001–2500

700

31501–32000

8 500

61001–61500

16 400

136501–138000

14 500

216001–216500

8 000

7.

2501–3000

800

32001–32500

8 700

61501–62000

16 600

138001–139500

14 400

216501–217000

7 800

8.

3001–3500

900

32501–33000

8 800

62001–62500

16 700

139501–141000

14 300

217001–217500

7 700

9.

3501–4000

1 100

33001–33500

9 000

62501–63000

16 800

141001–142500

14 200

217501–218000

7 500

10.

4001–4500

1 200

33501–34000

9 100

63001–63500

17 000

142501–144500

14 100

218001–218500

7 400

11.

4501–5000

1 300

34001–34500

9 200

63501–64000

17 100

144501–146000

14 000

218501–219000

7 200

12.

5001–5500

1 500

34501–35000

9 400

64001–64500

17 200

146001–147500

13 900

219001–219500

7 100

13.

5501–6000

1 600

35001–35500

9 500

64501–65000

17 400

147501–149000

13 800

219501–220000

6 900

14.

6001–6500

1 700

35501–36000

9 600

65001–65500

17 500

149001–150500

13 700

220001–220500

6 800

15.

6501–7000

1 900

36001–36500

9 800

65501–66000

17 600

150501–152500

13 600

220501–221000

6 600

16.

7001–7500

2 000

36501–37000

9 900

66001–66500

17 800

152501–154000

13 500

221001–221500

6 500

17.

7501–8000

2 100

37001–37500

10 000

66501–67000

17 900

154001–155500

13 400

221501–222000

6 300

18.

8001–8500

2 300

37501–38000

10 200

67001–67500

18 000

155501–157000

13 300

222001–222500

6 200

19.

8501–9000

2 400

38001–38500

10 300

67501–68000

18 200

157001–159000

13 200

222501–223000

6 000

20.

9001–9500

2 500

38501–39000

10 400

68001–68500

18 300

159001–160500

13 100

223001–223500

5 900

21.

9501–10000

2 700

39001–39500

10 600

68501–69000

18 400

160501–162000

13 000

223501–224000

5 700

22.

10001–10500

2 800

39501–40000

10 700

69001–69500

18 600

162001–163500

12 900

224001–224500

5 600

23.

10501–11000

2 900

40001–40500

10 800

69501–70500

18 700

163501–165000

12 800

224501–225000

5 400

24.

11001–11500

3 100

40501–41000

11 000

70501–72500

18 600

165001–167000

12 700

225001–225500

5 300

25.

11501–12000

3 200

41001–41500

11 100

72501–74000

18 500

167001–168500

12 600

225501–226000

5 100

26.

12001–12500

3 300

41501–42000

11 200

74001–75500

18 400

168501–170000

12 500

226001–226500

5 000

27.

12501–13000

3 500

42001–42500

11 400

75501–77000

18 300

170001–171500

12 400

226501–227000

4 900

28.

13001–13500

3 600

42501–43000

11 500

77001–78500

18 200

171501–173000

12 300

227001–227500

4 700

29.

13501–14000

3 700

43001–43500

11 600

78501–80500

18 100

173001–175000

12 200

227501–228000

4 600

30.

14001–14500

3 900

43501–44000

11 800

80501–82000

18 000

175001–176500

12 100

228001–228500

4 400

31.

14501–15000

4 000

44001–44500

11 900

82001–83500

17 900

176501–178000

12 000

228501–229000

4 300

32.

15001–15500

4 100

44501–45000

12 000

83501–85000

17 800

178001–179500

11 900

229001–229500

4 100

33.

15501–16000

4 300

45001–45500

12 200

85001–86500

17 700

179501–181000

11 800

229501–230000

4 000

34.

16001–16500

4 400

45501–46000

12 300

86501–88500

17 600

181001–183000

11 700

230001–230500

3 800

35.

16501–17000

4 500

46001–46500

12 400

88501–90000

17 500

183001–184500

11 600

230501–231000

3 700

36.

17001–17500

4 700

46501–47000

12 600

90001–91500

17 400

184501–186000

11 500

231001–231500

3 500

37.

17501–18000

4 800

47001–47500

12 700

91501–93000

17 300

186001–187500

11 400

231501–232000

3 400

38.

18001–18500

4 900

47501–48000

12 800

93001–94500

17 200

187501–189000

11 300

232001–232500

3 200

39.

18501–19000

5 100

48001–48500

13 000

94501–96500

17 100

189001–191000

11 200

232501–233000

3 100

40.

19001–19500

5 200

48501–49000

13 100

96501–98000

17 000

191001–192500

11 100

233001–233500

2 900

41.

19501–20000

5 300

49001–49500

13 200

98001–99500

16 900

192501–194000

11 000

233501–234000

2 800

42.

20001–20500

5 500

49501–50000

13 400

99501–101000

16 800

194001–195500

10 900

234001–234500

2 600

43.

20501–21000

5 600

50001–50500

13 500

101001–102500

16 700

195501–197000

10 800

234501–235000

2 500

44.

21001–21500

5 700

50501–51000

13 600

102501–104500

16 600

197001–199000

10 700

235001–235500

2 300

45.

21501–22000

5 900

51001–51500

13 800

104501–106000

16 500

199001–200500

10 600

235501–236000

2 200

46.

22001–22500

6 000

51501–52000

13 900

106001–107500

16 400

200501–202000

10 500

236001–236500

2 000

47.

22501–23000

6 100

52001–52500

14 000

107501–109000

16 300

202001–203500

10 400

236501–237000

1 900

48.

23001–23500

6 300

52501–53000

14 200

109001–110500

16 200

203501–205000

10 300

237001–237500

1 800

49.

23501–24000

6 400

53001–53500

14 300

110501–112500

16 100

205001–207000

10 200

237501–238000

1 600

50.

24001–24500

6 500

53501–54000

14 400

112501–114000

16 000

207001–208500

10 100

238001–238500

1 500

51.

24501–25000

6 700

54001–54500

14 600

114001–115500

15 900

208501–209500

10 000

238501–239000

1 300

52.

25001–25500

6 800

54501–55000

14 700

115501–117000

15 800

209501–210000

9 900

239001–239500

1 200

53.

25501–26000

6 900

55001–55500

14 800

117001–118500

15 700

210001–210500

9 700

239501–240000

1 000

54.

26001–26500

7 100

55501–56000

15 000

118501–120500

15 600

210501–211000

9 600

240001–240500

900

55.

26501–27000

7 200

56001–56500

15 100

120501–122000

15 500

211001–211500

9 400

240501–241000

700

56.

27001–27500

7 300

56501–57000

15 200

122001–123500

15 400

211501–212000

9 300

241001–241500

600

57.

27501–28000

7 500

57001–57500

15 400

123501–125000

15 300

212001–212500

9 100

241501–242000

400

58.

28001–28500

7 600

57501–58000

15 500

125001–126500

15 200

212501–213000

9 000

242001–242500

300

59.

28501–29000

7 700

58001–58500

15 600

126501–128500

15 100

213001–213500

8 800

242501–243000

100

60.

29001–29500

7 900

58501–59000

15 800

128501–130000

15 000

213501–214000

8 700

2. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

–500

100

25001–25500

6 600

50001–50500

13 100

119001–121000

12 400

190001–190500

6 600

3.

501–1000

300

25501–26000

6 700

50501–51000

13 200

121001–123000

12 300

190501–191000

6 400

4.

1001–1500

400

26001–26500

6 900

51001–51500

13 400

123001–125000

12 200

191001–191500

6 300

5.

1501–2000

500

26501–27000

7 000

51501–52000

13 500

125001–127000

12 100

191501–192000

6 200

6.

2001–2500

600

27001–27500

7 100

52001–52500

13 600

127001–129000

12 000

192001–192500

6 000

7.

2501–3000

800

27501–28000

7 300

52501–53000

13 800

129001–131000

11 900

192501–193000

5 900

8.

3001–3500

900

28001–28500

7 400

53001–53500

13 900

131001–133000

11 800

193001–193500

5 700

9.

3501–4000

1 000

28501–29000

7 500

53501–54000

14 000

133001–135000

11 700

193501–194000

5 600

10.

4001–4500

1 200

29001–29500

7 700

54001–54500

14 100

135001–136500

11 600

194001–194500

5 500

11.

4501–5000

1 300

29501–30000

7 800

54501–55000

14 300

136501–138500

11 500

194501–195000

5 300

12.

5001–5500

1 400

30001–30500

7 900

55001–55500

14 400

138501–140500

11 400

195001–195500

5 200

13.

5501–6000

1 600

30501–31000

8 000

55501–56000

14 500

140501–142500

11 300

195501–196000

5 000

14.

6001–6500

1 700

31001–31500

8 200

56001–56500

14 700

142501–144500

11 200

196001–196500

4 900

15.

6501–7000

1 800

31501–32000

8 300

56501–57000

14 800

144501–146500

11 100

196501–197000

4 700

16.

7001–7500

1 900

32001–32500

8 400

57001–57500

14 900

146501–148500

11 000

197001–197500

4 600

17.

7501–8000

2 100

32501–33000

8 600

57501–58000

15 100

148501–150500

10 900

197501–198000

4 500

18.

8001–8500

2 200

33001–33500

8 700

58001–58500

15 200

150501–152500

10 800

198001–198500

4 300

19.

8501–9000

2 300

33501–34000

8 800

58501–59000

15 300

152501–154500

10 700

198501–199000

4 200

20.

9001–9500

2 500

34001–34500

9 000

59001–59500

15 400

154501–156500

10 600

199001–199500

4 000

21.

9501–10000

2 600

34501–35000

9 100

59501–60000

15 500

156501–158500

10 500

199501–200000

3 900

22.

10001–10500

2 700

35001–35500

9 200

60001–62000

15 400

158501–160500

10 400

200001–200500

3 800

23.

10501–11000

2 900

35501–36000

9 300

62001–63500

15 300

160501–162500

10 300

200501–201000

3 600

24.

11001–11500

3 000

36001–36500

9 500

63501–65500

15 200

162501–164500

10 200

201001–201500

3 500

25.

11501–12000

3 100

36501–37000

9 600

65501–67500

15 100

164501–166500

10 100

201501–202000

3 300

26.

12001–12500

3 200

37001–37500

9 700

67501–69500

15 000

166501–168500

10 000

202001–202500

3 200

27.

12501–13000

3 400

37501–38000

9 900

69501–71500

14 900

168501–170500

9 900

202501–203000

3 000

28.

13001–13500

3 500

38001–38500

10 000

71501–73500

14 800

170501–172500

9 800

203001–203500

2 900

29.

13501–14000

3 600

38501–39000

10 100

73501–75500

14 700

172501–174000

9 700

203501–204000

2 800

30.

14001–14500

3 800

39001–39500

10 300

75501–77500

14 600

174001–176000

9 600

204001–204500

2 600

31.

14501–15000

3 900

39501–40000

10 400

77501–79500

14 500

176001–178000

9 500

204501–205000

2 500

32.

15001–15500

4 000

40001–40500

10 500

79501–81500

14 400

178001–180000

9 400

205001–205500

2 300

33.

15501–16000

4 200

40501–41000

10 600

81501–83500

14 300

180001–181000

9 300

205501–206000

2 200

34.

16001–16500

4 300

41001–41500

10 800

83501–85500

14 200

181001–181500

9 100

206001–206500

2 100

35.

16501–17000

4 400

41501–42000

10 900

85501–87500

14 100

181501–182000

9 000

206501–207000

1 900

36.

17001–17500

4 500

42001–42500

11 000

87501–89500

14 000

182001–182500

8 900

207001–207500

1 800

37.

17501–18000

4 700

42501–43000

11 200

89501–91500

13 900

182501–183000

8 700

207501–208000

1 600

38.

18001–18500

4 800

43001–43500

11 300

91501–93500

13 800

183001–183500

8 600

208001–208500

1 500

39.

18501–19000

4 900

43501–44000

11 400

93501–95500

13 700

183501–184000

8 400

208501–209000

1 300

40.

19001–19500

5 100

44001–44500

11 500

95501–97500

13 600

184001–184500

8 300

209001–209500

1 200

41.

19501–20000

5 200

44501–45000

11 700

97501–99500

13 500

184501–185000

8 100

209501–210000

1 100

42.

20001–20500

5 300

45001–45500

11 800

99501–101000

13 400

185001–185500

8 000

210001–210500

900

43.

20501–21000

5 500

45501–46000

11 900

101001–103000

13 300

185501–186000

7 900

210501–211000

800

44.

21001–21500

5 600

46001–46500

12 100

103001–105000

13 200

186001–186500

7 700

211001–211500

600

45.

21501–22000

5 700

46501–47000

12 200

105001–107000

13 100

186501–187000

7 600

211501–212000

500

46.

22001–22500

5 800

47001–47500

12 300

107001–109000

13 000

187001–187500

7 400

212001–212500

400

47.

22501–23000

6 000

47501–48000

12 500

109001–111000

12 900

187501–188000

7 300

212501–213000

200

48.

23001–23500

6 100

48001–48500

12 600

111001–113000

12 800

188001–188500

7 200

213001–213500

100

49.

23501–24000

6 200

48501–49000

12 700

113001–115000

12 700

188501–189000

7 000

50.

24001–24500

6 400

49001–49500

12 800

115001–117000

12 600

189001–189500

6 900

51.

24501–25000

6 500

49501–50000

13 000

117001–119000

12 500

189501–190000

6 700

3. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

1–4000

0

78001–78500

5 100

98501–99000

10 400

148501–150500

10 900

193001–193500

5 700

3.

4001–12000

100

78501–79000

5 200

99001–99500

10 600

150501–152500

10 800

193501–194000

5 600

4.

12001–20000

200

79001–79500

5 400

99501–100000

10 700

152501–154500

10 700

194001–194500

5 500

5.

20001–28500

300

79501–80000

5 500

100001–100500

10 800

154501–156500

10 600

194501–195000

5 300

6.

28501–36500

400

80001–80500

5 600

100501–101000

10 900

156501–158500

10 500

195001–195500

5 200

7.

36501–44500

500

80501–81000

5 800

101001–101500

11 100

158501–160500

10 400

195501–196000

5 000

8.

44501–52500

600

81001–81500

5 900

101501–102000

11 200

160501–162500

10 300

196001–196500

4 900

9.

52501–61000

700

81501–82000

6 000

102001–102500

11 300

162501–164500

10 200

196501–197000

4 700

10.

61001–62000

800

82001–82500

6 100

102501–103000

11 500

164501–166500

10 100

197001–197500

4 600

11.

62001–62500

1 000

82501–83000

6 300

103001–103500

11 600

166501–168500

10 000

197501–198000

4 500

12.

62501–63000

1 100

83001–83500

6 400

103501–104000

11 700

168501–170500

9 900

198001–198500

4 300

13.

63001–63500

1 200

83501–84000

6 500

104001–104500

11 900

170501–172500

9 800

198501–199000

4 200

14.

63501–64000

1 300

84001–84500

6 700

104501–105000

12 000

172501–174000

9 700

199001–199500

4 000

15.

64001–64500

1 500

84501–85000

6 800

105001–105500

12 100

174001–176000

9 600

199501–200000

3 900

16.

64501–65000

1 600

85001–85500

6 900

105501–106000

12 200

176001–178000

9 500

200001–200500

3 800

17.

65001–65500

1 700

85501–86000

7 100

106001–106500

12 400

178001–180000

9 400

200501–201000

3 600

18.

65501–66000

1 900

86001–86500

7 200

106501–107000

12 500

180001–181000

9 300

201001–201500

3 500

19.

66001–66500

2 000

86501–87000

7 300

107001–107500

12 600

181001–181500

9 100

201501–202000

3 300

20.

66501–67000

2 100

87001–87500

7 400

107501–108000

12 800

181501–182000

9 000

202001–202500

3 200

21.

67001–67500

2 300

87501–88000

7 600

108001–108500

12 900

182001–182500

8 900

202501–203000

3 000

22.

67501–68000

2 400

88001–88500

7 700

108501–109000

13 000

182501–183000

8 700

203001–203500

2 900

23.

68001–68500

2 500

88501–89000

7 800

109001–111000

12 900

183001–183500

8 600

203501–204000

2 800

24.

68501–69000

2 600

89001–89500

8 000

111001–113000

12 800

183501–184000

8 400

204001–204500

2 600

25.

69001–69500

2 800

89501–90000

8 100

113001–115000

12 700

184001–184500

8 300

204501–205000

2 500

26.

69501–70000

2 900

90001–90500

8 200

115001–117000

12 600

184501–185000

8 100

205001–205500

2 300

27.

70001–70500

3 000

90501–91000

8 400

117001–119000

12 500

185001–185500

8 000

205501–206000

2 200

28.

70501–71000

3 200

91001–91500

8 500

119001–121000

12 400

185501–186000

7 900

206001–206500

2 100

29.

71001–71500

3 300

91501–92000

8 600

121001–123000

12 300

186001–186500

7 700

206501–207000

1 900

30.

71501–72000

3 400

92001–92500

8 700

123001–125000

12 200

186501–187000

7 600

207001–207500

1 800

31.

72001–72500

3 500

92501–93000

8 900

125001–127000

12 100

187001–187500

7 400

207501–208000

1 600

32.

72501–73000

3 700

93001–93500

9 000

127001–129000

12 000

187501–188000

7 300

208001–208500

1 500

33.

73001–73500

3 800

93501–94000

9 100

129001–131000

11 900

188001–188500

7 200

208501–209000

1 300

34.

73501–74000

3 900

94001–94500

9 300

131001–133000

11 800

188501–189000

7 000

209001–209500

1 200

35.

74001–74500

4 100

94501–95000

9 400

133001–135000

11 700

189001–189500

6 900

209501–210000

1 100

36.

74501–75000

4 200

95001–95500

9 500

135001–136500

11 600

189501–190000

6 700

210001–210500

900

37.

75001–75500

4 300

95501–96000

9 600

136501–138500

11 500

190001–190500

6 600

210501–211000

800

38.

75501–76000

4 500

96001–96500

9 800

138501–140500

11 400

190501–191000

6 400

211001–211500

600

39.

76001–76500

4 600

96501–97000

9 900

140501–142500

11 300

191001–191500

6 300

211501–212000

500

40.

76501–77000

4 700

97001–97500

10 000

142501–144500

11 200

191501–192000

6 200

212001–212500

400

41.

77001–77500

4 800

97501–98000

10 200

144501–146500

11 100

192001–192500

6 000

212501–213000

200

42.

77501–78000

5 000

98001–98500

10 300

146501–148500

11 000

192501–193000

5 900

213001–213500

100

4. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

1–4000

0

132001–132500

3 900

148501–149000

8 100

182001–182500

8 900

198501–199000

4 200

3.

4001–12000

100

132501–133000

4 000

149001–149500

8 300

182501–183000

8 700

199001–199500

4 000

4.

12001–20000

200

133001–133500

4 100

149501–150000

8 400

183001–183500

8 600

199501–200000

3 900

5.

20001–28500

300

133501–134000

4 200

150001–150500

8 500

183501–184000

8 400

200001–200500

3 800

6.

28501–36500

400

134001–134500

4 400

150501–151000

8 700

184001–184500

8 300

200501–201000

3 600

7.

36501–44500

500

134501–135000

4 500

151001–151500

8 800

184501–185000

8 100

201001–201500

3 500

8.

44501–52500

600

135001–135500

4 600

151501–152000

8 900

185001–185500

8 000

201501–202000

3 300

9.

52501–61000

700

135501–136000

4 800

152001–152500

9 000

185501–186000

7 900

202001–202500

3 200

10.

61001–69000

800

136001–136500

4 900

152501–153000

9 200

186001–186500

7 700

202501–203000

3 000

11.

69001–77000

900

136501–137000

5 000

153001–153500

9 300

186501–187000

7 600

203001–203500

2 900

12.

77001–85500

1 000

137001–137500

5 200

153501–154000

9 400

187001–187500

7 400

203501–204000

2 800

13.

85501–93500

1 100

137501–138000

5 300

154001–154500

9 600

187501–188000

7 300

204001–204500

2 600

14.

93501–101500

1 200

138001–138500

5 400

154501–155000

9 700

188001–188500

7 200

204501–205000

2 500

15.

101501–110000

1 300

138501–139000

5 500

155001–155500

9 800

188501–189000

7 000

205001–205500

2 300

16.

110001–118000

1 400

139001–139500

5 700

155501–156000

10 000

189001–189500

6 900

205501–206000

2 200

17.

118001–123500

1 500

139501–140000

5 800

156001–156500

10 100

189501–190000

6 700

206001–206500

2 100

18.

123501–124000

1 600

140001–140500

5 900

156501–157000

10 200

190001–190500

6 600

206501–207000

1 900

19.

124001–124500

1 800

140501–141000

6 100

157001–157500

10 300

190501–191000

6 400

207001–207500

1 800

20.

124501–125000

1 900

141001–141500

6 200

157501–158500

10 500

191001–191500

6 300

207501–208000

1 600

21.

125001–125500

2 000

141501–142000

6 300

158501–160500

10 400

191501–192000

6 200

208001–208500

1 500

22.

125501–126000

2 200

142001–142500

6 500

160501–162500

10 300

192001–192500

6 000

208501–209000

1 300

23.

126001–126500

2 300

142501–143000

6 600

162501–164500

10 200

192501–193000

5 900

209001–209500

1 200

24.

126501–127000

2 400

143001–143500

6 700

164501–166500

10 100

193001–193500

5 700

209501–210000

1 100

25.

127001–127500

2 600

143501–144000

6 800

166501–168500

10 000

193501–194000

5 600

210001–210500

900

26.

127501–128000

2 700

144001–144500

7 000

168501–170500

9 900

194001–194500

5 500

210501–211000

800

27.

128001–128500

2 800

144501–145000

7 100

170501–172500

9 800

194501–195000

5 300

211001–211500

600

28.

128501–129000

2 900

145001–145500

7 200

172501–174000

9 700

195001–195500

5 200

211501–212000

500

29.

129001–129500

3 100

145501–146000

7 400

174001–176000

9 600

195501–196000

5 000

212001–212500

400

30.

129501–130000

3 200

146001–146500

7 500

176001–178000

9 500

196001–196500

4 900

212501–213000

200

31.

130001–130500

3 300

146501–147000

7 600

178001–180000

9 400

196501–197000

4 700

213001–213500

100

32.

130501–131000

3 500

147001–147500

7 700

180001–181000

9 300

197001–197500

4 600

33.

131001–131500

3 600

147501–148000

7 900

181001–181500

9 100

197501–198000

4 500

34.

131501–132000

3 700

148001–148500

8 000

181501–182000

9 000

198001–198500

4 300

1

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdés n) pontját a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 4. § (4) bekezdés a) pontja a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (4) bekezdés c) pontját a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére