• Tartalom

7/2020. (V. 22.) NKFIH utasítás

7/2020. (V. 22.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap leltárkészítési és leltározási szabályzatáról

2020.05.24.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § (1)–(2) bekezdésében és 22. §-ában foglaltak alapján, tekintettel a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ára és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás 1. melléklet 29. § (1) bekezdés a) pontjára, a következő utasítás adom ki:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. Az utasítás alkalmazási köre
1. Jelen utasítás alkalmazási köre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapra (a továbbiakban: NKFI Alap) terjed ki.
2. A leltározás célja
2. A leltározás célja az NKFI Alap vagyonának felmérése és megállapítása, valamint a mérleg valódiságának alátámasztása.
3. A leltározás megkezdése előtt az NKFI Alap gazdasági vezetője leltározási ütemtervet készít, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) elnöke mint az NKFI Alap kezelő szervének vezetője hagy jóvá.
4. A leltározás során biztosítani kell, hogy valamennyi vagyontárgy, illetve az NKFI Alap valamennyi eszköze és kötelezettsége számbavételre kerüljön, és ennek eredményeként a mérlegvalódiság követelménye érvényesüljön.
3. A leltározás és a leltár fogalma
5. Az NKFI Alap mérlegében kimutatott eszközök és források értékét leltárral kell alátámasztani. A leltározás alapján értékadatokkal készített leltárnak tételesen tartalmaznia kell az NKFI Alap eszközeit és forrásait.
6. A leltározás az NKFI Alap vagyonát képező eszközök, valamint azok forrásainak számbavétele és a valóságban meglévő állományuk megállapítása. A tételes leltározási kötelezettség kiterjed minden, a mérlegben kimutatandó eszközre és forrásra.
7. A leltár olyan kimutatás, amely az NKFI Alap eszközeinek és forrásainak valóságban meglevő állományának értékét egy meghatározott időpontra, minden év december 31-ei fordulónapra vonatkozóan tételesen és értékben ellenőrizhető módon tartalmazza.
8. A leltározási tevékenységhez tartozik:
a) a leltár előkészítése, megszervezése;
b) az NKFI Alap eszköz- és forrásállományának értékben történő megállapítása;
c) a könyv szerinti és a tényleges állomány közötti különbözet (a hiányok és többletek) megállapítása és rendszerezése (elszámolása);
d) az adósok és a kedvezményezettek tartozása és követelései egyeztetett és tisztázott leltárának a december 31-ei fordulónappal való elkészítése; valamint
e) a szabályszerűen végrehajtott leltározás alapján az analitikus nyilvántartások helyesbítése és ellenőrzése, a főkönyvi könyveléssel való egyezővé tétele.
9. A könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve a követeléseket, az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is –, valamint az év végén fennálló kötelezettségeket, követeléseket, támogatási előlegeket, elszámolási kötelezettségeket minden évben leltározni kell. A leltározás végrehajtását a leltározási bizonylatok kiállításával, valamint kiértékelésével kell alátámasztani.
10. A leltárt az Szt. 69. §-a rendelkezésének megfelelően kell összeállítani.
11. A leltár készíthető:
a) nyilvántartások alapján (egyeztetéssel) vagy
b) egyeztetés nélkül, az értékbeni könyvviteli adatok alapján történő felvétellel.
12. Az NKFI Alapnál az egyeztetési és a könyvviteli adatok alapján történő leltározás során a leltározási körzet és a hozzá kijelölt leltárfelelős személyének megnevezése nem értelmezhető, ezért a leltározással kapcsolatos feladatok és a felelősség a leltározás vezetőjét és a leltározókat terheli.
4. Nyilvántartás alapján történő leltárkészítés (egyeztetés)
13. Az NKFI Alap eszközeit és forrásait egyeztetéssel kell leltározni, amelynek a folyamatosan vezetett tételes nyilvántartásokra kell épülnie, a nyilvántartás alapján kell a leltárba beállítani az értékbeni adatokat. A leltárba való beállítás előtt meg kell győződni az adatok valódiságáról.
14. A mérleg készítését megelőzően a leltár alapját képező analitikus nyilvántartások, valamint a mérleg alapját képező főkönyvi számlák adatainak egyezősége biztosított kell legyen.
15. Az egyeztetést oly módon kell elvégezni, hogy az egyes, összevont értéket mutató főkönyvi számlákhoz tartozó eszközöknek, illetve forrásoknak az analitikus nyilvántartás szerint tételesen kimutatott mérleg-fordulónapi értékeit összesíteni kell, és az így kapott értékösszeget kell összevetni a főkönyvi számla szerinti záró értékkel.
5. Egyeztetés nélkül az értékbeni könyvviteli adatok alapján történő leltárkészítés
16. Egyeztetés nélkül az értékbeni könyvviteli adatok alapján csak a nemzeti vagyon induláskori értéke, a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény leltározható.
6. A leltározás időpontja
17. Az NKFI Alap eszközeinek és forrásainak leltározását december 31-i fordulónappal (mérleg fordulónappal), a leltározási ütemtervben meghatározott időtartamon belül, folyamatosan kell végrehajtani.
18. A fordulónap az a nap, amelyre vonatkozóan a leltárt el kell készíteni, függetlenül attól, hogy a tényleges leltározási munka mikor veszi kezdetét és mikor fejeződik be.
19. A leltározás napja az a nap, amikor a tényleges egyeztetés megtörténik.
7. A leltár és a mérleg kapcsolata
20. A leltár a mérleg alapja. A mérleg teljessége érdekében szükséges, hogy a leltár maga is teljes legyen, tartalmazza az NKFI Alap minden eszközét és forrását.
II. FEJEZET
A LELTÁRRAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS ALAKI KÖVETELMÉNYEK
8. Tartalmi követelmények
21. A leltár tartalmi követelményei a következők:
a) teljesség,
b) valódiság,
c) világosság.
22. A leltár teljessége alatt azt kell érteni, hogy a leltárnak az NKFI Alap valamennyi meglévő eszközét és forrását tartalmaznia kell.
23. A leltár valódisága előfeltétele a mérleg valódiságának, alatta azt kell érteni, hogy a leltárnak a valóságot – az eszközök és a kötelezettségek leltározás során ténylegesen fellelt és helyesen megállapított értékét – kell tükröznie.
24. A leltár világosságának követelménye alatt azt kell érteni, hogy a leltárnak áttekinthetően kell tartalmaznia az eszközöket, forrásokat.
25. A számbavételnél a világosság követelménye egyben a bruttó elv érvényesítését is jelenti. A kedvezményezettek tartozásait, illetve követeléseit tételesen kell a leltárban kimutatni, és ugyanazon kedvezményezettnek több tételből adódó, azonos természetű tartozása, illetve követelése sem vonható össze, azokat bruttó módon kell elszámolni.
9. Alaki követelmények
26. A bizonylatok, továbbá az egyéb dokumentációk (jegyzőkönyvek, kimutatások) tekintetében előírás az egyértelmű és hiánytalan kitöltés, valamint a szükséges záradékok (így különösen a felelősségi nyilatkozat) és aláírások megléte.
27. Minden leltárnak tartalmaznia kell:
a) az NKFI Alap nevét, az Alapot kezelő szerv megnevezését és székhelyét,
b) a „leltár” megjelölést,
c) a leltározás napját és a leltár fordulónapját,
d) a leltározott eszközök és kötelezettségek egyértelmű meghatározását és tényleges értékét, valamint
e) a leltározás vezetője, a leltározó, valamint a leltárellenőr aláírását.
III. FEJEZET
A LELTÁROZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
10. Leltározási ütemterv
28. A leltározás előkészítésére leltározási ütemtervet kell készíteni.
29. Az ütemterv összeállításának célja a leltározásra kerülő eszközök, illetve a közreműködő szervezeti egységek munkájának összehangolása a feldolgozás folyamatosságának, zökkenőmentességének biztosítása érdekében.
30. A leltározási ütemtervet minden évben a leltározást megelőzően legalább 5 nappal el kell készíteni. A leltározási ütemtervet az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá.
31. A leltározási ütemterv tartalmazza:
a) a leltározásra kerülő eszközök és források körének meghatározását,
b) a leltározás előkészítésével kapcsolatos határidőket,
c) a leltározás megkezdésének és befejezésének időpontját,
d) a leltározás fordulónapjának meghatározását,
e) a leltározás vezetőjének, a leltározóknak és a leltárellenőrnek a nevét,
f) a leltár kiértékelésének határidejét,
g) az eltérések könyvviteli nyilvántartásokban történő rendezésének határidejét,
h) az eltérések miatt esetleg szükségessé váló felelősségre vonás határidejét, valamint
i) a leltárzáró jegyzőkönyv elkészítésének határidejét.
32. A leltározási ütemtervtől csak a jóváhagyó engedélye vagy utasítása alapján lehet eltérni.
11. Leltározás elrendelése
33. A leltározási ütemtervben megjelölt leltározást az NKFI Hivatal elnöke rendeli el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás 1. melléklet 29. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint.
34. A 33. pont szerinti elnöki rendelkezést az ütemtervvel együtt a leltározás megkezdése előtt legalább 5 nappal ki kell adni.
12. A leltározásban közreműködők feladatai és felelősségük
35. A gazdasági vezető a szabályszerű leltározás végrehajtásának érdekében gondoskodik:
a) a leltározás vezetőjének kijelöléséről és megbízásának jóváhagyásáról,
b) a leltározók kijelöléséről és megbízásának jóváhagyásáról, amennyiben azok nem a Költségvetési Főosztály munkatársai, az érintett szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján,
c) a leltárellenőr kijelöléséről és megbízásának jóváhagyásáról, amennyiben azok nem a Költségvetési Főosztály munkatársai, az érintett szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján,
d) a leltározási ütemterv előkészítéséről,
e) a leltározásról szóló elnöki rendelkezés előkészítéséről, valamint
f) a szükség szerinti felelősségre vonás kezdeményezéséről.
36. A leltározás vezetőjének feladata:
a) a leltározás előkészítése,
b) a leltározás végrehajtása és a leltárértékelés szakmai irányítása, valamint
c) a leltározás teljes körű dokumentumainak biztosítása.
37. A tényleges leltározást a leltározás vezetője irányítása és felügyelete mellett a leltározók végzik a leltározási ütemtervben és elnöki rendelkezésben foglaltak maradéktalan és szabályszerű végrehajtásával.
38. Az ellenőrzési feladatok ellátására a leltározás vezetője a 35. pont c) alpontja szerint leltárellenőrt jelöl ki. A leltárellenőr feladata ellenőrizni a leltározási ütemtervben és az elnöki rendelkezésben foglaltak maradéktalan végrehajtását, a leltározás valamennyi munkafolyamatának teljeskörűségét és szabályszerűségét, a leltárkészítés során észlelt hiányosságok, illetve az irányadó szabályok megsértésének észlelése esetén kötelesek megtenni a szükséges intézkedést. A leltárellenőrnek a leltárfelvétel időtartama alatt munkáját úgy kell szerveznie, hogy a hivatalos munkaidőben bármikor elérhető legyen a feladat folyamatos végrehajtása érdekében. A leltárellenőr a leltározással kapcsolatos feladatai tekintetében a leltározás vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll, neki tartozik felelősséggel. A leltározási feladatok a kormánytisztviselő hivatali feladatainak végrehajtását nem akadályozhatják. Amennyiben a leltározási feladatok akadályozzák a kormánytisztviselő alapfeladatainak végrehajtását, az érintett szervezeti egység vezetője helyette új munkatársat jelölhet a leltárellenőri feladatokra.
39. A leltározó feladatai és felelőssége:
a) az eszközöknél és a forrásoknál elvégzi az egyeztetési és az egyeztetés nélkül az értékbeni könyvviteli adatok alapján történő leltározási feladatokat,
b) az esetleges eltérésekről jegyzőkönyvet készít, jóváhagyás után gondoskodik azok rendezéséről,
c) a leltárt mérlegsoronként összeállítja.
A leltározó felelős az éves mérlegbe beállítandó értékek megállapításáért, a leltári dokumentáció összeállításáért.
40. A leltározók munkáját segítik az analitikus nyilvántartást végzők, akik felelősek
a) a leltárelszámolás alapját képező nyilvántartások naprakész állapotáért, az adatok, bizonylatok valódiságáért,
b) az éves mérlegbe beállítandó értékek megállapításáért, az azt alátámasztó dokumentumok alapján,
c) a leltározás során felvett jegyzőkönyvben szereplő rendezetlen vagy vitatott tételek könyvelésben történő rendezéséért.
Az analitikához szükséges adatokat a Kutatói Kiválósági Főosztály és az Elszámolási Főosztály vezetője által aláírt dokumentumai biztosítják.
41. Az analitikus nyilvántartásokat a leltározást megelőzően, december 31-i fordulónappal le kell zárni, a lezárás időpontját az analitikában fel kell tüntetni.
13. A leltározásban részt vevők felkészítése
42. A leltározási munkálatok megkezdése előtt a leltározás vezetője a leltározásban részt vevők számára leltárértekezletet tart. A leltárértekezletről jegyzőkönyvet kell felvenni. A leltárértekezleten részt vevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolják, hogy a feladataikat részletesen megismerték, és a feladatok végrehajtásához a szükséges tájékoztatást megkapták.
43. A leltárértekezlet tárgya:
a) a leltározási szabályzat ismertetése,
b) a leltározási ütemterv ismertetése,
c) a feladatok megbeszélése,
d) a leltározáshoz az analitikus nyilvántartások rendelkezésre bocsátása, valamint azok használatának ismertetése.
IV. FEJEZET
A LELTÁROZÁS VÉGREHAJTÁSA
44. A jelen Szabályzat csak az NKFI Alapnál előforduló eszközökre és forrásokra vonatkozóan tartalmaz előírásokat. Az NKFI Alap mérleg fordulónapon (december 31.) meglévő eszközeinek és forrásainak leltározása során szükséges tennivalókat eszköz- és forráscsoportonként a 14–21. alcím határozza meg.
14. Befektetett pénzügyi eszközök leltározása
45. Az NKFI Alapnál nem értelmezhetőek ezen tételtípusok, mivel az NKFI Alap értékpapírral és részvényekkel nem rendelkezik.
15. Pénzeszközök leltározása, forintszámlák leltározása
46. A Magyar Államkincstárral szemben mutatkozó követeléseket az év utolsó kincstári napjával készült kivonat alapján, egyeztetéssel kell leltározni, a főkönyv adataival kell egyeztetni.
47. A pénzeszközökről leltárfelvételi jegyzőkönyvet kell felvenni az 1. melléklet szerint.
16. Követelések leltározása
48. A követeléseket mérlegsorok szerinti bontásban kell leltározni a 2. melléklet szerinti űrlapon. Az adott követeléssorhoz tartozó leltárűrlapon külön oszlopban kell feltüntetni a költségvetési évben és az azt követő évben esedékes összegeket.
49. A leltárt úgy kell összeállítani, hogy az a követeléseket tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza.
50. A követeléseket a leltár összeállítását megelőzően egyeztetéssel ellenőrizni kell, valamint el kell végezni a más szervvel szembeni követelés esetén az elszámolásokkal való egyeztetést.
51. A fenti egyeztetéskor esetlegesen mutatkozó eltéréseket – az éves leltárkészítés előtt – tisztázni, rendezni kell.
52. A mérlegben csak az elismert követelések szerepelhetnek.
53. A követelések elismertetésének módját, a minősítések és a behajthatatlan követelés törlésének szabályait az NKFI Alap számviteli politikája, valamint az NKFI Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzata tartalmazza.
17. Aktív időbeli elhatárolások leltározása
54. A leltár elkészítése előtt meg kell győződni arról, hogy a számviteli politikában és a számlarendben foglalt előírások alapján az elhatárolások megtörténtek-e. Ezt követően a leltározást minden év december 31-ével – a 3. melléklet szerinti leltárűrlap szerint – kell elvégezni.
18. Saját tőke leltározása
55. A nemzeti vagyon induláskori értékének leltározása akként történik, hogy az NKFI Alap könyveiben kimutatott nemzeti vagyon induláskori értékéről leltárfelvételi jegyzőkönyvet kell készíteni a 4. melléklet szerint, amely tartalmazza a december 31-ei könyv szerinti értéket, valamint azt a tényt, hogy a nemzeti vagyon induláskori értéke az előző évi állományhoz képest nem változott.
56. Az NKFI Alap felhalmozott eredményéről a könyvviteli adatok alapján, az 5. melléklet szerinti leltárfelvételi jegyzőkönyvet kell készíteni.
57. Mérleg szerinti eredmény leltározása akként történik, hogy a leltározás keretében az NKFI Alap könyveiben szereplő tárgyévi eredményt az eredménykimutatás megfelelő sorának adatával egyeztetni kell.
58. Az NKFI Alap december 31-ei mérleg szerinti eredményéről leltárfelvételi jegyzőkönyvet kell készíteni a 6. melléklet szerint. A Saját tőke összesített leltárát a 7. melléklet szerint kell elkészíteni.
19. Kötelezettségek leltározása
59. A mérlegbe az egyéb működési célú, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásból származó kötelezettségként azon előző évben vállalt végleges fizetési kötelezettségek forint összegét kell beállítani, melyek:
a) pénzügyi teljesítése – függetlenül az esedékesség dátumától – tárgyév december 31-ig nem történt meg, valamint
b) a fizetési kötelezettség alapjául szolgáló teljesítésigazolás tárgyév december 31-ig kiállításra került.
A kötelezettségjellegű sajátos elszámolások között a nemzetközi támogatási programok pénzeszközeit kell leltározni a 8. melléklet szerinti űrlapon.
60. Az egyéb működési célú, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásból származó kötelezettségek leltározását az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel, valamint az analitikák alapdokumentumait is vizsgálva kell elvégezni.
61. A kötelezettségeket mérlegsorok szerinti bontásban kell leltározni a 9. melléklet szerinti űrlapon. Az adott kötelezettség sorhoz tartozó leltárűrlapon külön oszlopban kell feltüntetni a költségvetési évben és az azt követő évben esedékes összegeket.
20. Passzív időbeli elhatárolások leltározása
62. A leltár elkészítése előtt meg kell győződni arról, hogy a számviteli politikában és a számlarendben foglalt előírások alapján az elhatárolások megtörténtek-e. Ezt követően a leltározást minden év december 31-ével – a 10. melléklet szerinti leltárűrlap szerint – kell elvégezni.
21. Mérlegen kívüli tételek leltározása
63. Az NKFI Alap támogatási előlegből származó követeléseit – függetlenül attól, hogy ezek a tételek nem képezik a mérleg részét – tárgyév december 31-ei fordulónappal leltározni kell. A leltár összeállítását megelőzően egyeztetéssel ellenőrizni kell az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás adatainak egyezőségét. A támogatási előlegekből származó követelések állományát a szakmai terület nyilvántartásával is egyeztetni szükséges. A leltárt a 11. melléklet szerinti űrlap kitöltésével az Elszámolási Főosztálynak, valamint a Kutatói Kiválósági Főosztálynak kell dokumentálni.
22. A leltárfelvétel (a leltárdokumentumok kiállításának) módja eszközönként és forrásonként
64. Az NKFI Alap számlarendjében foglaltak szerint vezetett, december 31-ével lezárt és az egyeztetés során szükségszerűen helyesbített analitikus nyilvántartásokból készült, valamint közvetlenül a könyvviteli adatok alapján felvett kimutatásnak, a „Leltár”-nak meg kell felelnie a 21–27. pontban meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek.
65. A leltárdokumentumok előállítása táblázatos vagy szöveges formátumban történik, melynek mintadokumentumait az 1–11. melléklet tartalmazza.
66. A leltározási feladatok elvégzése keretében a követeléseket minősíteni kell, és szükség esetén értékvesztést kell elszámolni az NKFI Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatában meghatározottak szerint.
67. A leltárban behajthatatlan követelés nem szerepelhet.
68. A leltárnak meg kell felelnie az alábbi formai elvárásoknak:
a) a leltár nyomtatott, végleges állományában kézi javítást végezni tilos;
b) a leltárt a leltározóknak valamennyien – a leltározás vezetője, a leltározó és a leltárellenőr – az erre kijelölt helyen alá kell írniuk, úgy, hogy az aláírásoknak mind olvasható, mind hiteles (az aláíró szokásos aláírása szerinti) formában szerepelniük kell.
23. A leltározás során megállapított eltérések rendezésének módja
69. A leltározás során megállapított eltérésekről felvett jegyzőkönyvet a leltározás vezetője továbbítja a szakterületileg illetékes Kutatói Kiválósági Főosztály vagy Elszámolási Főosztály vezetője részére, aki 3 munkanapon belül köteles gondoskodni az eltérések okainak kivizsgálásáról, megállapításáról.
70. A kivizsgálást követően jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben rögzíteni kell:
a) az eltérések értékét,
b) az eltérés okát,
c) a felelősség megállapítását, valamint
d) a felelős személy nyilatkozatát.
71. Az eltérések és a felelősség megállapításánál jelen kell lennie a leltározás vezetőjének és a leltárellenőrnek.
72. A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, amelynek egy példányát meg kell küldeni a leltározás vezetőjének.
73. A leltározás vezetője a jegyzőkönyv alapján kezdeményezi a rendezést az analitikus nyilvántartó felé, továbbá szükség szerint a felelősségre vonást az NKFI Hivatal elnökénél.
24. A leltározás ellenőrzése
74. A leltározás ellenőrzéséért a 38. pontban meghatározott közreműködők az ezen pontokban foglalt előírások szerint felelősek.
75. Az ellenőrzésnek a leltározási munkafolyamat során az alábbi kiemelt tevékenységekre kell kiterjednie:
a) a leltározás előkészítése és szervezése,
b) az egyeztetés (leltárfelvétel) helyessége, szakszerűsége és pontossága, valamint
c) az értékelés.
76. Az egyeztetési (leltárfelvételi) munkák ellenőrzése során az ellenőrzést szúrópróba-szerűen kell végrehajtani.
77. Az ellenőrzés megtörténtét az ellenőrzést végző alkalmazottnak aláírásával kell igazolnia.
78. A leltárellenőrnek – az NKFI Alap leltározási vezetője és a gazdasági vezető részére – írásbeli jelentést (feljegyzést) kell készítenie abban az esetben, ha a leltározás folyamán olyan eljárást vagy mulasztást állapít meg, amely az előírásoktól eltér.
25. A leltározás során alkalmazott bizonylatok megőrzése
79. A leltározáshoz kapcsolódó valamennyi bizonylatot legalább 8 évig meg kell őrizni.
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
80. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
81.1
82. Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Pénzeszközök Leltára
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzeszközeinek 20…. december 31-i
fordulónapi állományáról
Készült: 20…… év ……… hó … napján a ……………………………… hivatali helyiségében, a(z) …… sz. irodában. (leltárfelvétel napja)
Jelen vannak:    ………………………, a leltározás vezetője
……………………… leltározó
……………………… leltárellenőr
A leltározást végzők megállapítják az alábbiakat:
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Magyar Államkincstárnál vezetett …–…–… számú fizetési számlájának 20…… december 31-i záró egyenlege a ………………… sorszámú kincstári számlakivonat szerint …………… Ft, azaz …………………………………………… forint, mely egyenleg megegyezik a ……… számú főkönyvi számla 20……… december 31-i egyenlegével, továbbá a fizetési számla 20…… január ……-i, 1-es sorszámú kincstári számlakivonat szerinti nyitó egyenlegével.
Melléklet: 2 db (a záró és a nyitó) kincstári számlakivonat hitelesített másolata
k. m. f.
………………………………    …………………………………
leltározó    leltárellenőr
………………………………
a leltározás vezetője

2. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap     A leltár fordulónapja: ………. dec. 31.
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye:
NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.    A leltárfelvétel napja:
Űrlap megnevezése: Követelések leltára
Adatok Ft-ban

Tétel-
sorszám

Kedvezményezett megnevezése

Szerződés-
szám

Pályázati azonosító

Állomány értéke XII. 31-én

Értékvesztés

Mérleg szerinti érték

Összesen

Költségvetési évben esedékes

Költségvetési évet követően esedékes

Előző évi értékvesztés

Előző évi értékvesztés visszaírása

Tárgyévi értékvesztés

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:
leltározás vezetőjének neve:     leltározó neve:     leltárellenőr neve:
aláírás:    aláírás:    aláírás:
A fenti analitika összege megegyezik a mérlegben kimutatott követelésekkel.

3. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap    A leltár fordulónapja: …… dec. 31.
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye:
NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.    A leltárfelvétel napja:
Űrlap megnevezése:     Aktív időbeli elhatárolások leltára
Adatok Ft-ban

Tételsorszám

Kedvezményezett megnevezése

Szerződésszám

Pályázati azonosító

Állomány értéke
XII. 31-én

Összesen

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Mindösszesen

 

Kelt:
leltározás vezetőjének neve:     leltározó neve:     leltárellenőr neve:
aláírás:    aláírás:    aláírás:
A fenti analitika összege megegyezik a mérlegben kimutatott értékkel.

4. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
LELTÁRFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
egyéb eszközök induláskori értékének és változásainak LELTÁRA
20…… december 31-i fordulónapi állományáról
Készült: 20…… év ……… hó … napján a ……………………………… hivatali helyiségében, a(z) …… sz. irodában. (leltárfelvétel napja)
Jelen vannak:     ………………………, a leltározás vezetője
……………………… leltározó
……………………… leltárellenőr
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai elnevezésű főkönyvi számla 20…… december 31-i egyenlege ……………… Ft, azaz …………………………………… forint.
k. m. f.
………………………………    …………………………………
leltározó    leltárellenőr
………………………………
a leltározás vezetője

5. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
LELTÁRFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap felhalmozott eredményének LELTÁRA
20…… december 31-i fordulónapi állományáról
Készült: 20…… év …………. hó … napján a …………………………… hivatali helyiségében, a(z) …… sz. irodában. (leltárfelvétel napja)
Jelen vannak:    ………………………, a leltározás vezetője
……………………… leltározó
……………………… leltárellenőr
A leltározást végzők megállapítják az alábbiakat:
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 414. Felhalmozott eredmény elnevezésű főkönyvi számla
20…… december 31-i egyenlege ………………… Ft, azaz …………………………………………………… forint.
k. m. f.
………………………………    …………………………………
leltározó    leltárellenőr
………………………………
a leltározás vezetője

6. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
LELTÁRFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap felhalmozott eredményének LELTÁRA
20…… december 31-i fordulónapi állományáról
Készült: 20…… év …………. hó … napján a …………………………… hivatali helyiségében, a(z) …… sz. irodában. (leltárfelvétel napja)
Jelen vannak:    ………………………, a leltározás vezetője
……………………… leltározó
……………………… leltárellenőr
A leltározást végzők megállapítják az alábbiakat:
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 416. Mérleg szerinti eredmény elnevezésű főkönyvi számla
20…… december 31-i egyenlege …………………… Ft, azaz ………………………………………………… forint, amely megegyezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap tárgyévi eredmény kimutatásában meghatározott mérleg szerinti eredmény összegével.
k. m. f.
………………………………    …………………………………
leltározó    leltárellenőr
………………………………
a leltározás vezetője

7. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap    A leltár fordulónapja: …… dec. 31.
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.    A leltárfelvétel napja:
Űrlap megnevezése:     Saját tőke leltára
Adatok Ft-ban

Tételsorszám

Főkönyvi számla

Megnevezése

Számla egyenlege XII. 31-én

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

Mindösszesen

 

Kelt:
leltározás vezetőjének neve:     leltározó neve:     leltárellenőr neve:
aláírás:    aláírás:    aláírás:
A fenti analitika összege megegyezik a mérlegben kimutatott értékkel.

8. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.    A leltár fordulónapja: …… dec. 31.
A leltárfelvétel napja:
Űrlap megnevezése:     Sajátos elszámolások leltára
Adatok Ft-ban

Tételsorszám

Főkönyvi számla

Megnevezése

Számla egyenlege XII. 31-én

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

Mindösszesen

 

Kelt:
leltározás vezetőjének neve:     leltározó neve:     leltárellenőr neve:
aláírás:    aláírás:    aláírás:
A fenti analitika összege megegyezik a mérlegben kimutatott értékkel.

9. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap    A leltár fordulónapja: ………. dec. 31.
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.    A leltárfelvétel napja:
Űrlap megnevezése:     Kötelezettségek leltára
Adatok Ft-ban

Tételsorszám

Kedvezményezett megnevezése

Szerződésszám

Pályázati azonosító

Állomány értéke XII. 31-én

Összesen

Költségvetési évben esedékes

Költségvetési évet követően esedékes

1.

2.

3.

4.

 

 

Mindösszesen

Kelt:
leltározás vezetőjének neve:     leltározó neve:     leltárellenőr neve:
aláírás:    aláírás:    aláírás:
A fenti analitika összege megegyezik a mérlegben kimutatott kötelezettségekkel.

10. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap    A leltár fordulónapja: ……… dec. 31.
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.    A leltárfelvétel napja:
Űrlap megnevezése: Passzív időbeli elhatárolások leltára
Adatok Ft-ban

Tételsorszám

Kedvezményezett megnevezése

Szerződésszám

Pályázati azonosító

Állomány értéke XII. 31-én

Összesen

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Mindösszesen

 

Kelt:
leltározás vezetőjének neve:     leltározó neve:     leltárellenőr neve:
aláírás:    aláírás:    aláírás:
A fenti analitika összege megegyezik a mérlegben kimutatott passzív időbeli elhatárolásokkal

11. melléklet a 7/2020. (V. 22.) NKFIH utasításhoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap    A leltár fordulónapja: …… dec. 31.
Alapot kezelő szerv megnevezése és székhelye: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.    A leltárfelvétel napja:
Űrlap megnevezése:     Támogatási előlegből származó követelések leltára
Adatok Ft-ban

Tételsorszám

Kedvezményezett megnevezése

Szerződésszám

Pályázati azonosító

Állomány értéke XII. 31-én

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Mindösszesen

 

Kelt:
A fenti analitika összege megegyezik az analitikus nyilvántartásban kimutatott értékkel.
leltározás vezetőjének neve:     leltározó neve:     leltárellenőr neve:
aláírás:    aláírás:    aláírás:
1

A 81. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére