• Tartalom

71/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők visszaesési valószínűségének csökkentésére irányuló feladatok végrehajtásáról

2021.06.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 132. §-ára és 394. § (2) bekezdésére, illetve a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 32. §-ára – a következő utasítást adom ki:
I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA
1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre, a büntetés-végrehajtás egészségügyi intézményeire (a továbbiakban együttesen: bv. intézet) és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) terjed ki.
2.1 Az utasításban foglaltakat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XIX. Fejezetében meghatározott, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető elítélt, valamint ilyen bűncselekmény elkövetésével vádolt letartóztatott (a továbbiakban együttesen: szexuális bűnelkövető), valamint a Btk. 192. § (8) bekezdés b) pontja szerinti bűncselekményt elkövető elítélt, valamint ilyen bűncselekmény elkövetésével vádolt letartóztatott (a továbbiakban: emberkereskedelemben érintett) vonatkozásában kell alkalmazni.
3. Az utasításban szereplő feladatok szakirányítását és felügyeletét a BVOP Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézete (a továbbiakban: KKMI) látja el.
II. A KEZELÉSI PROGRAM
4.2 Kezelési programnak minősülnek azok a programok, melyeket a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. törvény) „a visszaesés valószínűségét csökkentő pszichoterápia vagy más foglalkozás” alatt ért.
5. A szexuálisbűn-elkövetők részére biztosított kezelési program célja a visszaesés valószínűségének csökkentése, a bűnismétlés elkerülése, mely az elkövetők bűncselekményt támogató attitűdjeinek megváltoztatásával, szociális készségeik fejlesztésével, a jogsértő magatartásukhoz vezető út megértésével, illetve a tetteik iránti felelősségvállalás kiépítésével érhető el.
III. A KEZELÉSI PROGRAMBA TÖRTÉNŐ BEVONÁS ELJÁRÁSRENDJE
6. A befogadást végző bv. intézet nyilvántartási szakterülete a befogadást követő 8 napon belül írásban tájékoztatja a bv. intézet pszichológusát, amennyiben a befogadott a 2. pont hatálya alá esik, azaz esetében fennállnak a kezelésben való részvétel törvényi feltételei.
7. A kezelési programban való részvétel törvényi feltételeinek fennállását az időközben jogerőre emelkedett ítéletek, valamint a felülvizsgálatot követően érkező ítéletek vonatkozásában is vizsgálni kell.
8. A törvényi feltételek fennállásának vizsgálata érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a bv. intézet pszichológusa a nyilvántartási szakterület tájékoztatása alapján az elítélt ítéletkiadmányát áttanulmányozza.
9.3 Amennyiben megállapítható, hogy a kezelési programon való részvétel törvényi feltételei fennállnak – elítéltek esetében a kockázatértékelés eredményétől függetlenül –, a pszichológus az értesítést követő 10 napon belül felkeresi a fogvatartottat, és tájékoztatja a szexuális bűnelkövetők és emberkereskedelemben érintettek visszaesési kockázatának csökkentésére irányuló kezelési programok céljáról és lehetőségeiről.
9/A.4 A Bv. törvény 132. §-a alapján azokat az elítélteket, akiknek a kockázatértékelése alapján fennáll a veszélye annak, hogy szabadon bocsátását követően hasonló bűncselekményt fog elkövetni, a kezelési programokon való részvételt fel kell ajánlani. Akiknél ez a veszély alacsony kockázatú, azoknak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján, mentális egészségük érdekében kell felajánlani a lehetőséget.
10.5 A tájékoztatást követően annak a felnőtt korú, férfi, szexuális bűnelkövető, jogerősen elítéltnek, akinek sértettje/sértettjei nem töltötte/töltötték be a 18. életévét/életévüket, fel kell ajánlani a szexuális bűnelkövetők intenzív kezelési programjában (a továbbiakban: intenzív program) való részvétel lehetőségét, melynek elfogadásáról vagy elutasításáról az elítéltet írásban nyilatkoztatni kell. Ehhez kapcsolódóan szükséges az elítéltet tájékoztatni, hogy az intenzív programon való részvétel feltétele, hogy – szükség esetén – vállalja átszállítását az országos parancsnok által kijelölt bv. intézetbe, továbbá vállalja elhelyezését (1. melléklet) az erre a célra kialakított speciális részlegen (a továbbiakban: Részleg). Emberkereskedelemben érintett elítélt a Részlegre nem szállítható.
11. Amennyiben az elítélt a 10. pontban leírtak alapján úgy nyilatkozik, hogy az intenzív programon nem kíván részt venni, úgy tájékoztatni szükséges, hogy ezt a döntését fogva tartásának ideje alatt bármikor megváltoztathatja. Ennek érdekében a bv. intézet pszichológusának feladata az elítélt motiválása a szabadságvesztés büntetés tartama alatt.
12. Az elítélt Részlegre helyezése az alábbi feltételek együttes fennállása esetén kezdeményezhető:
a) írásbeli nyilatkozatban vállalja az intenzív programban való részvételt és az ehhez kapcsolódó elhelyezési feltételeket;
b) a bűncselekmény elkövetéséért legalább részlegesen képes felelősséget vállalni;
c) motivációja a programban való részvételre megfelelő;
d) esetében a csoportmunkát súlyosan nehezítő vagy kizáró pszichopatológia nem diagnosztizálható;
e) intellektuális színvonala a csoportmunkára alkalmassá teszi;
f) egészségügyi szempontból a csoportba helyezésre alkalmas;
g) a magyar nyelvet legalább társalgási szinten ismeri és használja szóban és írásban.
13. A 12. pontban felsorolt feltételek fennállását a fogva tartás helye szerinti bv. intézet pszichológusa vizsgálja, szükség esetén abba más szakterületet is bevonhat.
14.6 Amennyiben az elítélt a Részlegen való elhelyezését nem kéri, vagy a behelyezésre nem alkalmas, az elhelyezése szerinti bv. intézetben elérhető visszaesés valószínűségét csökkentő foglalkozássorozaton (a továbbiakban: foglalkozássorozat) való részvétel vonatkozásában is nyilatkoztatni kell (2. melléklet). A foglalkozássorozaton való részvétel lehetőségéről az emberkereskedelemben érintett elítéltet is nyilatkoztatni kell.
15.7 A 9. pontban foglalt tájékoztatást követően a letartóztatottnak fel kell ajánlani a foglalkozássorozaton való részvételt, melynek elfogadásáról vagy elutasításáról írásban nyilatkoztatni kell (2. melléklet).
16. Amennyiben a letartóztatásban lévő fogvatartott ítélete jogerőre emelkedik, és esetében a törvényi feltételek fennállnak, – korábbi nyilatkozatától függetlenül – újra kell nyilatkoztatni mind az intenzív programmal és a Részlegre helyezéssel, mind a foglalkozássorozattal kapcsolatban.
17.8 Amennyiben a korábban letartóztatottként nyilatkoztatott elítéltet a jogerős ítéletben nem marasztalják el a Btk. 192. § (8) bekezdés b) pontja és/vagy a Btk. XIX. fejezetében meghatározott valamely bűncselekmény miatt, és az elkövetés körülményeiben a szexuális motívumra utalás sem fellelhető, a továbbiakban nyilatkoztatni a kezelési programo(ko)n való részvételi szándékáról nem kell.
18. A fogvatartott a korábbi nyilatkozatait írásban bármikor visszavonhatja, valamint újból nyilatkozhat.
19. A fogvatartott életében bekövetkező jelentős események (pl. jogerős ítélet, átszállítás, szabadságvesztés büntetési idő felének letöltése, otthoni körülményekben bekövetkező változás stb.) után a bv. intézet pszichológusának a kezelési programokon való részvételi lehetőséget ismételten fel kell ajánlania.
III/A.9 REINTEGRÁCIÓS TISZTEKET ÉRINTŐ FELADATOK
19/A. A szexuális bűnelkövetők és az emberkereskedelemben érintettek egy zárkában vagy lakóhelyiségben nem helyezhetők el. Amennyiben más szakmai szempont nem indokolja ellenkezőjét, a két fogvatartotti kör nem helyezhető el egy részlegen.
19/B. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 31. § (5) bekezdése és 92. § (3) bekezdése alapján a visszaesési kockázat szempontjából közepes vagy magas kockázatú elítélt nyilatkozatát az egyéniesített fogvatartási programtervben meg kell jeleníteni, ezért annak eredményéről a nyilatkozatot felvevő pszichológus értesíti az elítélt reintegrációs tisztjét. Alacsony kockázatú elítéltek esetében az egyéniesített fogvatartási programtervben csak a vállalást kell megjeleníteni.
19/C. Amennyiben az elítélt a reintegrációs tisztnek jelzi, hogy a korábbi nyilatkozatán változtatni szeretne, úgy erről a reintegrációs tiszt haladéktalanul tájékoztatja a bv. intézet pszichológusát, aki az újbóli nyilatkozatot 8 munkanapon belül felveszi. Ennek megtörténtéről a reintegrációs tisztet tájékoztatja, aki az újabb nyilatkozat eredményét rögzíti az elítélt egyéniesített fogvatartási programtervében.
19/D. Az elítélt kezelési programon való részvételéről a pszichológus tájékoztatja a reintegrációs tisztet, aki ennek tényét az egyéniesített fogvatartási programtervben rögzíti.
IV. RÉSZLEGEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉS
20.10 Az intenzív program időtartama minimum 8, maximum 10 hónap, a Részlegen való elhelyezés ennek figyelembevételével ütemezhető. Az intenzív programot a KKMI klinikai szakpszichológusa vezeti.
21. Az elítéltet a Részlegen a Bv. törvényben meghatározott elkülönítési szabályok betartásával kell elhelyezni azzal, hogy a Részleg működésére a pszichoszociális részleg szabályai alkalmazandók. Az intenzív programba történő bevonásról az intenzív program végrehajtására kijelölt bv. intézet Befogadási és Fogvatartási Bizottsága dönt, döntését a 3. melléklet szerinti nyilatkozaton rögzíteni kell. A döntést megelőzően az elítéltet is nyilatkoztatni szükséges (3. melléklet).
22. Amennyiben a Részlegen elhelyezett elítélt fegyelmi vétséget követ el, az általa elkövetett fegyelmi vétség súlyát a kihelyezés szempontjából is mérlegelni kell. Amennyiben a fegyelmi vétség súlyos fokú, vagy bűncselekmény elkövetését is megalapozza, soron kívül intézkedni kell az elítélt Részlegről történő kihelyezésére.
23. Amennyiben az elítélt az intenzív program idő előtti befejezésének szándékáról írásban nyilatkozik, a kezelést félbe kell szakítani, és az elítéltet a Részlegről ki kell helyezni.
24. A fentiekben nem szabályozott egyéb ok fennállása esetén a Részlegről történő kihelyezést a személyi állomány is kezdeményezheti. A BFB ülésére történő előállítás iránt a reintegrációs tiszt intézkedik.
25. A Részlegről történő kihelyezésről a BFB dönt, azonban a döntés meghozásához klinikai szakpszichológus támogatása szükséges.
26. A program befejezését vagy félbeszakítását követően törekedni kell az elítélt védett részlegen (pl. pszichoszociális részleg) történő elhelyezésére, melyről klinikai szakpszichológussal minden esetben egyeztetni szükséges.
V. A VISSZAESÉS VALÓSZÍNŰSÉGÉT CSÖKKENTŐ FOGLALKOZÁSSOROZAT BIZTOSÍTÁSA
27. A letartóztatottnak, illetve annak az elítéltnek, aki az intenzív programba történő bevonását nem kéri, vagy a Részlegre helyezés feltételei esetében nem állnak fenn, 10 alkalmas foglalkozássorozaton való részvétel lehetőségét kell felajánlani és biztosítani.
28. A foglalkozássorozat megkezdése előtt, valamint annak befejezésekor a fogvatartottnak a bv. intézet pszichológusa által végrehajtott állapot- és visszaesési kockázati szint felmérésen kell részt vennie. A fogvatartott foglalkozássorozat előtti állapotfelmérését a nyilatkozattételtől számított 10 napon belül meg kell kezdeni.
29.11 A letartóztatottak és az érintett elítéltek részére a foglalkozássorozatot a fogva tartó bv. intézet pszichológusa – képesítésének és kompetenciáinak megfelelően – biztosítja, ami végrehajtható egyéni vagy csoportos formában. A foglalkozássorozatba a fogvatartottat a nyilatkozattételtől számított 1 hónapon belül be kell vonni. Amennyiben bevonására valamilyen okból nincs lehetőség, úgy az akadály elhárítása, illetve megszűnése után haladéktalanul intézkedni szükséges a foglalkozássorozat megkezdésére. A szexuális bűnelkövetők és az emberkereskedelemben érintettek nem vehetnek részt közösen a foglalkozássorozaton, részükre azt külön kell biztosítani.
30. Amennyiben a bv. intézet által biztosított foglalkozássorozatban részt vevő fogvatartott más bv. intézetbe történő végleges átszállítása büntetés-végrehajtási okból indokolt vagy szükséges, az átszállítás tényéről, várható időpontjáról a foglalkozássorozatot tartó pszichológust a nyilvántartási szakterületnek a foglalkozássorozat lezárásának ütemezése érdekében haladéktalanul tájékoztatnia kell.
31. Az átszállított fogvatartott részére az új befogadása során a foglalkozássorozat folytatásának lehetőségét fel kell ajánlani.
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
32. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
33.12

1. melléklet a 71/2020. (XII. 18.) BVOP utasításhoz

Nyilatkozat
a szexuálisbűn-elkövetők intenzív kezelési programjában való részvételről
Név, nyilvántartási szám: .............................................................................................................
Kijelentem, hogy a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 132. §-a, illetve 394. § (2) bekezdése alapján a bűncselekményemmel kapcsolatos, részemre felajánlott intenzív program céljáról és menetéről szóló tájékoztatást megkaptam.
Tudomásul veszem, hogy az intenzív programon való részvétel – szükség esetén – az országos parancsnok által kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe való átszállítással, valamint az erre a célra kijelölt részlegen való elhelyezésemmel jár.
Fentiek alapján nyilatkozom, hogy az intenzív programon
részt kívánok venni    nem kívánok részt venni*
Tájékoztatást kaptam arról, hogy nyilatkozatomat a fogva tartás ideje alatt bármikor megváltoztathatom.
Dátum: ……………………………………
………………………….……………………
fogvatartott

2. melléklet a 71/2020. (XII. 18.) BVOP utasításhoz

Nyilatkozat
a visszaesés valószínűségét csökkentő foglalkozássorozaton való részvételről
Név, nyilvántartási szám: .............................................................................................................
Kijelentem, hogy a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 132. §-a, illetve 394. § (2) bekezdése alapján a bűncselekményemmel kapcsolatos, a kezelésemre felajánlott, a visszaesés valószínűségét csökkentő foglalkozássorozaton
részt kívánok venni    nem kívánok részt venni*
Tájékoztatást kaptam arról, hogy nyilatkozatomat a fogva tartás ideje alatt bármikor megváltoztathatom.
Dátum: ……………………………………
………………………….……………………
fogvatartott

3. melléklet a 71/2020. (XII. 18.) BVOP utasításhoz

Nyilatkozat
Név, nyilvántartási szám: .............................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 132. §-a alapján a bűncselekményemmel kapcsolatos kezelésem biztosítása érdekében – az intenzív program időtartamára – elhelyezésem a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetett fogvatartottak részlegén (a továbbiakban: Részleg) történik.
Vállalom, hogy önként részt veszek a Részleg intenzív programjában, és a foglalkozások követelményeit aktívan teljesítem.
Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az intenzív programban az együttműködésem nem megfelelő, illetve súlyos fegyelemsértést vagy bűncselekményt követek el, a Részlegen történő elhelyezésem megszüntetésre kerül.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a Részlegen történő elhelyezésem és kezelésem saját kérésemre is megszüntethető.
Dátum: ……………………………………
………………………….……………………
elítélt
A Befogadási és Fogvatartási Bizottság döntése
–    a Részlegre helyezve
–    a Részlegre helyezése elutasítva*
Dátum: ……………………………………
……………………………………
Befogadási és Fogvatartási Bizottság vezetője
1

A 2. pont a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 4. pont a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

3

A 9. pont a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

4

A 9/A. pontot a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 4. pontja iktatta be.

5

A 10. pont a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

6

A 14. pont a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

7

A 15. pont a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

8

A 17. pont a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

9

A III/A. fejezetet (19/A–19/D. pont) a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 8. pontja iktatta be.

10

A 20. pont a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 9. pontjával megállapított szöveg.

11

A 29. pont a 31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás 10. pontjával megállapított szöveg.

12

A 33. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

*

* A megfelelő rész aláhúzandó.

*

* A megfelelő rész aláhúzandó.

*

* A megfelelő rész aláhúzandó.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére