• Tartalom

722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2021.07.02.

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13. és 15. alpontjában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 9. alcím és 18. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kötelező hatályának korábbi elismerése alapján,

a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában és 73/B. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló
30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

5. §6

3. A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. §7

4. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §8

5. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. §9

9. § (1)10

(2)11

(3)12

(4)13

(5)14

6. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

10. §15

7. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. §16

12. §17

8. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. §18

14. §19

15. §20

16. §21

17. §22

18. §23

19. §24

20. §25

21. §26

22. §27

23. §28

9. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. §29

10. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1)30

(2)31

26. §32

27. §33

11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. §34

29. §35

12. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

30. §36

31. §37

32. §38

33. §39

34. §40

13. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

35. §41

14. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló
181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

36. §42

37. §43

38. §44

39. §45

40. §46

41. §47

42. §48

43. §49

44. §50

45. §51

46. §52

47. §53

48. §54

15. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

49. §55

50. §56

16. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól szóló 529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

51. §57

17. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

52. §58

18. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

53. §59

19. A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

54. §60

20. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

55. §61

21. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. §62

57. §63

22. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § (1), (4) és (5) bekezdése, valamint a 2., 5. és 6. melléklet 2021. február 1-jén lép hatálya.

(3) A 9. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(4) A 25. § (2) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

59. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

(2) A 36. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

60. § (1) Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2020. május 4-i (EU) 2020/612 bizottsági irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

61. § (1) E rendelet az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i
(EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet a légijárművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) E rendelet a polgári légiközlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez64

2. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez65

3. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez66

4. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez67

5. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez68

6. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez69

7. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez70

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 13. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 25. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 25. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére