• Tartalom

1/2021. (I. 28.) NKFIH utasítás

1/2021. (I. 28.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról

2021.01.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés d) pontjában és (8) bekezdésében, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára a következő utasítást adom ki:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET
A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI KÖRE, FELELŐSSÉGI REND

1. Jelen utasítás (a továbbiakban: szabályzat) alkalmazási köre kiterjed a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által alkalmazott pénzforgalmi számlaforgalomra és készpénzforgalomra, az azokkal kapcsolatos pénzkezelési eljárásokra, az eljárások során keletkező dokumentációra, nyilvántartásra és adatra.

2. A jelen szabályzat előkészítéséért, aktualizálásáért és az abban foglaltak végrehajtásának koordinálásáért az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztályának (a továbbiakban: KF) vezetője a felelős.

3. Az NKFI Hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói a szabályzatban foglaltak végrehajtásáért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás szerinti feladat- és hatáskörükben felelősek.

II. FEJEZET
A PÉNZFORGALOM FELTÉTELRENDSZERE

4. Pénzügyi teljesítés – a készpénzfelvételre vonatkozó szabályok kivételével – (pénztári kifizetés vagy hitelintézeti átutalás) csak teljesítésigazolással ellátott, érvényesített és utalványozott bizonylat alapján történhet, a bizonylaton megjelölt jogosult részére, címre vagy számlaszámra.

5. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás előírásait, a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosultak körét az NKFI Hivatal Gazdálkodási Szabályzata (a továbbiakban: Gazdálkodási szabályzat) tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

III. FEJEZET
A KINCSTÁRI SZÁMLAFORGALOM LEBONYOLÍTÁSI RENDJE

1. Az NKFI Hivatal fizetési számlái

6. Az NKFI Hivatal a következő, Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett fizetési számlákkal rendelkezik:
a) előirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-00334820-00000000;
b) VIP kártyafedezeti számla: 10032000-00334820-00070003;
c) kincstári devizaszámla: 10004885-10002010-01012231;
d) intézményi kártyafedezeti számla: 10032000-00334820-00060004.

7. Az előirányzat-felhasználási keretszámla az NKFI Hivatal költségvetési gazdálkodási feladatainak ellátásához kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítására szolgál.

8. A VIP kártyafedezeti számla és az intézményi kártyafedezeti számla (a továbbiakban együttesen: kártyafedezeti számla) a kincstári kártyával történő kifizetések pénzügyi fedezetének elkülönített kezelésére, kártyatípusonként nyitható számla. A kártyafedezeti számlákról a házipénztár pénzkészlete is feltölthető.

9. A pénzügyi fedezet biztosításáról az NKFI Hivatal a Kincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlája terhére benyújtott átutalási megbízással gondoskodik. Az NKFI Hivatal a kártyafedezeti számlára elkülönített fedezetből, illetve a kincstári Kártyafedezeti Tükörszámláról a kártyafedezeti számlára teljes OTP direkt funkcióval felruházott kártyával tud fedezetet visszavezetni a Kincstár kincstári kártyaforgalomról szóló szabályzatában foglaltak alapján. A kártyafedezeti számla igénylése a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével történik, amelyet az NKFI Hivatal elnökéhez kell továbbítani engedélyezésre. Indokolt esetben több, azonos típusú kártyafedezeti számla is igényelhető.

10. A 9. pontban meghatározott feladatokat a KF Gazdasági és Üzemeltetési Osztálya (a továbbiakban: GÜO) végzi.

11. Kincstári devizaszámlán a GÜO az Európai Uniótól, projektszervezettől devizában kapott támogatásokat, visszatérüléseket kezeli.

2. Az NKFI Hivatal számlái feletti rendelkezési jog

12. Az előirányzat-felhasználási keretszámla és a kincstári devizaszámla terhére az utalványozott kiadás vagy bevétel pénzügyi teljesítése – a Gazdálkodási szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével – a Kincstár felé bejelentett két személy együttes aláírásával és papír alapon benyújtott megbízás esetén a Kincstár felé bejelentett bélyegző lenyomatának együttes használatával rendelhető el.

13. A kártyafedezeti számla felett a rendelkezés jogát az előirányzat-felhasználási keretszámla felett rendelkezési joggal bíró kormánytisztviselők gyakorolják, továbbá a kincstári kártya használatára feljogosított személyek jogosultak a kártyafedezeti számla terhére kifizetéseket eszközölni.

14. A fizetési számlák feletti rendelkezési joggal rendelkező, a KF állományába tartozó kormánytisztviselők (a továbbiakban: Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező kormánytisztviselő) nevét és aláírásmintáját a vonatkozó kincstári aláírás-bejelentő karton tartalmazza, amelyet az NKFI Hivatal elnöke hagy jóvá. Amennyiben a fizetési számlák feletti rendelkezési jogosultság gyakorlására kijelölt személyekben változás következik be, a Kincstárhoz új kincstári aláírás-bejelentő kartont kell benyújtani. A fizetési számlák feletti rendelkezési joggal rendelkező személyekről a GÜO nyilvántartást vezet.

15. A fizetési számla feletti rendelkezési jogot elektronikus utalás (GIRO) alkalmazása esetén két olyan, Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező kormánytisztviselő együttesen gyakorolja, akik az azonosításra szolgáló eszközt kézhez vették.

16. A készpénzfelvételre feljogosítottak nevét, azonosító adatait írásban, 2 példányban kell a Kincstár részére bejelenteni a Kincstár honlapján közzétett mintában foglaltak szerint. A nyomtatvány aláírására a KF főosztályvezetője – távolléte vagy akadályoztatása esetén a KF ügyrendje szerint helyettesítésre jogosult személy – és a GÜO egy, a Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező kormánytisztviselője jogosult.

17. Az NKFI Hivatal fizetési számlái közötti pénzmozgások, átvezetések jóváhagyására, a Kincstár részére történő bejelentésére a KF főosztályvezetője – távolléte vagy akadályoztatása esetén a KF ügyrendje szerint helyettesítésre jogosult személy – és a KF egy másik, a Kincstárnál az adott kincstári számlához bejelentett aláírási joggal rendelkező kormánytisztviselője jogosult.

18. A kincstári aláírás-bejelentő kartonon, valamint a bizonylatokon az aláírásokat kék színű tintával kell megtenni. Az előirányzat-felhasználási keretszámlához és a kincstári devizaszámlához tartozó, Kincstárnál bejelentett pecsétet a GÜO GIRO utalásért felelős pénzügyi ügyintézője őrzi.

19. A kincstári számlanyitás és -megszüntetés, számlaforgalom bonyolítása esetén alkalmazandó nyomtatványokat a Kincstár honlapján közzétett szabályzatok tartalmazzák.

20. Az érvényét vesztett kincstári aláírás-bejelentő kartonok egy példányát a GÜO a központi irattárba adja át megőrzésre.

3. Kincstári számlaforgalom

21. Az NKFI Hivatal fizetési számláira érkező befizetések jóváírása az alábbiak alapján történhet:
a) átutalási megbízás;
b) készpénzátutalási megbízás;
c) készpénz befizetése pénztárban számlára.

22. Az NKFI Hivatal kincstári fizetési számláiról a következő módon történhet kifizetés:
a) átutalási megbízással;
b) elektronikus átutalással GIRO rendszeren keresztül;
c) készpénz felvételére szolgáló utalvánnyal;
d) kincstári kártyával történő fizetéssel vagy készpénzfelvétellel;
e) beszedési megbízással (felhatalmazólevélen alapuló beszedés, határidős beszedés, okmányos beszedés).

23. Az átutalási formanyomtatványt számítógéppel vagy kézzel lehet kiállítani. A két részből (feladóvevényből és készpénzátutalási megbízó részből) álló készpénzátutalási megbízás nyomtatvány az NKFI Hivatal megrendelése alapján nyomdailag kerül legyártásra.

24. Elektronikus átutalás (GIRO) esetében a teljesítésigazolással ellátott, érvényesített és utalványozott, utalásra kijelölt tételek a Forrás KGR rendszerben rögzítésre kerülnek. A rögzítést követően a Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező 2 kormánytisztviselő tételesen egyezteti az utalandó tételeket a Forrás KGR rendszer utalási listájával (kivéve: bérszámfejtés feladások). Az utalás előtt a Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező 2 kormánytisztviselő ellenőrzi az egyes tételeket, egyezteti a vonatkozó utalványrendeletekkel, majd egyezőség esetén jóváhagyja a kinyomtatott listát. Az utalást a Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező 2 kormánytisztviselő elektronikus aláírásával igazolja a GIRO rendszerben. Csoportos átutalási megbízás (több bank több bankszámlájára történő azonos jogcímű átutalás) kizárólag elektronikus (GIRO) utalás formájában nyújtható be a Kincstár részére.

25. A kincstári kártyák használatának részletes szabályait az V. Fejezet tartalmazza.

26. A Kincstár beszedési megbízást az előirányzat-felhasználási keretszámla terhére a GÜO bejelentése szerint Felhatalmazó levél alapján teljesíthet.

27. Beszedési megbízás alkalmazására különösen indokolt esetben, a kötelezettségvállalásban meghatározottak szerint kerülhet sor.

28. A beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél kiállításáról és a Kincstár részére történő bejelentéséről a GÜO gondoskodik.

29. Beszedési megbízás esetében – amennyiben a terhelendő vagy jóváírandó számla ERA kód vagy ÁHT azonosító használatára kötelezett – a Kincstárhoz a GÜO benyújtja a kötelezett és a jogosult közötti megállapodást, amelynek tartalmaznia kell a kiadási, illetve bevételi ERA kódot vagy ÁHT azonosítót.

30. A pénzintézeti postautalvánnyal történő kifizetés nem alkalmazható.

31. A kincstári számlaforgalom szabályszerű lebonyolításáért a KF vezetője felelős.

4. Fizetési számlák kivonatai

32. A Kincstár által naponta a Kincstár online felületére feltöltött, illetve a Kincstári kártya tükörszámla esetében postai úton megküldött fizetési számlakivonat alapján, amelyen tételesen szerepelnek a kötelezett vagy a jogosult azonosító adatai (név, bankszámla száma, postai befizetés esetén a cím) és a terhelés vagy a jóváírás összege forintban, a főkönyvi könyvelés megtörténtekor egyeztetni kell a fizetési számla napi egyenlegét. Az egyező könyvelés után a számlakivonatot sorszámának megfelelő sorrendben, a hozzá tartozó bizonylatokkal együtt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 169. §-ában meghatározott módon és ideig kell megőrizni és tárolni, és az alapbizonylatra rá kell vezetni a fizetési számla kivonatának számát.

33. A számlakivonat, értesítő alapján a napi könyvelés megtörténtekor egyeztetni szükséges a banki és kincstári számla egyenlegét. A pénzforgalmi és kincstári számlákra a könyvelés tételesen, ellenszámlánként történik.

34. A főkönyvi könyvelési alapegyezőségeiből következően minden kivonat könyvelése után egyeztetni kell az előirányzat-felhasználási keretszámlák forgalmát és egyenlegét is. Eltérés esetén a hiba okát meg kell keresni, a javítást végre kell hajtani, és kizárólag ekkor lehet a következő napi könyvelést elkezdeni. Egyező könyvelés után a számlakivonatot sorszámának megfelelő sorrendben, a hozzá tartozó bizonylatokkal együtt az Szt. 169. §-ában meghatározott módon és ideig kell megőrizni és tárolni.

35. A havi főkönyvi könyvelés helyességének kontrollját követően történik meg havonta legalább egyszer az ERA kódok rendezése a Kincstár felé oly módon, hogy alapul szolgáljon az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez.

36. A 32–35. pontokban foglalt feladatok végrehajtásáért a GÜO vezetője felelős.

5. Finanszírozás

37. Az NKFI Hivatal költségvetése finanszírozási feladatait, valamint az Ávr. 130. § (4) bekezdése szerinti kérelem előkészítését és Kincstár részére történő benyújtását a GÜO végzi a Gazdálkodási szabályzatban meghatározott rend szerint.

6. A fizetési megbízások teljesítési határideje, előzetes bejelentés a Kincstár felé

38. A fizetési megbízások előkészítése és Kincstár részére történő benyújtása során figyelemmel kell lenni a Kincstár által közzétett hirdetményre, amely a munkanapon belül meghatározza azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat a Kincstár befogadja, valamint ezen belül azt az időpontot, ameddig a befogadott, illetve a beérkezett megbízások teljesítését a tárgynapon teljesíti.

39. Az Ávr. 5. melléklete szerinti táblázat 10. és 11. sorában foglalt adatszolgáltatást az ott meghatározott határidőre a Forrás KGR rendszerben végleges kötelezettségként rögzített tételek alapján a GÜO jelenti be a Kincstár részére.

40. Készpénzfelvétel Kincstárhoz történő bejelentését a Kincstár honlapján közzétett rend szerint kell végrehajtani. A bejelentés aláírására a KF Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező két kormánytisztviselője jogosult.

IV. FEJEZET
KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK

7. A házipénztár

41. A házipénztár az NKFI Hivatal működéséhez szükséges készpénz és egyéb érték megőrzésével, valamint forgalmával kapcsolatos feladatokat látja el.

42. A pénztárhelyiség biztonsági ráccsal és zárral felszerelt ajtóval, valamint ki nem nyitható ablakkal rendelkező helyiség, amelyben a készpénz és az egyéb értékek elhelyezéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó páncélszekrényt kell elhelyezni. A pénztárhelyiségben csak a házipénztár működhet, más célra – az archivált informatikai rendszerek adatmentéseinek biztonságos tárolásán kívül – még ideiglenesen sem vehető igénybe. Az archivált informatikai rendszerek adatmentéseinek biztonságos tárolására a pénztárhelyiségben külön lemezszekrényt (a továbbiakban: informatikai lemezszekrény) kell biztosítani.

43. A pénztárhelyiségben gondoskodni kell a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre jogosultak aláírásmintáinak rendelkezésre állásáról vagy annak a pénztáros részére történő hozzáférhetőségéről.

8. A házipénztár pénzkészlete és kezelése

44. A házipénztárban kell kezelni
a) a Kincstárnál vezetett számláról készpénzkifizetés céljára felvett ellátmányokat;
b) a költségvetés javára készpénzben történő befizetéseket.

45. Az NKFI Hivatalban törekedni kell a házipénztári készpénzforgalom csökkentésére. Ennek érdekében az NKFI Hivatal a foglalkoztatottak járandóságait folyószámlára utalja, a szállítói és vevői számlák, kiküldetési kiadások esetében teljes mértékig az átutalással történő fizetésre törekszik, továbbá egyes, rendszeresen felmerülő készpénzes kiadások fedezésére kincstári kártyákat bocsát rendelkezésre.

46. A házipénztárból az Ávr. 148. § (3) bekezdésében meghatározott célú kifizetések teljesíthetőek.

47. A házipénztárból előleget felvenni írásbeli előlegigénylés alapján, a szervezeti egység vezetőjének vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával lehet.

48. A házipénztárban a pénztárzárlat után tartható készpénz értékhatára 500 000 forint. Az ezen felüli összeget a pénztárzárlat előtt be kell fizetni az előirányzat-felhasználási keretszámlára.

49. Házipénztárban idegen – a gazdálkodással nem kapcsolatos – pénz és érték nem tartható.

9. Kerekítési szabályok

50. A nem öt forintra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő vagy bevételezendő végösszeg esetén az alábbi kerekítési szabályokat kell alkalmazni:
a) a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0
forintra végződő összegre kell kerekíteni.

51. A nem öt forintra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő végösszeg és a kerekítési szabályok alapján meghatározott készpénzben fizetendő, illetve bevételezendő összeg különbsége kerekítési különbözetnek minősül.

10. Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök

52. A házipénztár a GÜO szervezeti keretén belül működik. A házipénztár pénzkezelésével kapcsolatos feladatokat a pénztáros, illetve tartós távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt személy látja el.

11. A pénztáros

53. A pénztárosi feladatokat a munkakörében erre kijelölt kormánytisztviselő végzi, aki a munkaköri leírása átvételekor a 2. melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával a házipénztár kezeléséért önálló és teljes anyagi felelősséget vállal.

54. A pénztárosi munkakört összeférhetetlenség címén nem töltheti be
a) az érvényesítési joggal vagy utalványozási joggal rendelkező;
b) a főkönyvi könyvelési feladatokat ellátó;
c) a pénztárellenőrzéssel megbízott
személy.

55. A pénztáros feladata a házipénztárban tartott készpénz kezelése, igénylése és megőrzése, a befizetett készpénz átvétele, az utalványozott teljesítések kifizetése, az azzal kapcsolatos nyilvántartások, elszámolások, valamint a szigorú számadású nyomtatványok őrzése és azok nyilvántartásának vezetése.

56. A pénzforgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a pénztáros kötelessége gondoskodni arról, hogy
a) az esedékes és várható kifizetések teljesítéséhez mindenkor megfelelő mennyiségű és címletű bankjegy és érme álljon rendelkezésre;
b) a pénz címletenként elkülönítve legyen;
c) a pénztárban elhelyezett pénzvizsgáló berendezésen a befizetett papírpénz valódisága ellenőrzésre kerüljön.

57. A pénztáros csak érvényesített és utalványozott bevételezéseket és kifizetéseket teljesíthet. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra és érvényesítésre, valamint az ellenjegyzésre jogosultak körét a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás szabályait a Gazdálkodási szabályzat tartalmazza.

12. A pénztáros helyettesítése

58. A pénztáros 5 munkanapot meghaladó távollétének esetére a GÜO vezetőjének helyettest kell kijelölni. A pénztáros helyettese kijelölésének feltételei azonosak a pénztároséval. A kijelölés csak a pénztáros tartós távollétének esetére vonatkozik, a pénztárt egy időben közösen még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti egyidejűleg a pénztáros és a helyettesítésre kijelölt kormánytisztviselő. Minden átadás-átvételkor átadási és átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. A pénztáros a pénztár átadás-átvétele előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen lezárja, és pénztárzárlatot készít. A pénztáros akadályoztatása esetén az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatokat a GÜO vezetője végzi el.

59. A pénztáros akadályoztatása esetén köteles a nála lévő pénztárkulcsokat zárt borítékban, a ragasztás helyén aláírva a GÜO vezetőjének eljuttatni.

13. A pénztárellenőr

60. A házipénztár működésének közvetlen vizsgálatát a pénztárellenőr látja el.

61. A pénztári ellenőrzés az alap- és a pénztári bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzését, valamint a pénztárzárás után a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének utólagos ellenőrzését jelenti. A pénztári ellenőrzésnek biztosítania kell a szigorú számadás alá vont nyomtatványok meglétének és a vezetett nyilvántartások rendszeres (utólagos) ellenőrzését.

62. A pénztárellenőr alaki szempontból az alábbiak szerint köteles megvizsgálni a bizonylatokat (formai ellenőrzés):
a) az alapbizonylatok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak;
b) a pénztári be- és kifizetések bizonylatolása megfelelő-e;
c) a bevételi, illetve kiadási bizonylatok minden rovatát megfelelően kitöltötték-e;
d) szerepelnek-e a bizonylaton a szükséges aláírások;
e) a bizonylatokat szabályszerűen állították-e ki, nincsenek-e rajta törlések és szabálytalan javítások.

63. A pénztárellenőr a bizonylatok tartalmi ellenőrzése során vizsgálni köteles, hogy
a) a bizonylatot illetékes személy állította-e ki;
b) a bizonylathoz valamennyi alapokmányt, mellékletet csatolták-e;
c) az alapbizonylatok tartalmazzák-e a teljesítés igazolását;
d) a pénztári bizonylatok és az alapbizonylatok adatai megegyeznek-e;
e) megtörtént-e az alapbizonylatok szabályszerű érvényesítése és utalványozása;
f) a bizonylatok számadatai helyes bejegyzéseket tartalmaznak-e, és fennáll-e a bejegyzések számszaki összefüggése.

64. A pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése utólagos. Ennek során a pénztárellenőrnek ellenőriznie kell, hogy a pénztárjelentésbe bevezetett tételeknek megvannak-e a pénztári és az alapbizonylatai (különösen: számla, útiköltség-elszámolás, ki- vagy befizetést elrendelő utalvány), ellenőriznie kell továbbá a kimutatott pénzkészlet helyességét és meglétét, a záró egyenleggel való egyezőségét. A pénztárellenőr az általa ellenőrzött pénztárjelentést, pénztárkönyvet kézjegyével és keltezéssel köteles ellátni. A pénztárellenőr a pénztárban kezelt szigorú számadású nyomtatványok meglétét évente, a beszámoló alátámasztásául szolgáló leltár során, az egyéb értékeket negyedévente, az időközi mérlegjelentés összeállítását megelőzően köteles ellenőrizni, egyeztetni a 3. melléklet szerinti jegyzőkönyv alkalmazásával.

65. A pénztárellenőr, ha az előírt pénzkezelési szabályoktól eltérő eljárást, mulasztást, szabálytalanságot vagy visszaélést tapasztal, azonnal köteles jelenteni felettesének, akinek kötelessége a szükséges intézkedést megtenni.

66. A pénztárellenőri feladatokat a munkaköri leírásában erre kijelölt, a KF állományába tartozó kormánytisztviselő látja el.

67. Az összeférhetetlenséggel összefüggésben – az Ávr. 60. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevétele mellett – az egyes munkaköröket a következők szerint kell kialakítani:
a) érvényesítő és pénztárellenőr nem lehet ugyanaz a személy azonos gazdasági esemény tekintetében;
b) nem bízható meg a pénztáros a fizetési (pénzforgalmi) számla feletti rendelkezési jogosultsággal készpénzfelvétel esetén, pénztárellenőri feladatokkal, utalványozási joggal, pénztár- és fizetési (pénzforgalmi) számlaforgalom könyvelésével.

14. A pénzszállítás szabályai

68. A pénz szállításánál a pénzt biztonsági zárral ellátott táskában, gépjárművel kell szállítani
a) 500 000 forintig egy fő kísérővel;
b) 500 000 forint feletti összeg szállításához két fő kísérővel.

69. A készpénz felvételével és szállításával megbízott munkatársak felelősek az általuk átvett készpénzért. A pénz felvételével és szállításával megbízott munkatársak felelőssége addig tart, amíg a pénzt a házipénztárban át nem adták, és ott el nem helyezték.

15. A készpénz őrzése

70. A házipénztári pénzállomány biztonságos őrzésének feltételeit a KF vezetője köteles biztosítani.

71. A páncélszekrény és a pénztárhelyiség bejárati kulcsait (pénztárkulcsok) és a pénztárkulcsok másolatait a pénztáros, az informatikai lemezszekrény kulcsát és annak másolatait az Informatikai Osztály vezetője kezeli. A pénztárkulcsok másodpéldányát a GÜO vezetője által aláírt, hivatali bélyegzővel lepecsételt, zárt borítékban az osztályvezető által meghatározott helyiségben, biztonságosan elzárva kell tartani. Tilos a páncélszekrény eredeti vagy másolati kulcsát olyan helyen hagyni, ahol ahhoz illetéktelen személy hozzáfér. A pénztárkulcsok a pénztáros helyettesítése esetén az átadás-átvétel tárgyát képezik. Az informatikai lemezszekrény kulcsainak kezelésére vonatkozó részletszabályokat az NKFI Hivatal elnökének külön rendelkezése tartalmazza.

72. A készpénz megfelelő őrzése érdekében a pénztáros köteles a páncélszekrényt bezárni, és a pénztárhelyiség ajtaját lezárni, ha azt bármilyen okból, bármilyen időtartamra elhagyja.

73. A páncélszekrény vagy a pénztárhelyiség bejárati kulcsának elvesztését, eltörését, a zárak elromlását a pénztáros azonnal köteles jelenteni a KF vezetőjének és a GÜO vezetőjének a szükséges intézkedések megtétele végett.

74. Pénztári nyitvatartási órák alatt a pénztár működtetését biztosítani kell.

75. A házipénztárba kizárólag a pénztáros, a pénztár ellenőrzéskor a pénztáros és a pénztárellenőr, illetve pénztári ügylet során a pénztáros és az ügylettel érintett személy tartózkodhat. A pénztárhelyiségbe az NKFI Hivatal munkatársai kizárólag akkor léphetnek be, ha a pénztáros a helyiségben tartózkodik.

76. A 75. pontban foglalt rendelkezésektől eltérően az informatikai lemezszekrényekhez történő hozzáférést a pénztári nyitvatartási órákon kívül kell biztosítani, azzal, hogy a pénztárhelyiségbe e célból csak az informatikai lemezszekrény kulcsainak kezelésére feljogosított személy és csak a pénztáros jelenlétében léphet be a házipénztárba.

16. A pénztár nyitvatartása (pénztári napok)

77. A pénztár nyitvatartási rendje a következő:
munkanapokon hétfőtől péntekig 10–12 óráig.

17. Teendők a nem forgalomképes, hamis pénzekkel

78. A pénztáros csak forgalomképes pénzt (bankjegyet és érmét) fogadhat el a befizetőtől, és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem fogadhat el sérült (különösen: beszakadt, rongálódott, megcsonkult, egyes részeiben hiányos) bankjegyeket.

79. A pénztáros a pénztárban elhelyezett pénzvizsgáló berendezésen köteles ellenőrizni a befizetett papírpénz valódiságát.

80. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve érmét talál – a bankjegy és érme valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén is –, azt fizetésként nem fogadhatja el, és köteles felhívni a befizető figyelmét a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet és az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet hamis bankjegy és hamis érme kezelésére vonatkozó előírásaira. A pénztáros a befizetőt meghallgatja arra nézve, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, érmét. Az esetről a pénztáros a 4. melléklet szerinti jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell a befizető adatait is. A jegyzőkönyvet 4 példányban kell elkészíteni, és azt a pénztárosnak és a befizetőnek is alá kell írnia. Amennyiben a befizető a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, a megtagadás tényét a jegyzőkönyvben köteles a pénztáros rögzíteni. Az átvett hamis vagy hamisnak látszó pénzről a pénztáros az 5. melléklet szerinti átvételi elismervényt állítja ki, amelyben – bankjegy esetén – fel kell tüntetni annak címletét, sorozat- és sorszámát. Az átvételi elismervényt 2 példányban kell elkészíteni, és a pénztárosnak alá kell írnia, majd egy példányt át kell adnia a befizetőnek. A jegyzőkönyv egy példányának a hamis vagy hamisnak látszó bankjeggyel, érmével együtt a Magyar Nemzeti Bank részére szakértői vizsgálat céljából történő megküldéséről a KF vezetője gondoskodik.

81. Amennyiben a pénz mégsem bizonyul hamisnak, és azt a Magyar Nemzeti Bank visszaküldi, azt vissza kell juttatni a befizetőnek.

18. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása

82. A házipénztári be- és kifizetésekhez szabványos bevételi pénztárbizonylatot, illetve kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bizonylatok a Forrás KGR rendszer pénztár moduljából kerülnek kiállításra. Amennyiben a Forrás KGR rendszer nem elérhető, a házipénztár pénzforgalmat nem bonyolít.

83. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári alapokmányokat.

84. Pénztári alapokmánynak minősül különösen a beérkező számla, a készpénzjegyzék, a pénzügyi elszámolások, a ki- vagy befizetéseket elrendelő utalvány.

85. A rontott pénztárbizonylatot a Forrás KGR rendszer kezeli a pénztárjelentésen történő megjelentetésével.

19. A pénztári bevételek bizonylatolása

86. A házipénztári befizetésekről – a vonatkozó alapokmányokkal egyezően – bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételezendő összegeket a bizonylat fejrészében számmal és betűvel kell feltüntetni (a Forrás KGR rendszer által előállított bevételi pénztárbizonylaton csak számmal). A jogcímek szerint részletezett összegeket össze kell adni, és az összeadás eredményét a nyomtatvány „összesen” rovatában kell feltüntetni. Az „összesen” rovatban szereplő összegnek minden esetben meg kell egyeznie a fejrészben feltüntetett összeggel.

87. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. Nem személyes befizetés esetén a befizető aláírása céljára szolgáló rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (így különösen postautalványra). A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak kell aláírásával igazolnia. A bizonylatot kiállító, a bizonylati adatokat érvényesítő, utalványozó, az ellenőrzést végző és könyvelő köteles feladata végrehajtásának igazolásául a bevételi pénztárbizonylathoz kapcsolódó utalványrendeletet aláírni.

88. A bevételi pénztárbizonylatot két példányban kell kinyomtatni, illetve szükség esetén kiállítani. Az első példány a pénztár bizonylata. E példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat, majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. A második példányt a befizetés teljesítését igazoló elismervényként a befizetőnek kell átadni.

20. A pénztári kifizetések bizonylatolása

89. Minden házipénztári kifizetésről – a vonatkozó okmányokkal egyezően – kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A kiadási pénztárbizonylatot értelemszerűen azonos módon kell kiállítani a bevételi pénztárbizonylattal.

90. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, érvényesített és utalványozott készpénzes utalványrendelet alapján teljesíthet a pénztárból kifizetést.

91. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél az esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes meghatalmazás is adható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni.

92. Egy kiadási pénztárbizonylaton csak egy személy vehet át pénzt.

93. A pénz átvevőjének személyazonosságát külső személy esetén személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A pénz átvételét az átvevőnek (nem személyes megjelenés esetén a meghatalmazottnak) a kiadási pénztárbizonylaton aláírásával kell elismernie.

94. A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak (kifizető) alá kell írnia.

95. A kiadási pénztárbizonylatot két példányban kell kinyomtatni, illetve szükség esetén kiállítani. Az első példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat, majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. A második példány az átvevő példánya.

21. A házipénztári pénzkészlet nyilvántartása (pénztárjelentés)

96. A napi pénzforgalomról a pénztáros a be- és kifizetések felmerülésének sorrendjében Időszaki Pénztárjelentés elnevezésű bizonylatot nyomtat a Forrás KGR rendszerből, illetve szükség esetén pénztárjelentés elnevezésű szigorú számadású bizonylatot állít ki. A pénztárjelentést – amely felmerülésük sorrendjében tartalmazza a pénztári befizetést és kifizetést – a Forrás KGR rendszerből kell kinyomtatni minden pénztári napon, amikor forgalom volt a pénztárban.

22. A házipénztár zárása

97. A pénztáros minden pénztári napon, amikor forgalom volt a pénztárban, köteles pénztárzárlatot készíteni. A pénztárzárlat során meg kell állapítani
a) a pénztárban levő készpénzállományt, címletenkénti részletezésben;
b) a pénztárjelentés alapján a napi bevételek és kiadások végösszegét az előző időszak készpénzmaradványának figyelembevételével;
c) a pénztárjelentés szerinti egyenleget, melyet egyeztetni kell a valóságos készpénzállománnyal.

98. Az egyeztetés, illetve a zárlat megtörténtét a pénztárjelentésen a pénztárosnak aláírásával kell igazolnia. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérést még aznap fel kell deríteni és rendezni kell. Adminisztratív hiba (különösen: elírás) esetén a hibát a Bizonylati rendben előírtak szerint kell javítani. A Forrás KGR rendszerből előállított pénztárjelentésen kézzel nem lehet javítani.

99. Eltérés esetén tájékoztatni kell a pénztárellenőrt, aki az ellenőrzés után köteles jegyzőkönyvet felvenni, az eltérés okát kivizsgálni, az ellenőrzés megállapításairól jelentést írni. A pénztárellenőr a jegyzőkönyv alapján intézkedik az eltérés rendezésére, hiány esetén annak összegét „K355. Egyéb dologi kiadások”, többlet esetén „B411. Egyéb működési bevétel” számlacsoporton kell elszámolni.

100. A jegyzőkönyvet a pénztárellenőr és a pénztáros írják alá, abból egy példányt átadnak a Költségvetési Főosztály vezetőjének a vizsgálat eredményéről készített jelentéssel együtt. Amennyiben az ellenőrzés hiányt tárt fel, a KF vezetője arról haladéktalanul tájékoztatja az NKFI Hivatal elnökét, aki dönt a szükséges intézkedésekről.

101. A pénztáros felelőssége, hogy a pénztár zárása után a zárókészlet ne lépje túl az engedélyezett ötszázezer forintot. Indokolt esetben a KF vezetője az adott napra vonatkozóan engedélyezi nagyobb összegű zárókészlet házipénztárban tartását.

102. A pénztárellenőr rendkívüli pénztárzárlatot rendelhet el, és szúrópróbaszerűen ellenőrzést is tarthat. Évenként, december 31-ei fordulónappal, az NKFI Hivatal Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat előírásainak megfelelően leltárt kell tartani a házipénztárban.

103. Ha a pénztárost bármilyen okból helyettesíteni kell, vagy a pénztárosi feladatok ellátása kikerül munkaköréből, vagy kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztárzárlat után a pénztáros által kezelt pénzt, bizonylatokat és nyilvántartásokat a pénztárat átvevőnek át kell adni, aki az átvétel alkalmával az elszámolások helyességéről meggyőződni köteles. A pénztárzárlatnál, illetve az átadásnál az átvevőnek és az átadónak, valamint pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. Az átadásról a 6. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt mindhármuknak alá kell írni. Amennyiben a pénztáros mint átadó az átadás-átvételnél nem tud jelen lenni, helyette az átadói feladatokat a KF vezetője látja el.

23. Elszámolásra kiadott összegek (készpénzelőleg)

104. Készpénzt elszámolásra kiadni csak az Ávr. 148. § (3) bekezdés c)–h) pontjában meghatározott jogcímekre lehet.

105. A készpénzelőleg felvétele írásbeli előlegigénylés alapján történhet. Az előlegigénylésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) az igénylő neve, szervezeti egysége;
b) az igénylés dátuma;
c) az előlegfelvétel indoka a hozzá kapcsolódó ügyirat iktatószámával;
d) az előleg összege;
e) az igénylő szervezeti egysége vezetőjének vagy az általa meghatalmazott személy aláírása.

106. Az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyásával a főosztályvezetők a 105. pontban meghatározottak figyelembevételével évente egy alkalommal, legkésőbb a tárgyév január 15-ig írásbeli előlegigénylést nyújthatnak be a KF vezetője részére a főosztály vezetője által meghatározott mértékben, az egységes rovatrend K31., K33., K34. és K123. rovatokon elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások fedezetének folyamatos biztosítása érdekében.

107. A 106. pont szerinti jóváhagyással rendelkező főosztály vezetője a felvett előleggel – a 112. pontban foglaltaktól eltérően – az előleg felvételét követő 30 napon belül köteles elszámolni, abban az esetben is, amennyiben annak terhére beszerzés nem történt.

108. A házipénztárból a 106. pont szerinti, elnöki jóváhagyással rendelkező főosztály részére – az előleggel történő elszámolást követően – az ott meghatározott rendben benyújtott előlegigénylés alapján, az abban meghatározott összeggel ismételt kifizetés teljesíthető.

109. Készpénzt elszámolásra csak személyre szólóan, utalványozott bizonylat alapján lehet kifizetni, amelyen az összeg rendeltetését és az elszámolás határidejét is feltüntették. Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indokoltan szükséges mértéket.

110. A pénztárosnak az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást kell vezetnie a Forrás KGR rendszerben.

111. A nyilvántartásban elszámolási tételként legalább a következő adatokat kell rögzíteni:
a) a pénzt felvevő személy neve;
b) a pénz felvételének időpontja;
c) a kiadási pénztárbizonylat száma;
d) a felvétel jogcíme;
e) az elszámolásra felvett összeg;
f) az elszámolás határideje;
g) az elszámolás tényleges időpontja;
h) a ténylegesen felhasznált összeg;
i) a bevételezési pénztárbizonylat száma.

112. Az elszámolásra kiadott pénzzel a cél megvalósulását követően 5 napon belül, de legkésőbb a kiadástól számított 30 napon belül el kell számolni.

113. Az elszámolásra kiadott összeg nyilvántartását a pénztárosnak rendszeresen ellenőrizni kell. Ha az elszámolásra kötelezett a megjelölt határidőig nem számolt el, a pénztárosnak haladéktalanul fel kell szólítania a mulasztást elkövetőt a visszafizetésre. Az elszámolásra kiadott teljes összeg elszámolásáig ugyanazon személy részére újabb előleg nem adható ki.

114. Az év utolsó pénztári napján minden elszámolásra kiadott előleggel el kell számolni a pénztárban, függetlenül attól, hogy a cél megvalósult-e vagy sem. Az utolsó pénztári nap dátumáról a Költségvetési Főosztály vezetője tájékoztatja az NKFI Hivatal munkatársait.

115. A 30 napon túl el nem számolt előlegeket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 72. §-a értelmében kamatkedvezményből származó jövedelem miatti adó terheli, az adót a kormányzati szolgálati jogviszony vagy munkaviszony esetében a magánszemélynek kell megfizetnie.

24. Szigorú számadású nyomtatványok kezelése és felhasználásuk nyilvántartása

116. A házipénztár ügyvitelében alkalmazott szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásával és ügykezelésével kapcsolatban az Szt. előírásainak megfelelően kell eljárni.

117. A sorszámmal ellátott felhasználatlan készpénzcsekk (készpénzfelvételi utalvány) nyomtatványokat (a továbbiakban: készpénzcsekk nyomtatvány) szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni.

118. A készpénzcsekk nyomtatványból a beszerzett készletet a pénztárosnak át kell adni megőrzésre.

119. A készpénzcsekk nyomtatványt nem tömbönként, hanem külön laponként (felhasználás sorrendjében) kell nyilvántartani.

120. A házipénztárban használatban lévő szigorú számadású bizonylatok a házipénztár átadásánál az átadás tárgyát képezik.

121. A szigorú számadási nyomtatványokat a pénztárhelyiségben elzárva kell megőrizni.

122. A betelt szigorú számadású nyomtatványok visszamaradó tőszelvényeinek 5 évig történő megőrzéséről a GÜO vezetője gondoskodik.

25. Külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos pénzkezelési szabályok

123. A házipénztárban valuta nem tartható.

124. A külföldi kiküldetések napidíj- és dologi kiadások előlegét a GÜO – jóváhagyott külföldi utazási engedély alapján, mely a kötelezettségvállalás dokumentuma – a kiküldött által megadott bankszámlára forintban, a kiküldetés megkezdését megelőző hónap 15-én érvényes MNB-árfolyam figyelembevételével utalja. Az előleg utalására legkorábban az utazás megkezdését megelőző 5. munkanapon kerül sor. Az ennél korábbi utalásra vonatkozó igényét a kiküldött köteles a külföldi utazási engedélyen feltüntetni és indokolni.

125. A dologi kiadások előlege a 124. ponttól eltérően, a kiküldött választása szerint készpénzben is felvehető a házipénztárból.

126. A bel- és külföldi kiküldetésre kiadott előlegek és a kiküldetésekhez kapcsolódó egyéb költségek elszámolásáról az NKFI Hivatal külön szabályzatban rendelkezik.

26. A házipénztárban tárolt egyéb értékek

127. A házipénztárban a készpénzállománytól és egymástól is elkülönítetten elhelyezve és nyilvántartva kell tárolni az utalványokat és kártyákat.

128. A pénztári nyilvántartásnak, a pénztárzárásnak, átadás-átvételnek, ellenőrzésnek a 127. pontban meghatározott értékekre is ki kell terjednie. A 127. pontban meghatározott értékek kezeléséért a pénztáros a készpénzkezeléssel azonos felelősséggel tartozik.

129. A házipénztárban tárolt egyéb értékeket a szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályok szerint kell nyilvántartani.

27. A munkába járáshoz kapcsolódó helyi és helyközi utazási költségtérítés, utazási támogatás kifizetésével kapcsolatos szabályok

130. A munkába járáshoz kapcsolódó helyi és helyközi utazási költségtérítések, valamint az utazási támogatások esetén az NKFI Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.

131. A helyi és helyközi utazási költségtérítések, valamint az utazási támogatások kifizetését – a bérszámfejtés feladása alapján – átutalással kell teljesíteni.

28. A házipénztár készpénzforgalmára vonatkozó további szabályok

132. A házipénztári készpénzforgalom nyilvántartása a Forrás KGR rendszer alkalmazásával történik, biztosítva ezzel a bizonylatok zárt rendszerben történő kezelését.

29. Vezetői ellenőrzés

133. A KF vezetője évente legalább egyszer, a GÜO vezetője legalább félévente köteles a házipénztár rendjét szúrópróbaszerűen ellenőrizni.

134. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie
a) a pénztárállománynak és egyéb értékeknek a nyilvántartással való egyezőségére;
b) a pénz- és értékkezelésre;
c) a bizonylatok szabályszerűségére; valamint
d) a pénz őrzésének biztonságára.

135. Az ellenőrzés megtörténtét a pénztárjelentésre fel kell vezetni a 134. pontban szereplő ellenőrzési szempontok rögzítésével, majd a pénztárjelentést az ellenőrzést végzőnek alá kell írnia.

V. FEJEZET
A KINCSTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

30. A kincstári kártya típusai

136. Az intézményi kártya a készletek, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, a nem rendszeres, kétszázezer forint alatti szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és készpénz felvételére szolgáló, forintalapú, kizárólag belföldön használható, elektronikus módon elfogadható fizetési eszköz.

137. A VIP arany-, illetve ezüstkártya reprezentációs célú és utazási kiadások, valamint készletek, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, nem rendszeres szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és készpénz felvételére szolgáló, külföldön és belföldön egyaránt használható, elektronikus és készpénzt helyettesítő módon is elfogadható fizetési eszköz.

31. A kincstári kártya használatának általános szabályai

138. A kincstári kártya használatára jogosultak körét és a napi limitek összegét a gazdasági vezető javaslatára az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá kártyánként a kártyaigénylés nyomtatvány kitöltése során. A kártyabirtokosok kötelességeik és felelősségük elismeréséről az 1. mellékletben meghatározott formában kötelesek a kártya átvételével egyidejűleg nyilatkozni. Kincstári VIP aranykártya használatára az NKFI Hivatal elnöke és elnökhelyettesei, valamint a Nemzetközi Főosztály vezetője külön engedélyezés nélkül, VIP ezüstkártya használatára az erre irányuló kérelem elnök általi jóváhagyása alapján az NKFI Hivatal kormánytisztviselője jogosult.

139. Az NKFI Hivatal a Kincstárral kötött Kincstári Bankkártya Szerződés alapján a kártyabirtokosok számának megfelelő számú kincstári kártyát igényel az erre rendszeresített adatlapok kitöltésével.

140. Az egyéni adatlapok tartalmazzák a kártyabirtokosok részére a naponta felhasználható értékhatárokat (limitek), amelyek mértékéig használhatják kártyájukat vásárlások, illetve szolgáltatások ellenértékének kifizetésére, készpénz felvételére, valamint azt is, hogy azt csak belföldön vagy külföldön is használhatják.

141. Az igényelt kártyák és az azokhoz tartozó PIN-kódok biztonságos szállításáról, a kártyabirtokos részére zárt borítékban történő eljuttatásáról a kártyák átvételére meghatalmazott személy köteles gondoskodni.

142. A kincstári kártya kizárólag hivatali célú dologi kiadások kifizetésére használható. Magáncélú kincstári kártyahasználat – a magáncélú használat megfizettetése mellett – fegyelmi eljárást vonhat maga után. Magáncélú használatnak minősül minden, a jelen szabályzatban vagy az NKFI Hivatal szabályzatai szerinti jóváhagyás nélküli, kincstári kártyával történő nem engedélyezett kifizetés, készpénzes vásárláshoz mérten indokolatlan összegű készpénzfelvétel, bizonylattal (NKFI Hivatal nevére szóló számla) nem alátámasztott kártyahasználat.

143. A kártyabirtokos a jelen szabályzatban rögzített elszámolási és anyagi felelősséggel tartozik a birtokában lévő kártyáért és az azzal végzett tranzakciókért.

144. A kártyabirtokosok részére a GÜO vezetője folyamatosan biztosítja a kártyarendszerrel kapcsolatban kiadott tájékoztató anyagokba és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumokba való betekintés lehetőségét.

145. A GÜO vezetője köteles a kártyabirtokos kormányzati szolgálati jogviszonyának vagy munkaviszonyának megszűnése esetén, valamint a kártyahasználatra vonatkozó jogosultság visszavonásakor a kártyabirtokostól a kincstári kártyát azonnal bevonni.

146. A GÜO vezetője köteles eljárni a kincstári kártyarendszert üzemeltető hitelintézetnél, ha jogosulatlan kártyaműveletekkel terhelték meg a kártyafedezeti számlát. Jogosulatlan kártyahasználat esetén a kincstári kártyát azonnali hatállyal le kell tiltatni.

32. Vásárlás intézményi kártyával

147. Az intézményi kártya kizárólag az elnök vagy a gazdasági vezető által engedélyezett kiadások kifizetésére használható. Az intézményi kártya felhasználható napi kerete nem lehet több 500 000 forintnál.

148. A kártyabirtokosoknak a kártyával történt vásárlás alkalmával áfás számlát kell kérni, amelyet az NKFI Hivatal nevére kell kiállíttatni.

149. A kártyával történt fizetés igazolásaként az elektronikus elfogadó terminál által nyomtatott, a kártyabirtokos aláírásával igazolt bizonylatot meg kell őrizni, és elszámoláskor a számlával együtt kell továbbítani utalványozásra.

33. Készpénzfelvétel intézményi kártyával

150. Intézményi kártyáról történő készpénzfelvétel kizárólag az elnök, valamint a KF vagy a GÜO vezetőjének engedélyével lehetséges. Az intézményi kártya készpénzfelvételi napi kerete nem lehet több 50 000 forintnál.

151. Intézményi kártyával történő készpénzfelvételkor a kártyabirtokos köteles megőrizni az elfogadó eszköz által nyomtatott bizonylatot, továbbá köteles a kapcsolódó készpénzes vásárlásról az NKFI Hivatal nevére szóló áfás számlát kérni.

152. Amennyiben készpénzfelvételkor a bankjegykiadó automata nem ad ki bizonylatot, arról a GÜO-t értesíteni kell, és a kártyabirtokosnak írásban kell nyilatkoznia a készpénzfelvétel dátumáról, összegéről, amely az elszámolás alapját képezi.

153. A készpénzfelvétel esetén a költségkímélés céljából törekedni kell arra, hogy az OTP Bank ATM-jénél történjen a készpénzfelvétel.

34. Intézményi kártyával végrehajtott tranzakciók elszámolása

154. A kártyabirtokos az intézményi kártyával történt tranzakciókról kiállított bizonylatokat haladéktalanul köteles átadni a GÜO részére az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokkal együtt.

155. A készpénzfelvétel összege és az NKFI Hivatal nevére kiállított áfás számla különbségét a házipénztárába történő befizetéssel kell rendezni.

35. Vásárlás VIP kártyával belföldön

156. VIP kártya belföldi használata kizárólag a 137. pontban meghatározott célú kiadások fedezetére használható abban az esetben, ha a termék vagy szolgáltatás átutalással történő fizetése nem lehetséges. A VIP kártya felhasználható napi kerete az elnök esetében 1 000 000 forint, egyéb esetben nem lehet több 500 000 forintnál.

157. A kártyabirtokosoknak a kártyával történt vásárlás alkalmával az NKFI Hivatal nevére kiállított áfás számlát kell kérniük.

158. A kártyával történt fizetés igazolásaként az elektronikus elfogadó terminál által nyomtatott bizonylatot meg kell őrizni, és azt az elszámoláskor a számlával együtt továbbítani kell a 154. pontban foglaltak szerint.

36. Készpénzfelvétel VIP kártyával belföldön

159. VIP kártya belföldön készpénzfelvételre kizárólag a 137. pontban meghatározott célú kiadások fedezésére használható abban az esetben, ha a termék vagy szolgáltatás átutalással vagy VIP kártyával történő fizetése nem lehetséges. A VIP kártya készpénzfelvételi napi kerete nem lehet több 200 000 forintnál.

160. VIP kártyával történő készpénzfelvételkor a kártyabirtokos köteles megőrizni az elfogadó eszköz által nyomtatott bizonylatot, továbbá köteles a kapcsolódó készpénzes vásárlásról az NKFI Hivatal nevére szóló áfás számlát kérni.

161. Amennyiben készpénzfelvételkor a bankjegykiadó automata nem ad ki bizonylatot, arról a GÜO-t értesíteni kell, és a kártyabirtokosnak írásban kell nyilatkoznia a készpénzfelvétel dátumáról és összegéről, amely az elszámolás alapját képezi.

162. A készpénzfelvétel esetén a költségkímélés céljából törekedni kell arra, hogy az OTP Bank ATM-jénél történjen a készpénzfelvétel.

37. Vásárlás VIP kártyával külföldön

163. A VIP kártya külföldi használata kizárólag előzetesen, a külföldi kiküldetési engedélyben engedélyezett hivatali kiküldetések kiadásainak kifizetésére használható. Egyéb kiadásokat a kártyabirtokosok a VIP kártyával külföldön nem teljesíthetnek.

164. A kártyabirtokos a hivatalos külföldi kiküldetése alkalmával a külföldön kártyával történt szolgáltatás ellenértékének fizetéséről a tartózkodási ország pénznemében kiállított számlát és kártyabizonylatot kap. A kártyabizonylaton a kártyabirtokos aláírásával igazolja a külföldi vásárlás megtörténtét és annak kifizetését, miután ellenőrizte a kártyabizonylaton szereplő adatokat. A számlákat és kártyabizonylatokat a kártyabirtokos köteles megőrizni és az utazás elszámolásakor a GÜO részére leadni.

38. Készpénzfelvétel VIP kártyával külföldön

165. A kártyabirtokos hivatalos kiküldetése alkalmával csak a 137. pontban megjelölt kiadások kifizetésére használhatja kártyáját készpénzfelvételre a kártyához kapcsolódó napi készpénzfelvételi limit összegéig, abban az esetben, ha a termék vagy szolgáltatás átutalással vagy kincstári kártyával történő fizetése nem lehetséges. A készpénzfelvételi napi limit összege nem lehet több 200 000 forintnál.

166. Külföldön a kártyával minden esetben a tartózkodási ország valutájában jut készpénzhez a kártyabirtokos, amelyet a kártyabizonylat igazol. A kártyabirtokos köteles a kártyabizonylatot, valamint a tartózkodási ország pénznemében az NKFI Hivatal nevére kiállított számlát megőrizni, elszámoláskor a GÜO részére leadni.

39. VIP kártya használatának elszámolása

167. A kártyabirtokos a VIP kártyával történt felhasználásokról elszámolást köteles készíteni belföldi felhasználás esetén heti gyakorisággal, külföldi felhasználás esetén a kiküldetés lejártát követően 5 munkanapon belül.

168. A VIP kártyát terhelő forgalom elszámolását a kártyabirtokos a 154. pontban meghatározottak szerint köteles végrehajtani.

169. A készpénzfelvétel összege és az NKFI Hivatal nevére kiállított áfás számla különbségét a házipénztárába történő befizetéssel, forintban kell rendezni.

40. Kártyaletiltás, pótkártyaigénylés és kártyamegújítás

170. Amennyiben a kártyabirtokos kártyáját elveszíti, ellopják, vagy egyébként kikerül az ellenőrzési köréből, annak használatát haladéktalanul köteles letiltani. A letiltáshoz szükséges elérhetőségeket a kártyabirtokosok a kártya átvételekor kapják kézhez. A kártya letiltását követően a letiltás tényéről a kártyabirtokosnak haladéktalanul tájékoztatnia kell a KF vezetőjét. Sikertelen letiltás esetén is azonnal értesíteni kell a KF vezetőjét, aki gondoskodik a letiltásról.

171. A pótkártyákat, valamint a kártyamegújítás esetén kiadott kártyákat a kártyabirtokosok személyesen, illetve meghatalmazottjuk által veszik át az illetékes pénzintézetnél.

172. A GÜO nyilvántartást vezet a kártyabirtokosokról és az általuk használt kártyákról.

41. Kincstári kártyák visszavonása

173. A kincstári kártyákat a kormányzati szolgálati jogviszony vagy a munkaviszony megszűnésekor, adott munkakörből történő felmentéskor, fegyelmi eljárás esetén az eljárás ideje alatt, szabályellenes használat esetén az elnök utasítására, intézményi kártya esetén a megbízás visszavonásakor, valamint erre irányuló elnöki döntés alapján a pénztáros részére, átadás-átvételi bizonylat kiállítása mellett le kell adni.

174. A kincstári kártya leadásakor a kifizetések még el nem számolt, az arra jogosult által utalványozott bizonylatait (NKFI Hivatal nevére szóló számla és kártyabizonylat) a pénztárosnak át kell adni, aki ellenőrzi és igazolja, hogy a kártyabirtokosnak további tartozása nem áll fenn.

175. A kincstári kártyát a pénztáros részére történő leadásakor, kivéve a fegyelmi eljárás idejére történő leadást, érvényteleníteni (kilyukasztani) kell. Az érvénytelenítés tényét az átadás-átvételi bizonylaton rögzíteni kell.

VI. FEJEZET
A PÉNZKEZELÉSRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

42. Kintlévőségek kezelése

176. Az NKFI Hivatal által kiállított számlák, számlát helyettesítő bizonylatok (a továbbiakban együttesen: kiállított számla) pénzügyi teljesülését a GÜO folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben a kiállított számla fizetési határideje lejár, a GÜO a lejáratot követő 3 munkanapon belül felszólító levelet készít (első felszólítás), és megküldi az adós részére. Amennyiben az adós a felszólító levélben meghatározott határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a GÜO ismételten felszólító levelet küld (második felszólítás) a részére, melyben értesíti, hogy amennyiben 1 hónapon belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a követelés behajtását az NKFI Hivatal jogi útra tereli, amelynek kezdeményezése érdekében a KF a szükséges ügyiratokat, bizonylatokat és egyéb dokumentumokat átadja a Jogi, Beszerzési és Személyügyi Főosztálynak (a továbbiakban: JBSZF).

177. Amennyiben a vevő a számla vonatkozásában kifogással él (különösen: helytelen címzés, helytelen összeg) a KF vezetője – szükség esetén a JBSZF bevonásával – megvizsgálja az adós kifogását, melynek jogossága esetén új számlát állít ki. Az új számla fizetési határideje megállapításánál a szerződésben, megrendelésben rögzítetteket a kifogásra is tekintettel kell figyelembe venni. Az új számlában meghatározott fizetési határidő eredménytelen lejártakor a felszólítási eljárás újrakezdődik.

178. Az adós által késedelmesen fizetett számlákra vonatkozóan a jogszabályban vagy szerződésben rögzítettek szerint késedelmi kamatot kell számlázni.

179. A követelések nyilvántartásba vétele szabályait a Gazdálkodási szabályzat tartalmazza.

43. Szállítói számlák pénzügyi teljesítésének követése

180. Az NKFI Hivatalhoz beérkező szállítói számlákat a Gazdálkodási szabályzatban foglalt eljárásrend szerint kell nyilvántartásba venni.

181. A számlák fizetési határidőre történő pénzügyi teljesítését a GÜO folyamatosan figyelemmel kíséri. A pénzügyileg nem teljesített, lejárt fizetési határidejű számlákról a GÜO a Gazdálkodási szabályzatban rögzítettek szerint teljesít adatszolgáltatást a Kincstár részére.

182. A szállító által hibásan kiállított számlát – beleértve a nem szerződésszerű teljesítésből adódó kifogásokat is – vissza kell küldeni a szállítónak. A visszaküldött számlához a KF vezetője által aláírt, a kifogás indokát tartalmazó levelet kell csatolni. A visszaküldött számláról egy másolati példányt meg kell őrizni, a számlát a Forrás KGR rendszerből törölni kell.

HARMADIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

183. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

184.1

185. Jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 1/2021. (I. 28.) NKFIH utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott .................................................................... kijelentem, hogy a kincstári kártya használatára vonatkozó szabályokat megismertem. A kártyahasználattal kapcsolatos elszámolási és bizonylatmegőrzési kötelezettségemet teljesítem.

Az általam a kártyával bonyolított tranzakciókért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

A kártya elvesztése vagy ellopása esetén, illetve amennyiben a kártya az ellenőrzési körömből egyébként kikerül, azt köteles vagyok haladéktalanul letiltani, és a letiltás – illetve sikertelen letiltás esetén annak – tényéről a Költségvetési Főosztály vezetőjét tájékoztatni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a letiltásról nem gondoskodom, és ennek következtében az NKFI Hivatalt kár éri, – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény XXI. fejezetének rendelkezései alapján – a kárért a vonatkozó jogszabályok szerinti kártérítési felelősséggel tartozom.

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyi adatok (név, személyigazolvány-szám) a Magyar Államkincstár és a kártyakibocsátó szervezet részére továbbításra kerüljenek, valamint tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat tárolási ideje az analitikus nyilvántartások őrzésének idejével (8 év) egyezik meg.


Budapest, 20...... év ..................... hó ...... nap
..........................................
aláírás

2. melléklet az 1/2021. (I. 28.) NKFIH utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott ....................................................................... (azonosító adatai: .....................................................................) pénztáros tudomásul veszem, hogy az NKFI Hivatal házipénztárát a hatályos Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelően önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezelem.


Budapest, 20...... év ..................... hó ...... nap

................................................................
aláírás

3. melléklet az 1/2021. (I. 28.) NKFIH utasításhoz

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Szigorú számadású nyomtatványok és a házipénztárban tárolt egyéb értékek ellenőrzése


Készült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) .... emelet .... sz. házipénztárában ................. év ..................... hó ...... napján.


Jelen vannak:     ................................................................ pénztáros

    ................................................................ pénztárellenőr


A mai napon ellenőrzésre került a szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, a betelt és felhasználatlan tömbök kezelése, valamint a házipénztárban kezelt egyéb értékek.


Szigorú számadású nyomtatványok:

1. Szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartása:
utolsó felhasznált lapszám: ...........................
2. Készpénzcsekk (készpénzfelvételi utalvány)
utolsó felhasznált lapszám: ........................... üres tömb: ...........................
3. Pénztárjelentés Forrás KGR rendszerben az utolsó sorszám:
4. Bevételi pénztárbizonylat Forrás KGR rendszerben az utolsó sorszám:
5. Kiadási pénztárbizonylat Forrás KGR rendszerben az utolsó sorszám:

Házipénztárban tárolt egyéb értékek darabszáma és összértéke:
1. Egyéb utalványok, kártyák
utalvány, kártya fajtája: ...........................
........................... db, ........................... Ft
2. Egyéb érték megnevezése és egyéb releváns adatai (darabszám, érték):K. m. f.

................................................................
pénztáros

................................................................
pénztárellenőr

4. melléklet az 1/2021. (I. 28.) NKFIH utasításhoz

JEGYZŐKÖNYV1.

Jegyzőkönyv sorszáma:

Tárgy: Hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartása
Felvéve: .............. év ........................ hó ........ napján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal székhelyén (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) ...... emelet ...... sz. házipénztár helyiségében.

Jelen vannak:     ................................................................ befizető
    ................................................................ pénztáros

A mai napon a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal házipénztár helyiségében megjelent
............................................……........... (lakcíme: .........................….............. város, község, .................................................. u.
........... szám, személyazonosító okmány megnevezése: ................................................., száma: ....................................….........),
hogy készpénzbefizetést teljesítsen.

A pénztárosnak feltűnt, hogy az alábbi bankjegy(ek) (érme/érmék) hamis(ak), illetve hamisítványnak látszik/látszanak:

Valutanem

Címlet

Kibocsátás éve

Darabszám

Sorszám (bankjegy esetén)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A befizető nyilatkozata szerint a bankjegy(ek) (érme/érmék) az alábbiak szerint került(ek) a birtokába:

A fenti bankjegye(ke)t [érmé(ke)t] visszatartottuk, melyről a ....................................... sorszámú elismervényt adtuk ki a befizető részére.


K. m. f.

................................................................
pénztáros

................................................................
befizető

5. melléklet az 1/2021. (I. 28.) NKFIH utasításhoz

ELISMERVÉNY hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) átvételéről

Alulírott elismerem, hogy a mai napon ..................................................... (név) .................................................... város (község), ..................................................... u. ...... szám alatti lakostól az alábbi hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy(ek)et [érmé(ke)t] átvettem.

Valutanem

Címlet

Kibocsátás éve

Darabszám

Sorszám (bankjegy esetén)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A fenti bankjegy (érme) MNB részére történő átadására soron kívül intézkedem.


Kelt: ................................................................
................................................................
pénztáros

6. melléklet az 1/2021. (I. 28.) NKFIH utasításhoz

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel


Készült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. ...... emelet ....... sz. házipénztárában ................. év ..................... hó ...... napján.


Az átadás-átvétel oka:


Jelen vannak:     ................................................................ átadó

    ................................................................ átvevő

    ................................................................ pénztárellenőr


Átadásra kerül:


1.    A Forrás KGR Pénzügy moduljából kinyomtatott és aláírt „Pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv” szerinti pénzkészlet.
A házipénztár készpénzkészlete összesen ..................... Ft, amely a könyv szerinti ..................... Ft (pénztárjelentés) készpénzkészlethez képest ..................... Ft eltérést mutat. Az eltérés oka: ..............................................................................

2.    Egyéb értékek darabszáma és összértéke:
Egyéb értékek felsorolása és releváns adatai:

3.    A szigorú számadású nyomtatványok:
1. Készpénzcsekk (készpénzfelvételi utalvány):
..................... db, utolsóként felhasznált sorszám: .....................
2. Pénztárjelentés Forrás KGR rendszerben az utolsó sorszám: .....................
3. Bevételi pénztárbizonylat Forrás KGR rendszerben az utolsó sorszám: .....................
4. Kiadási pénztárbizonylat Forrás KGR rendszerben az utolsó sorszám: .....................
A nyilvántartáshoz képest eltérés nincs. (Vagy: Eltérés a következő:)

4.    A házipénztárban található egyéb iratok felsorolása:
...........................................................................................................................................................................

5.    A házipénztárban található kulcsok felsorolása:
...........................................................................................................................................................................

6.    Az elszámolatlan előlegek listája:
...........................................................................................................................................................................

A fentiek szerint a házipénztárt átadtam, illetve átvettem.


K. m. f.

...........................................................
átadó

..........................................................
átvevő

...........................................................
pénztárellenőr

1

A 184. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

1.

Amennyiben a bankjegy befizetője (birtokosa) az általa megadni szükséges adatok valamelyikét felhívás ellenére sem közli, ezt a körülményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére