• Tartalom

2020. évi XCIII. törvény

2020. évi XCIII. törvény

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról1

2021.06.29.

A közép-európai régió egyes műemléki vagy műemléki védelemben nem részesülő, de kulturális, történelmi, művészeti, építészeti értékkel rendelkező és magyar vonatkozású történelmi, kulturális öröksége, művészeti gyökere, múltja, hagyománya szempontjából jelentőséggel bíró épületek, építmények fennmaradásának, megőrzésének, fenntartásának megvalósítására irányuló tevékenység előmozdítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)2

(4)3

(5) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján – a preambulumban és az 1. § (3) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében – az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemeket ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdésétől eltérően – az indulótőke növelése érdekében alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját, valamint az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az 1. melléklet szerinti vagyonelemek tekintetében az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A miniszter az 1. mellékletben meghatározott vagyonelemek (1) bekezdés szerinti tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratában rendelkezik. Az 1. melléklet szerinti vagyonelemekhez kapcsolódó, 2019. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.

(4)4

(5)5

(6)6 Az 1. melléklet szerinti vagyonelemek elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítést követően fennmaradó részét az Alapítvány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatainak ellátására és közérdekű céljainak megvalósítására köteles fordítani.

(7) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén az 1. melléklet szerinti vagyonelem tulajdonjoga az államra száll vissza.

(8)7 Az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatainak ellátására és közérdekű céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány részére a miniszter által vezetett minisztérium fejezetéhez tartozó fejezeti kezelési előirányzatai terhére adomány juttatható, kötelezettség teljesíthető.

(9) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésben és 18. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §8 (1) A 2. § (1)–(7) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 2. § (6)–(8) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi XCIII. törvényhez9

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A

B

1.

Gazdasági társaság megnevezése

Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2.

MANEVI Zártkörű Részvénytársaság

102 db törzsrészvény

3.

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10.700 db törzsrészvény

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. július 15.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 2021: VIII. törvény 79. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 2021: CI. törvény 172. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (4) bekezdését a 2021: CI. törvény 172. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (5) bekezdését a 2021: CI. törvény 172. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (6) bekezdése a 2021: CI. törvény 170. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (8) bekezdése a 2021: CI. törvény 170. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § a 2021: CI. törvény 171. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a 2020: CLXXII. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére