• Tartalom

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

2023.01.01.

A Kormány

a 3–7. §, a 9–11. § és az 1. melléklet tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12–21. § tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 3–8. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22–24. § tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 11. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. §, a 27. § és a 2. melléklet tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § és a 3. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 29. § és a 30. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) és c) alpontjában és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a szerinti foglalkoztatottat (a továbbiakban: foglalkoztatott) foglalkoztató

a) kormányzati igazgatási szervre,

b) közigazgatási szervre,

c) rendvédelmi feladatokat ellátó szervre,

d) Nemzeti Adó- és Vámhivatalra,

e) állami vagy felsőoktatási intézmény által fenntartott egészségügyi szolgáltatóra, illetve működtetett klinikai központra és egyetemi kórházra, valamint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alkalmazásüzemeltetés: az alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, az alkalmazásokkal kapcsolatos képzési feladatok elvégzése, hibakezelés,

2. felhasználó: a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer használatára jogosult személy,

3. infrastruktúraüzemeltetés: a KSZDR működéséhez a Kormányzati Adatközpontban biztosítandó hardvereszközök, különösen szerverek és számítógépek működtetése,

4. interfész: adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület,

5. jogosultságkezelés: a rendszer felhasználói részére egyedi szerepkörök létrehozása, karbantartása, a szerepkörök felhasználóhoz rendelése,

6. kiemelt felhasználó: a Tv. 13. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti, közvetlen statisztikai lekérdezésre jogosult felhasználó,

7. KSZDR: a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer, amely a Tv. 1. §-ában meghatározott, központi adatbázisra épülő, egységes alapokon megvalósuló, moduláris felépítésű kormányzati személyügyi információs rendszer,

8. KSZDR szervezet: a foglalkoztatottat foglalkoztató 1. § szerinti szervezet,

9. modul: a KSZDR-t felépítő egyes funkcionális rendszerelemek, amelyek egymással közvetlen kapcsolatban állnak,

10. szerepkör: a meghatározott feladatkörrel és annak ellátásához szükséges jogosultsággal felruházott felhasználói pozíció.

2. A KSZDR felépítése, működése

3. § (1) A KSZDR egységes informatikai rendszerként magában foglalja

a) a Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti rendszerelemeket,

b) a (2) bekezdés szerinti funkcionalitást biztosító modulokat,

c) a hozzáférési jogosultság jogszabályban meghatározottak szerinti biztosítása érdekében önálló jogosultságkezelési modult,

d) a technikai működést biztosító modulokat.

(2) A KSZDR funkcionalitásait biztosító modulok

a) az adatgyűjtő modulon belül

aa) a személyügyi nyilvántartást kezelő modul,

ab) a kérdőív tervező és kitöltő modul,

ac) a szervezeti nyilvántartást kezelő modul,

ad) az intézményi tervező modul,

ae) a munkaköri katasztert kezelő modul,

b) a statisztikai modulon belül

ba) a statisztikai reporting modul,

bb) a monitoring modul,

bc) az elemző-értékelő modul,

bd) az ágazati és kormányzati intézményi tervező modul.

(3)1 A Tv. 2. § a) és d) pontja szerinti KSZDR szervezet a Tv. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyügyi nyilvántartás vezetésére a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszert köteles használni.

(4)2 A Tv. 2. § a) és d) pontja szerinti KSZDR szervezet a munkáltatói intézkedést a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszerben készíti el.

4. § (1) Az adatgyűjtő modul tartalmazza a KSZDR működéséhez szükséges, a Tv. 1–7. mellékletében meghatározott személyügyi adatok teljes körét, tartalmi és formai szempontból egységes struktúrában.

(2) Az adatgyűjtő modulba az adatokat

a) a személyes és szervezeti adatok tekintetében a KSZDR szervezet adatfeltöltése,

b) az emberi erőforrás-folyamatok adatainak jogszabályban meghatározott, 1. melléklet szerinti szaknyilvántartásból érkező adatszolgáltatása,

c) a foglalkoztatottak létszám- és illetményadatairól, kereseti adatairól a központosított illetményszámfejtési rendszer adatszolgáltatása, valamint

d) a költségvetési szervekről és a költségvetési körben gazdálkodó szervekről szóló közhiteles hatósági törzskönyvi nyilvántartásból érkező szervezeti adatok szolgáltatása

biztosítja.

5. § (1) Az adatgyűjtő modul interfész kapcsolatot biztosít a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti adatfeltöltés végrehajtása érdekében.

(2) Ha a KSZDR szervezet a személyügyi alapnyilvántartását nem az adatgyűjtő modul használatával vezeti, saját személyügyi ügyviteli rendszerét csatlakoztatja az adatgyűjtő modul részét képező interfészhez.

(3) Ha a KSZDR szervezet a személyügyi alapnyilvántartását nem elektronikusan vezeti, az adatgyűjtő modul a személyügyi alapnyilvántartás elektronikus vezetése céljából önálló személyügyi, adatkapcsolatokat támogató nyilvántartásként is működik. Ennek részeként felületet biztosít, melyen keresztül az adatkezelők rögzíthetik, módosíthatják, lekérdezhetik saját adataikat.

(4) Az adatgyűjtő modul informatikai adatbázist biztosít annak érdekében, hogy az adatkezelő közvetlenül hozzáférjen az általa kezelt adatokhoz.

(5) Az adatgyűjtő modul informatikai adatkapcsolatot biztosít a KSZDR rendszerelemei és moduljai között.

6. § A statisztikai modulba az adatok

a) az adatgyűjtő modulban elérhető személyügyi nyilvántartást kezelő modulban szereplő adatok köréből szervezethez kötötten, valamint

b) a Tv. 12. §-a szerinti, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a Központi Statisztikai Hivatal vezetőjének megállapodása alapján, a munkaügyi statisztikai adatszolgáltatás útján

kerülnek.

7. § A KSZDR-ben az adatok nyilvántartására idősorosan kerül sor. Az idősoros nyilvántartás keretében az adatok időrendben minden előzményadatot tartalmaznak.

8. § (1) A KSZDR informatikai üzemeltetési feladatait

a) a KSZDR infrastruktúraüzemeltetési feladatok tekintetében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b)3 a KSZDR adatgyűjtő modulja, statisztikai modulja és a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban együtt: KSZDR informatikai üzemeltetést végző szervezet)

látja el.

(2) A KSZDR működtetéséért felelős miniszter (a továbbiakban: KSZDR Központ) a KSZDR működtetéséhez módszertani támogatást nyújt.

2/A. 4 Az Álláshely Nyilvántartó Rendszerben nyilvántartott adatok továbbítása

8/A. § (1) Az Álláshely Nyilvántartó Rendszerben nyilvántartott adatok és a Tv. 2. § a) pontja szerinti KSZDR szervezet esetében a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer adatai a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 62/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti álláshely-azonosítóval (a továbbiakban: álláshely-azonosító) kerülnek összekapcsolásra.

(2) A Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszerbe csak olyan központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott személy adata rögzíthető, aki számára az álláshely-azonosító rendelkezésre áll.

(3) Az álláshely-azonosítóhoz tartozó, a Kit. 62/A. § (1) bekezdése szerinti álláshelyi adatok és a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszerben rögzített személyes adatok valós idejű megfeleltetésére kerül sor.

(4) Az Álláshely Nyilvántartó Rendszer esetében a jogosultságkezelés a Kit. 62/A. és 62/B. §-a szerint valósul meg.

3. A jogosultságkezelés rendje

9. § (1) A KSZDR alkalmazása az adatgyűjtő modul adatbázisában tárolt adatoknak a felhasználók általi, jogosultsághoz kötött közvetlen kezelésére épül.

(2) Az adatgyűjtő modul adatbázisában tárolt adatok hitelességéért a KSZDR szervezet felelős.

10. § (1) A felhasználónak a KSZDR adataihoz és funkcióihoz való hozzáférését a jogosultság terjedelme alapján a szerepköre határozza meg. A felhasználó az általa megismert személyes adatokat kizárólag a jogosultsága által meghatározott körben használhatja fel.

(2) A szabályozott hozzáférés érdekében minden felhasználót kétfaktoros hitelesítéssel,

a) „Felhasználói névvel” és jelszóval, valamint

b) tároló elemet tartalmazó állandó személyazonosító igazolvánnyal

kell azonosítani, és a rendszer adataihoz történő hozzáférését a KSZDR jogosultsági rendszerén keresztül kell biztosítani.

(3) A jogosultsági rendszer megfelelő működéséért a KSZDR Központ felel, mint a legmagasabb szintű felhasználói jogosultsággal rendelkező felhasználó (a továbbiakban: KSZDR adminisztrátor).

(4) A KSZDR adminisztrátor köteles valamennyi KSZDR szervezet részére a szervezeti felhasználói jogosultság kiosztására (a továbbiakban: szervezeti adminisztrátor).

(5) A szervezeti adminisztrátor jogosult a végfelhasználói jogosultságok kiadására, melynek birtokában a végfelhasználók a beállított szerepkörükhöz igazodóan jogosultak a rendszer használatára.

(6)5 Ha a KSZDR szervezet megszűnik, a KSZDR adminisztrátor törli a KSZDR szervezet jogosultságát.

(7)6 Ha a KSZDR szervezet vezetőjének személyében változás következik be, a szervezeti adminisztrátor a változást haladéktalanul bejelenti az erre szolgáló űrlapon.

(8)7 Ha a szervezeti adminisztrátor személyében változás következik be, a KSZDR szervezet vezetője a változást haladéktalanul bejelenti az erre szolgáló űrlapon, és intézkedik új szervezeti adminisztrátor kijelöléséről.

11. § (1) A KSZDR a felhasználók által végzett, meghatározott adatkörökre vonatkozó, keletkeztető és módosító műveletről részletes, a felhasználó és a művelet beazonosításához szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartást, naplót készít és tárol.

(2) Az engedélyezett jogosultságokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból megállapítható legyen, hogy egy adott időpontban egy meghatározott adathoz a felhasználók mely köre fért hozzá, és részükre ezt a jogosultságot ki engedélyezte.

4. Az adatfeldolgozói jogviszony

12. § (1) A KSZDR Központ, illetve a KSZDR informatikai üzemeltetést végző szervezet (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: adatfeldolgozó) és a KSZDR szervezet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: adatkezelő) közötti adatfeldolgozói jogviszonyban az adatfeldolgozó

a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Tv. és e § szerinti műveleteket végezheti,

b) biztosítja azt, hogy az adatfeldolgozói feladatkörével kapcsolatos feladatokat ellátó személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak,

c) meghozza a (2) bekezdésben meghatározott – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 32. cikkében foglalt rendelkezéseket érvényesítő – intézkedéseket,

d) az adatkezelő előzetes felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe,

e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetében az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében,

f) segíti az adatkezelőt az általános adatvédelmi rendelet 32–36. cikke szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat,

g) az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően az adatkezelő döntése szerint minden személyes adatot töröl vagy azokat visszajuttatja az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy törvény a személyes adatok további tárolását írja elő,

h) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozói jogviszonnyal összefüggő kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is,

i) haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve

a) a személyes adatok személyazonosításra alkalmatlanná tételét,

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

5. 8 Az adatszolgáltatás, az adatnyilvántartás, az adatátvétel és adattovábbítás rendje

13. § (1) A KSZDR-ben történő adatnyilvántartás, a KSZDR-be és az onnan történő adatszolgáltatás technikai feltételeit, az információbiztonsághoz szükséges és elégséges feltételeit tartalmazó dokumentációt – különösen a rendszer műszaki specifikációit és logikai rendszertervét – a KSZDR szervezet részére elérhetővé kell tenni.

(2) Az adatszolgáltatás rendszer-rendszer kapcsolattal valósul meg.

14. § (1) A foglalkoztatott személyhez köthető, a Tv. 7. § (1)–(3) bekezdése szerinti információs rendszerekből történő adatainak az átvételére az adatgyűjtő modulban abban az esetben kerülhet sor, ha a foglalkoztatott Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ) egyértelműen beazonosítható.

(2) Ha a TAJ alapján nem azonosítható az adat, a rendszer hibaüzenetet küld az adatszolgáltatónak, és az adat nem rendelhető a foglalkoztatotthoz.

15. § (1) A foglalkoztatott személyéhez köthető kiegészítő adatok jogszabályban meghatározott szaknyilvántartásából történő átvételre időszakosan kerül sor, a szaknyilvántartás tárgyköréhez igazodóan, továbbá ha az adatokban változásra kerül sor.

(2) Az első adatátadást a szaknyilvántartás működtetőjének vezetője a Tv. 17. §-ában foglalt határidőt követő harminc munkanapon belül végzi el.

16. § A foglalkoztatottnak a Tv. 1–7. mellékletében meghatározott adatairól, az azokban bekövetkezett változásokról hetente történik adatszolgáltatás az adatgyűjtő modul részére.

17. § (1) A KSZDR szervezet szervezeti adatairól, a szervezeti adatokban történő változásokról naponta történik adatszolgáltatás az adatgyűjtő modul részére.

(2) Ha a szervezeti és működési szabályzat módosítására kerül sor, a KSZDR szervezet tíz munkanapon belül köteles a változás átvezetésére a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti személyügyi alapnyilvántartásban.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti adatok nem a személyügyi alapnyilvántartásból kerülnek feltöltésre, a KSZDR szervezet tíz munkanapon belül köteles az erre szolgáló felületen egyedi rögzítéssel átvezetni a változást.

18. § (1) A szervezeti adatok nyilvántartása a költségvetési szervekről és a költségvetési körben gazdálkodó szervekről szóló közhiteles hatósági törzskönyvi nyilvántartásban (a továbbiakban: KTÖRZS) használt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti törzskönyvi azonosító szám, a PIR szám alapján történik.

(2) A KTÖRZS-ből a KSZDR-be történő adatszolgáltatásra az ősfeltöltést követően naponta kerül sor.

(3)9 A KSZDR szervezet vezetője a KSZDR jogosultság kiadását követő három napon belül rögzíteni köteles a szervezet KTÖRZS nyilvántartásban nem szereplő következő adatait:

a) jogállás,

b) illetékesség,

c) szolgálati terület,

d) szervezet KSZDR típusa,

e) igazgatás szintje.

(4)10 Ha új KSZDR szervezet jön létre, a KTÖRZS-be történő bejelentéssel egyidejűleg a szervezet vezetője köteles a KSZDR-hez jogosultságot kérni a KSZDR Központtól a csatlakozás érdekében, és a KSZDR jogosultság kiadását követő három napon belül rögzíteni köteles a (3) bekezdés szerinti adatokat.

(5)11 Ha a KSZDR szervezet (3) bekezdés szerinti adatai valamelyikében változás következik be, a KSZDR szervezet vezetője a változást haladéktalanul bejelenti az erre szolgáló űrlapon.

(6)12 A (3) bekezdés szerinti adatrögzítést követő harminc munkanapon belül a KSZDR-ben megjelenő szervezet köteles elvégezni a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti adatfeltöltést.

19. § A foglalkoztatott létszám- és illetményadatairól, kereseti adatairól a központosított illetményszámfejtési rendszer (a továbbiakban: KIRA) a TAJ alkalmazásával, minden hónap 15. napjáig végez adatszolgáltatást az adatgyűjtő modul részére, a KSZDR Központ és a Magyar Államkincstár által egyeztetett módon.

20. § A KSZDR működtetéséért felelős miniszter a 15–19. §-ban foglalt gyakoriságtól jogosult eseti jelleggel eltérni. Ebben az esetben a KSZDR a KSZDR szervezet részére tájékoztatást küld.

21. § (1) A foglalkoztatott adatainak személyazonosításra alkalmatlan módon történő nyilvántartása érdekében szükséges műveleteket a 12. § szerinti adatfeldolgozó végzi el.

(2) A foglalkoztatottra vonatkozó adat nyilvántartása az adatgyűjtő modul adatbázis-struktúrájának megfelelően történik, azzal az eltéréssel, hogy az adat a személyazonosításra való alkalmasságától megfosztott.

21/A. §13 (1) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium kivételével a Tv. 2. § a) és d) pontja szerinti KSZDR szervezet a foglalkoztatottak Tv. 1–7. mellékletében meghatározott, illetményszámfejtéshez szükséges adatait és azok változását elektronikus úton, interfészen keresztül adja át a KIRA részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a KIRA-ba legfeljebb naponta egy alkalommal lehet, de legalább havonta egy alkalommal, legkésőbb a tárgyhó utolsó napját megelőző munkanapon kell feltölteni.

(3) A KIRA a számfejtett adatokat és visszaigazolásokat, továbbá az esetleges hibajegyzékeket interfészen biztosítja a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer részére, ahol azok a Tv. 2. § a) és d) pontja szerinti KSZDR szervezet számára megjeleníthetővé és feldolgozhatóvá válnak.

(4) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium álláshelyei kivételével a KIRA részére a Kit. 62/A. § (5) bekezdés d) pontjában foglaltak működésének biztosítása érdekében az Álláshely Nyilvántartó Rendszer Kit. 62/A. § (1) bekezdés a), c)–f), m) és n) pontja szerinti adatai is átadásra kerülnek.

(5) Az illetményszámfejtéshez szükséges, de a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszerben nem szereplő adatokat manuális rögzítéssel kell szolgáltatni az erre szolgáló felületen.

21/B. §14 A KSZDR a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározott központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer (a továbbiakban: KKIGR) részére elektronikus úton, interfészen keresztül, rendszeres időközönként a KKIGR szerinti intézményenkénti összesített, statisztikai adatokat szolgáltat.

21/C. §15 (1) Az adatgyűjtő modul a Tv. 8. melléklete szerinti adatokat – a Tv. 14/A. §-ában meghatározott szerepkör-tanúsítvány kiállítása érdekében – a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszon keresztül, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint adja át az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § x) pontja szerinti szervezetnek, amely szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás szolgáltatója (a továbbiakban: szerepkör-tanúsító szolgáltató).

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatátadás rendszer-rendszer kapcsolattal valósul meg, a szerepkör-tanúsító szolgáltató lekérdezése alapján.

(3) Az adatátadás a szerepkör-tanúsítvánnyal érintett személy természetes személyazonosító adatai és a személyazonosító igazolvány okmányazonosítója alapján történik.

6. Statisztikai lekérdezések

22. § A KSZDR Központ a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, mint a KSZDR működtetője, valamennyi, a statisztikai modulban tárolt adatból közvetlen statisztikai lekérdezést végezhet.

23. § (1) A kiemelt felhasználó a Tv. 13. § (2) bekezdése szerinti közvetlen statisztikai lekérdezési jogosultság biztosítása érdekében a KSZDR Központtól jogosultságot igényel.

(2) A jogosultságot a KSZDR Központ erre szolgáló internetes felületén elérhető jogosultság igénylő lap kitöltésével és a KSZDR Központ részére eljuttatva kell igényelni írásban.

(3) A KSZDR Központ a jogosultságot – a feltételek fennállása esetén – az igénybeérkezésétől számított nyolc munkanapon belül kiadja.

(4) A jogosultság birtokában a kiemelt felhasználó közvetlen lekérdezést végezhet, illetve ha szükséges, a KSZDR módszertani támogatását igénybe veheti.

24. § (1) A kiemelt felhasználónak nem minősülő személy vagy szervezet a Tv. 13. § (3) bekezdése alapján kutatási, oktatói és tudományos célból lekérdezést kérhet.

(2) A lekérdezést – megjelölve annak tárgyát, célját – a KSZDR Központ erre szolgáló internetes felületén elérhető, lekérdezési lap kitöltésével és a KSZDR Központ részére eljuttatva kell igényelni írásban.

(3) A KSZDR Központ a lekérdezésre az igény beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül válaszol.

25. §16

7. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 27. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 30. § a), d) és i) pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.

27. §17 (1)18 A 3. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően legfeljebb 2022. november 30-áig a személyügyi nyilvántartás vezetésére a 2021. március 31-én alkalmazott elektronikus rendszer is alkalmazható.

(2) A 8/A. §-t és 21/A. §-t a Tv. 17. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott, az adatgyűjtő modul feltöltésére meghatározott határidőt követő naptól kell alkalmazni.

28. §19 A Tv. 2. § a) és d) pontja szerinti KSZDR szervezet által, a személyügyi nyilvántartás vezetésére 2021. december 1-jén alkalmazott elektronikus rendszerből a KSZDR-be történő adatmigráció megvalósulásához szükséges informatikai fejlesztésre a KSZDR működtetéséért felelős miniszter jogosult szerződést kötni.

29. §20

30. §21

a) 22
b) 23
c) 24
d) 25
e) 26
f) 27
g) 28
h) 29
i) 30

31. § (1) E rendelet 8. és 28. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 8. és 28. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Jogszabályban meghatározott szaknyilvántartások, melyekből a foglalkoztatott személyéhez köthető kiegészítő adatok átvételére kerül sor

I. Közigazgatás

1. továbbképzési rendszer

2. teljesítményértékelési rendszer

3. a tartalékállományban lévők nyilvántartására szolgáló rendszer

4. közszolgálati állásportál

II. Rendvédelem

1. rendészeti továbbképzési rendszer

2. egyéni teljesítményértékelési rendszer

3. a Komplex Kompetencia Alapú Kiválasztási és Képzési Rendszer

4. a tartalékállományban lévők nyilvántartására szolgáló rendszer

5.31 a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazott Szolgálat Összeállító Szoftver

III. Egészségügy

1. az egészségügyi szakképzést szerzett személyek országos alapnyilvántartása

2. melléklet a 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez32

3. melléklet a 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez


A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 43. és 44. sorral egészül ki:

(A

B

C

D

E

Sorszám

A felhívás azonosító jele

Kedvezményezett

Felhívás neve

A szakrendszer elnevezése)

43.

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-162016-00001

Belügyminisztérium

A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer

44.

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-162016-00001

Belügyminisztérium

A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

Közszolgálati HR Rendszer

1

A 3. § (3) bekezdését a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 3. § (4) bekezdését a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 8. § (1) bekezdés b) pontja a 208/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2/A. alcímet (8/A. §) a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A 10. § (6) bekezdését a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

6

A 10. § (7) bekezdését a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

7

A 10. § (8) bekezdését a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

8

Az 5. alcím címe a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 18. § (3) bekezdése a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 18. § (4) bekezdése a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 18. § (5) bekezdése a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 18. § (6) bekezdését a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 21/A. §-t a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

15

A 21/C. §-t a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. §-a iktatta be.

16

A 25. § a 27. §-a alapján hatályát vesztette.

17

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

19

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 773/2021. (XII. 23.) korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 30. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 30. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 30. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 30. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 30. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 30. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 30. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 30. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 30. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1. melléklet II. pont 5. alpontját a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

32

A 2. melléklet a 27. §-a alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére