• Tartalom

667/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

667/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvény végrehajtásáról

2021.01.02.

A Kormány az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló 2020. évi CXLV. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) elektronikus közúti közlekedési célú szolgáltatás: a használati díj, valamint az útdíj ellenében viszonylati jeggyel igénybe vehető, egységes rendszeren keresztül elérhető, közúti közlekedési célú szolgáltatás,

b) elektronikus parkolási szolgáltatás: a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti, az egységes rendszeren keresztül elérhető várakozási (parkolási) közszolgáltatás,

c) elektronikus személyszállítási szolgáltatás: az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló szolgáltató által, közszolgáltatásként nyújtott, az egységes rendszeren keresztül elérhető személyszállítási szolgáltatás,

d) szolgáltatói jutalék: a szolgáltató által a működtető részére a termék egységes rendszeren keresztül történő értékesítéséért és a támogatási szolgáltatásokért fizetendő ellenérték,

e) szolgáltatói szerződés: a szolgáltató és a működtető között létrejött szerződés, amely alapján a működtető megvásárolja a terméket a szolgáltatótól,

f) szolgáltatói üzletszabályzat: a működtető szolgáltatókra vonatkozó általános szerződési feltételei,

g) ügyfélrendelkezés: a végfelhasználó által a termék megvásárlására, a viszonteladón keresztül tett jognyilatkozat,

h) viszonteladói jutalék: a működtető által a viszonteladó részére a továbbértékesítésért fizetett díj,

i) viszonteladói szerződés: a viszonteladó és a működtető között létrejött szerződés, amely alapján a viszonteladó a terméket egységes rendszeren keresztül megvásárolja és a végfelhasználók részére elektronikus úton továbbértékesíti,

j) viszonteladói üzletszabályzat: a működtető viszonteladókra vonatkozó általános szerződési feltételei.

2. A működtetőre és az egységes rendszerre vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1) A működtető koncessziós pályázat alapján kiválasztott személy, amely az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak szerint az egységes rendszert működteti.

(2) A működtető a szolgáltatótól megvásárolja a terméket és továbbértékesíti a viszonteladónak, a viszonteladó pedig a végfelhasználónak.

(3) A működtető a viszonteladókon keresztül valamennyi végfelhasználó számára biztosítja Magyarország egész területén a termékek megvásárlásának lehetőségét.

3. § (1) A működtető a szolgáltatókkal és a viszonteladókkal szerződést köt, mely egyedi szerződésből és üzletszabályzatból áll.

(2) A működtető az üzletszabályzatokat

a) az ügyfélszolgálatán és honlapjának nyitóoldalán könnyen elérhető módon, keresésre alkalmas formában elektronikus úton tárolható, megjeleníthető, valamint nyomtatható formában, előzetes regisztrációt nem igénylő módon, ingyenesen közzéteszi, és

b) kérésre tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, valamint – az előállítás tényleges költségeit meg nem haladó költségtérítés ellenében – nyomtatott formában rendelkezésre bocsátja.

4. § A működtető biztosítja, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy a forgalmazási és számlázási adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díjak és költségek számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

5. § A végfelhasználó a viszonteladón keresztül az üzletszabályzatban meghatározott módon kezdeményezi a termék megvásárlását.

6. § (1) A működtető a viszonteladón keresztül beérkezett ügyfélrendelkezés formai vizsgálatát haladéktalanul elvégzi, és ha az a Törvényben, e rendeletben és az üzletszabályzatában meghatározott feltételeknek

a) nem felel meg, a szabályszerű ügyfélrendelkezés követelményeire való hivatkozást tartalmazó hibaüzenetet küld a viszonteladónak, vagy

b) megfelel, az ügyfélrendelkezésnek megfelelően jár el.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a működtető az ügyfélrendelkezés teljesítéséről vagy annak sikertelenségéről haladéktalanul visszaigazolást küld a viszonteladónak. Ha az adott termék igénybevételéhez egyedi azonosítóra van szükség, azt a működtető igényli meg a szolgáltatótól, és a visszaigazolásban közli a viszonteladón keresztül a végfelhasználóval.

(3) Ha az ügyfélrendelkezés sikerességét a működtető nem igazolja vissza, a termék vásárlása sikertelen, a szolgáltató, a viszonteladó, valamint a működtető jutalékra, díjra nem jogosult.

7. § (1) A rendszer rendelkezésre állásának mértéke a koncessziós szerződésben kerül meghatározásra azzal, hogy az egységes rendszernek a szolgáltató felé legalább az e §-ban meghatározott szinten rendelkezésre kell állnia.

(2) A terméknek a végfelhasználók számára az egységes rendszeren keresztül havi szinten legalább 98,5%-ban elérhetőnek kell lennie. A termék akkor minősül elérhetőnek, ha az egységes rendszer a viszonteladói csatornán képes az adott termékre vonatkozó ügyfélrendelkezések fogadására és feldolgozására.

(3) Az egységes rendszernek az ellenőrzések informatikai támogatásához havi szinten legalább 98,5%-ban elérhetőnek kell lennie.

(4) Az egységes rendszer rendelkezésre állása akkor állapítható meg, ha a (2) és (3) bekezdésben rögzített szinteket a rendszer teljesíti. Ha a teljesítés a (2) és (3) bekezdésben rögzített elvárt szint alatt marad, a működtető és a szolgáltató írásban egyeztetik a rendelkezésre nem állás okát.

(5) Ha a rendelkezésre állás nem teljesítése a működtető érdekkörén kívül következik be, a működtetőt felelősség nem terheli. A működtető érdekkörén kívül eső oknak minősül a szolgáltatási szintek nem teljesítése, ha az a közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltató szolgáltatási paraméterei, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás rendelkezésre állásának a hiánya miatt következett be. Minden más esetben a működtető és a szolgáltató egyeztetni kötelesek a rendelkezésre nem állás okát, és vita esetén kötelesek eltérő álláspontjukat jegyzőkönyvben rögzíteni.

(6) A működtető köteles a szolgáltatásminőségi követelményeknek megfelelő minőségű, folyamatos szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközállomány és tartalékeszközök rendelkezésre állásáról gondoskodni. A működtető a szolgáltatások ellátásához szükséges eszközök, valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges szoftverlicenc jogok biztosításáról saját költségen gondoskodik.

(7) A működtető jogosult a rendeltetésszerű működtetéshez külön jóváhagyás kérése nélkül karbantartást végezni.

(8) A szolgáltatók és a viszonteladók rendszerelérését zavaró leállások vagy egyéb munkálatok időpontját a működtető köteles úgy meghatározni, hogy az összességében minél kisebb fennakadást okozzon az egységes rendszer szolgáltatásaiban. A működtető a leállásokról vagy egyéb munkálatokról az érintett szolgáltatókat és viszonteladókat a leállás előtt legalább 3 munkanappal értesíti, amelyek indokolt esetben a leállás előtt 1 munkanappal kifogásolhatják a működtető által meghatározott időpontot.

(9) A működtető a szolgáltatás műszaki feltételeinek olyan módosításáról, amely a szolgáltatók vagy viszonteladók részéről további intézkedéseket igényelnek köteles olyan észszerű időben előre értesíteni az érintett szolgáltatókat és viszonteladókat, hogy azok a módosításra felkészülhessenek, így különösen a módosítás kapcsán szükséges fejlesztési feladatokat és egyéb intézkedéseket a módosítás üzembe állítását megelőzően végrehajthassák.

8. § (1) A végfelhasználó kérheti az őt megillető mentességre vagy kedvezményre vonatkozó adatainak rögzítését a működtető nyilvántartásában.

(2) A végfelhasználó mentességre vagy kedvezményre való jogosultságára vonatkozó adatokat a működtető akkor veheti nyilvántartásba, ha a végfelhasználó

a) az annak a jogcímét megalapozó iratot a szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy a működtető által biztosított elektronikus ügyintézési felületen keresztül elektronikus ügyintézés keretében bemutatja,

b) az a) pont szerinti irat hiteles másolatát a szolgáltatón keresztül a működtető számára eljuttatja, vagy

c) a kedvezményre való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatokat a szolgáltatón keresztül a működtető rendelkezésére bocsátja.

(3) A végfelhasználó írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy a (2) bekezdés szerinti mentességre vagy kedvezményre vonatkozó adataiban bekövetkezett változásokat 8 napon belül írásban vagy a viszonteladó ügyfélszolgálatán keresztül személyesen bejelenti a működtetőnek.

II. Fejezet

A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

3. A szolgáltatói jogviszony

9. § (1) A szolgáltató a terméket kizárólag az egységes rendszeren keresztül jogosult elektronikusan értékesíteni.

(2) Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a végfelhasználó által a termék díjaként fizetendő díj megegyezik azzal a díjjal, amelyet a végfelhasználó akkor fizetne, ha az adott terméket nem az egységes rendszeren keresztül vásárolná meg. A szolgáltató a szolgáltatás egységes rendszeren keresztül történő megvásárlását üzletpolitikai kedvezménnyel ösztönözheti.

(3) A szolgáltató a szolgáltatói szerződés alapján, a szolgáltatói jutalék ellenében jogosult az egységes rendszer szolgáltatásainak igénybevételére.

10. § (1) A szolgáltatói szerződés megkötését a működtető köteles kezdeményezni a szolgáltatónál, ennek keretében a szolgáltatói szerződés megkötéséhez szükséges információk közlésére hívhatja fel a szolgáltatót, a teljesítéshez szükséges észszerű határidő megállapításával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti információk szolgáltatását követő 30 napon belül a működtető szolgáltatás-bevezetési javaslatot tesz a szolgáltató részére, amelyben meghatározza

a) a termék egységes rendszeren keresztül történő értékesítésének első napját,

b) az egységes rendszerhez való csatlakozás műszaki feltételeit, valamint

c) az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos teendőket a termék bevezetésével összefüggésben.

(3) A szolgáltató a szolgáltatás-bevezetési javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban észrevételt tehet. A szolgáltatói szerződés a szolgáltatás-bevezetési javaslat szolgáltató általi elfogadását követően írásban jön létre.

(4) A szolgáltatói szerződés megkötésével és a továbbértékesítés kiépítésével kapcsolatos költségeket a szolgáltató, illetve a működtető maga viseli azzal, hogy a működtető által létrehozott értékesítési és ellenőrzési interfészek szolgáltató oldali implementálásának költségei a szolgáltatót terhelik.

(5) A működtető biztosítja és elérhetővé teszi a szolgáltatók számára az egységes rendszerhez történő kapcsolódást biztosító interfészek leírását.

11. § (1) A működtető a szolgáltató felé a 7. § szerint biztosítja az egységes rendszer rendelkezésre állását. Ha az egységes rendszer egy naptári hónapban nem teljesíti az e rendeletben, illetve a koncessziós szerződésben meghatározott rendelkezésre állási szintet, a működtető kötbér fizetésére köteles a szolgáltató részére.

(2) A kötbér mértéke a koncessziós szerződésben kerül meghatározásra, de az legalább a (3) bekezdés szerinti kötbéralap

a) 10%-a, ha az egységes rendszer rendelkezésre állása nem éri el a 7. § (2) vagy (3) bekezdésében rögzített szolgáltatási szintet, de a 97%-os szintet meghaladja,

b) 15%-a, ha az egységes rendszer rendelkezésre állása legfeljebb 97%, de a 95%-os szintet meghaladja, vagy

c) 20%-a, ha az egységes rendszer rendelkezésre állása 95%-os vagy az alatti.

(3) A kötbér alapja a tárgyidőszakot megelőző 6 hónap, vagy ha a szolgáltatói szerződés hatálybalépése miatt a szolgáltatás tényleges nyújtása ennél rövidebb, a szolgáltatás nyújtásának idejére a működtető részére járó havi nettó jutalék összeg átlaga.

(4) A kötbér a tárgyhavi elszámolást követő elszámoláskor esedékes.

12. § (1) A szolgáltatói szerződés egyedi szolgáltatói szerződésből és szolgáltatói üzletszabályzatból áll.

(2) Az egyedi szolgáltatói szerződésben rögzíteni kell

a) a működtető és a szolgáltató cégnevét és székhelyét, a szerződéskötés szempontjából lényeges adatokat,

b) a terméket és annak ellenértékét,

c) az üzletszabályzat elérhetőségét, valamint

d) a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját.

(3) A szolgáltatói szerződésben a működtető és a szolgáltató közös megegyezéssel eltérhetnek az e rendeletben meghatározott feltételektől, ha az a működtető által nyújtott szolgáltatást nem veszélyezteti, és nem eredményez a szolgáltatók közötti indokolatlan vagy aránytalan mértékű különbségtételt.

13. § A szolgáltatói üzletszabályzat a Törvénnyel és e rendelettel összhangban – közérthetően, ellentmondásmentesen és áttekinthetően, az adott szolgáltatásra értelmezhetően – legalább a következőket rögzíti:

a) a működtető megnevezését, elérhetőségét,

b) a működtető ügyfélszolgálatának elérhetőségeit és nyitvatartási rendjét,

c) a szerződéskötés módját,

d) a szolgáltatói jogviszony részletes tartalmát, a szolgáltatások minőségére vonatkozó feltételeket,

e) az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás díja megfizetésének kötelezettsége alóli mentesség, az arra vonatkozó kedvezmény és az alapjául szolgáló körülmények igazolására és az ezekre vonatkozó adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat,

f) a hibaelhárítás és a szolgáltatás korlátozása és szünetelése esetén irányadó szabályokat,

g) az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok kezelésének a rendjét, a jogviták kezelésének a módját, tájékoztatást az ügyfél által igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről,

h) a működtető által alkalmazott díjak és továbbhárított költségek megnevezését és mértékét, a fizetés és a számlázás módját,

i) a működtető által alkalmazható biztosítékok, illetve a fizetési módok korlátozása alkalmazásának feltételeit,

j) a szolgáltatói jutalék elszámolásának és kifizetésének részletes szabályait,

k) a kötbér megállapításának és megfizetésének módját, valamint

l) a szerződés módosításának, megszűnésének feltételeit.

4. A szolgáltatás tárgya

14. § (1) Elektronikus parkolási szolgáltatás nyújtásakor a működtető:

a) beazonosítja a viszonteladót, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,

b) GPS-alapú helymeghatározáson alapuló zónaválasztást és térkép megjelenítést biztosít,

c) zóna- és tarifálási információkat biztosít,

d) előkészíti, elindítja és leállítja a parkolási szolgáltatást,

e) notifikációs és allokációs szolgáltatást biztosít,

f) megállapítja a tényleges parkolási időt és parkolási díjat,

g) ellenőrzési felületet és ellenőrzési interfészt biztosít a szolgáltató számára,

h) biztosítja a szolgáltató és a viszonteladó közötti központi elszámolást, valamint

i) a szolgáltatói üzletszabályzatban rögzítettek szerint kezeli a szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatos viszonteladói ügyfélpanaszokat.

(2) A szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a működtető jogosult olyan támogatási szolgáltatás nyújtására, amelynek keretében a szolgáltató javára elvégzi a közszolgáltatás díja megfizetésének kötelezettsége alóli mentességre vagy kedvezményre való jogosultság ellenőrzésével és igazolásával kapcsolatos egyes feladatokat.

(3) Elektronikus parkolási szolgáltatás nyújtásakor a szolgáltató köteles a jegykiadó automatáin vagy a közterületi parkolással kapcsolatos tájékoztató tábláin az egységes rendszer használatával kapcsolatos információkat megjelenítő feliratot elhelyezni, és azon feltüntetni:

a) a várakozási terület zónakódját,

b) a működtető internetes oldalának címét, valamint

c) valamennyi viszonteladóra vonatkozóan a vásárlással kapcsolatos információkat.

(4) A (3) bekezdés szerinti feliratok egységes formáját és adattartalmát a működtető határozza meg. A működtető évente egy alkalommal gondoskodik a feliratok előállításáról és a szolgáltató számára történő eljuttatásról azzal, hogy a kihelyezés a szolgáltató feladata. A működtető viseli az ezzel összefüggő költségeket azzal, hogy a viszonteladó megtéríti a feliratok cseréjének indokolt költségét a működtető részére, ha a feliratok cseréje a viszonteladónak felróható ok miatt szükséges.

15. § Az elektronikus közúti közlekedési célú szolgáltatás nyújtásakor a működtető:

a) beazonosítja a viszonteladót, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,

b) tarifálási információkat biztosít,

c) viszonylati jegy vásárlásához tervezési és tarifálási információkat biztosít,

d) végrehajtja a vásárlási tranzakciót,

e) adatot szolgáltat a szolgáltató nyilvántartásához és ellenőrzéshez,

f) lekérdezési szolgáltatást biztosít a viszonteladó számára,

g) biztosítja a szolgáltató és a viszonteladó közötti központi elszámolást, valamint

h) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülő ügyfélpanaszokat.

16. § (1) Az elektronikus személyszállítási szolgáltatás nyújtásakor a működtető:

a) beazonosítja a végfelhasználót, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,

b) megállapítja a végfelhasználó által fizetendő jegyárat,

c) viszonylati jegy vásárlásához tervezési és tarifálási információkat biztosít,

d) notifikációs és allokációs szolgáltatást biztosít,

e) biztosítja a szolgáltató és a viszonteladó közötti központi elszámolást,

f) technológiai támogatást nyújt és adatot szolgáltat a szolgáltató által végzett ellenőrzéshez,

g) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülő ügyfélpanaszokat és informatikai támogatást nyújt az ellenőrzéshez, valamint

h) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.

(2) A szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a működtető jogosult olyan támogatási szolgáltatás nyújtására, amelynek keretében a szolgáltató javára elvégzi a mentességre vagy kedvezményre való jogosultság ellenőrzésével és igazolásával kapcsolatos egyes feladatokat.

5. A szolgáltatói jutalék és az elszámolás feltételei

17. § A szolgáltatói jutalék alapja a végfelhasználó által a 9. § (2) bekezdése szerint fizetendő díj általános forgalmi adó nélkül számított összege. A működtetőnek járó szolgáltatói jutalék mértéke a koncessziós szerződés szerinti mértékben kerül meghatározásra.

18. § (1) A működtető havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napján elszámolási összesítőt küld a szolgáltató részére a tárgyhónapban értékesített termék mennyiségéről és értékéről.

(2) Az elszámolási összesítőben a szolgáltató által kifogásolt tételekről a működtető és a szolgáltató az elszámolási összesítő megküldését követő 8 napon belül egyeztet, és ennek eredménye alapján a működtető a tárgyhónapot követő 15. napig teljesítésigazolást állít ki. A fennmaradt vitás tételekre vonatkozóan a működtető és a szolgáltató – egyeztetést követően – a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó díjak elszámolásával egyidejűleg számolnak el. Ha a működtető és a szolgáltató nem tudnak megegyezni a vitás tételekről, a tényállás rövid leírását tartalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel.

(3) Az elszámolási időszakban a működtető által értékesített, a teljesítésigazolásban igazolt termék után a szolgáltatót megillető díj a tárgyhónapot követő 30. napig, a szolgáltató nevében a működtető által kiállított számla alapján esedékes.

6. A szolgáltatói szerződés módosítása, megszűnése

19. § (1) A szolgáltató észszerű időn belül tájékoztatja a működtetőt minden olyan változásáról, amely kihatással van a szolgáltatói szerződésre, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

(2) A szolgáltatói szerződés szerződési feltételeit csak akkor lehet egyoldalúan a szolgáltató számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szolgáltatói szerződés ezt a működtető számára egyértelműen meghatározott feltételek vagy körülmények esetére lehetővé teszi.

(3) A működtető a szolgáltatót az (1) bekezdésben meghatározott módosításról legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 60. napig a szolgáltatói üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti.

(4) Ha a szolgáltató a szerződés (1) bekezdés szerinti módosítását nem tudja teljesíteni, köteles arról a működtetőt haladéktalanul írásban értesíteni, az akadályok részletes ismertetése mellett. A működtető és a szolgáltató kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egyeztetni, és szolgáltató csak alapos okkal tagadhatja meg a módosítás végrehajtását. Alapos oknak minősül különösen, ha a módosítás végrehajtásának technikai feltételei nem állnak fenn, és annak időigénye vagy költsége miatt a módosítás végrehajtása nem lehetséges, vagy ha a módosítás végrehajtása jogszabályba ütközne.

(5) Ha a szolgáltató a (3) bekezdésben rögzített értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a módosítással kapcsolatban kifogást a működtetővel nem közöl, az a szerződésmódosítás elfogadásának minősül. A szolgáltató figyelmét a jelen bekezdésben rögzítettekre köteles a működtető felhívni.

20. § (1) A szolgáltatói szerződés megszűnik, ha a Törvény szerinti szerződéskötési kötelezettség már nem áll fenn.

(2) A működtető és a szolgáltató a szolgáltatói szerződés megszűnését követő 30. napig egymással elszámolnak.

III. Fejezet

A VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS

7. A viszonteladói jogviszony

21. § (1) A viszonteladói szerződés keretében a viszonteladó megvásárolja a terméket a működtetőtől, és azt a viszonteladói üzletszabályzatban előírt követelmények betartása mellett, saját szerződési feltételei alkalmazásával továbbértékesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló végfelhasználó számára.

(2) A viszonteladó jogosult az egységes rendszer szolgáltatásainak igénybevételére.

(3) A viszonteladói szerződés megkötésével, a viszonteladás kiépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a viszonteladó, illetve a működtető maga viseli.

(4) A működtető a viszonteladói csatlakozást köteles mindenki számára lehetővé tenni, és a viszonteladók csatlakozását egységesen biztosítani.

22. § (1) A működtetőt a viszonteladó irányába szerződéskötési kötelezettség terheli kivéve, ha:

a) a viszonteladó a működtetővel fennálló jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

b) a viszonteladónak a működtetővel fennálló korábbi jogviszonya az egységes rendszer jogszabályellenes használata vagy a jogviszonyból eredő jogaival való visszaélése miatt szűnt meg, vagy

c) a viszonteladóval szemben csődeljárás vagy végelszámolás van folyamatban, illetve a bíróság a viszonteladóval szemben jogerős határozatában a felszámolási eljárást elrendelte, vagy a viszonteladó kényszertörlési eljárás alatt áll.

(2) A működtető jogosult az üzletszabályzatban rögzítettek szerint biztosítékot kérni a viszonteladótól a továbbértékesített termék díja fedezetének biztosítására.

23. § (1) A viszonteladói szerződés egyedi viszonteladói szerződésből és viszonteladói üzletszabályzatból áll. A viszonteladói szerződést írásba kell foglalni.

(2) A viszonteladói szerződés kötelező tartalmai elemeire a 12. és 13. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a szolgáltató alatt a viszonteladót kell érteni.

8. A viszonteladói szolgáltatás tárgya

24. § (1) A viszonteladó és a végfelhasználó közötti, az ügyfélrendelkezéssel kapcsolatos kommunikáció bonyolítása, valamint az ügyfélrendelkezésnek a működtetőhöz történő továbbítása a viszonteladó feladata.

(2) A viszonteladó köteles tájékoztatni a végfelhasználót, hogy a termék megvásárlása a működtető üzemeltetésében lévő egységes rendszeren keresztül történik.

(3) A viszonteladó nem köteles minden terméket továbbértékesíteni, de a terméktípuson belül értékesítésre kerülő termék vonatkozásában köteles a teljes, országos lefedettséget biztosítani. A viszonteladó jogosult a termékek végfelhasználók általi megvásárlását vásárlási limittel vagy más, megkülönböztetésmentesen alkalmazott feltétellel korlátozni.

(4) A működtető a viszonteladón keresztül biztosíthat adatot a végfelhasználó által megvásárolt termékről.

(5) A viszonteladó köteles önálló ügyfélszolgálatot és az ügyfelek számára panaszkezelést biztosítani.

25. § A működtető általi panaszkezelés érdekében az ügyfélrendelkezés továbbítása és feldolgozása során

a) a viszonteladó és a működtető egyedi és közös tranzakció-azonosítót hoznak létre, és

b) a viszonteladó az ügyfélrendelkezés teljesítéséhez szükséges azonosítón túl a viszonteladó által létrehozott és a végfelhasználó által is ismert egyedi tranzakció-azonosítót is közli a működtetővel.

9. A viszonteladói jutalék és az elszámolás

26. § A működtető a termék viszonteladó általi továbbértékesítése esetén a koncessziós szerződésben meghatározott mértékű jutalékot fizet a viszonteladó részére.

27. § (1) A termék díjáról a működtető havonta összesítő számlát készít, amelyet a viszonteladó a tárgyhónapot követő hónap 30. napjáig fizet meg a működtetőnek. A viszonteladó és a működtető rövidebb elszámolási időszakban is megállapodhatnak.

(2) Az elszámolás szabályaira egyebekben az 5. alcím rendelkezései megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy a szolgáltató alatt a viszonteladó értendő.

10. A viszonteladói jogok korlátozása

28. § (1) A működtető a viszonteladó egyidejű írásbeli értesítése mellett a viszonteladó vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét korlátozhatja, ha

a) tudomást szerez arról, hogy a viszonteladónak a működtető által kezelt, az elszámolás szempontjából vagy a szolgáltatás nyújtása szempontjából fontos adatai megváltoztak, az adatok bejelentéséig, szükség esetén igazolásáig,

b) tudomást szerez arról, hogy a viszonteladó jogszabályellenesen vagy a jogviszonyból fakadó jogaival visszaélve használja az egységes rendszert, a jogellenes vagy visszaélésszerű magatartás megszüntetéséig, de legfeljebb 15 napig,

c) a viszonteladó a működtetővel szemben fennálló és esedékessé vált, elismert vagy nem vitatott bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a felszólítás megküldésével egyidejűleg, vagy

d) tudomást szerez arról, hogy a viszonteladót az egységes rendszeren keresztül biztosított szolgáltatásával összefüggésben felügyeleti eljárásban elmarasztalták.

(2) A működtető a korlátozást feloldja, ha a korlátozásra okot adó, (1) bekezdésben meghatározott körülmény megszűnt.

11. A viszonteladói szerződés módosítása, megszűnése

29. § A viszonteladó észszerű időn belül tájékoztatja a működtetőt minden olyan változásáról, amely kihatással van a viszonteladói szerződésre, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

30. § (1) A működtető a viszonteladói szerződések szerződési feltételeit akkor módosíthatja egyoldalúan a viszonteladó számára kedvezőtlenül, ha a viszonteladói szerződés ezt egyértelműen meghatározott feltételek vagy körülmények esetére lehetővé teszi. Ilyen esetnek minősül különösen a termékeket nyújtó szolgáltatók szolgáltatási vagy műszaki feltételeinek jelentős módosulása.

(2) A működtető jogosult a saját rendszerét a szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett továbbfejleszteni, módosítani, mind a kiszolgálói-oldalon, mind az adatbázis-oldalon. A működtető köteles a műszaki paraméterek megváltoztatása előtt előre tájékoztatni a viszonteladót minden olyan műszaki módosításról, amely a szolgáltatások nyújtására, igénybevételére vagy egyébként a viszonteladói szerződés teljesítésére befolyással lesz.

(3) A működtető a viszonteladót az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módosításról legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 60. napig a viszonteladói üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti.

(4) Ha a viszonteladó a viszonteladói szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem mondja fel, a szerződésmódosítás elfogadottnak minősül. A viszonteladó a szerződést 30 napos felmondási idő mellett jogosult felmondani. A működtető köteles a viszonteladó figyelmét a jelen bekezdésben rögzítettekre felhívni.

31. § (1) A viszonteladói szerződés megszűnik:

a) a viszonteladó és a működtető közös megegyezése alapján,

b) a viszonteladó rendes felmondásával 60 napos felmondási idővel indokolás nélkül, vagy

c) a viszonteladó vagy a működtető rendkívüli felmondása esetén a (2) bekezdésben és a 32. §-ban rögzítettek szerint.

(2) A működtető a viszonteladói szerződést 8 napos felmondási határidővel, indokolás mellett, felmondással felmondhatja, ha

a) a viszonteladó a működtetővel szemben fennálló és esedékessé vált, elismert vagy nem vitatott bármely fizetési kötelezettségének az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem tesz eleget,

b) a viszonteladó az egységes rendszert jogszabályellenes módon használja, vagy a jogviszonyból eredő jogaival visszaél, vagy

c) a viszonteladóval szemben csődeljárás vagy végelszámolás van folyamatban, vagy a bíróság a viszonteladóval szemben jogerős határozatában a felszámolási eljárást elrendelte, vagy a viszonteladó kényszertörlési eljárás alatt áll.

32. § A viszonteladó a viszonteladói szerződést 8 napos felmondási határidővel, indokolás mellett felmondhatja, ha a működtető a jogviszonyból eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, vagy a jogviszonyból eredő jogaival visszaél.

33. § A viszonteladó és a működtető a viszonteladói szerződés megszűnését követő 30. napig egymással elszámolnak.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

35. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

36. § A 24. § (5) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

37. §1

1

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére