• Tartalom

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról

2023.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában, továbbá az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2020. évi CXLIV. törvény 13. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. § (4) bekezdése tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat (a továbbiakban: Programsorozat) megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel, valamint azok megközelítését és működését segítő építési beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó annak megközelítését és működését segítő útépítési, parkolóépítési, műtárgyépítési, járdaépítési, közműcsatlakozási, közműátalakítási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházás megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(3) A kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét a 2. melléklet határozza meg.

(4) A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

2. § A Beruházással összefüggő építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási és beszerzési tevékenység közfeladatnak minősül.

3. § (1) A Kormány az 1. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(2) A Kormány az 1. melléklet 18. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a közlekedésért felelős minisztert jelöli ki.

(3)1 A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark és a Séd-völgy közötti alagút hasznosítását a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet föld alatti bányatérségek más célú hasznosítására vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával engedélyezi és ellenőrzi.

4. §2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

6. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § (1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – 10 nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – 5 nap.

8. § (1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti hatósági ügyekben – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. § (1) bekezdés szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

(2) A Beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélyének kiadásának feltétele az 1. § (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

(3) A Beruházás esetén az épület építési teleknek nem minősülő területen is elhelyezhető.

9. § A Beruházással összefüggésben – az élet- és vagyonbiztonság biztosítása mellett, valamint a kulturális örökség védelmére vonatkozó követelményekkel összhangban – a bontás, földmunka, mélyalapozás és alaplemez-készítés bontási és építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység, azzal, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.

10. § A Beruházással összefüggésben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet IV. pont 1. alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az egyéb rendeltetésű épületeknél a minimálisan alkalmazandó megújulóenergia-részaránynak nem kell meghaladnia a 10 kWh/m2-évet.

11. § A helyi településrendezési tervben előírt infrastruktúrafejlesztések elmaradása a Beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele.

12. §3 A Programsorozat megszervezésével és megrendezésével összefüggésben felmerülő kommunikációs igények nem minősülnek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti kiemelt kommunikációs feladatoknak.

13. § Ez a rendelet 2020. december 26-án lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben és közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.

15. §4 E rendeletnek az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozathoz kapcsolódó, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2021. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 12. §-át és 2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban levő közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.

16. §6 E rendeletnek az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 656/2021. (XI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 2. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.

17. §8 E rendeletnek az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 522/2022. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 2. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. hírközlési hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. erdészeti hatósági eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. útügyi hatósági eljárások,

19. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

20. bányahatósági engedélyezési eljárások,

21. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,

22. azok az 1–21. pontban nem szereplő azon közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelethez10

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezésével kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházások helyszíne és közvetlen környezete

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

2.

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések, valamint azok megközelítését és működését segítő építmények, aluljáró és állomásépítés megvalósítása

Veszprém belterület 40, 194, 195, 199, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 238/1, 286, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 211, 219, 244, 297, 298, 299, 599, 700, 706/1, 709/2, 2129/1, 2129/4, 2549/1, 2550/1, 2550/2, 2551, 2552, 4037, 4038/1, 4061, 4726/2, 4796, 5040, 5041, 5042, 5044, 5045, 5054, 5724/1, 6344/1, 6353/2, 6384, 6385, 6386, 6389/1, 6389/2, 6389/3,
Veszprém külterület 0270/1, 0270/2, 0270/3, 0270/7, 0274/3, 0404/1,
Nemesvámos-Balácapuszta 089/3 helyrajzi számú ingatlanok.11

1

A 3. § (3) bekezdését a 243/2021. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 267. § a)-c) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 12. § a 243/2021. (V. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A hatálybalépés időpontja 2021. május 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2021. december 1.

8

A 17. §-t az 522/2022. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2022. december 15.

10

A 2. melléklet a 656/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

11

A 2. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezője az 522/2022. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére