• Tartalom

2021. évi CIII. törvény

2021. évi CIII. törvény

a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról1

2022.01.01.

1. Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozatának történő ingyenes tulajdonba adásáról

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IX. kerület, belterület 36844/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 22. szám alatti és a Budapest XI. kerület, belterület 3450/0/A/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 132. szám alatti ingatlanok (a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen – nevelési-oktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és sporttevékenységének ellátása érdekében – a Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozata (a továbbiakban: Johannita Rend Magyar Tagozata) tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Johannita Rend Magyar Tagozata az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az ingatlanok tulajdonjogát a Johannita Rend Magyar Tagozata – ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terheket, valamint az Nvtv. 13. § (5) bekezdése szerinti elidegenítési tilalmat – per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(5) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.


A törvényt az Országgyűlés a 2021. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el.

2.2

2. §

3. §

4. §

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. §, valamint a 6. alcím 2021. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. alcím 2026. január 1-jén lép hatályba.

6. §3

7. § (1) A 6. alcím a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 6. alcím a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 8. cikkének való megfelelést szolgálja.

4. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

8. §4

9. §5

5. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

10. §6

6. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

11. §7

12. §8

13. §9

14. §10

15. §11

7. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

16. §12

17. §13

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

18. §14

19. §15

20. §16

21. §17

9. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosítása

22. §18

10. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

23. §19

24. §20

25. §21

26. §22

27. §23

28. §24

11. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

29. §25

30. §26

12. A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény módosítása

31. §27

13.28

32. §

14. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosítása

33. §29

1. melléklet a 2021. évi CIII. törvényhez30

2. melléklet a 2021. évi CIII. törvényhez31

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. szeptember 29.

2

A 2. alcímet (2–4. §) a 6. § hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 13. alcím (32. §) az 5. § (3) bekezdése alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

29

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 1. mellékletet a 6. § hatályon kívül helyezte.

31

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére