• Tartalom

2020. évi LXIII. törvény

2020. évi LXIII. törvény

a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény Melléklete módosításának kihirdetéséről1

2020.06.24.

(A megállapodás módosítása nemzetközi jogilag 2020. június 7-én lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a Részes Államok 24-ik Konferenciáján (2019. november 27-én kelt) C-24/DEC.4 és C-24/DEC.5 számú határozatokban elfogadott a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény Mellékletére vonatkozó módosítást (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) A Módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi LXIII. törvényhez

A VEGYIFEGYVER-TILALMI EGYEZMÉNY VEGYÜLETEKRŐL SZÓLÓ MELLÉKLETÉNEK

1. LISTÁJA VÁLTOZTATÁSAINAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE


Az alábbiakban a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet Részes Államainak 24-ik Konferenciáján (2019. november 27-én kelt) C-24/DEC.4 és C-24/DEC.5 határozatokban elfogadott, a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) vegyületekről szóló mellékletének 1. listáját érintő változtatások egységes szerkezetbe foglalt szövege olvasható, ideértve az abban leírt mérgező vegyületekhez rendelt CAS-nyilvántartási számokat. Ezek a változtatások 2020. június 7-én lépnek hatályba.
B. VEGYÜLETEK LISTÁI


Az alábbi listák tartalmazzák a mérgező vegyületeket és prekurzoraikat. A jelen Egyezmény végrehajtása érdekében ezek a listák az Ellenőrzési Mellékletben meghatározott ellenőrzési intézkedések megvalósítása céljából azonosítják a vegyületeket. A II. Cikk 1. bekezdés (a) albekezdésére tekintettel ezek a listák nem szolgálnak a vegyifegyverek meghatározására.


[Valahányszor utalás történik a dialkilált vegyület csoportra, amelyet az alkil-csoport zárójelbe tett listája követ, minden lehetséges vegyületet, amelyben a zárójelben felsorolt alkil-csoport bármely lehetséges kombinációja szerepel, úgy kell tekinteni, mint amit a vonatkozó lista felsorol, mindaddig amíg azokat kifejezetten ki nem veszik alóla. A 2. lista A) Részében *-gal jelölt vegyület részére speciális küszöb lett meghatározva a nyilatkozatok és az ellenőrzés szempontjából, amint azt az Ellenőrzési Melléklet VII. Része meghatározza.]

1. lista

(CAS-nyilvántartási szám)

A.

Mérgező vegyületek:

 

(1)

0-alkil(≤C10, beleértve cikloalkil)alkil-
(Me, Et, n-Pr vagy i-Pr)fluorfoszfonátok
Pl. Szarin: 0-izopropil-metil-fluorfoszfonát
Szomán: 0-pinakolil-metilfluorfoszfonát(107-44-8)
(96-64-0)

(2)

0-alkil(≤C10, beleértve ciklo-alkil) N,N-dialkil
(Me, Et, n-Pr vagy i-Pr) amino-ciánfoszfát
Pl. Tabun: 0-Etil N,N-dimetil
amino-ciánfoszfát(77-81-6)

(3)

0-Alkil (H vagy ≤C10, beleértve cikloalkil) S-2-dialkil
(Me, Et, n-Pr, vagy i-Pr) amino-etil-alkil
(Me, Et, n-Pr, vagy i-Pr) foszfonotiolátok és megfelelő alkilált vagy protonált sók

 

 

Pl. VX: 0-etil-S-(N,N-diizopropilaminoetil)metil
tiolfoszfonát

(50782-69-9)

(4)

Kén-mustárok:

 

 

2-klóretil-klórmetilszulfid
Kénmustár: bisz(2-klóretil)szulfid
bisz(2-klóretiltio)metán
Szeszkvimustár: 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán
1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán
1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután
1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán
bisz(2-klóretil-tiometil)éter
0-mustár: bisz(2-klóretil-tioetil)éter

(2625-76-5)
(505-60-2)
(63869-13-6)
(3563-36-8)
(63905-10-2)
(142868-93-7)
(142868-94-8)
(63918-90-1)
(63918-89-8)

(5)

Luizitok:

 

 

Luizit 1: 2-klórvinil-arzindiklorid
Luizit 2: bisz(2-klórvinil)arzinklorid
Luizit 3: trisz(2-klórvinil)arzin

(541-25-3)
(40334-69-8)
(40334-70-1)

(6)

Nitrogénmustárok:

 

 

HN 1: bisz(2-klóretil)etilamin
HN 2: bisz(2-klóretil)metilamin
HN 3: trisz(2-klóretil)amin

(538-07-8)
(51-75-2)
(555-77-1)

(7)

Szaxitoxin

(35523-89-8)

(8)

Ricin

(9009-86-3)

(13) P-alkil-(H vagy ≤C10, ezen belül cikloalkil)-N-(1-(dialkil(≤C10, beleértve cikloalkil)amino))alkilidén(H

(14) vagy ≤C10, beleértve cikloalkil)-foszfonamid-fluoridok és megfelelő alkilált vagy protonált sók

pl. N-(1-(di-n-decilamino)-n-decilidén)-P-decilfoszfonamid-fluorid    (2387495-99-8)

Metil-(1-(dietilamino)etilidén)foszfonamidofluoridát     (2387496-12-8)

(14) O-alkil-(H vagy ≤C10, ezen belül cikloalkil)-N-(1-(dialkil(≤C10, beleértve cikloalkil)amino))alkilidén(H

(15) vagy ≤C10, beleértve cikloalkil)-foszforamidofluoridátok és megfelelő alkilált vagy protonált sók

pl. O-n-Decil-N-(1-(di-n-decilamino)-n-decilidén)foszforamidofluoridát     (2387496-00-4)

Metil-(1-(dietilamino)etilidén)foszforamidofluoridát    (2387496-04-8)

Etil-(1-(dietilamino)etilidén)foszforamidofluoridát    (2387496-06-0)

(15) Metil-(bisz(dietilamino)metilén)foszfonamidofluoridát    (2387496-14-0)

(16) Karbamátok (dimetilkarbamoiloxipiridinek kvaterner és biszkvaterner vegyületei)

Dimetilkarbamoiloxipiridinek kvaterner vegyületei:


1-[N,N-dialkil(≤C10)-N-(n-(hydroxil, ciano, acetoxi)alkil(≤C10))ammónio]-n-

[N-(3-dimetilkarbamoxi-α-pikolinil)-N,N-dialkil(≤C10)-ammonio]dekán-dibromid (n=1-8)


pl. 1-[N,N-dimetil-N-(2-hidroxi)etilammonio]-10-[N-(3-dimetilkarbamoxi-α-pikolinil)-N,N-dimetilammonio]

dekán-dibromid    (77104-62-2)


Dimetilkarbamoiloxipiridinek biszkvaterner vegyületei:


1,n-Bisz[N-(3-dimetilkarbamoxi-α-pikolil)-N,N-dialkil(≤C10)ammónio]-alkán-(2,(n-1)-dion)-dibromid (n=2-12)


pl. 1,10-Bisz[N-(3-dimetilkarbamoxi-α-pikolil)-N-etil-N-metilammónio]dekán-2,9-dion-dibromid     (77104-00-8)


B.    Prekurzorok:

(9) Alkil (Me, Et, n-Pr vagy i-Pr)foszfonil-difluorid

Pl. DF: Metil-foszfonil-difluorid    (676-99-3)

(10) 0-alkil (H vagy ≤C10, beleértve cikloalkil)0-2-dialkil

(Me, Et, n-Pr, vagy i-Pr) aminoetil-alkil

(Me, Et, n-Pr vagy i-Pr) foszfonitok és megfelelő alkilált vagy protonált sók

Pl. QL: 0-etil 0-2-diizopropilamino-etil-metil-foszfonit    (57856-11-8)

(11) Klórszarin: 0-izopropil-metilklórfoszfonát    (1445-76-7)

(12) Klórszomán: 0-pinakolil-etilklórfoszfonát     (7040-57-5)

2. melléklet a 2020. évi LXIII. törvényhez

CONSOLIDATED TEXT OF THE CHANGES TO SCHEDULE 1

OF THE ANNEX ON CHEMICALS TO THE CHEMICAL WEAPONS CONVENTION


The following is a consolidated text of the changes to Schedule 1 of the Annex on Chemicals to the Chemical Weapons Convention (hereinafter “the Convention”) adopted by the Conference of the States Parties in decisions C-24/DEC.4 and C-24/DEC.5 (both dated 27 November 2019), including CAS registry numbers assigned to the toxic chemicals described therein. These changes enter into force on 7 June 2020.


B. SCHEDULES OF CHEMICALS


The following Schedules list toxic chemicals and their precursors. For the purpose of implementing this Convention, these Schedules identify chemicals for the application of verification measures according to the provisions of the Verification Annex. Pursuant to Article II, subparagraph 1 (a), these Schedules do not constitute a definition of chemical weapons.


(Whenever reference is made to groups of dialkylated chemicals, followed by a list of alkyl groups in parentheses, all chemicals possible by all possible combinations of alkyl groups listed in the parentheses are considered as listed in the respective Schedule as long as they are not explicitly exempted. A chemical marked "*" on Schedule 2, part A, is subject to special thresholds for declaration and verification, as specified in Part VII of the Verification Annex.)


Schedule 1     (CAS registry number)

A.

Toxic chemicals:

 

(1)

O-Alkyl (<C10, incl. cycloalkyl) alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates
e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate
Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate(107-44-8)
(96-64-0)

(2)

O-Alkyl (<C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates
e.g. Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl
phosphoramidocyanidate(77-81-6)

(3)

O-Alkyl (H or <C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and

 

 

corresponding alkylated or protonated salts
e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl
methyl phosphonothiolate


(50782-69-9)

(4)

Sulfur mustards:

 

 

2-Chloroethylchloromethylsulfide
Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide
Bis(2-chloroethylthio)methane
Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane
1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane
1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane
1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane
Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether
O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether

(2625-76-5)
(505-60-2)
(63869-13-6)
(3563-36-8)
(63905-10-2)
(142868-93-7)
(142868-94-8)
(63918-90-1)
(63918-89-8)

(5)

Lewisites:

 

 

Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine
Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine
Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine

(541-25-3)
(40334-69-8)
(40334-70-1)

(6)

Nitrogen mustards:

 

 

HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine
HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine
HN3: Tris(2-chloroethyl)amine

(538-07-8)
(51-75-2)
(555-77-1)

(7)

Saxitoxin

(35523-89-8)

(8)

Ricin

(9009-86-3)

(13) Р-alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) phosphonamidic fluorides and corresponding alkylated or protonated salts

e.g. N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)-P-decylphosphonamidic fluoride    (2387495-99-8)

Methyl-(1-(diethylamino)ethylidene)phosphonamidofluoridate     (2387496-12-8)

(14) O-alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene(H or ≤C10, incl. cycloalkyl) phosphoramidofluoridates and corresponding alkylated or protonated salts

e.g. O-n-Decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)phosphoramidofluoridate    (2387496-00-4)

Methyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate    (2387496-04-8)

Ethyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate    (2387496-06-0)

(15) Methyl-(bis(diethylamino)methylene)phosphonamidofluoridate    (2387496-14-0)

(16) Carbamates (quaternaries and bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines)

Quaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines:

1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acetoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]decane dibromide (n=1-8)

e.g. 1-[N,N-dimethyl-N-(2-hydroxy)ethylammonio]-10-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α- picolinyl)-N,N-dimethylammonio]decane dibromide    (77104-62-2)

Bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines:

1,n-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12)

e.g. 1,10-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N-ethyl-N-methylammonio]decane-2,9-dione dibromide     (77104-00-8)
B.    Precursors:

(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides

e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride    (676-99-3)

(10) O-Alkyl (H or <C10, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl

(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl

(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and

corresponding alkylated or protonated salts

e.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl

methylphosphonite    (57856-11-8)

(11) Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate    (1445-76-7)

(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate    (7040-57-5)

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. június 23.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére