• Tartalom

9/2020. (VII. 31.) NKFIH utasítás

9/2020. (VII. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról

2022.06.18.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET
A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ALKALMAZÁSI KÖRE

1. A jelen utasítás (a továbbiakban: szabályzat) alkalmazási köre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) hivatali szervezetére, továbbá a – mint központi költségvetési szerv – kezelésében, használatában lévő vagyontárgyakra terjed ki.

2. A szabályzat rendelkezései az NKFI Hivatal valamennyi szervezeti egységére és az NKFI Hivatal állományába tartozó személyekre terjednek ki. A szabályzatban foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítéséért – amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik – az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztálya (a továbbiakban: Költségvetési Főosztály) vagy annak a szabályzatban kijelölt szervezeti egysége felelős. Az NKFI Hivatal munkatársai a szabályzatban foglaltak végrehajtásáért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás szerinti feladat- és hatáskörükben felelősek.

II. FEJEZET
FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK ÉS BEJELENTÉSÉNEK SZABÁLYAI

3. A feleslegessé vált vagyontárgyak feltárását, hasznosítását, illetve selejtezését mindenkor a fordulónapi leltározás megkezdése előtt kell végrehajtani. A végrehajtás időszakáról a Költségvetési Főosztály vezetője (a továbbiakban: gazdasági vezető) által tárgyév augusztus 30-ig kiadott ütemterv (a továbbiakban: Ütemterv) rendelkezik.

4. A feleslegesnek vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak ítélt eszközök hasznosítását, selejtezését a szervezeti egységek használatában lévő eszközök esetében a szervezeti egység vezetője, a személyi használatra kiadott eszközök esetében az eszközöket használó kezdeményezheti a gazdasági vezetőnél.

5. A javaslatokat a tárgyi eszköz nyilvántartására kijelölt NKFI Hivatal Költségvetési Főosztály Gazdasági és Üzemeltetési Osztálya (a továbbiakban: Gazdasági és Üzemeltetési Osztály) dolgozza fel. Az ellenőrzést követően a gazdasági vezető gondoskodik a javaslatok Selejtezési Bizottság részére történő megküldéséről.

6. Felesleges vagyontárgynak minősül az a tárgyi eszköz, amely
a) az NKFI Hivatal alaptevékenységéhez, működéséhez már nem szükséges, ideértve a feladatcsökkenésből, átszervezésből, megszűnésből eredő feleslegessé válást is;
b) az eredeti rendeltetésének már nem megfelelő;
c) természetes elhasználódás, értékcsökkenés miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, és nem javítható, vagy javítási költsége meghaladja az új eszköz árának 60%-át; vagy
d) szavatossági ideje lejárt.

7. Minden esetben gondoskodni kell arról, hogy a hasznosítási vagy selejtezési eljárásba vont vagyontárgyak a többi vagyontárgytól el legyenek különítve, azokat meg kell különböztetni mind a nyilvántartásokban, mind a tároláskor.

8. Azonnali selejtezést csak akkor lehet elrendelni, ha a megsemmisítést (ártalmatlanná tételt) hatósági eljárás teszi lehetővé.

9. A rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált eszközök selejtezését a fordulónapi leltározás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal be kell fejezni.

10. A használatra való alkalmasságot irodabútorok, székek, berendezések és felszerelések vonatkozásában a Selejtezési Bizottság, műszaki cikkek, informatikai és híradás-technikai, valamint a kommunikációs eszközök tekintetében külső, független szakértő írásban állapítja meg, és javaslatot tesz a piaci érték szerinti értékesítési árra.

11. Szakvélemény bekérése kötelező számítás- és irodatechnikai eszközök, egyéb műszaki berendezések, ingatlanra aktivált eszközök, különleges eljárási szabályok hatálya alá sorolt eszközök, továbbá minden olyan eszköz esetében, amelynek bruttó nyilvántartási értéke meghaladja a kétszázezer forintot.

12. A vélemény alapján a Selejtezési Bizottság előkészíti a selejtezési jegyzéket, amelyet az NKFI Hivatal elnöke hagy jóvá.

13. Az elnöki jóváhagyást követően történhet meg az eszközök hasznosítása, szükség esetén selejtezése.

III. FEJEZET
A FELESLEGESSÉ VÁLT ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSI MÓDJAI

1. Az NKFI Hivatal egyéb szervezeti egységeinél történő hasznosítás

14. A költséghatékony gazdálkodás érdekében törekedni kell a szervezeti egységeknél feleslegessé vált vagyontárgyak NKFI Hivatalon belüli hasznosítására. A szervezeti egységek közötti átadás-átvételről az átadónak tájékoztatást kell küldeni (legalább elektronikus úton) az eszköz-nyilvántartásért felelős munkatárs részére. Az átadó helyett a lebonyolításban részt vett üzemeltetésért felelős munkatárs is megteheti a tájékoztatást.

2. Más költségvetési szerv részére történő térítésmentes átadás

15. A térítésmentes átadásra erre irányuló írásbeli megállapodást kell kötni az átvevő költségvetési szervvel.

3. Értékesítés

16. Az ár meghatározásának módját és a felesleges eszközök értékesítési árát az állami vagyonra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a Selejtezési Bizottság javaslata alapján az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá. Az értékesítésről a Gazdasági és Üzemeltetési Osztály számlát állít ki, az eszközök elszállításáról a szállító átadás-átvételi elismervényt állít ki, melynek NKFI Hivatal részéről történő aláírásáról a gazdasági vezető által kijelölt munkatárs gondoskodik. Az értékesítés kizárólag átutalással történhet a számlán megjelölt bankszámlára. Az elszállítás – eltérő megállapodás hiányában – csak a teljes vételár kifizetését követően történhet meg. Az elszállítás határidejét előre rögzíteni kell.

4. Használatba adás

17. Az ideiglenesen vagy véglegesen feleslegessé vált tárgyi eszköz más gazdálkodó szervezet vagy magánszemély részére használatba adható. A vagyontárgyak használatba adása – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdése szerinti esetek kivételével – kizárólag versenytárgyalás útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehetséges.

18. A feleslegessé vált tárgyi eszközök használatba adását a Selejtezési Bizottság javaslata alapján az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályaival összhangban az NKFI Hivatal elnöke engedélyezi.

5. Megsemmisítés, selejtezés

19. A felesleges tárgyi eszköz megsemmisítésére a Selejtezési Bizottság javaslata alapján az NKFI Hivatal elnöke ad engedélyt. A selejtezésre váró, valamint a már leselejtezett eszközöket megsemmisítésig elkülönítetten, zárt helyiségben kell tárolni. Szeméttelepre, illetve adott esetben veszélyes hulladékként történő elszállításukról az üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős kormánytisztviselő gondoskodik.

20. Selejtezni csak meglévő, a helyszínen megtekinthető, megszámolható eszközöket szabad, kivéve az elemi kárt szenvedett vagyontárgyat (így különösen törési jegyzőkönyvezett üvegárut). A törési jegyzőkönyvet a törést követően azonnal fel kell venni, és a közvetlen vezetővel hitelesíttetni kell. Elemi kár esetén a gazdasági vezető által megbízott kéttagú bizottság helyszíni felmérést végez, amelynek megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. Az elkészült jegyzőkönyveket a gazdasági vezetőnek meg kell küldeni, aki ez alapján intézkedik az eszközök nyilvántartásból történő kivezetéséről.

21. A selejtezési jegyzéket az alábbi eszközbontásban kell elkészíteni:
a) immateriális javak;
b) tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések, járművek);
c) nem aktivált eszközök (beruházások).

IV. FEJEZET
RÉSZLETES SZABÁLYOK

6. A Selejtezési Bizottság

22. A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére az NKFI Hivatal elnöke legalább 3 tagú Selejtezési Bizottságot jelöl ki.

23. A Selejtezési Bizottság tagjai:
a) a Gazdasági és Üzemeltetési Osztály vezetője mint a Selejtezési Bizottság elnöke;
b)1 az Informatikai Osztály munkatársa;
c) a Gazdasági és Üzemeltetési Osztály üzemeletetési feladatokkal megbízott kormánytisztviselője;
d) szakmai vagy gazdasági szervezeti egység kormánytisztviselője.

7. A Selejtezési Bizottság feladata és hatásköre

24. A Selejtezési Bizottság az Ütemterv alapján elvégzi a vagyontárgyak fajta és típus szerinti selejtezésének előkészítését.

25. A selejtezésre előkészített vagyontárgyakat egyedileg megvizsgálja, ellenőrzi a rendeltetésszerű használatot és a felújításokat.

26. Amennyiben a vizsgálat, illetve az ellenőrzés során a Selejtezési Bizottság azt állapítja meg, hogy valamely vagyontárgy használata nem volt rendeltetésszerű, vagy felújítása nem volt gazdaságos vagy szükséges, ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja az NKFI Hivatal elnökét.

27. A Selejtezési Bizottság lefolytatja a selejtezési és megsemmisítési eljárást.

28. A selejtezésről és a hasznosításról a Selejtezési Bizottság jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az NKFI Hivatal elnöke részére jóváhagyásra.

29. A Selejtezési Bizottság ellenőrzi a szabályzatban és az Ütemtervben foglaltak betartását.

8. A Selejtezési Bizottság elnöke

30. A Selejtezési Bizottság elnöke felelős a selejtezési eljárás folyamán a szabályok pontos betartásáért, a selejtezéshez szükséges feltételek biztosításáért és a selejtezés lebonyolításának megszervezéséért.

9. Feleslegessé vált vagyontárgyak feltárásának folyamata

31. A feleslegessé vált vagyontárgyak esetében a hasznosításra vagy selejtezésre javaslatot tevő részéről jegyzéket (a továbbiakban: Jegyzék) kell készíteni, indokolt esetben – előzetes felkérés nélkül is – a gazdasági vezető részére továbbítani.

32. A Jegyzéknek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) az eszközök megnevezése;
b) az eszközök jellemző műszaki adatai (típus, gyártási szám);
c) az eszközök azonosítási száma (leltári szám, cikkszám);
d) a feleslegesnek minősített eszközök mennyiségi egysége;
e) a feleslegesnek minősített eszközök mennyisége;
f) a feleslegessé válás oka: műszaki, elsősorban számítástechnikai eszközöknél hivatkozni kell a szakszerviz véleményére (gazdaságtalan javítás, beszerezhetetlen alkatrész);
g) a jegyzék készítésének időpontja;
h) az összeállításért felelős személy aláírása.

33. A Jegyzéket a javaslattevő szervezeti egység 1 példányban készíti el, és a gazdasági vezető részére továbbítja.

10. A feltárás során feleslegesnek minősített eszközök hasznosítására vonatkozó döntés előkészítése

34. A selejtezésre javasolt eszközökre vonatkozóan az eszköz-nyilvántartási feladatokkal megbízott munkatárs a jegyzékben szereplő adatokat egyezteti az analitikus nyilvántartással, és kiegészíti a nyilvántartási adatokkal, majd megküldi a Selejtezési Bizottság részére.

35. Az üzemeltetési feladatokkal megbízott munkatárs szükség esetén intézkedik szakvélemény bekéréséről, közreműködik a selejtezésre javasolt eszközök dokumentációjának elkészítésében:
a) biztosítja a hasznosításra irányuló törekvések eredménytelenségét bizonyító okmányokat;
b) biztosítja a szakvéleményt.

36. A Selejtezési Bizottság a feleslegesnek minősített immateriális javakra és tárgyi eszközökre, beruházásokra vonatkozó adatokat egyezteti, ellenőrzi, és megvizsgálja az eszközök NKFI Hivatalon belüli hasznosításának lehetőségét. Amennyiben a Selejtezési Bizottság azt állapítja meg, hogy a Jegyzéken szereplő eszköz az eddigi felhasználó helyétől eltérő, más területen hasznosítható, javaslatot tesz a hasznosítás módjára.

37. A döntési javaslatnak ki kell térnie a felesleges tárgyi eszközök NKFI Hivatalon kívüli hasznosítási módjára (értékesítés, használatba adás, megsemmisítés). A döntési javaslatot az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá.

11. Az értékesítés, használatba adás eljárási szabályai

38. A Selejtezési Bizottság értékesítés és használatba adás esetén javaslatot tesz a Gazdasági és Üzemeltetési Osztály részére. A javaslat alapján az üzemeltetési feladatokkal megbízott munkatárs bekéri az árajánlatokat, és előkészíti a Selejtezési Bizottságnak elbírálásra. A Selejtezési Bizottság kiválasztja az NKFI Hivatal számára gazdasági szempontból legelőnyösebb ajánlatot, közreműködik a vonatkozó szerződések előkészítésében, és véleményezésre továbbítja a gazdasági vezetőnek, aki jóváhagyásra felterjeszti az NKFI Hivatal elnöke részére. A szerződések teljesítését a Selejtezési Bizottság ellenőrzi, és elnöke igazolja.

39. A Gazdasági és Üzemeltetési Osztály eszköz-nyilvántartási feladatokkal megbízott munkatársa átvezeti a változásokat az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokba.

40. Nettó 100 000 forintot meghaladó értékesítés esetén a vevővel adásvételi szerződésben kell megállapodni. Adásvételi szerződésben kötelező továbbá megállapodni minden olyan esetben, ahol az NKFI Hivatalt mint eladót az eszköz értékesítését követően bármilyen további felelősség terhelheti. A nettó 100 000 forint alatti értékesítések esetében a jóváhagyott hasznosítási, illetve selejtezési jegyzék alapján kiállított számla befizetését követően az eszköz átadható.

12. Selejtezés, megsemmisítés

41. A selejtezési eljárásról készült jegyzőkönyvnek az alábbi lényeges adatokat kell tartalmaznia:
a) az iktatószámot;
b) a „jegyzőkönyv” elnevezést;
c) a selejtezés keltét, helyét;
d) a Selejtezési Bizottság tagjainak felsorolását;
e) a selejtezett vagyontárgyak megnevezését, leltári számát, egyéb azonosító adatait (gyári szám, típus), a selejtezett mennyiséget, a selejtezés könyv szerinti értékét, a hasznosítási javaslatot;
f) a selejtté válás okait;
g) a hasznosítási eljárás eredményét, a hulladékbevételezés értékét és a vonatkozó bizonylat adatait;
h) az eljárás során felhasznált dokumentációt mellékletként csatolva.

42. A selejtezett tárgyi eszközökről leszerelt alkatrészeket, anyagokat vissza kell vételezni. Ha a visszavételezett eszközöknek vagy anyagoknak nincs elszámoló ára, úgy azt a Selejtezési Bizottság állapítja meg a haszonanyagokra, illetve a hulladékokra érvényes forgalmi ár alapján.

43. A Selejtezési Bizottság gondoskodik a leselejtezett eszközök megsemmisítéséről.

44. A kiselejtezett vagyontárgyak megsemmisítését – a Selejtezési Bizottság javaslatára – az NKFI Hivatal elnöke rendeli el. A megsemmisítés végrehajtásánál jelen kell lennie a Selejtezési Bizottság elnökének és két további tagjának. A megsemmisítés végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a selejtezési jegyzőkönyv részét képezi. Tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
a) az iktatószámot;
b) mellékelt jegyzékben a megsemmisített vagyontárgy megnevezését, leltári vagy egyéb azonosítási számát;
c) a selejtezés keltét és helyét;
d) a megsemmisítés (hasznosítás) módját;
e) az eljárásban részt vevők felsorolását és hitelesítő aláírásukat.

45. A megsemmisítés végrehajtását követően a Selejtezési Bizottság tagjai a jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyv 2 példányban készül, 1 példányt az irattárban, 1 példányt a tárgyieszköz-nyilvántartásban kell elhelyezni.

13. Selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások

46. A selejtezés befejezését követően a selejtezési jegyzőkönyv alapján a Gazdasági és Üzemeltetési Osztály az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokban átvezeti a változást.

14. Selejtezés során alkalmazandó nyomtatványok

47. A selejtezési eljárás során az alábbi nyomtatványokat kell használni:
a) B.Sz..ny. 11-90. r.sz. Tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve;
b) B.Sz..ny. 11-91. r.sz. Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke;
c) B.Sz..ny. 11-92. r.sz. Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke;
d) B.Sz..ny. 11-93. r.sz. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve;
e) B.Sz..ny. 11-94. r.sz. Selejtezett készletek jegyzéke;
f) B.Sz..ny. 11-95. r.sz. A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék anyagok jegyzéke;
g) B.Sz..ny. 11-96. r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke;
h) B.Sz..ny. 11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv.

V. FEJEZET
KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

48. Mérgező anyagok, vegyszerek, robbanóanyagok és egyéb veszélyes vagyontárgyak, hulladékok selejtezése kizárólag szakértő közreműködésével végezhető.

49. A szennyezett, környezetre ártalmas eszközök, készletek selejtezését, megsemmisítését a Nemzeti Népegészségügyi Központtal egyetértésben, annak előírásai szerint kell végrehajtani.

50. A tűzvédelmi célokat szolgáló eszközöket, felszereléseket, ha azok gazdaságosan nem javíthatók, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok, vagy felhasználási idejük lejárt, selejtezni kell, majd végre kell hajtani a hatósági előírás szerinti megsemmisítési eljárást.

51. A kézi tűzoltó készülékek bevonását, selejtezését a karbantartó vállalat írásos nyilatkozata alapján az üzemeltetési és beszerzési feladatokat ellátó munkatárs kezdeményezheti. A javaslatot az általános előírások szerint kell elkészíteni.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

53. Jelen utasítást a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

54.2
1

A 23. pont b) alpontja a 2/2022. (VI. 17.) NKFIH utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 54. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére