• Tartalom
Oldalmenü

684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről

2021.02.08.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott szervezeteket (a továbbiakban: érintett szervezet) érintő projektekre (a továbbiakban: projekt) terjed ki.

2. § Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 13. § f) pontjának megfelelően felügyeli az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztéseket érintő magas szintű politikai döntések végrehajtását, amelynek részeként

a) felügyeli a 2021–2027-es programozási időszak uniós forrásainak felhasználására irányuló, digitalizációt támogató – különösen a Digitális Európa Program, valamint a többéves pénzügyi keret keretében –, valamint egyéb, az Európai Unió támogatásával – így különösen a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében – megvalósuló e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési területeket érintő programok kidolgozását és azok végrehajtását,

b) az a) pontba nem tartozó esetekben figyelemmel kíséri az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztési elképzelések, költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott programok kidolgozását és azok végrehajtását,

c) az a) és b) pont szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásának összehangolása, egységes magas színvonalon, valamint határidőre történő megvalósítása érdekében

ca) együttműködik az egyes projektekben érintett miniszterekkel, a miniszterek által kijelölt szervezetekkel, egyéb intézményekkel, tőlük a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben információt, felvilágosítást kérhet és szolgáltat,

cb) a Statútum 13. § e) pontjának megfelelően egyetértési jogot gyakorol az egyes projektekkel kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során, illetőleg szükség esetén intézkedési javaslatot tesz.

3. §1 (1) A miniszter a Statútumból fakadó e rendelet szerinti feladatait a Digitális Kormányzati Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

(2) A Társaság

a) konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként részt vesz a 2. § a) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben,

b) a Kormány döntése alapján közreműködik a 2. § b) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásban,

c) az érintett szervezet felkérésére közreműködhet a 2. § b) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásban,

d) az a) és b) pont szerinti projektek vonatkozásában projektmegvalósítási követelményeket határoz meg, projektmegvalósítási módszereket és ajánlásokat dolgoz ki,

e) az a) és b) pont szerinti projektek vonatkozásában projektmenedzsment, tanácsadási, szakértői és képzési tevékenységeket láthat el,

f) a feladatai ellátása érdekében együttműködik az egyes minisztériumokkal és a feladatellátásban érintett egyéb szervezetekkel, intézményekkel, valamint

g) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály részére meghatároz.

4. §2 (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakba: Áht.) 3/A. § (2) bekezdésére figyelemmel a Társaság e rendelet szerinti feladatait közfeladatként látja el. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás – központi költségvetésből megelőlegezett és a támogatásból elszámolható – részével a Társaság az Áht. 20. § (2) bekezdésére is figyelemmel számol el. A Társaság a 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységéből származó egyéb bevételeit, az Áht. 3/A. § (3) bekezdésére figyelemmel, az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja.

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti hatálybalépés napján (a továbbiakban: kezdő nap) folyamatban lévő projektek végrehajtását e rendelet nem érinti.

(3) A kezdő napot követően megkezdett projektek vonatkozásában a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KIFÜ rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak helyett, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) 1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében, az e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazandóak.

(4) A kezdő napot követően megkezdett, e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó projektek vonatkozásában a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a KIFÜ rendelet 5. § d) pontjában foglaltak, a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében nem alkalmazandóak.

(5) A kezdő napot követően megkezdett, e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó projektek vonatkozásában a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt projekmenedzsment és egyéb szakértői feladatokat, valamint a 6. § (3) bekezdésében foglalt projekmenedzsment feladatokat, a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) kizárólag abban az esetben és olyan módon láthatja el, ha arról és amilyen módon az érintett szervezettel és a Társasággal előzetesen megállapodott.

(6) E rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú projektek, továbbá azon fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek tekintetében, amelyek esetében az ország biztonsági, nemzetbiztonsági érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges biztonsági intézkedések az e rendeletben foglalt feladatellátás során nem garantálhatóak, nem kell alkalmazni.

(7) Ha egy projekt esetében az e rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja és a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja vagy a KIFÜ rendelet 6. § (5) bekezdése is alkalmazható lenne, az érintett szervezet a felkérést, illetőleg a megállapodást a Társaságnál kezdeményezi. A Társaság a felkérés elfogadása, a megállapodás megkötése előtt, az érintett szervezet bevonásával, a KIFÜ-vel egyeztet. A felkérés elfogadása, a megállapodás megkötése az érintett szervezet, a Társaság és a KIFÜ egyeztetése eredményeképpen történhet.

(8) Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével létrejött e rendelet, valamint KIFÜ rendelet szerinti megállapodás semmis.

(9) Az e rendeletben meghatározott előírások szándékos vagy ismételt megsértése esetén a Társaság jelzése alapján a miniszter a felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 3. és 4. §-a a Társaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba.3

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot a miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.4

1

A 3. § az 5. § (2) bekezdése alapján a Társaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba. Az 1/2021. (III. 25.) MK határozat alapján a hatálybalépés napja 2021. február 28.

2

A 3. § az 5. § (2) bekezdése alapján a Társaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba. Az 1/2021. (III. 25.) MK határozat alapján a hatálybalépés napja 2021. február 28.

3

Az 1/2021. (III. 25.) MK határozat alapján a hatálybalépés napja 2021. február 28.

_