• Tartalom

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól1

2020.05.26.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 14. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseit, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapra irányadó jogszabályi rendelkezéseket az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai uniós források és kiadások elszámolására a központi költségvetés fejezetrendjében a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja jön létre, amelyek központi kezelésű előirányzatokat tartalmaznak.

(2) Az (1) bekezdés alapján létrejött új alapok forrásait és az azok terhére teljesített kiadásokat az 1. melléklet szerinti táblázatokban meghatározottak szerint szükséges a nyilvánosság számára bemutatni. A táblázatok szerkezetét az államháztartásért felelős miniszter módosíthatja.

(3) A Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezés Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka címre változik.

(4) A Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet a 2. Pénzintézeti szektor hozzájárulása címmel, a 3. Kiskereskedelmi adó címmel és a 4. Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része címmel egészül ki.

(5) A Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet az 1. Gazdaságvédelmi programok címmel egészül ki.

(6) A Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet a 15. Munkahely-megtartási program címmel egészül ki.

(7) A Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet megszűnik, és ezzel egyidejűleg előirányzatai – ideértve a (6) bekezdésben létrehozott 15. Munkahely-megtartási program címet is – a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe kerülnek át.

(8) A (3) és (7) bekezdésben átrendezésre kerülő előirányzatok címrendi bontását a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Kvtv. 17. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a Kormány az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címen szereplő előirányzatokról egységesen az eredeti előirányzatok 50%-át átcsoportosítja a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím javára.

4. § (1) A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gépjárműadónak az e rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által megjelölt fizetési számlára el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kell a központi költségvetés javára teljesíteni.

(3) Nem kell alkalmazni az Áht.-nak a belföldi gépjárművek után beszedett adónak a települési önkormányzat és a központi költségvetés közötti megosztására és a megosztás Kincstár általi ellenőrzésére vonatkozó szabályait.

5. § A kiskereskedelmi adóból származó bevétel a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

6. § Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó bármely fejezet kiadási előirányzata terhére – az érintett fejezetet irányító szerv vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett – a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai javára előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, illetve befizetési kötelezettséget írhat elő. A befizetési kötelezettséget a Kincstár által megjelölt fizetési számlára kell teljesíteni, amely a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 1. Gazdaságvédelmi programok cím előirányzatát növeli.

7. § Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.

8. § (1) Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVII. fejezeténél – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.

(2) Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVII. fejezeténél a 2. cím tekintetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja.

(3) Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a központi költségvetés XLVIII. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja.

9. § A központi költségvetés XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím, valamint a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet kiadási előirányzatai az Áht. 28. §-a szerinti rendelet kiadása nélkül is felhasználhatóak.

10. § (1) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére – az 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím kivételével – az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítása, kiegészítése esetén az 1. melléklet szerinti táblázat tartalmát megfelelően módosítani szükséges.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezeten belül az egyes címek között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím előirányzatra támogatással nem rendelkező előirányzatról befizetés teljesíthető, amelyből származó bevétel összege a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím kiadási előirányzatát növeli.

(5) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

11. § (1) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím előirányzatai terhére nyújtott támogatások, kifizetések és bevételek kezelésére, illetve felhasználására – a központi kezelésű előirányzatok fedezetének biztosítására vonatkozó szabályok változatlanul hagyása mellett – az e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak, azzal, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap tekintetében nem kell alkalmazni az Áht. 15. § (6) bekezdését, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. § (11) bekezdését.

(3) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. cím, 1., 2., 4., 5. és 8. alcím és 14. alcím 4. jogcímcsoport szerinti előirányzatok terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az előirányzat-átcsoportosítással módosított előirányzaton felül kiadás teljesíthető, és ezen előirányzatok tekintetben nem kell alkalmazni az Flt. 39/A. § (8) bekezdését.

(4) Az XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím esetében nem kell alkalmazni a Kvtv. 9. § (2) bekezdését.

(5) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcím előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az előirányzat-átcsoportosítással módosított előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

12. § (1) A XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet címrendjének, valamint a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezetben elszámolt bevétel erejéig a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezet kiadási előirányzatáról kiadás teljesíthető.

12/A. §2 (1) A Kvtv. 50. § (2) bekezdésétől eltérően az állami viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az Európai Bizottság „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(2) A Kvtv. 50. § (6) bekezdésétől eltérően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 1 500 000,0 millió forintot, amelyen belül 500 000,0 millió forint kizárólag a Garantiqa Krízis Garanciaprogram megvalósítására használható fel.

(3) A Kvtv. 51. § (2) bekezdésétől eltérően az állami viszontgarancia mértéke az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(4) A Kvtv. 51. § (6) bekezdésétől eltérően az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 350 000,0 millió forintot, amelyen belül 100 000,0 millió forint kizárólag a Krízis Agrárgarancia Program megvalósítására használható fel.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 14. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

14. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

15. §3

16. §4 A 12/A. § az Európai Bizottság „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleménye alapján kiadott bizottsági határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelethez

1. A Járvány Elleni Védekezési Alap forrásai és kiadásai a 2020. évi központi
költségvetésben

 

 

Források

 

 

 

A forrás megnevezése

A forrás értéke
(éves előirányzat,
millió Ft)

Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka*

378 000,0

Pártok támogatása 50%-ának átcsoportosítása

1 274,4

Költségvetési átcsoportosítások

46 941,5

Kiskereskedelmi adó

36 000,0

Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része

34 400,0

Pénzintézeti szektor hozzájárulása

55 000,0

Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének a fedezete

81 894,6

 

 

Források összesen

633 510,5

 

 

Kiadások

 

 

 

A kiadás megnevezése

A kiadás értéke
(teljesülés, millió Ft)

Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének kiadása

81 894,6

Egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítése (500 ezer forint/fő)

70 600,0

Eldöntött, illetve megvalósult eszközbeszerzések, beruházások**

380 500,0

További védekezés költségei

 

Helyi önkormányzatok egyes támogatásainak kifizetése

 

 

 

Kiadások összesen

532 994,6

 

 

*Az előirányzat felülről nyitott, automatikusan túlléphető.

 

**A bemutatott összeg az Operatív Törzs 2020. április 3-ig meghozott döntései szerinti, már teljesített, illetve várható kiadásokat tartalmazza.

 

 

2. A Gazdaságvédelmi Alap forrásai és kiadásai a 2020. évi központi
költségvetésben

 

 

Források

 

 

 

A forrás megnevezése

A forrás értéke
(éves előirányzat,
millió Ft
)

Központi intézmények és programok megtakarításai

922 553,2

Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei

423 100,0

 

 

Források összesen

1 345 653,2

 

 

 

 

Kiadások

 

 

 

A kiadás megnevezése

A kiadás értéke
(teljesülés, millió Ft)

Gazdaságvédelmi programok

922 553,2

Munkahely-megtartási program

 

Munkahely-teremtési program

 

Kiemelt ágazati programok

 

Vállalkozások finanszírozása

 

Család- és nyugdíjasvédelmi program

 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásai

423 100,0

 

 

Kiadások összesen

1 345 653,2

3. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja forrásai és kiadásai

a 2020. évi központi költségvetésben

 

 

Források

 

 

 

A forrás megnevezése

A forrás értéke
(éves előirányzat,
millió Ft)

 

 

 

 

Források összesen

0,0

 

 

 

 

Kiadások

 

 

 

A kiadás megnevezése

A kiadás értéke
(teljesülés, millió Ft)

 

 

 

 

Kiadások összesen

0,0

2. melléklet a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelethez

Új címrend

Régi címrend

FEJEZET

CÍM

ALCÍM

JOGCÍM-
CSOPORT

JOGCÍM

ÁHT-T

 

FEJEZET

CÍM

ALCÍM

JOGCÍM-
CSOPORT

JOGCÍM

 

46

00

00

00

00

 

XLVI. JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP

 

 

 

 

 

 

46

01

00

00

00

271734

Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka

22

21

04

02

00

Országvédelmi Alap

47

00

00

00

00

 

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP

 

 

 

 

 

 

47

02

00

00

00

199078

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

63

00

00

00

00

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

47

02

01

00

00

199188

Aktív támogatások

63

01

00

00

00

Aktív támogatások

47

02

01

01

00

225146

Foglalkoztatási és képzési támogatások

63

01

01

00

00

Foglalkoztatási és képzési támogatások

47

02

02

00

00

278778

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

63

02

00

00

00

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

47

02

04

00

00

278789

Passzív kiadások

63

04

00

00

00

Passzív kiadások

47

02

04

01

00

264590

Álláskeresési ellátások

63

04

01

00

00

Álláskeresési ellátások

47

02

05

00

00

199331

Bérgarancia kifizetések

63

05

00

00

00

Bérgarancia kifizetések

47

02

06

00

00

278790

Működtetési célú kifizetések

63

06

00

00

00

Működtetési célú kifizetések

47

02

08

00

00

303835

Start-munkaprogram

63

08

00

00

00

Start-munkaprogram

47

02

14

00

00

303846

EU-s elő- és társfinanszírozás

63

14

00

00

00

EU-s elő- és társfinanszírozás

47

02

14

04

00

343117

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása

63

14

04

00

00

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása

47

02

15

00

00

 

Munkahely-megtartási program

63

15

00

00

00

Munkahely-megtartási program

47

02

25

00

00

276834

Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése

63

25

00

00

00

Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak
visszatérülése

47

02

26

00

00

027555

Egyéb bevétel

63

26

00

00

00

Egyéb bevétel

47

02

26

01

00

256778

Területi egyéb bevétel

63

26

01

00

00

Területi egyéb bevétel

47

02

26

02

00

256790

Központi egyéb bevétel

63

26

02

00

00

Központi egyéb bevétel

47

02

26

03

00

256801

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

63

26

03

00

00

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

47

02

31

00

00

026691

Szakképzési hozzájárulás

63

31

00

00

00

Szakképzési hozzájárulás

47

02

33

00

00

026734

Bérgarancia támogatás törlesztése

63

33

00

00

00

Bérgarancia támogatás törlesztése

47

02

35

00

00

284345

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

63

35

00

00

00

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

1

A rendelet hatályát a 14. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A rendelet az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre, hatályát vesztette 2020. június 18. napjával.

2

A 12/A. §-t a 230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

3

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére