• Tartalom

7/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a fogvatartottak elterelés szolgáltatásban való részvételéről

2021.05.07.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. évi törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendeletben és a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról szóló 4/2009. (III. 20.) IRM utasításban foglaltakra – a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet rendelkezéseinek a bv. szervekben történő végrehajtása érdekében az alábbi utasítást adom ki:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi büntetés-végrehajtási intézetre (a továbbiakban: bv. intézet), valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetre (a továbbiakban: IMEI) (a továbbiakban együttesen: bv. szerv).
2. A reintegrációs tiszt vagy a nyilvántartási szakterületnek a befogadási eljárás ügyintézésében illetékes munkatársa a befogadás során dokumentált módon valamennyi fogvatartottat személyesen tájékoztatja arról, hogy az elterelés szolgáltatás (azaz a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, a kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy a megelőző-felvilágosító szolgáltatás) a fogvatartás ideje alatt is elérhető, valamint a jelentkezés és a részvétel módjáról, eljárási rendjéről (1. melléklet).
3. Az elterelés szolgáltatásban való részvétel önkéntes.
4. Amennyiben a fogvatartott az elterelés szolgáltatásban részvételét kéri, az ügyintéző a kérelmet („elterelés kérelme”) a rendelkezésre álló adatokkal – az igazoló dokumentum hiányában is – rögzíti a Fogvatartotti Alapnyilvántartásban.
5. Ha a fogvatartott úgy nyilatkozik, hogy jogosult az elterelés szolgáltatásra, de az ezt igazoló irat nem áll rendelkezésre, a bv. szerv megkeresi az irat kiállítására jogosult hatóságot.
6. Ügyészségi vagy bírósági szakaszban lévő ügyek esetén a fogvatartott nyilatkozik a pártfogó felügyelet fennállásáról, székhelyéről.
7. Ügyészi határozat, illetve bírói végzés birtokában a bv. szerv megkeresi a hatóságot a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti, az eljárás során esetlegesen keletkezett orvosszakértői vélemény beszerzése érdekében.
8. Amennyiben előzetesen nem készült az addikció súlyosságát megállapító orvosszakértői, pszichiátriai, addiktológiai vagy klinikai szakpszichológusi vélemény (a továbbiakban: addikció súlyosságát megállapító vélemény), úgy a bv. szerv intézkedik az előzetes állapotfelmérés elvégzése érdekében a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról szóló a 4/2009. (III. 20.) IRM utasítás (a továbbiakban: IRM utasítás) 4. pontjában kijelölt bv. intézetek, elsősorban az IMEI megkeresésére.
9. Amennyiben nyilvántartási szempontból igazolható, hogy a büntetőügyben elsőfokú ítélet még nem született, valamint az addikció súlyosságát megállapító vélemény rendelkezésre áll, a bv. szerv az addikció súlyosságára vonatkozó véleményezés szerint kezdeményezi a fogvatartott végleges áthelyezését az IRM utasítás kijelölése szerinti bv. intézetbe, vagy amennyiben az IRM utasítás szerint kijelöléssel rendelkezik, biztosítja a szolgáltatást a fogvatartott számára.
10. Az elterelés szolgáltatásba helyezés feltétele
a) a kábítószer-használó fogvatartott kérelme;
b) a rendőrségnek a nyomozást felfüggesztő vagy az ügyészségségnek, illetve a bíróságnak az eljárást felfüggesztő határozata;
c) az addikció súlyosságát megállapító vélemény.
II. AZ ELTERELÉS SZOLGÁLTATÁS VÉGREHAJTÁSA
11. Az IRM utasítás 1. pontjában kijelölt bv. intézetek az elterelés szolgáltatást a bv. szerv pszichiáterének, addiktológus szakorvosának, klinikai szakpszichológusának bevonásával vagy egészségügyi szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítják.
12. Az IMEI a Budapesti Fegyház és Börtönben elhelyezett felnőtt férfi fogvatartottak kábítószer-függőséget gyógyító kezelését hajtja végre.
13. Az IRM utasítás 3. pontja alapján a kábítószer-használatot megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosítására együttműködési megállapodással rendelkező bv. intézetek jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
14. Az elterelés szolgáltatásban való részvétel megkezdésekor a bv. szerv dokumentáltan tájékoztatja a fogvatartottat
a) az elterelés szolgáltatás, illetve a foglalkozások bv. intézeti rendjéről;
b) az együttműködés elvárt elemeiről, a fogvatartott feladatairól és kötelezettségeiről;
c) az elvárt magatartási szabályokról;
d) a lehetséges büntetőjogi összefüggésekről és különösen arról, hogy a foglalkozásokról az önhibából eredő 30 napon túli távolmaradás esetén az elterelés megszakad, ezáltal nem teljesül, valamint erről megtörténik a hatóság tájékoztatása;
e) arról, hogy a szabadulása esetén a szolgáltatás melyik, a tartózkodási helye szerinti egészségügyi szolgáltatónál folytatható.
15. A foglalkozásokat az ER. részletszabályai alapján a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatók saját szakmai programjuk szerint, a kijelölt bv. intézetek az előzetesen kialakított szakmai program szerint egyénileg vagy csoportosan hajtják végre.
16. A részvétel igazolása az ER. 10. §-a alapján történik.
17. Amennyiben a fogvatartott kezelése kérelmére, szabadulása vagy egyéb ok miatt befejezetlen maradt, részigazolást kell átadni vagy eljuttatni részére (ER. 2. melléklete). A szolgáltatásban részt vevő fogvatartott szabadulása esetén intézkedni kell tájékoztatásáról a folytatás lehetőségét biztosító területi egészségügyi szolgáltató megnevezésével (3. melléklet).
18. A bv. szerv eleget tesz az ER. 4. § (4), 6. § (3), 8. § (3) és 10. § (4) bekezdésében előírt értesítési kötelezettségeinek.
III. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK BV. INTÉZETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
19. Az egészségügyi szolgáltató az ellátást minden esetben a bv. intézetben biztosítja.
20. A végrehajtást a bv. intézet személyi állományának kijelölt tagja támogatja és koordinálja, továbbá biztosítja az adatszolgáltatási és tájékoztatási feladatokat. A részvétel adatait rögzíti a Fogvatartotti Alapnyilvántartásban.
21. A büntetőeljárás hatálya alatt álló kábítószer-használó személy számára nyújtható elterelés szolgáltatás lehetőségéről szóló tájékoztatást és az elterelés szolgáltatásba helyezés előzetes ügyintézését, valamint a bv. intézet címére érkezett hatósági megkeresések ügyintézését a bv. szerv végzi el.
22. A bv. intézet az együttműködés során biztosítja a fogvatartottak személyes adataink védelmét, valamint az adatok egészségügyi szolgáltató részére történő átadása során azt, hogy ez kizárólag az elterelés szolgáltatás biztosításához legszükségesebb mértékben valósuljon meg.
23. Az elterelés szolgáltatást a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás alapján biztosító bv. intézetek a megállapodást előzetesen egyeztetik az Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Egészségügyi Főosztályával (a továbbiakban: EFO).
24. Az egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás tartalmazza az együttműködés alapvető elemeit, különösen
a) az ER. egyes, de különösen a hatóságok értesítésére vonatkozó rendelkezéseinek feladatmegosztását;
b) a hivatalos ügyiratok és igazolások kiállításának és egymás közötti átadásának rendjét;
c) az egészségügyi dokumentációk és egészségügyi adatok biztonságos átadásának rendjét;
d) a két fél közötti rendszeres tájékoztatás rendjét;
e) az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESZCSM rendelet) 1. melléklete szerint meghatározott 1213/06 nyilvántartási számú (TDI) adatgyűjtés és adatszolgáltatás teljesítését.
IV. AZ ADATSZOLGÁLTATÁSOK RENDJE
25.1
26.2 Azon bv. szerv, amely az elterelés szolgáltatást az egészségügyi tevékenységre vonatkozó működési engedély felhatalmazásával az állományba tartozó klinikai szakpszichológus közreműködésével biztosítja, továbbá az IMEI saját hatáskörben tesz eleget az ESZCSM rendeletben meghatározott 1213/06 nyilvántartási számú (TDI) adatfelvételnek és adatszolgáltatásának a Nemzeti Népegészségügyi Központ online felületén.
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. Az ER. 2. melléklete szerinti igazolást a szolgáltatást végrehajtó szakember állítja ki. Az igazolás 4 eredeti példánya a fogvatartott tulajdona. Az igazolás 1 eredeti példányát a szakember dokumentációjába, 1 másolati példányt a büntetés-végrehajtási egészségügyi dokumentációba kell elhelyezni.
28. A nyilvántartási dokumentációban elhelyezendő a fogvatartott kérelme, a rendőrség tanúsítványa, az ügyészség vagy a bíróság eljárást felfüggesztő határozata, valamint a részvételről kiállított igazolás másolata.
29. Az egészségügyi dokumentáció része a kezelési adatokat tartalmazó zárójelentés vagy azzal tartalmilag megegyező összefoglaló (5. melléklet), melyről 1 további eredeti példány a fogvatartott tulajdona. Az egészségügyi dokumentáció része az addikció súlyosságát megállapító vélemény.
30. A kezelés megkezdésének és befejezésének, illetve egyéb lényeges adatainak és eseményeinek (időközbeni végszállítás, kezelés megszakadása) rögzítése a Fogvatartotti Alapnyilvántartásban történik.
31. Az elterelés szolgáltatásban részt vevő fogvatartott végleges átszállítása az elterelés szolgáltatás biztosításának ideje alatt csak különösen indokolt esetben történhet meg. Ennek érdekében a szolgáltatást végrehajtó vagy a bv. intézet személyi állományának kijelölt tagja az elterelés szolgáltatásban aktuálisan részt vevő fogvatartottakat naprakészen nyilvántartja, és kapcsolatot tart a nyilvántartási szakterülettel. Végleges átszállítás esetében az anyaintézet felhívja az új befogadó bv. intézet figyelmét a kezelés folytatásának szükségességére.
32. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelést és a kábítószer-használatot kezelő más ellátás szolgáltatást a személyi állomány tagjaival végrehajtó bv. intézetek szakmai felügyeletét az IMEI, az utasítás időszakos felülvizsgálatát és a benne foglaltak ellenőrzését az EFO látja el.
33. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
34.3

1. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz

bv. szerv

TÁJÉKOZTATÓ
…………………… nyilvántartási számú fogvatartott részére
kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, a kábítószer-használatot kezelő más ellátás
vagy a megelőző-felvilágosító szolgáltatás bv. intézetben elérhetőségének lehetőségeiről

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. § (1) bekezdésében, illetve a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 491. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom:

1. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelést, a kábítószer-használatot kezelő más ellátást vagy a megelőző-felvilágosító szolgáltatást (a továbbiakban együtt: elterelés szolgáltatás) kérelmére, önkéntes alapon veheti igénybe. Az elterelés szolgáltatás megkezdését követően kérheti annak félbeszakítását, megszüntetését is a várható jogkövetkezmények terhe mellett. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. § (1) bekezdése szerint: „Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.”

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezései alapján az ügyben eljáró hatóság a felfüggesztett eljárás folytatását rendeli el, amennyiben okirattal nem igazolja, hogy elterelés szolgáltatásban legalább 6 hónapig folyamatosan részt vett, illetve ha az eljárás felfüggesztése alatt kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatják ki, vagy kihallgatása ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodása miatt meghiúsul, vagy kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt Önnel szemben újabb büntetőeljárás indul.

2. Az elterelés szolgáltatás megkezdése érdekében írásbeli kérelmet kell előterjesztenie. A kérelemhez csatolnia kell a nyomozó hatóság által kiállított tanúsítványt, az eljárás felfüggesztéséről szóló ügyészségi határozatot, bírósági végzést. Ha jogosult az elterelés szolgáltatás igénybevételére, de nem rendelkezik a nyomozó hatóság által kiállított tanúsítvánnyal, ügyészi határozattal vagy a bírósági végzéssel, úgy saját vagy jogi képviselőjének kérelmére a bv. intézet eljár az irat beszerzése érdekében.

3. Kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás

a) a bv. intézetben elérhető, vagy

b) a bv. intézetben nem elérhető, *azonban a(z) ………………………………………… bv. intézetbe történő átszállításával elérhető.

(* A megfelelő rész aláhúzandó, a bv. intézet tölti ki!)

4. Az elterelés szolgáltatás időtartama legalább hat hónap – heti 1 óra vagy legalább kéthetenként 2 óra –, melyről igazolást kap. Az igazolás 4 eredeti példányát kézhez kapja, melyből egy példányt az ügyben eljáró rendőrség, ügyészség vagy bíróság részére kell megküldenie. Továbbá amennyiben pártfogó felügyelet alatt áll, egy eredeti példányt az illetékes pártfogó felügyelői szolgálatához is meg kell küldenie.

5. Az elterelés szolgáltatás akkor minősül folyamatosnak, ha két megjelenés között harminc napnál hosszabb idő nem telik el. Amennyiben elháríthatatlan, önhibán kívül (pl. szállítás) miatt két megjelenés között harminc napnál hosszabb idő telik el, úgy a harminc napot meghaladó időtartam a meghatározott időtartamba nem számít bele, és az elterelés szolgáltatás folyamatosságát nem szakítja meg. Amennyiben a szolgáltatás önhibájából szakad meg, úgy az nem teljesítettnek minősül.

6. Szabadulása esetén a szabad életben a megkezdett szolgáltatást a nyilvántartott egészségügyi intézmények valamelyikénél folytathatja, azonban a folyamatosság biztosítása érdekében jelentkezésének 30 napon belül meg kell történnie.

7. Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal a reintegrációs tisztjéhez.

…………………, ……… év ………… hó …… nap

……………………………………….
bv. ügyintéző olvasható aláírása

A tájékoztatóban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és annak egy példányát átvettem:

…………………, ……… év ………… hó …… nap

……………………………………….
fogvatartott olvasható aláírása

2. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz4

A MEGELŐZŐ-FELVILÁGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL RENDELKEZŐ BV. INTÉZETEK JEGYZÉKE
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet;
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
Szegedi Fegyház és Börtön;
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.

3. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz

bv. szerv
címzett (érintett)
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELTERELÉS SZOLGÁLTATÁS
FOLYTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL
Kérelmére / az egészségügyi szolgáltatóra nem terhelhető körülmény miatt kezelését befejezni nem tudtuk / kezelése megszakadt. Felhívom figyelmét, hogy a megkezdett szolgáltatást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által regisztrált egészségügyi intézmények valamelyikénél / a tartózkodási helye szerint illetékes és területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál a továbbiakban is igénybe veheti / folytathatja.
Az ügyben eljáró hatóság a felfüggesztett eljárás folytatását rendeli el, amennyiben okirattal nem igazolja, hogy elterelés szolgáltatásban legalább 6 hónapig folyamatosan részt vett, illetve ha az eljárás felfüggesztése alatt kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatják ki, vagy kihallgatása ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodása miatt meghiúsul, vagy kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt Önnel szemben újabb büntetőeljárás indul.
A tartózkodási helye szerinti területi egészségügyi szolgáltató adatai:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt: ………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

a szolgáltatást nyújtó személy aláírása

felelős szakmai vezető aláírása

4. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz5

5. melléklet a 7/2020. (III. 25.) BVOP utasításhoz

Bv. szerv
ZÁRÓJELENTÉS /
ELLÁTÁTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ
kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatásban való részvételről
Az érintett természetes személyazonosító adatai:
családi név:
utónév:
születési családi és utónév:
születési helye és ideje:
anyja születési családi és utóneve:
A büntetőügyben eljáró rendőrség, ügyészség, bíróság megnevezése:
Ügyszám:
Kérelem kelte:
A kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatásban való részvétel kezdő és befejező időpontja, a szolgáltatás formájának feltüntetésével (időközi szolgáltatóváltás esetén mindegyikre vonatkozóan):
Előzmények:
Az elvégzett vizsgálatok eredménye:
Pszichés státusz:
Kezelés menete:
Összegzés:
Kelt: ………………………………………

………………………………………

 

………………………………………

a szolgáltatást nyújtó személy aláírása

 

felelős szakmai vezető aláírása

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

1

A 25. pontot a 25/2021. (V. 6.) BVOP utasítás 3. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 26. pont a 25/2021. (V. 6.) BVOP utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 34. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 25/2021. (V. 6.) BVOP utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

5

A 4. mellékletet a 25/2021. (V. 6.) BVOP utasítás 3. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére