• Tartalom

2021. évi CI. törvény

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról1

2022.02.01.

Annak érdekében, hogy a 2020–2021. évi koronavírus-járvány során hozott és sikeresen alkalmazott intézkedések és bevezetett jogintézmények a járvány megszűnését követően az általános jogrendi keretek között is megfelelően érvényesülhessenek, továbbá egyes vagyontárgyaknak önkormányzatok és civil szervezetek részére történő átadásával azok kulturális, szociális, köznevelési, oktatási és egyéb közfeladataik magasabb színvonalú ellátása biztosított legyen, valamint a jogrendszer koherenciájának fenntartása és erősítése, illetve annak hosszú távú biztosítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

VAGYONJUTTATÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK ÉS A MAGYAR RÉGIZENEI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY MEGALAPÍTÁSA

1. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány részére

1. §2 (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az 1. melléklet 1–12. sora szerinti ingatlanok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kerülnek az Alapítvány nevelési, oktatási és felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából, azzal, hogy az 1. melléklet 11. sora szerinti ingatlan tekintetében az Alapítvány részére történő tulajdonba adást megelőzően a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárást a Nemzeti Földügyi Központ útján le kell folytatni.

(2) Az Alapítvány az ingatlanokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 2. § szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(3) Az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jog az Alapítvány részére történő tulajdonba adással együtt megszűnik külön elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül, azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő a tulajdonba adással érintett ingatlanok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott ingatlanban elhelyezett, Gobbi Hilda hagyatékából származó ingóságok, valamint az 1. mellékletben foglalt táblázat 12. sorában meghatározott ingatlanban elhelyezett ingóságok e törvény erejénél fogva, a fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az ingóságokra vonatkozó, átadó vagyonkezelő könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa. tv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

2/A. §3 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanok ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek az Alapítvány nevelési, oktatási és felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az Alapítvány az 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanokat a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(3) Az 1. melléklet 14. sora szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog az Alapítvány tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásról szóló szerződésben rögzíteni kell, hogy az 1. melléklet 14. sora szerinti ingatlan mindenkori tulajdonosa a működési területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv feladatainak ellátása érdekében a Velence belterület 4475/2 helyrajzi számú ingatlan, mint uralkodó telek megközelítése céljából, az illetékes vízügyi igazgatási szervvel együttműködve, legkésőbb az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény hatálybalépését4 követő hat hónapon belül a Velence belterület 4477/1 helyrajzi számú ingatlant, mint szolgáló telket terhelő átjárási szolgalmat alapít, valamint, hogy az Alapítvány az 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanok tekintetében a magyar állammal és az annak képviseletét ellátó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal szemben semmilyen követelést nem támaszthat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

2. Ingatlan ingyenes tulajdonba adása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, Zalaegerszeg belterület 4815/1 helyrajzi számú ingatlan (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, az ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszüntetésével, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerül az Önkormányzat településfejlesztési feladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5) bekezdését, valamint (7) és (8) bekezdését.

(3) A vagyonkezelő és a tulajdonosi joggyakorló között elszámolási és megtérítési kötelezettség nem keletkezik.

(4) Az Önkormányzat az ingatlant a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket az (5) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás során a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (3) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére történő vagyonjuttatásról

4. § (1)5 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 136. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladata ellátásának elősegítése érdekében a 2. mellékletben meghatározott ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MTVA tulajdonába kerül.

(2)6 A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(3)7 A 2. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az MTVA per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(4)8 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló a 2. melléklet szerinti ingatlanokban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az MTVA tulajdonába kerülnek.

(5) Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6)9 Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok, valamint a (4) bekezdés alapján átszálló ingóságok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adása Rácalmás Város Önkormányzat részére

5. § (1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti, Rácalmás külterület 053/2 és 053/8 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen, 100 évre Rácalmás Város Önkormányzata (e § alkalmazásában a továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelői jogot a vagyonkezelő kérelme alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére és a vagyonkezelői jog gyakorlására a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződés kötése nélkül jogosult.

(3) A vagyonkezelő vagyonkezelői jogának fennállása alatt az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat a tulajdonos települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

4/A. 10 Ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adása a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére

5/A. § (1) A Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kalocsa belterület 1019/3 és 1019/4 helyrajzi számú ingatlanok 2021. december 31-ével ingyenesen 100 évre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) A vagyonkezelő vagyonkezelői jogának fennállása alatt az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat a tulajdonos települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

5/B. §11 Az ingatlanügyi hatóság az 5/A. § (1) bekezdése szerinti vagyonkezelői jogot a vagyonkezelő kérelme alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére és a vagyonkezelői jog gyakorlására a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződés kötése nélkül jogosult.

5. Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelőjeként történő kijelöléséről

6. § (1) Az Nvtv. 11. § (5) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló, a 3. mellékletben felsorolt ingatlanok, valamint az azokhoz kapcsolódó ingóságok vagyonkezelője az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OMSZI) a szociális, valamint köznevelési, oktatási feladatainak elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog létesítése és gyakorlása ingyenesen történik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint keletkező vagyonkezelői jogviszonyra egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés felmondása csak jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási ok bekövetkezése esetén lehetséges bármelyik fél részéről.

(4) Az OMSZI főtevékenysége, valamint általa a vagyonkezelői joggyakorlás keretében kezelt vagyonnal végzett valamennyi tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

(5) Az OMSZI által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozásával vagy beszerzésével összefüggésben a (3) bekezdés szerinti feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. A vagyonkezelői jogviszony tárgyát képező állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az OMSZI – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban részére történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot – a (3) bekezdés szerinti vagyonkezelési szerződés megkötését követően – az OMSZI kérelme alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

7. § Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond az államnak az OMSZI-val szemben, az OMSZI jogcím nélküli használatában álló, a 3. melléklet 7–10. pontjában megjelölt állami vagyonra vonatkozó, a tulajdonosi joggyakorló által kezelt nettó 817.651.380 forint összegű használati díj követeléséről azzal, hogy az OMSZI vállalja, hogy a jogcím nélküli használat időtartama alatt az állami ingatlanokon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít az állammal szemben.

5/A. 12 A Dunamelléki Református Egyházkerület részére történő vagyonjuttatás

7/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XII. kerület belterület 6886/2 helyrajzi számú, természetben az 1122 Budapest, XII. kerület Bíró utca 3. szám alatt található ingatlan ingyenesen – köznevelési feladatok ellátása érdekében – a Dunamelléki Református Egyházkerület (a továbbiakban: Egyházkerület) tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület mint jogi személy az (1) bekezdés szerinti ingatlant terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – az Egyházkerület tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és az OMSZI a tulajdonba adással érintett ingatlan tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az ingatlanban található és az OMSZI vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélküli – egyidejű megszűnésével az Egyházkerület tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingó vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7/B. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest V. kerület belterület 24849 helyrajzi számú, természetben a 1054 Budapest, V. kerület Alkotmány u. 25. szám alatt található ingatlan (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen – az egyházkerületi szolgálat hivatali feladatainak ellátása és konferenciaközpont kialakítása érdekében – az Egyházkerület tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület mint jogi személy az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az Egyházkerület az ingatlan tekintetében az ingatlanban elhelyezett központi költségvetési szerv kiköltözéséig – ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető – térítésmentes használati jogot biztosít az ingatlanban elhelyezett központi költségvetési szerv részére, amelynek feltételeit az Egyházkerület és az MNV Zrt. megállapodásban rögzíti.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyházkerület tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingó vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5/B. 13 A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére történő vagyonjuttatás

7/C. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XII. kerület, belterület 9328 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XII. kerület, Művész út 7. szám alatt található ingatlan a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába kerül óvodai ellátás, valamint szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosításának elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és az OMSZI a tulajdonba adással érintett ingatlan tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. köti meg a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzattal. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az (1) bekezdés szerinti ingatlanban található, az OMSZI vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélküli – egyidejű megszűnésével Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

6. Ingatlan ingyenes tulajdonba adása a Szír Ortodox Vallási Egyesület részére

8. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a magyar állam 1/1 arányú tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest belterület 15138 helyrajzi számú, természetben az 1025 Budapest, II. kerület Józsefhegyi lépcső 12. szám alatt található ingatlan ingyenesen – hitéleti, egészségügyi és szociális feladatok ellátása érdekében – a Szír Ortodox Vallási Egyesület tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az átvevő vallási egyesület mint jogi személy az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló, az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és (5) bekezdésétől eltérően határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Szír Ortodox Vallási Egyesület tulajdonába kerülnek.

(6) Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7. A HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány megalapítása

9. § (1) A magyar régizenei élet színvonalának és nemzetközi elismertségének növelése – különös tekintettel a Magyarországhoz köthető régizenei kincs gondozására, valamint belföldi és nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztésére és magas szintre emelésére – , valamint Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi hagyatékának gondozása érdekében az Országgyűlés felhívja a Kormányt a HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány (a továbbiakban: HAYDNEUM Alapítvány) létrehozására.

(2) A HAYDNEUM Alapítvány feladatai:

a) a magyarországi és nemzetközi régizenei koncertélet népszerűsítése, szervezése és támogatása;

b) a történelmi Magyarországon található, illetve a történelmi Magyarországhoz köthető régizenei hagyaték kutatása, feldolgozása, kiadása, előadása, szélesebb körben elérhetővé tétele;

c) a historikus zenei előadói gyakorlat népszerűsítése, fejlesztése, terjesztése, széleskörű régizenei tehetséggondozás;

d) a magyar és magyar vonatkozású zenei hagyaték beemelése az oktatásba;

e) Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi hagyatékának gondozása.

(3) A HAYDNEUM Alapítvány Magyarország régizenei örökségének, valamint Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi örökségének gondozásával kapcsolatos feladatokat közfeladatként látja el. A HAYDNEUM Alapítvány közfeladatai ellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény rendelkezik.

(4) A HAYDNEUM Alapítvány alapítója az alapító okiratban az alapítói jogok gyakorlására a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumát is kijelölheti. Az alapító az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó kijelölését, illetve e jogainak átruházását nem vonhatja vissza, a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriuma a rá vonatkozó kijelölésről nem mondhat le, az alapítói jog gyakorlására mást nem jelölhet ki, valamint a rá átruházott alapítói jogokat nem ruházhatja át.

(5) Az alapítói jogokat a kuratórium az alapító okiratban meghatározott módon gyakorolja.

(6) Az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének kijelöléséről – e tisztségek bármely okból bekövetkező megüresedése esetén – a kuratórium a felügyelőbizottsággal együttesen határoz. A döntéshez a megüresedő tisztség által érintett testületi szerv tagjai többségének szavazata is szükséges, az alapító okirat azonban az e kérdésben való döntéshozatalhoz további minősített többséget is előírhat.

(7) A HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról a kijelölésükkel azonos módon hozható döntés azzal, hogy a visszahívás joga az alapító okiratban feltételekhez köthető, illetve korlátozható.

(8) A HAYDNEUM Alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik.

(9) A HAYDNEUM Alapítvány alapítása során a Kormány képviseletében a Miniszterelnökséget vezető miniszter jár el.

(10) A HAYDNEUM Alapítvány működésének részletes szabályairól az alapító az alapító okiratban dönt.

(11) A HAYDNEUM Alapítvány induló vagyonát az alapító a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint biztosítja.

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény – a (2)–(16) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 48. és az 56. alcím 2021. június 29-én lép hatályba.

(3) A 72. alcím 2021. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 42–44. § és a 41. alcím 2021. július 2-án lép hatályba.

(5) A 86–92. §, a 94. § és a 95. § az e törvény kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(6) A 14–18. §, a 16–17. alcím és a 4. melléklet az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(7) Az 58–60. alcím, a 63–70. alcím, valamint a 12. és 13. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(8) A 150. § 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

(9) A 61. alcím 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 138. § f) pontja 2021. szeptember 2-án lép hatályba.

(11) A 32. alcím és a 71. alcím 2021. október 1-jén lép hatályba.

(12) A 47. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(13) A 190. § és 192. § b) pontja a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba.

(14) A 93. § és a 6. melléklet a Budapest XIII. kerület belterület 26085/1114, 26085/1115, 26085/1116, 26085/1118 és 26085/1123 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, az MNV Zrt. kérelmére a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályán 651634/2021 számon indított telekalakítási eljárás eredményének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napján lép hatályba.14

(15) A 14. alcím, a 66. § b) és c) pontja, a 96–99. §, a 103. §, a 105–108. §, a 109. § 2., 3., 8., 10, 11., 13, 15. 18. és 22. pontja, a 110. § b) és c) pontja, a 122. §, a 130. § g) pontja, a 144. § és a 7. melléklet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.15

(16) A 181. § és a 11. melléklet a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban hozott használatbavételi engedély véglegessé válásának napján lép hatályba.16

(17) A (14) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a sportpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(18) A (15) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját az egészségügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.17

(19) A (16) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének napját a sportpolitikáért felelős miniszter ennek ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.18

9. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § (1) Ez a törvény

a) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i európai parlamenti és tanácsi 2014/40/EU irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyos rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. április 23-i (EU) 2020/561 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet],

d) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 70. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 70. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

11. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

13. §20

12. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

14. §21

13. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról

15. §22

16. §23

17. §24

18. §25

14. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

19. §26

15. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

20. §27

21. §28

16. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

22. §29

23. §30

24. §31

25. §32

26. §33

17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

27. §34

18. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

28. §35

19. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

29. §36

30. §37

31. §38

32. §39

33. §40

34. §41

35. §42

36. §43

37. §44

38. §45

39. §46

40. §47

41. §48

20. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

42. §49

43. §50

44. §51

21. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

45. §52

46. §53

47. §54

48. §55

49. §56

50. §57

22. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

51. §58

23. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

52. §59

24. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

53. §60

54. §61

55. §62

56. §63

57. §64

58. §65

59. §66

60. §67

61. §68

62. §69

63. §70

64. §71

65. §72

66. §73

a)74

b)75

c)76

d)77

e)78

67. §79

25. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

68. §80

69. §81

70. §82

71. §83

72. §84

73. §85

26. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

74. §86

75. §87

76. §88

77. §89

78. §90

79. §91

80. §92

81. §93

82. §94

83. §95

84. §96

85. §97

27. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

86. §98

87. §99

88. §100

89. §101

90. §102

91. §103

92. §104

93. §105

94. §106

95. §107

28. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

96. §108

97. §109

98. §110

99. §111

100. §112

101. §113

102. §114

103. §115

104. §116

105. §117

106. §118

107. §119

108. §120

109. §121

1.122

2.123

3.124

4.125

5.126

6.127

7.128

8.129

9.130

10.131

11.132

12.133

13.134

14.135

15.136

16.137

17.138

18.139

19.140

20.141

21.142

22.143

110. §144

a)145

b)146

c)147

29. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

111. §148

112. §149

113. §150

114. §151

115. §152

116. §153

117. §154

118. §155

119. §156

120. §157

121. §158

122. §159

123. §160

124. §161

125. §162

126. §163

127. §164

128. §165

129. §166

130. §167

a)168

b)169

c)170

d)171

e)172

f)173

g)174

h)175

i)176

j)177

k)178

30. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

131. §179

31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

132. §180

133. §181

32. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

134. §182

33. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

135. §183

34. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

136. §184

137. §185

138. §186

a)187

b)188

c)189

d)190

e)191

f)192

139. §193

35. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

140. §194

36. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

141. §195

142. §196

37. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

143. §197

38. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

144. §198

39. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról

145. §199

146. §200

147. §201

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

148. §202

149. §203

150. §204

151. §205

41. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

152. §206

42. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény módosítása

153. §207

154. §208

155. §209

156. §210

43. A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény módosítása

157. §211

44. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény módosítása

158. §212

45. A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény módosítása

159. §213

46. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

160. §214

161. §215

162. §216

163. §217

164. §218

47. Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény módosítása

165. §219

48. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

166. §220

49. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény módosítása

167. §221

168. §222

169. §223

50. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény módosítása

170. §224

171. §225

172. §226

51. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

173. §227

174. §228

175. §229

176. §230

177. §231

178. §232

52. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvény módosítása

179. §233

53. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása

180. §234

181. §235

182. §236

183. §237

54. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

184. §238

185. §239

186. §240

187. §241

55. A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény módosítása

188. §242

56. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény módosítása

189. §243

57. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

190. §244

191. §245

192. §246

a)247

b)248

58. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény módosítása

193. §249

194. § (1)250

(2)251

59. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása

195. §252

196. §253

60. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény módosítása

197. §254

198. §255

61. A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIV. törvény módosítása

199. §256

200. §257

62. A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. törvény módosítása

201. §258

202. §259

203. §260

63. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVII. törvény módosítása

204. §261

64. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása

205. §262

206. §263

65. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása

207. §264

208. §265

209. §266

66. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény módosítása

210. §267

211. §268

212. §269

67. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása

213. §270

214. §271

68. A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelés Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény módosítása

215. §272

69. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

216. §273

217. §274

70. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása

218. §275

219. §276

220. §277

221. §278

71. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

222. §279

223. §280

72. A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény módosítása

224. §281

1. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez282

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Helyrajzi szám

2.

Visegrád

belterület

1619

3.

Békéscsaba

belterület

3240/2/A/1

4.

Nagykanizsa

belterület

3674

5.

Miskolc

belterület

6642/1

6.

Tapolca

belterület

1610

7.

Kiskunhalas

belterület

5749/18

8.

Bodajk

külterület

044

9.

Budapest

belterület

5367

10.

Budapest

belterület

5085

11.

Kápolnásnyék

belterület

57

12.

Szombathely

belterület

5941/7

13.

Gárdony

belterület

5437

14.

Velence

belterület

4477/1

2. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez283

Az MTVA részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

Település, fekvés

Helyrajzi szám

magyar állam tulajdoni hányada

Megnevezés

2.

Budapest VI. kerület
belterület, 1066 Budapest, Jókai u. 4.

29038/3/A/5

1/1

egyéb helyiség

3.

Budapest VI. kerület
belterület, 1066 Budapest, Jókai u. 2.

29038/2/A/4

1/1

színház

3. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez284

Az OMSZI vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

KIJELÖLÉSSEL ÉRINTETT ÁLLAMI TULAJDONI HÁNYAD

MEGNEVEZÉS

2.

Budapest VIII. kerület

38721

magyar állam 655/10000 tulajdonában álló ingatlan 2. emelete és 2 db parkolóhely

kivett üzem

3.

Budapest VI. kerület

28317

1/1

kivett szociális otthon, művészotthon

4.

Budapest V. kerület

24141

1/1

kivett szociális otthon

5.

Budapest II. kerület

51584/1

1/1

kivett idősek otthon

6.

Sopron

7087/1

1/1

kivett szociális intézmény

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

Budapest II. kerület

12248

1/1

kivett lakóház, udvar, egyéb épület

10.

Budapest II. kerület

12239/2

1/1

kivett lakóház, udvar

4. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez285

5. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez286

6. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez287

7. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez288

8. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez289

9. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez290

10. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez291

11. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez292

12. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez293

13. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez294

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 28.

2

Az 1. § a 2021: CXVIII. törvény 52. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2/A. §-t a 2021: CXVIII. törvény 48. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés időpontja 2021. december 22.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (6) bekezdése a 2021: CXXXIII. törvény 52. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4/A. alcímet (5/A. §) a 2021: CXVIII. törvény 49. §-a iktatta be.

11

Az 5/B. §-t a 2021: CXLVIII. törvény 50. §-a iktatta be.

12

Az 5/A. alcímet (7/A–7/B. §) a 2021: CXXXIII. törvény 50. §-a iktatta be.

13

Az 5/B. alcímet (7/C. §) a 2021: CXXXIII. törvény 50. §-a iktatta be.

14

A 3/2021. (XI. 8.) EMMI határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2021. október 7.

15

A 4/2021. (XII. 6.) EMMI határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2022. január 31.

16

A 2/2021. (IX. 28.) EMMI határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2021. július 12.

19

A 11. § (1) bekezdése a 2021: CXVIII. törvény 52. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 66. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 66. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 66. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 66. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 66. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 109. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 109. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 109. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 109. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 109. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 109. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 109. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 109. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 109. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 109. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 109. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 109. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 109. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 109. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 109. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 109. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 109. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 109. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 109. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 109. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 109. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 109. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 109. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 110. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 110. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 110. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 110. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 130. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 130. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 130. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 130. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 130. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 130. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 130. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 130. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 130. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 130. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 130. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 130. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 138. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 138. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 138. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 138. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 138. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 138. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 138. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 192. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 192. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 192. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 194. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 194. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

Az 1. melléklet a 2021: CXVIII. törvény 51. §-a szerint módosított szöveg.

283

A 2. melléklet a 2021: CXXXIII. törvény 51. § és 52. § a) pontja szerint módosított szöveg.

284

A 3. melléklet a 2021: CXXXIII. törvény 52. § e) pontja és 53. §-a szerint módosított szöveg.

285

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére