• Tartalom

8/2020. (XII. 9.) NMHH rendelet

8/2020. (XII. 9.) NMHH rendelet

az egységes európai segélyhívó számra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívásokról

2021.07.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatóra, amely belföldi telefonszolgáltatást nyújt (a továbbiakban: szolgáltató);

b) a segélyhívó szolgálatok megbízásából üzemeltetett, a 112-es egységes európai segélyhívó számon, valamint a 104, 105, 107 nemzeti segélyhívó számokon elérhető segélyszolgálati állomásokra.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) GNSS: a globális műholdas helymeghatározó rendszerek, így különösen GPS NAVSTAR, GLONASSZ, Galileo, COMPASS összefoglaló neve;

b) illetékes segélyszolgálati állomás: az a segélyszolgálati állomás, amelyet a felelős hatóságok kijelöltek egy adott földrajzi területről érkező vagy bizonyos típusú segélyhívások kezelésére;

c) kapcsolatos cím: az adott segélyszolgálati állomás vonatkozásában az az üzenethálózati cím, amelyre a segélyhívásokra vonatkozó helymeghatározási adatok továbbítandók;

d) segélyhívó számok: az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendeletben meghatározott 104, 105, 107 nemzeti segélyhívó számok és 112 egységes európai segélyhívó szám;

e) segélyhívó szolgálat: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188. § 74. pontjában meghatározott fogalom;

f) segélyszolgálati állomás: az Eht. 188. § 120. pontjában meghatározott fogalom;

g) üzenethálózat: olyan, a nyilvánosan hozzáférhető internethálózaton az adott segélyhívó szolgálat által kialakított virtuális magánhálózat, amelyen a telefonszolgáltató az e hálózathoz kapcsolódó elektronikus hírközlő eszközeivel a segélyszolgálati állomások számára azonnali üzenetet küldhet.

3. § (1) Minden segélyszolgálati állomásnak rendelkeznie kell

a) a telefon hálózathoz való olyan hozzáféréssel, amely alkalmas több hívás egyidejű fogadására, továbbá

b) az üzenethálózathoz való – egyedi kapcsolatos címmel címezhető – hozzáféréssel.

(2) A segélyszolgálati állomásnak képesnek kell lennie a beérkező hálózatalapú és a készülékalapú helymeghatározási adatokkal kiegészített helymeghatározási adatok kezelésére.

(3) A szolgáltató az általános szerződési feltételeiben feltünteti, hogy segélyhívás esetén a segélyhívó fél azonosítására és helymeghatározására vonatkozó adatokat jogszabályi rendelkezés alapján – az előfizető ezzel ellentétes rendelkezése esetén is – átadja az illetékes segélyszolgálati állomásnak.

(4) A szolgáltató az általa felügyelt hálózatot olyan műszaki képességekkel látja el, továbbá az üzenethálózattal való együttműködését úgy biztosítja, hogy a hálózat – előre nem látható és el nem hárítható külső akadály felmerülése kivételével – alkalmas legyen

a) az adott segélyhívó számra kezdeményezett segélyhívásnak az illetékes segélyszolgálati állomás számára történő továbbítására,

b) a segélyhívó fél hívásának azonosításához szükséges adatok átadására, továbbá a hálózatalapú – előfizetői adatbázison vagy cellainformáción alapuló – helymeghatározási adatok illetékes segélyszolgálati állomás kapcsolatos címére történő továbbítására, valamint

c) az (5) bekezdésben meghatározott készülékalapú helymeghatározás bevezetése esetén a helymeghatározási adatok illetékes segélyszolgálati állomáshoz történő továbbítására.

(5) Ha a segélyhívó fél végberendezése automatikusan elküldi nemzetközileg egységesített módon a hívó helyének készülékalapú helymeghatározási adatait – GNSS koordináták, Wi-Fi adatok –, és a továbbítás módjára vonatkozóan a segélyhívó szolgálat és a szolgáltatók között előzetesen egyeztetett technológiai megoldás bevezetése megtörtént, akkor a szolgáltató ezen adatokat a hálózatalapú helymeghatározási adatokat követően haladéktalanul továbbítja az illetékes segélyszolgálati állomásnak. A szolgáltató a továbbított adattartalom helyességéért nem felelős.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti segélyhívó fél hívásának azonosításához szükséges adatok átadásának és a hálózatalapú helymeghatározási adatoknak az illetékes segélyszolgálati állomás kapcsolatos címére történő továbbításának – szolgáltatókkal előzetesen, írásban egyeztetett – lehetséges műszaki megvalósítási módjait a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a honlapján közzéteszi.

(7) Az (5) bekezdés szerinti készülékalapú helymeghatározási adatok illetékes segélyszolgálati állomás felé továbbításának – szolgáltatókkal előzetesen, írásban egyeztetett – lehetséges műszaki megvalósítási módjait a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a honlapján közzéteszi.

(8) A (6) és (7) bekezdés szerinti műszaki specifikációk a szolgáltatók és az Egységes Segélyhívó Rendszer közötti műszaki együttműködés részletei mellett tartalmazzák a hívó fél helyére vonatkozó információ pontosságára és megbízhatóságára vonatkozó kritériumokat is.

(9) A (4) bekezdés b) és c) pontjában előírt kötelezettség megvalósítása során az érintett szolgáltató a hívó fél hívásának azonosítására vonatkozó adatok, illetve a helymeghatározási adatok rendelkezésre bocsátását és továbbítását ingyenesen végzi, akkor is, ha a híváskezdeményezés barangolás szolgáltatás igénybevételével történik.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 21-én lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. június 30-án lép hatályba.

5. § E rendeletet – az Eht. 163/N. §-ában foglaltakra figyelemmel – 2021. június 30-ától kell alkalmazni.

6. §1

7. § Ez a rendelet

a) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i európai parlament és tanácsi 2009/136/EK irányelvnek és

b) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 109. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére