• Tartalom

64/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

2021.09.18.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltakra, illetve a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 156–163. §-ára, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletre – a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendeletben foglaltak végrehajtására az alábbi utasítást adom ki:

I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Az utasítás hatálya az elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak (a továbbiakban: fogvatartottak) egészségügyi, valamint az egészségügyi tevékenységként végzett szakpszichológusi ellátásaira terjed ki (a továbbiakban: egészségügyi ellátás).

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. A fogvatartottak egészségügyi ellátását a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények (a továbbiakban: bv. intézet) egészségügyi szolgálata biztosítja.

3. A fogvatartott orvosi vizsgálatát legkésőbb 72 órával a befogadást követően végre kell hajtani.

4. A fogvatartott orvosi befogadása során a fogvatartottak orvosi ellátását biztosító orvos (a továbbiakban: bv. orvos) elvégzi a fogvatartott büntetés-végrehajtási egészségügyi kockázatbecslését.

5. A bv. intézet tisztántartását, karbantartását és ellátását szolgáló, valamint a munkavégzéshez szükséges munkaképességet a fogvatartottak esetében a bv. orvos állapítja meg.

6. Az orvosi vizsgálaton a bv. orvos és az egészségügyi személyzet (ideértve a nem bv. alkalmazásban álló egészségügyi dolgozókat is) lehet jelen. Indokolt esetben a vizsgálat során jelen lehet a fogvatartottal azonos nemű, biztonsági feladatokat ellátó személy is, aki a tudomására jutott egészségügyi adatokat az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Eüak. törvény) foglaltaknak megfelelően köteles orvosi titokként kezelni.

7. A fogvatartottak egészségügyi ellátásával kapcsolatos dokumentálás során a Főnix Egészségügyi modul (a továbbiakban: Egészségügyi modul) használata kötelező. A fogvatartottak egészségügyi törzslapját, valamint az egészségügyi ellátás során keletkező egészségügyi dokumentumokat – figyelemmel az Eüak. törvényben foglaltakra – zárt szekrényben kell tárolni.

8. Az egészségügyi dokumentációval kapcsolatos iratbetekintésre és másolat kiadására az Eüak. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátáskor és a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor készült zárójelentés vagy ambuláns ellátási lap egy példánya, továbbá kérelmére az egyéb egészségügyi dokumentációjának (ideértve a látleletet is) másolata térítésmentesen illeti meg a fogvatartottat, ezt követően minden további másolati példányt térítés ellenében kérheti.

II/A.1 A FOGVATARTOTTAK EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNTARTÁSA

8/A. A fogvatartott egészségügyi ellátása során a polgári egészségügyi intézményben készült, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér rendszerből letöltött és mentett, valamint a papíralapú, digitalizált (szkennelt) egészségügyi dokumentumait az Egészségügyi Modul külső lelet medikai eseményeihez kell rögzíteni. Ezen eljárásrend irányadó a fogvatartott orvosi befogadásakor rendelkezésre álló egészségügyi dokumentumok esetében is.

8/B. A fogvatartott papíralapú egészségügyi dokumentációját a nyilvántartó bv. intézet kezeli, szabadulást követően a szabadítást végrehajtó bv. intézet archiválja.

8/C. A fogvatartás során a fogvatartott papíralapú egészségügyi dokumentációját szállítások esetén nem kell továbbítani, kivéve, ha az egészségügyi szakterület a fogvatartott egészségügyi ellátása érdekében másként rendelkezik, vagy a fogvatartott végleg másik bv. intézetbe kerül átszállításra.

8/D. Abban az esetben, ha a fogvatartott a nyilvántartó intézetből másik bv. intézetbe kerül ideiglenes átszállításra (megőrzésre), és ezen időtartam alatt keletkezik papíralapú egészségügyi dokumentációja, úgy a megőrzést végrehajtó intézet a nyilvántartó intézet részére megküldi. A nyilvántartó intézet gondoskodik az egészségügyi dokumentációba történő elhelyezésről.

III. A FOGVATARTOTTAK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA

9. Orvosi rendelésre a fogvatartottnak kell jelentkeznie, kivéve, ha a bv. orvos rendeli vissza. Sürgősségi ellátás esetén a fogvatartottat az állapota függvényében azonnal a helyszínen el kell látni, vagy az orvosi rendelőbe kell előállítani. Szükség esetén az ellátáshoz vagy a szállításhoz az Országos Mentőszolgálat közreműködését kell kérni.

10. Az orvosi rendelés idejét és rendjét a bv. intézet parancsnoka – figyelemmel az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyben foglaltakra – a házirendben határozza meg.

11. A bv. orvos a fogvatartottat az egészségi állapotáról, és további kezelési tervéről az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben (a továbbiakban: egészségügyi törvény) rögzítetteknek megfelelően, a fogvatartott számára érthető módon tájékoztatja.

12. A fogvatartott az egészségügyi ellátást elfogadhatja vagy – az egészségügyi törvényben foglalt feltételek szerint – visszautasíthatja. Az ellátás visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési jog a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben meghatározottak szerint korlátozható.

13. Amennyiben a fogvatartott az egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését visszavonja, azt dokumentálni kell, és a fogvatartottal alá kell íratni. A beleegyezés alapos ok nélküli visszavonását is rögzíteni kell, valamint intézkedni kell a felmerülő költségek megtéríttetésére.

14. A fogvatartottat befogadáskor közegészségügyi és járványügyi vizsgálatnak kell alávetni. A járványügyi kockázatokról szóló írásos „Tájékoztató”-t részére át kell adni (1. melléklet), amelynek tudomásulvételét aláírásával igazolja.

15. Amennyiben a fogvatartott fertőző megbetegedés miatt fertőző elkülönítőben kerül elhelyezésre, akkor állapotáról a szakápoló naponta vezeti az „Ápolási lap”-ot (2. melléklet) amelyet a fogvatartott kihelyezését követően az egészségügyi törzslapba kell elhelyezni.

16. A fogvatartottat a gyógyszertartás szabályairól a befogadási eljárás során tájékoztatni kell.

17. Orvosi látleletet kell készíteni a bv. intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglalt esetekben, valamint akkor, ha a látlelet felvételét hatóság (bíróság, ügyészség, büntetés-végrehajtási szerv) kéri.

18. A látlelet felvételével egyidejűleg a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 20. § (1)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

19. Az egészségügyi indokból elrendelt speciális étrendet (orvosi diétát) a bv. orvos rendeli el. Az étrend elrendelése kizárólag a vonatkozó orvosi diagnózis felállítását követően történhet. Az időszakos felülvizsgálatok során a diéta szükségességét is vizsgálni kell.

20. A bv. orvos a fogvatartott egészségi állapotára figyelemmel kezdeményezheti a fekvési, a cipő-, a sajátruha-viselési és a fürdési engedély kiadását. A kiadott engedélyek egészségügyi szempontból fennálló megalapozottságát 6 havonta felül kell vizsgálni.

21. A bv. intézet biztosítja a fogvatartottak számára a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott kötelező, és a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben foglaltak szerinti önkéntes, életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat.

22. A bv. intézet működésével és a fogvatartottak ellátásával kapcsolatos tevékenység keretében történő munkavégzésre vonatkozóan a fogvatartott munkaképességének felülvizsgálata – kiemelten a munkaképtelenség esetében – az egészségi állapotnak megfelelően, de legalább negyedévente megtörténik.

23. A fogvatartott járművezetői alkalmasságát térítésmentesen csak a bv. intézeten belüli munkavégzéshez szükséges esetben vizsgálja a bv. orvos. A fogvatartott a vizsgálatot a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott díj ellenében magáncélból igénybe veheti.

24. A betegszobán elhelyezett fogvatartottról a szakápoló naponta vezeti az „Ápolási lap”-ot (2. melléklet), valamint a bv. fekvőbeteg-intézményeiben elhelyezett fogvatartottak esetében a lázlapot, amelyeket a fogvatartott kihelyezését, távoztatását követően az egészségügyi törzslapba kell elhelyezni.

25. A fegyelmi zárkában elkülönített, biztonsági elkülönítésben lévő, vagy magánelzárást töltő fogvatartott egészségi állapotát a szakápoló naponta, a bv. orvos és a pszichológus önállóan (egymástól függetlenül) legalább heti egy-egy alkalommal ellenőrzi, és észleléseit dokumentálja. Amennyiben a fogvatartott ellátása érdekében a bv. orvos büntetés-végrehajtáson kívüli ellátásról dönt, a szállítás módját a bv. orvos írásos rendelkezése alapján kell meghatározni.

26. A fogvatartottak szakellátásra történő beutalására a bv. orvos jogosult. Szükség szerint a bv. orvos távollétében a szakápoló is jogosult elrendelni a fogvatartott kiszállítását a beutaló nélkül igénybe vehető ellátásokra.

27. A fogvatartottak fogászati alapellátását a bv. intézet fogorvosa köteles biztosítani. A fogászati ellátás rendjét a bv. intézet parancsnoka – figyelemmel az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott mindenkor hatályos, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyben foglaltakra – a házirendben szabályozza.

28. A fogvatartottak fogászati alapellátásával kapcsolatos dokumentálás során az Egészségügyi modul (fogászati almodul) használata kötelező.

29. A fogászati térítésköteles ellátásra a hatályos egészségbiztosítási szabályok érvényesek azzal, hogy a térítés díjainak meghatározása (3. melléklet) évente a mindenkori önköltségszámítás figyelembevételével történik.

30. A fogvatartott gyógyszeres kezelését a bv. orvos írásban rendeli el.

31. A szakorvosi beutalóhoz kötött vizsgálatokra kizárólag a szakmailag illetékes szakorvos utalhatja be a fogvatartottat.

32. Amennyiben CT- vagy MRI-vizsgálat elvégzése szükséges, annak végrehajtását a szakorvosi beutaló birtokában a vizsgálatot végző egészségügyi intézménybe történő kiszállítással a fogva tartást végrehajtó bv. intézet szervezi meg.

33. A fogvatartott fekvőbeteg-szakellátásáról a bv. orvos rendelkezik, akinek elsősorban a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központjába (a továbbiakban: BVEK) vagy az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (a továbbiakban: IMEI) kell a beteget beutalnia. Férfi fogvatartottak tartós rehabilitációjára a BVEK Algyő-Nagyfai telephelyén, a Krónikus Utókezelő Részlegén van lehetőség, a BVEK vagy az IMEI szakorvosának javaslata alapján.

34. A terhesség-megszakítással kapcsolatban a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény rendelkezései irányadóak. A terhesség megszakítására a terhesség betöltött tizenkettedik hetéig a BVEK-ban van lehetőség.

35. A fogvatartott reintegrációs őrizetbe helyezését megelőzően legfeljebb 24 órával korábban kapja meg azt az orvosi igazolást, amely az Egészségügyi Modulban szereplő ambuláns lap. Ennek tartalmaznia kell azt is, hogy fogvatartott egészséges, vagy amennyiben beteg (gondozott), a diagnózis(oka)t, amennyiben a fogvatartott előjegyzéssel rendelkezik valamely egészségügyi intézménybe, a tervezett vizsgálat helyét és időpontját, valamint az aktuális terápiát. A fogvatartott közvetlen távozása előtt a szolgálatban levő ápoló köteles kitölteni az Egészségügyi modul „Szállítás előtti közegészségügyi vizsgálat lap”-ját, valamint megmaradt saját gyógyszereit átadni a fogvatartott részére.

36. A bv. orvos a fogvatartott reintegrációs őrizetbe helyezését megelőző eljárás során – a jogosultság napjára figyelemmel – tájékoztatja az ügyben eljáró szakterületet a tervezett orvosi vizsgálatok helyéről és időpontjáról, hogy azok már az engedélyező végzésben rögzítésre kerülhessenek.

37. A szabaduló fogvatartottat a szabadulást megelőző 1 órán belül meg kell vizsgálni, hogy külsérelmi nyom észlelhető-e rajta. A szakdolgozó a vizsgálatot az Egészségügyi modul „Szállítás előtti közegészségügyi vizsgálati lap”-ján dokumentálja, valamint a szabaduló gyógyszereinek és egészségügyi dokumentációjának kiadását is rögzíti. Ha szabadításkor az egészségügyi szakterület dolgozója nem áll rendelkezésre, a szabadítást végző a 4. mellékletet kitölteti, és ezt a dokumentumot az egészségügyi anyagba kell behelyezni.

IV. A SZAKPSZICHOLÓGUS TEVÉKENYSÉGE

38. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletnek a működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzékéről szóló 2. számú mellékletében felsorolt szakmákat (7101, 7104, 7106, 7107, 7108 és 1805) a megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakpszichológus önállóan, a jelölt a megfelelő szakvégzettséggel rendelkező szakpszichológus felügyelete mellett gyakorolja. A felügyelet személyi hatálya az érintettek munkaköri leírásaiban szerepel.

39. Az egészségügyi szakpszichológus végzettséggel rendelkező szakpszichológus (a továbbiakban: eü. szakpszichológus) és a szakmai felügyelet alatt álló szakpszichológus-jelölt a feladatait egészségügyi tevékenységként látja el.

40. A bv. szervek szükség esetén együttműködnek a szakmai felügyelet egymás számára történő biztosításának érdekében. A szakmai felügyelet biztosítására a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Főosztályának eü. szakpszichológusa is felkérhető.

41. Elsődlegesen az eü. szakpszichológus vagy a szakmai felügyelete alatt álló pszichológus kompetenciája a bv. intézetben elhelyezett kompenzált állapotú pszichiátriai beteg fogvatartott bv. intézeti véleményezése, pszichológiai állapotkövetése és ellátása. A krízishelyzetben lévő fogvatartott bv. intézeti véleményezésében, pszichológiai állapotkövetésében és ellátásában a krízistanácsadásban képzett szakpszichológus is illetékességgel rendelkezik.

42. Ha a fogvatartott pszichés, pszichiátriai zavara (pszichés konfliktusa, pszichiátriai állapota vagy személyiségproblémája) a bv. intézet szakterületi állományának szakvégzettségből adódó kompetenciáját meghaladja, a pszichológus a bv. orvos útján intézkedik a fogvatartott további szakellátása érdekében.

43. Az egészségügyi pszichológiai tevékenység dokumentációs adatbázisa a Főnix Egészségügyi modul.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

45.2

1. melléklet a 64/2020. (XII. 12.) BVOP utasításhoz


Tájékoztató
a közösségi elhelyezéssel összefüggő járványügyi kockázatokról

A bv. intézetbe történő befogadását követően tudnia kell arról, hogy a megváltozott környezeti viszonyok, a zárt közösség, a több emberrel közös tartózkodási hely fertőző megbetegedések terjedését segíthetik elő, ezért egészségi állapotára fokozottan figyelnie kell. Az egészségügyi szolgálat a megfelelő együttműködési készség esetén segít egészsége megőrzésében, tanácsokkal, felvilágosítással, írott ismertetőkkel járul hozzá a helyes magatartás és az egészséges életmód kialakításához.

Egyes fertőző megbetegedések, mint például a hasmenést okozók, a lakókörnyezet tisztán tartásával, a személyi tisztasággal, a gyakori mosdással és az alapos kézmosással megelőzhetők. Az influenza és a hasonló légúti fertőzések kockázata ugyancsak a környezet tisztán tartásával, rendszeres szellőztetéssel, zsebkendő használatával jelentősen csökkenthető.

A nemi betegségek, mint például az idegrendszeri károsodásokat okozó vérbaj, a húgy-ivarszervek bakteriális gyulladásával járó gonorrhoea (tripper, kankó) vagy a májelégtelenséghez vezető vírusos májgyulladás nemi kapcsolat útján terjedhetnek, ezért erre is felhívjuk figyelmét.

A szexuális úton átadható betegségek közül kiemelést érdemel a HIV-fertőzés terjedésének lehetősége. A régebben gyógyíthatatlan kór jelentős változáson ment keresztül. A korábban 5–10 év alatt halálozáshoz vezető fertőzést megfelelő kezelés esetén ma átlagosan 10–20 év időtartamú panasz- és tünetmentes időszak követheti.
Ma már hatékony – a társadalombiztosítás által támogatott – gyógyszerek sokasága áll az orvosok rendelkezésére, amellyel a megbetegedési folyamatot sikerül lassítani, esetleg megállítani.
Ahhoz azonban, hogy a gondozást és a kezelést elkezdhessék, a betegséget időben fel kell fedezni, amelynek egyetlen biztos módszere az egyszerű vérvétellel járó szűrővizsgálat.
A vizsgálat elvégzéséről a bv. intézetben gondoskodnak, de azt igénybe venni csak önkéntes alapon lehet.

Kérje a HIV-szűrővizsgálatot, mert az esetlegesen fennálló fertőzés csak így kezelhető eredményesen.

Gondolja át a tájékoztató mondanivalóját, és tegyen meg mindent egészsége megőrzése érdekében.

2. melléklet a 64/2020. (XII. 12.) BVOP utasításhoz

Ápolási lap

Büntetés-végrehajtási intézet

 

Behelyezés:

 

 

Kihelyezés:

 

 

Zárkaszám:

Név:

szül.:

 

a.n.:

Dátum

Gyógyszerek

Kezelések

Aláírás

3. melléklet a 64/2020. (XII. 12.) BVOP utasításhoz

Térítési díjak
(fogorvosi munkadíj)

FOGPÓTLÁSOK

Forint

 

Rögzített fogpótlás
Korona, hídpillér előkészítése (= csiszolás)/darab
Lenyomatvétel+vázpróba (rögzített fogpótlás)/alkalom
Korona/hídpillér beragasztás/darab
Hídtest készítése (pótolt foganként)
Csapos műcsonk (öntött csap) készítése/fog
Korona felépítése gyári csappal/fog
Ideiglenes korona készítése/alkalom


2 700
6 300
2 700
900
9 900
5 400
4 500

 

Kivehető fogpótlás
Teljes (vagy részleges akrilát) fogsor készítése/állcsont
Részleges (fémlemezes) fogsor készítése/állcsont


17 100
13 500

 

 

 

Egyéb
Korona, híd (pillér) eltávolítása/darab
Korona, híd (pillér) visszaragasztása/pillér
Harapásemelő készítése
Fogsor alábélelése rendelőben
Fogsor alábélelése fogtechnikai laborban lenyomat alapján
Lemezes fogpótlás javítása


1 800
2 700
3 600
5 400
2 700
2 700

 

FOGSZABÁLYOZÁS
Fogászati szakellátás. A büntetés-végrehajtási intézetekben nincs ilyen tevékenység, nem az alapellátás része.


A számítás alapja:
□    bv. átlagos önköltség: 180 Ft/perc
□    a beavatkozásokhoz szükséges minimumidőket a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (NEAK) „Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei” táblázata tartalmazza (a szakmai és a finanszírozási irányelvek figyelembevételével)

4. melléklet a 64/2020. (XII. 12.) BVOP utasításhoz_________________________________
Büntetés-végrehajtási intézetNyilatkozat


Név: ………………………………………………………………………………… nytsz: ………………………………Alulírott nyilatkozom, hogy szabadulásomkor sérülés- és panaszmentesen távoztam a bv. intézetből.


igen nem

Kelt: ………………………………


0R06090_0

…………………………….…………

…………………………….…………

aláírás1

nytsz.


1 Amennyiben a fogvatartott írni-olvasni nem tud, 2 tanú aláírása szükséges.

1

A II/A. fejezetet (8/A–8/D. pont) a 38/2021. (IX. 17.) BVOP utasítás 1. pontja iktatta be.

2

A 45. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére