• Tartalom
Oldalmenü

9/2020. (VI. 10.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

2020.06.26.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezet.

2. § (1) A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezésein alapuló szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a 3. §-ban, valamint az 1. mellékletben meghatározott tisztség, álláshely, munkakör, illetve szolgálati beosztás betöltése esetén minősül nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek.

(2) A 2. melléklet szerinti álláshelyet, illetve munkakört vagy szolgálati beosztást betöltő személy abban az esetben esik nemzetbiztonsági ellenőrzés alá, ha e jogviszonyával összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a biztonsági vezető, a biztonsági vezető helyettese,

b) az integritás tanácsadó, az integritás felelős,

c) az adatvédelmi tisztviselő, az adatvédelmi referens,

d) a rendszerbiztonsági felügyelő,

e) a rendszeradminisztrátor,

f) a rejtjelfelügyelő,

g) a titkos ügykezelő,

h) a nemzetbiztonsági ellenőrzések koordinálására kijelölt nemzetbiztonsági összekötő,

i) a biztonsági felügyeleti, az információvédelmi, a dokumentumvédelmi és a rejtjelfelügyeleti tevékenységet ellátó,

j) a rejtjelző tevékenységet ellátó és a rejtjelző szakkiképzést végző,

k) az elektronikus iratkezelő rendszer rendszeradminisztrátori feladatot ellátó,

l) a futárszolgálatot ellátó,

m) az adatvédelmi felügyeleti feladatokat ellátó és

n) az I. osztályú biztonsági területen feladatot ellátó

tisztség, álláshely, munkakör, illetve szolgálati beosztás betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezésein alapuló szerződéses jogviszony az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezet munkaköri jegyzékében vagy állománytáblájában kell kijelölni a 2. melléklet és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét, illetve kijelölni vagy feltüntetni a 3. § és az 1. melléklet szerinti jogviszonyt betöltők körét.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §1

1. melléklet a 9/2020. (VI. 10.) HM rendelethez

A 2. § (1) bekezdése szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

1. Honvédelmi Minisztérium:

1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet álláshelye,

1.2. a politikai felsővezető titkárságának álláshelye és a szakmai felsővezető titkárságának álláshelye,

1.3. a főosztályvezető és a főosztályvezető helyettesítésére jogosult vezető,

1.4. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,

1.5. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt.vhr.) 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő álláshely,

1.6. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó álláshely,

1.7. a védelmi tervezési rendszer keretein belül stratégiai tervek, valamint nemzeti tervek kidolgozásában részt vevő álláshely.

2. A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet:

2.1. a szervezet parancsnoka vagy vezetője, helyettese és a törzsfőnöki feladatokat ellátó munkakör,

2.2. az országos illetékességgel rendelkező sajtó-kommunikációs ügyeleti szolgálati munkakör,

2.3. a védett objektumban munkaköri jegyzék alapján folyamatos helyszíni jelenléthez kötött feladatot ellátó munkakör,

2.4. a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának tervezési, koordinálási és ellenőrzési feladatait végző szervezetnél a NATO és az EU műveletek, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetésének tervezésében, elszámoltatásában, járandóságai megállapításában, ellenőrzésében és az előbbiekben felsoroltak informatikai támogatásában a teljes körű adatállományhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkakör,

2.5. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 5. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti minősítési szintű információt kezelő, elektronikus rendszereket üzemeltető munkakör,

2.6. olyan külföldi szolgálat teljesítése, amely esetében a fogadó fél személyi biztonsági tanúsítvány meglétét igényli.

3. A Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP):

3.1. a Magyar Honvédség Parancsnokának (a továbbiakban: MH PK) és az MH PK helyettesének tevékenységét közvetlenül segítő szervezeti egység vezetője, valamint a vezető helyettesítését ellátó beosztás,

3.2. a törzsfőnök, a törzsfőnök műveleti helyettese, a törzsfőnök támogató helyettese tevékenységét közvetlenül segítő szervezeti egység vezetője, valamint a vezető helyettesítését ellátó beosztás,

3.3. a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) vezénylő zászlósa és az MH vezénylő zászlósa tevékenységét közvetlenül segítő beosztás,

3.4. a haderőnemi szemlélőség irodavezetője, továbbá az irodavezető helyettesítését ellátó beosztás,

3.5. az MH PK közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek vezetői, valamint a vezető helyettesítését ellátó beosztás,

3.6. a csoportfőnök helyettesítésére jogosult csoportfőnök-helyettes,

3.7. a csoportfőnökség nem önálló szervezeti egységeinek vezetői, valamint a nem önálló szervezeti egység vezetője helyettesítését ellátó beosztás,

3.8. a Hvt.vhr. 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő beosztás,

3.9. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó beosztás,

3.10. a híradó és informatikai rendszerek fejlesztését és felügyeletét végző beosztás,

3.11. a hadműveleti, valamint a haderőtervezési, képesség- és hadfelszerelés-fejlesztési feladatokat ellátó szervezeti egység beosztása,

3.12. az MH Művelet Vezetési Rendszerében vezetési, irányítási, művelet-tervezési feladatokat ellátó stratégiai és hadműveleti-harcászati szintű, országos illetékességgel rendelkező ügyeleti és készenléti szolgálati, valamint a központi ügyeleti beosztás.

4. Az MHP alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek:

4.1. a szervezet parancsnoka, parancsnok-helyettese és törzsfőnöke,

4.2. a védett objektumok parancsnoka és parancsnok-helyettese,

4.3. az MH Művelet Vezetési Rendszerében vezetési, irányítási, művelet-tervezési feladatokat ellátó, hadműveleti-harcászati szintű országos illetékességgel rendelkező ügyeleti és készenléti szolgálati beosztás,

4.4. a védett objektumban állománytábla alapján helyszíni jelenléthez kötött feladatot ellátó beosztás,

4.5. a fejezet MH cím költségvetési gazdálkodásának tervezési, koordinálási és ellenőrzési feladatait végző szervezetnél a NATO és az EU műveletek költségvetésének tervezésében, elszámoltatásában, járandóságai megállapításában, ellenőrzésében és az előbbiekben felsoroltak informatikai támogatásában a teljes körű adatállományhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező beosztás,

4.6. a Mavtv. 5. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti minősítési szintű információt kezelő, elektronikus rendszereket üzemeltető beosztás, valamint az MH szintű elektronikus hitelesítés-szolgáltatás fejlesztője, programozója és operátora,

4.7. az állandó személyi védelemben részesülő állami vezetők állami légi járművel történő szállításában közvetlenül részt vevő gépszemélyzeti beosztás,

4.8. olyan külföldi szolgálat teljesítése, amely esetében a fogadó fél igényli a személyi biztonsági tanúsítvány meglétét.

2. melléklet a 9/2020. (VI. 10.) HM rendelethez

A 2. § (2) bekezdése szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

1. Honvédelmi Minisztérium:

1.1. a humán, a logisztikai, valamint az oktatási és képzési feladatokat tervező és irányító szervezeti elem álláshelye,

1.2. a védelempolitikai és nemzetközi együttműködési feladatokat ellátó szervezeti elem álláshelye,

1.3. a jogi, igazgatási és képviseleti feladatokat ellátó szervezeti elem álláshelye,

1.4. a törvényességi felügyeleti, illetve szakellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti elem álláshelye,

1.5. a kontrolling, az államháztartási belső ellenőrzési, a vagyonfelügyeleti, a gazdasági-tervezési és a szabályozási feladatokat, valamint a közbeszerzés-felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti elem álláshelye,

1.6. a tervezési és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti elem álláshelye,

1.7. a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenőrzését végző szervezeti elem álláshelye, valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások lebonyolításában részt vevő álláshely,

1.8. a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai végrehajtásában részt vevő szervezeti elem álláshelye,

1.9. a katonai hatóságok hatósági, valamint szakhatósági döntést előkészítő feladatokat ellátó álláshelye,

1.10. a katonai együttműködés feladatai végrehajtásában részt vevő szervezeti elem álláshelye,

1.11. a katonai és társadalmi kapcsolatok koordinációs feladatait ellátó szervezeti elem álláshelye,

1.12. a légügyi szakirányítási döntést előkészítő feladatok ellátásához tartozó szervezeti elem álláshelye.

2. A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet:

2.1. a helyszínen feladatot végrehajtó, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításában részt vevő munkakör,

2.2. a katonai hatóságok hatósági, szakhatósági, valamint légügyi szakirányítási döntést előkészítő feladatokat ellátó munkaköre,

2.3. a központi irattár és levéltár munkaköre,

2.4. a hadfelszerelés-fejlesztést, a logisztikai tervezést, irányítást és minősített beszerzést bonyolító szervezet munkaköre, továbbá a minősített beszerzési eljárásokban részt vevő munkakör,

2.5. az államháztartási belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkakör.

3. Az MHP:

3.1. a kommunikációval, nemzetközi együttműködéssel, a társadalmi nyilvánossággal és a társadalmi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység beosztása,

3.2. a tervezési és vezetéstámogató feladatokat ellátó szervezeti egység beosztása,

3.3. a haderőnemi szemlélőség szakmai irányítási feladatokat koordináló, illetve támogató beosztása,

3.4. a csoportfőnökség koordinációs feladatait ellátó tiszti, altiszti beosztás,

3.5. a jogi, igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység beosztása,

3.6. a kontrolling és integritásfejlesztési feladatokat ellátó beosztás,

3.7. a repülésbiztonsági és a biztonságtechnikai feladatokat ellátó szervezeti egység beosztása,

3.8. az államháztartási belső ellenőrzési feladatot ellátó beosztás,

3.9. a központi személyügyi, humánszolgálati, katonai igazgatási, toborzó- és a szociális gondoskodás körébe tartozó, továbbá a hadműveleti, műveleti, a logisztikai, a beszerzési, a pénzügyi és a kiképzési feladatokat tervező és irányító, valamint műveleti szinten végrehajtó szervezeti egység beosztása,

3.10. a hadfelszerelés-fejlesztést, a logisztikai tervezést, irányítást és minősített beszerzést tervező, irányító és a közbeszerzés-felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti egység beosztása,

3.11. a központi személyügyi nyilvántartást vezető, kezelő szervezeti egység beosztása,

3.12. a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenőrzését végző szervezeti egység beosztása, valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások lebonyolításában részt vevő beosztás,

3.13. a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai végrehajtásában közreműködő szervezeti egység beosztása,

3.14. a felsőszintű kiképzési feladatokat tervező és irányító szervezeti egység beosztása.

4. Az MHP alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek:

4.1. az MH katonai szervezet ügyeleti szolgálatának beosztása,

4.2. a különleges műveletben, fegyverzet-ellenőrzésben és válságkezelésben részt vevő szervezet beosztása, a felderítő és elektronikai hadviselési feladatokat ellátó szervezet beosztása, valamint a készenlét fokozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok minősített okmányrendszerének kidolgozásában és naprakészen tartásában részt vevő beosztás,

4.3. a légierő, a légtérvédelem és a légtérellenőrzés feladatban részt vevő szervezet beosztása,

4.4. a helyszínen feladatot végrehajtó, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításában részt vevő beosztás,

4.5. a hadműveleti, műveleti, kiképzési, tervezési, szervezési, jogi és logisztikai beosztás,

4.6. az államháztartási belső ellenőrzési feladatot ellátó beosztás,

4.7. a szervezetek részére kommunikáció-technikai feltételeket biztosító szervezet minősített rendezvények informatikai, akusztikai és tolmácstechnikai biztosító állománya, valamint a minősített távközlési hálózatok és szolgáltatások beosztása,

4.8. a központi személyügyi nyilvántartás fejlesztésével, üzemeltetésével, kezelésével és karbantartásával kapcsolatos beosztás,

4.9. a hadfelszerelés-fejlesztést, a logisztikai tervezést, irányítást és minősített beszerzést bonyolító szervezet beosztása, továbbá a minősített beszerzési eljárásokban részt vevő beosztás,

4.10. az MH Egészségügyi Központ speciális egészségügyi feladatok tervezésében, szervezésében és végrehajtásában részt vevő beosztása,

4.11. az MH Logisztikai Központ hazai találmányi és használati mintaoltalmi bejelentések minősített adattá nyilváníttatás megfontolásának céljából végzett vizsgálatban részt vevő beosztása,

4.12. az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység főtiszti, tiszti és zászlósi rendfokozati csoportba tartozó beosztása,

4.13. az MH Altiszti Akadémia oktatási tevékenységet folytató állománya, továbbá a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt.

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.