• Tartalom

640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről1

2021.03.14.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.

(2)2

(3)3

2. §4 (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évben végződő adóévben – a Korm. rendelet 3. §-a szerinti vállalkozó esetében a 2021. évben kezdődő adóévben – alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték (a továbbiakban: általános adómérték) és az 1%-os adómérték (a továbbiakban: csökkentett adómérték) különbözetének szorzatával egyező összeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatástartalmat a vállalkozó számára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 41. pontja szerinti székhelye és a Htv. 52. § 31. pontja szerinti telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság a 2021. évben végződő – a Korm. rendelet 3. §-a szerinti vállalkozó esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről szóló adóbevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig visszaigazolja.

(3) Ha a vállalkozó az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban is folytat tevékenységet, az egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát annak alapján kell megállapítani, hogy az adott ágazatban folytatott tevékenységből származó árbevétel milyen arányt képviselt a vállalkozó 2021. évi árbevételén belül.

(4) Ha az átmeneti támogatásként nyújtott egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a (3) bekezdés szerinti tevékenységre eső átmeneti támogatás támogatástartalma meghaladja a 10 000 eurónak megfelelő forintösszeget, az önkormányzati adóhatóság a (2) bekezdésben meghatározott határnapot követő második hónap utolsó napjáig megküldi az állami adó- és vámhatóság részére az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. melléklete szerinti adatait.

(5) Az állami adó- és vámhatóság a (2) bekezdésben meghatározott határnapot követő harmadik hónap utolsó napjáig továbbítja a (4) bekezdés szerinti adatokat az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a közlemény 4. szakasza szerinti közzététel céljából.

2. Átmeneti támogatás

3. § (1)5 Átmeneti támogatásban az a vállalkozás részesülhet, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

4. § (1)6 Az átmeneti támogatás támogatástartalma – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozásnak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel.

(2)7 A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3)8 A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

(5)9 Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre az (1)–(3) bekezdés szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális átmeneti támogatás összege vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

5. §10 A vállalkozónak (kedvezményezettnek) és az adóhatóságnak az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot a kedvezmény igénybevételét követő tíz évig meg kell őriznie.

3.11

6. §

4.12

7. §

5.13

8. §

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. §14

1

A rendelet a 10. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 46. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 45. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdése a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (5) bekezdése a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. alcímet (6. §) a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 4. alcímet (7. §) a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. alcímet (8. §) a 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 10. § a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 46. pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére