• Tartalom

71/2020. (XII. 29.) AM rendelet

71/2020. (XII. 29.) AM rendelet

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál hatályban lévő, a magyar borszőlő biológiai alapok fenntartható fejlesztését célzó szakmaközi kutatásösztönzési programról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről1

2021.01.01.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) a Borszőlő Szaporítóanyag Előállítását Ösztönző Fejlesztési Tervben (a továbbiakban: Fejlesztési terv) meghatározott feladatok teljesítése érdekében Borszőlő Szaporítóanyagtermelési Alapot (a továbbiakban: Alap) működtet, amelynek célja a magyar borászati termékek piaci helyzetének javítását, forgalmazását elősegítő, az éghajlatváltozásból adódó új követelményeknek megfelelő borszőlőfajták nemesítésének ösztönzése.

(2) Az Alapból a HNT által elfogadott Fejlesztési terv megvalósításához szükséges beszerzések és költségek finanszírozhatók.

(3) Az Alapból

a) finanszírozott kutatásnak hozzá kell járulnia az éghajlatváltozás okozta kihívások és környezetbarát termesztéstechnológiák alkalmazásához, valamint a jövedelmező szőlőtermesztéshez;

b) finanszírozott kutatások eredményéhez a szőlőtermelő hegyközségi tagoknak hozzáférést kell biztosítani olyan módon, hogy annak kiválasztási rendszere nyílt és előre meghatározott feltételeken alapuljon;

c) származó forrás kizárólag a borkészítésre alkalmas szőlő, valamint szőlő alany keresztezéses nemesítésére, klónszelekcióra és ehhez kapcsolódó alkalmazott kutatásokra, tájkísérletek beállítására használható fel.

(4) Az Alap működésének (3) bekezdésben nem szabályozott további részletes szabályait a HNT határozza meg.

(5) Az Alap bevételét a 2. § szerinti pénzügyi hozzájárulás képezi.

2. § (1) Pénzügyi hozzájárulást kell fizetni a Magyarországon a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 81. cikkében foglaltaknak megfelelő borszőlőfajtát bortermelés céljából telepítő

a) hegyközségi tagsággal nem rendelkező szőlőtermelőknek e rendelet szerint;

b) hegyközségi tagsággal rendelkező szőlőtermelőnek a HNT piacszervezési intézkedése alapján.

(2) A pénzügyi hozzájárulást

a) az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke szerinti új telepítési engedély,

b) az 1308/2013/EU rendelet 66. cikke szerinti újratelepítési engedély, valamint

c) az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke szerinti átváltott telepítési engedély

alapján telepített, a Hegyközségi Információs Rendszerben rögzített ültetvények után kell megfizetni.

(3) A fizetendő pénzügyi hozzájárulás összegét a hegybíró a nyilvántartásba vételről szóló döntésével egyidejűleg állapítja meg az ültetvény telepítéshez felhasznált szaporítóanyag tőszáma és a pénzügyi hozzájárulás mértéke alapján.

(4) A pénzügyi hozzájárulást az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek a (3) bekezdés szerinti döntés kézhezvételétől számított nyolc napon belül kell megfizetnie banki átutalással a HNT részére a HNT honlapján közzétett bankszámlára.

(5) A pénzügyi hozzájárulás mértéke tövenként tíz forint.

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezett nem tesz eleget a pénzügyihozzájárulás-fizetési kötelezettségének, a hegyközségi járulékfizetési kötelezettség nemteljesítésére vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

3. § (1) A HNT az Alapot elkülönítetten működteti. A pénzügyi hozzájárulás beszedéséhez kapcsolódó adminisztratív költségekre a tárgyévi szakmaközi hozzájárulás bevétel legfeljebb 5%-a használható fel, amely összeg arányos részét félévenként a HNT főszámlájára kell átvezetni.

(2) A HNT minden év május 31-ig a honlapján nyilvánosságra hozza – az e rendelet szerinti bevételek elkülönített bemutatásával készített – beszámolóját az Alap előző évi felhasználásáról.

4. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2024. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére