• Tartalom

2020. évi XCI. törvény

2020. évi XCI. törvény

egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról1

2021.07.01.

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) „Hulladékok” alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:

30/A. § A környezetterhelés megelőzése vagy csökkentése érdekében – figyelemmel a 6. § (1) bekezdése szerinti követelményekre – a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletben korlátozhatja vagy megtilthatja azon termék gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és kereskedelmét, amely jellemzően egyszeri használat után hulladékká válik, vagy ha e termék a környezetet kevésbé terhelő termékkel helyettesíthető.”

2. § A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„42. a 30/A. § alapján korlátozás és tilalom alá sorolható termékek körét, valamint e termékek gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és kereskedelmét korlátozó vagy tiltó részletes szabályokat.”

3. § A Kvt. a következő 112/A. §-sal egészül ki:

a) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
b) az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

4. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„5a. biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható;”

(2) A Ktdt. 2. § 6. pont b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:

csekély mennyiségű kibocsátó: a tárgyévben

csomagolószer termékkör esetén)

bb) 300 kg – műanyag hordtasak nélkül számított – műanyagot,
bc) 75 kg műanyag hordtasakot,”

[azonban a bb)–bg) alpontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolószert,

meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket – kizárólag végfelhasználó vevő részére – belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó, vagy készletre vevő kötelezett;]

(3) A Ktdt. 2. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„22. könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;”

(4) A Ktdt. 2. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„24a. műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 5. pontja értelmében vett polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak és amely alkalmas a műanyag hordtasakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, beleértve a biológiailag lebomló műanyagokat is;”

(5) A Ktdt. 2. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„25. műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével;”

(6) A Ktdt. 2. §-a a következő 25b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„25b. nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;”

5. § A Ktdt. a következő 30/A. alcímmel egészül ki:

„30/A. Európai Unió jogának való megfelelés
40/H. § Ez a törvény a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

6. § (1) A Ktdt. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Ktdt. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § Hatályát veszti a Ktdt. 3. § (9) bekezdés e) pontja.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.

9. § Ez a törvény a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. § Az e törvény tervezetének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi XCI. törvényhez


1.     A Ktdt. 2. melléklet b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei)

„b) Csomagolószer

A

B

1.

Anyagáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2.

Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)

57

3.

Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével

1900

4.

Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak

500

5.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

57

6.

Társított rétegzett italkarton

19

7.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

19

8.

Fém ital-csomagolószer

57

9.

Papír

19

10.

Fa, természetes alapú anyag

19

11.

Üveg

19

12.

Egyéb

57

2. melléklet a 2020. évi XCI. törvényhez


1.     A Ktdt. 3. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A qf és qáhksz értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:)

„b) Csomagolószer

A

B

C

1.

Anyagáram

qf felső hasznosítási arány

qáhksz állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányad

2.

Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)

0,65

0,25

3.

Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével

0,65

0,15

4.

Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak

0,65

0,15

5.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

0,65

0,40

6.

Társított rétegzett italkarton

0,65

0,20

7.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

0,65

0,60

8.

Papír

0,65

0,65

9.

Fa, természetes alapú anyag

0,65

0,15

10.

Üveg

0,65

0,60

11.

Egyéb

0,65

0,25

12.

Fém ital-csomagolószer

0,17

0,17

2.     A Ktdt. 3. melléklet 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fajlagos rendszerirányítási alapköltség)

„b) Csomagolószer

A

B

1.

Anyagáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)

34

3.

Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével

1300

4.

Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak

342

5.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

34

6.

Társított rétegzett italkarton

12

7.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

12

8.

Fém ital-csomagolószer

34

9.

Papír

11,5

10.

Fa, természetes alapú anyag

14

11.

Üveg

12

12.

Egyéb

34

3.     A Ktdt. 3. melléklet 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Externális költség)

„b) Csomagolószer

A

B

1.

Anyagáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)

24

3.

Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével

774

4.

Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak

204

5.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

24

6.

Társított rétegzett italkarton

7

7.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

8

8.

Fém ital-csomagolószer

24

9.

Papír

4

10.

Fa, természetes alapú anyag

4

11.

Üveg

6

12.

Egyéb

24

4.     A Ktdt. 3. melléklet 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kezelési költség)

„b) Csomagolószer

 

A

B

1.

Anyagáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.

Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)

30

3.

Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével

30

4.

Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak

8

5.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

30

6.

Társított rétegzett italkarton

10

7.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

10

8.

Fém ital-csomagolószer

30

9.

Papír

5

10.

Fa, természetes alapú anyag

10

11.

Üveg

10

12.

Egyéb

30

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. július 15.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére