• Tartalom

684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről

2023.07.15.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott szervezeteket (a továbbiakban: érintett szervezet) érintő projektekre (a továbbiakban: projekt) terjed ki.

2. §1 Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 18. § f) pontjának megfelelően felügyeli az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztéseket érintő magas szintű politikai döntések végrehajtását, amelynek részeként

a)2 felügyeli a 2021–2027-es programozási időszak uniós forrásainak felhasználására irányuló, digitalizációt támogató – különösen a Digitális Európa Program, valamint a többéves pénzügyi keret keretében –, valamint egyéb, az Európai Unió támogatásával – így különösen a Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Eszköz keretében – megvalósuló e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési területeket érintő programok kidolgozását és azok végrehajtását,

b)3 az a) pontba nem tartozó esetekben figyelemmel kíséri az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztési elképzelések, költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kidolgozását és azok végrehajtását,

c) az a) és b) pont szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásának összehangolása, egységes magas színvonalon, valamint határidőre történő megvalósítása érdekében

ca) együttműködik az egyes projektekben érintett miniszterekkel, a miniszterek által kijelölt szervezetekkel, egyéb intézményekkel, tőlük a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben információt, felvilágosítást kérhet és szolgáltat,

cb)4 a Statútum 18. § e) pontjának megfelelően egyetértési jogot gyakorol az egyes projektekkel kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során, illetve szükség esetén intézkedési javaslatot tesz.

3. §5 (1)6 A miniszter a Statútumból fakadó e rendelet szerinti feladatait a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

(2) A Társaság

a) a 2. § a) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként részt vesz, és

aa) a c) pont szerinti módon közreműködik a projektek végrehajtásában,

ab) a Kormány egyedi döntése esetén, a Kormány által meghatározott módon közreműködik egyes projektek végrehajtásában, vagy

ac) a Kormány egyedi döntése esetén felel egyes projektek végrehajtásáért,

b) a 2. § b) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben

ba) az érintett szervezet és a Társaság megállapodásban meghatározott módon közreműködhet egyes projektek végrehajtásában,

bb) a Kormány egyedi döntése esetén, a Kormány által meghatározott módon közreműködik egyes projektek végrehajtásában, vagy

bc) a Kormány egyedi döntése esetén felel egyes projektek végrehajtásáért,

c) az a) pont aa) alpontja szerinti esetben

ca) felméri az érintett szervezetek projektmegvalósítási képességét,

cb) projektmegvalósítási módszereket, ajánlásokat, követelményeket dolgoz ki, illetve határoz meg,

cc) minőségbiztosítási tevékenységet lát el, és

cd) nyomon követi a projektek megvalósítását,

d) az a) pont aa) alpontjába nem tartozó esetben a c) pont szerinti és egyéb, így különösen, projektmenedzsment-, tanácsadási, szakértői és képzési tevékenységeket láthat el,

e) a feladatai ellátása érdekében együttműködik a minisztériumokkal és a feladatellátásban érintett egyéb szervezetekkel, intézményekkel, valamint

f) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése részére meghatároz.

(3) A Társaság az e rendelet szerinti kapcsolattartás, valamint az e rendelet szerinti folyamatok nyomonkövethetősége céljából, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére is alkalmas informatikai rendszert alakíthat ki és működtethet.

(4) A Társaság rendelkezhet úgy, hogy az érintett szervezetek, valamint a (2) bekezdés e) pontja szerinti más szervezetek részére kizárólag a (3) bekezdés szerinti informatikai rendszeren keresztül biztosítja a kapcsolattartást.

(5) Az e rendelet szerinti feladatai ellátása érdekében a Társasággal az érintett szervezet fokozottan együttműködni, a Társaság megkeresésére a kért tájékoztatást soron kívül, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételétől számított

5 munkanapon belül megadni köteles.

(6)7 A Társaság nem köteles a 2. § a) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben részt venni, ha az adott program támogatási intenzitása miatt önerő biztosítása szükséges, és az önerő biztosítása az egyéb programok végrehajtását veszélyezteti.

4. § (1)8 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakba: Áht.) 3/A. § (2) bekezdésére figyelemmel a Társaság e rendelet szerinti feladatait közfeladatként látja el. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás – központi költségvetésből megelőlegezett és a támogatásból elszámolható – részével a Társaság az Áht. 20. § (2) bekezdésére is figyelemmel számol el. A Társaság a bevételeit – az Áht. 3/A. § (3) bekezdésére figyelemmel – az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja fel.

(1a)9 A Társaság – ha a közreműködése kizárólag a 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti –

a) az e-közigazgatási, az informatikai vagy a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projekt esetében, a projekt mindösszesen támogatási összege 2%-ának megfelelő összegű támogatásban részesül,

b) az e-közigazgatási, az informatikai vagy a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési területet is érintő projekt esetében, a projekt mindösszesen támogatási összege 1%-ának, továbbá az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési projektelemekre eső támogatási összeg 1%-ának megfelelő összegű támogatásban részesül.

(1b)10 A Társaság – az (1a) bekezdésbe nem tartozó esetben – a projekt mindösszesen támogatási összegéből a Kormány egyedi döntése, ennek hiányában az érintett szervezet és a Társaság megállapodása szerinti közreműködése mértékének megfelelő összegű támogatásban részesül.

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti hatálybalépés napján (a továbbiakban: kezdő nap) folyamatban lévő projektek végrehajtását e rendelet nem érinti.

(3) A kezdő napot követően megkezdett projektek vonatkozásában a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KIFÜ rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak helyett, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) 1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében, az e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazandóak.

(4) A kezdő napot követően megkezdett, e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó projektek vonatkozásában a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a KIFÜ rendelet 5. § d) pontjában foglaltak, a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében nem alkalmazandóak.

(5)11 A kezdő napot követően megkezdett, e rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó projektek vonatkozásában a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt projekmenedzsment és egyéb szakértői feladatokat, valamint a 6. § (3) bekezdésében foglalt projektmenedzsment feladatokat, a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) kizárólag abban az esetben és olyan módon láthatja el, ha arról és amilyen módon az érintett szervezettel és a Társasággal előzetesen megállapodott.

(6) E rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú projektek, továbbá azon fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek tekintetében, amelyek esetében az ország biztonsági, nemzetbiztonsági érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges biztonsági intézkedések az e rendeletben foglalt feladatellátás során nem garantálhatóak, nem kell alkalmazni.

(7)12 Ha egy projekt esetében az e rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja és a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja vagy a KIFÜ rendelet 6. § (5) bekezdése is alkalmazható lenne, az érintett szervezet a felkérést, illetőleg a megállapodást a Társaságnál kezdeményezi. A Társaság a felkérés elfogadása, a megállapodás megkötése előtt, az érintett szervezet bevonásával, a KIFÜ-vel egyeztet. A felkérés elfogadása, a megállapodás megkötése az érintett szervezet, a Társaság és a KIFÜ egyeztetése eredményeképpen történhet.

(8) Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével létrejött e rendelet, valamint KIFÜ rendelet szerinti megállapodás semmis.

(9) Az e rendeletben meghatározott előírások szándékos vagy ismételt megsértése esetén a Társaság jelzése alapján a miniszter a felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 3. és 4. §-a a Társaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba.13

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot a miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.14

1

A 2. § nyitó szövegrésze a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a) pontja a 415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § b) pontja a 415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § c) pont cb) alpontja a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § a 415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 310/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (6) bekezdését a 310/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

8

A 4. § (1) bekezdése a 415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (1a) bekezdését a 415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

10

A 4. § (1b) bekezdését a 415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

11

A 4. § (5) bekezdése a 415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (7) bekezdése a 415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1/2021. (III. 25.) MK határozat alapján a hatálybalépés napja 2021. február 28.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére