• Tartalom

7/2020. (II. 17.) ITM rendelet

7/2020. (II. 17.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

2022.09.27.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által – a feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából – a 2. §-ban meghatározott szakmai díjak, szakmai érmek, szakmai elismerések (a továbbiakban együtt: elismerés) adományozhatóak.

(2)1 A miniszter által adományozható elismerés – a 2. § (1) bekezdés e), g)–h), n) és p) pontjában, valamint a 2. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott elismerés kivételével – csak természetes személy részére adományozható.

(3) Elismerés – a 2. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt elismerés kivételével – magyar és külföldi állampolgár részére is adományozható.

2. § (1) A miniszter által adományozható szakmai díjak a következők:

a) Baross Gábor-díj,

b) Puskás Tivadar-díj,

c) Prometheus-díj,

d) Neumann János-díj,

e) Pro Regio-díj,

f) Gyimesi Zoltán-díj,

g) Magyar Belgazdaságért díj,

h) Szakképzésért díj,

i) Klímavédelemért díj,

j) Láng István-díj,

k) Eötvös József-díj (felsőoktatási tagozat),

l) Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat),

m) Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat),

n) Kármán Tódor-díj,

o) Szent-Györgyi Albert-díj.

p)2 Nemzeti Kiválóság Díj.

(2) A miniszter által adományozható szakmai érmek a következők:

a) A Közlekedésért Érdemérem,

b) Szent Borbála-érem,

c) A Hírközlésért Érdemérem,

d) Az Információs Társadalomért szakmai érem,

e) A Magyar Polgári Repülésért Érdemérem,

f) A Magyar Prosperitásért Érdemérem,

g)3

h) Ipar 4.0 szakmai érem,

i) A Hulladékgazdálkodásért Érdemérem,

j) A Közszolgáltatásért Érdemérem,

k) Oktatói Szolgálati Emlékérem.

(3) A miniszter által adományozható szakmai elismerések a következők:

a) Miniszteri Elismerés,

b) Kiváló Bányász kitüntető cím,

c) Építők Elismerő Oklevél,

d) Klauzál Gábor Elismerő Oklevél,

e) Miniszteri Elismerő Oklevél.

(4)4 Szakmai díjhoz adományozó okirat, – a 2. § (1) bekezdés f), i), l)–n) és p) pontjában foglalt elismerések kivételével – bruttó 1 000 000 forint pénzjutalom és – a 2. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt elismerés kivételével – érem, emlékplakett vagy kisplasztika jár.

(5)5 A Gyimesi Zoltán-díjhoz, a Klímavédelemért díjhoz, az Apáczai Csere János-díjhoz (felsőoktatási tagozat) és a Trefort Ágoston-díjhoz (felsőoktatási tagozat) bruttó 500 000 forint pénzjutalom jár, a Kármán Tódor-díjhoz és a Nemzeti Kiválóság Díjhoz nem jár pénzjutalom.

(6) Szakmai éremhez adományozó okirat és érem vagy emlékplakett, illetve kitűző jár.

(7) Szakmai elismeréshez – a 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja kivételével – adományozó okirat jár.

(8)6 A Miniszteri Elismeréshez adományozó okirat, érem és legfeljebb bruttó 1 000 000 forint pénzjutalom jár.

(9) A Kiváló Bányász kitüntető címhez adományozó okirat és viselhető kitűző jár.

(10) A pénzjutalom összegét – a Gyimesi Zoltán-díjjal járó pénzjutalom kivételével – az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) biztosítja a költségvetéséből. A Gyimesi Zoltán-díjjal járó pénzjutalmat az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) költségvetése biztosítja.

3. § (1) Elismerés adományozását – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –

a) kormányzati igazgatási szerv szakmai vezetője, szakmai felsővezetője, politikai felsővezetője,

b) szakmai szervezet vezetője,

c) felsőoktatási intézmény magasabb vezetője,

d) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

e) szakképzéssel és felnőttképzéssel foglalkozó köznevelési intézmény vezetője, fenntartója és gazdálkodó szervezet vezetője,

f) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke

kezdeményezheti, ha az elismerés célja a kezdeményező szakmai tevékenységéhez kapcsolódik.

(2) Az adományozást

a) a Szent Borbála-érem esetében a szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei, valamint a bányász-kohász hagyományt őrző szakmai egyesület együttesen,

b) A Magyar Polgári Repülésért Érdemérem esetében a polgári légiközlekedésben működő gazdálkodó szervezetek, országos sportági szakszövetség, sportági szövetségek vezetői együttesen,

c) a Kiváló Bányász kitüntető cím esetében a szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei együttesen,

d) a Gyimesi Zoltán-díj esetében az OAH főigazgatója és az OAH Tudományos Tanácsának elnöke együttesen

kezdeményezhetik.

(3) Az elismerés adományozására vonatkozó javaslatot az elismerés adományozásának tervezett időpontja előtt legalább három hónappal a miniszternek címezve – az 1. melléklet szerinti formai és tartalmi követelmények szerint, valamint a 2. melléklet csatolásával – kell benyújtani a minisztérium elismeréshez kapcsolódó szakterületért felelős önálló szervezeti egységéhez.

3/A. §7 A Nemzeti Kiválóság Díj tekintetében azok a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek pályázhatnak, amelyek megfelelnek a pályázati kiírásban rögzített követelményeknek.

4. § (1) Az elismerés adományozásához szükséges az elismerésre javasolt személy – 2. melléklet szerinti –

a) hozzájáruló nyilatkozata az 1. mellékletben meghatározott adatainak az 5. § (5) bekezdésében meghatározott kezeléséhez és az elismeréssel összefüggő, 5. § (8) bekezdése szerinti közleményben szereplő adatai közzétételéhez, továbbá

b) nyilatkozata az elismerés elfogadásáról.

(2) Nem adományozható elismerés annak,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az elismerésre történő felterjesztéskor még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

b) aki az elismerésre történő felterjesztéskor jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki legkésőbb az elismerésre történő felterjesztéskor az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg, illetve a nyilatkozatot nem teszi meg.

(3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére elismerésben részesült, attól a miniszter az elismerést – a (2) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal – visszavonja.

(4) Méltatlanná válik a miniszter által adományozott elismerésre az a személy, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerésben a foglalkozással összefüggő tevékenységére tekintettel részesült – a foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.

5. § (1) Elismerés adományozására a következő alkalmakból kerül sor:

a) március 15-i nemzeti ünnep,

b)8

c) Föld napja (április 22.),

d) internet világnapja (május 18.),

e) építők napja (minden év június hónap első vasárnapja),

f) a tanítási év utolsó tanítási napja (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint),

g) vasutasnap (július 10.),

h) augusztus 20-i állami ünnep,

i) a magyar felsőoktatás napja (szeptember 1.),

j) bányásznap (minden év szeptember hónap első vasárnapja),

k) október 23-i nemzeti ünnep,

l) éghajlatvédelmi világnap (október 24.),

m) európai kereskedelem napja (november 5.),

n) Borbála-nap (december 4.),

o) nemzetközi polgári repülés világnapja (december 7.),

p)9 nemzetközi minőségügyi világnap (november 12.),

q)10 kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló, illetve a miniszter által kijelölt időpont.

(2) Az elismeréseket a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át. A miniszter által megbízott személy az adományozást nem delegálhatja tovább.

(3) Elismerésben ugyanaz a személy vagy szervezet az előző elismerés adományozásától számított három éven belül ismételten csak kivételesen, legfeljebb egy alkalommal és csak abban az esetben részesíthető, ha az előző elismerés adományozását követően szerzett, kimagasló érdemek azt indokolják.

(4) Elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára senki nem kezdeményezheti.

(5) Az elismerések adományozásáról és visszavonásáról a minisztérium elismerésekért és kitüntetésekért felelős szervezeti egysége nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az elismerésben részesített – 1. és 2. mellékletben foglalt – adatait, az elismerés megnevezését, az elismerés adományozásának időpontját, valamint az elismerés esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

(6) Az elismerés adományozásáról a miniszter legkésőbb az adományozási alkalmat 3 héttel megelőzően dönt.

(7) A határidőn túl érkezett kezdeményezéseket a soron következő adományozási alkalomnál lehet figyelembe venni. Ez alól a miniszter különösen indokolt esetben felmentést adhat.

(8) Az elismerések adományozásáról, illetve visszavonásáról rendelkező miniszteri közleményt a minisztérium honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

II. Fejezet

EGYES ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Szakmai díjak

6. § (1) Baross Gábor-díj a közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenységért, továbbá életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, bronzból készült emlékplakett, átmérője 110 mm. Előlapja közepén a névadó mellképe, felette körívben a díj elnevezése látható. Hátoldalán az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat helyezkedik el, felette egy körben Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta az elismerésben részesített nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

(4) A díj adományozására a március 15-i nemzeti ünnep, valamint vasutasnap alkalmából kerülhet sor.

7. § (1) Puskás Tivadar-díj az elektronikus hírközlés érdekében végzett kimagasló tevékenységért, továbbá életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat vesz körül.

(4) A díj adományozására az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

8. § (1) Prometheus-díj a villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a bányászat, az atomenergia, a hőszolgáltatás biztonsága, szabályozása, fejlesztése, valamint üzemeltetése érdekében végzett kimagasló tevékenységért, továbbá életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a díj névadójának stilizált képe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat helyezkedik el, felette egy körben Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

(4) A díj adományozására a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

9. § (1)11 Neumann János-díj az informatika szakterület, a számítástechnikai kultúra, valamint az információs társadalom fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú tevékenységért, továbbá életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat vesz körül.

(4) A díj adományozására az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

10. § (1) Pro Regio-díj a terület- és regionális fejlesztés, a térségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 2 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, bronzból készült, kör alakú emlékplakett, átmérője 112 mm. Előlapján kis település látható, a tájban a fölé repülő angyallal. Hátoldalán a Kárpát-medence karéjából kiemelt Magyarország cizellált domborzati látványképe és a „Pro Regio” felirat helyezkedik el.

(4) A díj adományozására az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

11. § (1) Gyimesi Zoltán-díj az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, bronzból készült emlékplakett, átmérője 110 mm. Előlapja bal oldalán a névadó mellképe, jobb oldalán a díj elnevezése látható. Hátoldalán az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat szerepel, alatta Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, valamint az elismerésben részesített nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

(4) A díj adományozására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

12. § (1) Magyar Belgazdaságért díj a gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenységért vagy életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

(3) A Magyar Belgazdaságért díjjal járó érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a „Gróf Széchenyi István” felirat, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd, alatta a Széchenyi-család címere és jelmondata, valamint a Hitel című műből származó idézet helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat és babérkoszorú vesz körül.

(4) A díj adományozására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

13. § (1) Szakképzésért díj a szakképzés és felnőttképzés területén legalább öt éve végzett eredményes, példamutató tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 15 díj adományozható.

(3) A díj adományozására a tanítási év utolsó tanítási napja (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint) alkalmából kerülhet sor.

14. § (1) Klímavédelemért díj a klímavédelem érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 2 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a klímavédelmi ágazatot szimbolizáló ábra található, amely egy hosszában kettéosztott kör, amelynek közepén a kettéosztást eredményező vonal által megfelezett fa képe látható, a jobb oldali részben annak ágaival együtt. A kör körül a körforgást megtestesítő köríven futó 2 darab nyíl helyezkedik el, amelynek végei a kör tetején és a kör alján találhatók, és a teljes ábrát az „A Klímavédelemért” felirat övezi körül. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

(4) A díj adományozására az éghajlatvédelmi világnap alkalmából kerülhet sor.

15. § (1) Láng István-díj a klímavédelem és a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása érdekében végzett 10 éve kimagasló, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a díj névadójának stilizált képe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat helyezkedik el, felette egy körben Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

(4) A díj adományozására a Föld napja alkalmából kerülhet sor.

16. § (1) Eötvös József-díj (felsőoktatási tagozat) az oktatói élethivatás melletti elkötelezettség elismeréséért adományozható az életpályájuk során kiemelkedő munkát végző főiskolai, egyetemi oktatóknak.

(2) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

(3) A díj bronzból készült kisplasztika, magassága 200 mm. A kisplasztika Kutas László szobrászművész alkotása. A kisplasztika Eötvös József álló alakját ábrázolja.

(4) A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

17. § (1) Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat) a kiemelkedő oktatási-gyógypedagógiai munka, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenység elismeréséért adományozható főiskolai, egyetemi oktatók részére.

(2) Évente legfeljebb 10 díj adományozható.

(3) A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Apáczai Csere János domború arcképét ábrázolja, és azon az „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ” felirat található.

(4) A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

18. § (1)12 Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat) az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedően végzett munka elismeréséért adományozható felsőoktatási intézményben dolgozóknak.

(2) Évente legfeljebb 10 díj adományozható.

(3) A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Fekete Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, Trefort Ágoston domború arcképét ábrázolja, és azon a „TREFORT ÁGOSTON-DÍJ” felirat található.

(4) A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

19. § (1) Kármán Tódor-díj a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő támogató tevékenység elismeréséért adományozható a gazdasági élet szereplőinek.

(2) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

(3) A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Király Vilmos szobrászművész alkotása, egyoldalas, Kármán Tódor domború arcképét ábrázolja, és azon a „KÁRMÁN TÓDOR-DÍJ” felirat található.

(4) A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

20. § (1) Szent-Györgyi Albert-díj a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munka, illetve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

(3) A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szent-Györgyi Albert domború arcképét ábrázolja, és azon a „SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJ” felirat található.

(4) A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

20/A. §13 (1) Nemzeti Kiválóság Díj a vezetés minőség iránti elkötelezettsége, a humánerőforrás-gazdálkodás, a szervezeti célkitűzések és stratégiák, az alkalmazott értékteremtő folyamatok irányítása, a fenntarthatósági szempontok és üzleti eredmények területén kiemelkedő teljesítményt és eredményt elérő belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek teljesítményének elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb öt díj ítélhető oda, a pályázati kiírásban rögzített kategóriában.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, „NEMZETI KIVÁLÓSÁG DÍJ” felirattal ellátott, a nyertes nevét és az évszámot is tartalmazó dísztárgy, amely kifejezetten az adott évi átadás alkalmából készül.

(4) A díj adományozására a nemzetközi minőségügyi világnap alkalmából vagy kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló alkalmából, illetve a miniszter által kijelölt időpontban kerülhet sor.

2. Szakmai érmek

21. § (1) A Közlekedésért Érdemérem a közlekedés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 30 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a közlekedési ágazatot szimbolizáló ábra és az „A KÖZLEKEDÉSÉRT” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

(4) Az érem adományozására a március 15-i nemzeti ünnep, vasutasnap és a nemzetközi polgári repülés világnapja alkalmából kerülhet sor.

22. § (1) Szent Borbála-érem a bányászat, illetve a kohászat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) A bányászat területén évente legfeljebb 15 érem, a kohászat területén évente legfeljebb 4 érem adományozható.

(3) Az érem ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó egész alakos képe, felette szalagon a díj elnevezése, alatta a „LELKIISMERETES BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT”, illetve a „LELKIISMERETES KOHÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT” felirat, mindkét oldalán egymást keresztező bányászkalapácsok láthatók. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat vesz körül.

(4) A Szent Borbála-érem díjazottjai az elismerés jelképeként jogosultak viselni az átadásra kerülő 20 mm átmérőjű, 2 mm vastagságú ezüstkitűzőt, amely – a bányászelismerés esetén fekete, a kohászelismerés esetén piros alapon – a védőszent nevét és egész alakos képének kicsinyített változatát jeleníti meg.

(5) Az érem adományozására Borbála-nap alkalmából kerülhet sor.

23. § (1) A Hírközlésért Érdemérem a hírközlés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 6 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

(4) Az érem adományozására az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

24. § (1)14 Az Információs Társadalomért szakmai érem az informatika szakterület, a számítástechnikai kultúra, valamint az információs társadalom fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 6 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

(4) Az érem adományozására az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

25. § (1) A Magyar Polgári Repülésért Érdemérem a magyar polgári repülés érdekében végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység, a kiemelkedő életút során szerzett érdemek, a magyar polgári repülés érdekében végzett kiemelkedő munkásság, szakmai tevékenység, a magyar polgári légiközlekedési szakemberképzés területén végzett magas színvonalú tevékenység, a polgári légiközlekedés irányításában, szabályozásában végzett kimagasló tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 4 érem adományozható kizárólag magyar állampolgár részére.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, bronzból készült plakett, átmérője 92 mm. Előlapján a Magyarország által – a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet (a továbbiakban: ICAO) 60 éves évfordulója és Magyarországnak 2004-ben az ICAO Tanácsába történt beválasztása alkalmából – 2006. június 15-én az ICAO-nak ajándékozott, az ICAO montreali székhelyén kiállított, a repülést művészi felfogásban megtestesítő bronzszobor kicsinyített ábrázolása látható, valamint kör alakban az „A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉSÉRT” felirat helyezkedik el.

(4) Az érem adományozására a nemzetközi polgári repülés világnapja alkalmából kerülhet sor.

26. § (1) A Magyar Prosperitásért Érdemérem a minisztérium működésének javításával, hatékonyságának növelésével kapcsolatos eredményes szakmai munka, tudományos teljesítmény, illetve sikeres fejlesztés elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 15 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a Parlament kupolájának képe és a „Magyar Prosperitásért” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

(4) Az érem adományozására a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

27. §15

28. § (1) Ipar 4.0 szakmai érem szervezetek innovációjának – ezen belül az ipar termelékenységét nagyban befolyásoló Ipar 4.0 átállás során elért jelentős teljesítmények, sikerek – elismeréséért adományozható az alábbi kategóriákban:

a) Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős, kapcsolódó innovatív tevékenységet megvalósító kis- vagy középvállalkozás;

b) Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős, kapcsolódó innovatív tevékenységet megvalósító nagyvállalat;

c) Ipar 4.0-hoz kapcsolódó, átfogó, az Ipar 4.0 digitális átállást nagyban segítő oktatási, képzési programot megvalósító szervezet (egyetem vagy vállalat);

d) Ipar 4.0 eredetű jelentős kutatást, fejlesztést vagy innovációt megvalósító szervezet (egyetem vagy vállalat).

(2) Évente legfeljebb 4 érem adományozható, kategóriánként 1-1 érem.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

(4) Az érem adományozására az internet világnapja alkalmából kerülhet sor.

29. § (1) A Hulladékgazdálkodásért Érdemérem a hulladékgazdálkodás érdekében végzett magas színvonalú, eredményes szakmai munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 5 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a tiszta természeti környezetet jelképező művészi ábra és az „A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSÉRT” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

(4) Az érem adományozására az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

30. § (1) A Közszolgáltatásért Érdemérem a víziközmű-szolgáltatás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 4 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján tiszta városi környezetet és vízszolgáltatást jelképező művészi ábra és az „A KÖZSZOLGÁLTATÁSÉRT” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

(4) Az érem adományozására az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerülhet sor.

31. § (1) Oktatói Szolgálati Emlékérem a legalább 25 éven keresztül végzett, kiemelkedő oktatási tevékenység elismeréséért adományozható a nyugállományba vonult főiskolai, egyetemi oktatóknak.

(2) Évente korlátlan számú érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a felsőoktatást szimbolizáló ábra és az „OKTATÓI SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

(4) Az érem adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

3. Szakmai elismerések

32. § (1) Miniszteri Elismerés a minisztériumban végzett eredményes, példamutató tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 25 elismerés adományozható.

(3) Az elismerés díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a „Gróf Széchenyi István” felirat, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd, alatta a Széchenyi-család címere és jelmondata, valamint a Hitel című műből származó idézet helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat és babérkoszorú vesz körül.

(4) Az elismerés adományozására kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló, illetve a miniszter által kijelölt időpont alkalmából kerülhet sor.

33. § (1) Kiváló Bányász kitüntető cím a bányászatban – elsősorban fizikai vagy termelésirányítói munkakörben – dolgozók részére, a nehéz munkakörülmények között végzett példamutató munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 30 kitüntető cím adományozható.

(3) A kitüntető cím háromszögben összehajtott, 40 mm széles szalag, a szalag 16 mm széles fekete sáv, amelyet jobbról-balról 5 mm széles fehér keretbe foglalt nemzeti színű sáv és 7 mm széles vörös sáv szegélyez, alján bronzból készült, ovális 40Í35 mm-es függeszték található, melyen körben aranyozott zöld babérágakkal övezve egymást keresztező bányászkalapácsok és fúrótorony láthatók, alatta pedig fehér szalagban a „KIVÁLÓ BÁNYÁSZ” felirat olvasható.

(4) A kitüntető cím adományozására bányásznap alkalmából kerülhet sor.

34. § (1) Építők Elismerő Oklevél az építőipar területén, az építésgazdaság fejlődése érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 30 elismerő oklevél adományozható.

(3) Az elismerő oklevél adományozására az építők napja alkalmából kerülhet sor.

35. § (1) Klauzál Gábor Elismerő Oklevél a kereskedelem érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység vagy életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 10 elismerő oklevél adományozható.

(3) Az elismerő oklevél adományozására az európai kereskedelem napja alkalmából kerülhet sor.

36. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes tevékenységért, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 270 oklevél adományozható oly módon, hogy az 5. § (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepek, illetve állami ünnep alkalmából alkalmanként legfeljebb 30, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb alkalmak esetében alkalmanként legfeljebb 15 oklevél adományozható.

(3) Az elismerő oklevél adományozására az 5. § (1) bekezdésében meghatározott eseményekhez kapcsolódóan kerülhet sor.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

38. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő elismerés adományozásával kapcsolatos eljárásra – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő Miniszteri Elismerés adományozására az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

39. §16 E rendeletnek az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról és a Nemzeti Minőségi Díj alapításáról szóló 3/1996. (VI. 19.) ME rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés p) pontja szerinti szakmai díj tekintetében a 3. § (3) bekezdését, valamint az 5. § (3) bekezdését 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelethez

Javaslat elismerés adományozására

1. Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:

2. Az elismerés adományozására javasolt személy

a) neve:

b) születési neve:

c) születési helye:

d) születési ideje (év, hó, nap):

e) anyja neve:

f) jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetében is):

g) munkaköre, illetve beosztása:

h) lakcíme:

i) értesítési telefonszáma (mobiltelefonszám):

j) e-mail-címe:

3. Az elismerés adományozására javasolt nem természetes személy

a) neve:

b) székhelye/telephelye vagy bejegyzett címe:

c) elérhetősége (telefonszám és e-mail):

d) képviselője:

4. A jelölt korábban kapott elismerései és annak időpontja (állami, szakmai és miniszteri elismerés):

5. Az elismerés adományozásának javasolt időpontja:

6. A javaslat indokolása (legalább 3-5 mondatban):

A szakmai tevékenységet bemutató részletes indokolás külön lapon csatolandó (legfeljebb három oldal terjedelemben)!

7. A javaslattevő

a) neve, beosztása:

b) munkahelye, címe:

c) elérhetősége (mobiltelefonszám, e-mail-cím):


Kelt: ...............................................................


.................................................................

javaslattevő aláírása

2. melléklet a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelethez


Nyilatkozat
(természetes személy esetén)

1. Alulírott ...................................................... kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataimnak, lakcímadatomnak, bankszámlaszámomnak, adóazonosító jelemnek, valamint a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez.

2. Elismerésben részesítésem, illetve elismerésem visszavonása esetére hozzájárulok nevemnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben való közzétételéhez.

3. Kijelentem továbbá, hogy velem szemben az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

4. Kijelentem, hogy a(z) .............................................................................. elismerés adományozása esetén azt elfogadom.

5. E nyilatkozat az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 4. §-án alapul.

Kelt: ...............................................................

...............................................................
elismerésre javasolt aláírása


Nyilatkozat
(nem természetes személy esetén)

1. Alulírott, mint a(z) ......................................................... képviselője/vezetője, kijelentem, hogy hozzájárulok az általam képviselt ................................. (nem természetes személy) azonosító adatainak (név, székhely, telephely vagy bejegyzett cím, elérhetőségek, képviselő neve), az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges adatainak, továbbá a már megkapott elismerésre vonatkozó adatainak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, továbbá az elismerés, illetve az elismerés visszavonása esetére az általam képviselt szervezet nevének a Hivatalos Értesítőben, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján való közzétételéhez.

2. Kijelentem, hogy a(z) ........................................................................ elismerés adományozása esetén az általam képviselt szervezet azt elfogadja.

3. Kijelentem továbbá, hogy velem szemben az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

4. E nyilatkozat az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 4. §-án alapul.

Kelt: ...............................................................

...........................................................
nyilatkozatot tevő aláírása
1

Az 1. § (2) bekezdése a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés p) pontját a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 2. § (2) bekezdés g) pontját a 19/2022. (IX. 26.) IM rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (4) bekezdése a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (8) bekezdése a 47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3/A. §-t a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

8

Az 5. § (1) bekezdés b) pontját a 19/2022. (IX. 26.) IM rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (1) bekezdés p) pontja a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdés q) pontját a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 9. § (1) bekezdése a 47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 18. § (1) bekezdése a 47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 20/A. §-t a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 4. §-a iktatta be.

14

A 24. § (1) bekezdése a 47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 27. §-t a 19/2022. (IX. 26.) IM rendelet 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 5. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére