• Tartalom
Oldalmenü

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról1

2021.05.01.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)2 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) reggel 5 óra és éjfél között (a továbbiakban: kijárási tilalmon kívüli idő) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra,

b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti nagykereskedelmi tevékenységre.

1/A. §3 (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.

(3) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(4) A védettségi igazolvány meglétét ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.

1/B. §4 (1) Az 1/A. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy, aki

a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az (1) bekezdés szerinti személy a személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is felhívható.

2. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

2. § (1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez

a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

3. § (1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

(2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

(3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

3. Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

4. § (1)5 Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.

(2)6 A kijárási tilalmon kívüli időben az R.-ben, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f) a kertészeti árudában, a faiskolában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

(3)7 A (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet – a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – köteles zárva tartani.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(5) A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

4.8

5. §

5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

6. §9

7. § (1)10 Az R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek mellett tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az e rendeletben meghatározott kivétellel – a tartózkodás.

(1a)11 A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.

(1b)12 A játékkaszinó, illetve a kártyaterem üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja annak a személynek a beléptetését megtagadja, illetve a játékkaszinó, illetve a kártyaterem használatát megakadályozza, aki a koronavírus elleni védettségét e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(1c)13 A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a játékkaszinó, illetve a kártyaterem vezetője határozza meg, azzal, hogy

a) a játékkaszinóban, illetve a kártyateremben foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a játékkaszinó, illetve a kártyaterem vezetője felé nem igazolja köteles a játékkaszinó, illetve a kártyaterem látogatók által látogatható területein és helyszínein az R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(1d)14 A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben látogatóként tartózkodó koronavírus ellen védett személy nem köteles maszkot viselni.

(1e)15 Az ott foglalkoztatottak kivételével a játékkaszinóban, illetve a kártyateremben este 11 óra és reggel 5 óra között tilos tartózkodni.

(2)16 Az (1), (1a) és (1e) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(3) A szálláshelyen tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni.

(4)17 A koronavírus ellen nem védett, a szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található játékkaszinót, illetve kártyatermet nem látogathatja.

(4a)18 A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó koronavírus ellen védett személy a szálláshelyen található játékkaszinót, illetve kártyatermet látogathatja.

(5) A (4) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(6)19 A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az R.-ben meghatározottak szerint látogathatóak.

6. Jogkövetkezmények

8. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség az R. 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

9. § (1)20 Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 4. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 7. § (1b), (1c), (2) és (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

(5) Ha az üzemeltető vagy a vezető a (4) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(6) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,

b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

10. § (1)21 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1) bekezdése, 7. § (1c) bekezdés a) pontja, 7. § (1e) és (4) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

7.22

11. §

8. A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések

12. § (1) A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.

(2) Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges, így különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.

(3) A (2) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés a közigazgatásban foglalkoztatott személlyel rövid úton, az írásba foglalás mellőzésével közlendő.

9. A gazdaság működésére vonatkozó szabályok

13. § A Kormány felkéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.

10. Záró rendelkezések

14. §23 E rendelet rendelkezéseit e rendelet hatályvesztéséig kell alkalmazni.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.

(2) A 16. § 2021. március 22-én lép hatályba.

(3) A 17. § 2021. március 9-én lép hatályba.

16. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

16/A. §24 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 6. §-ra tekintettel a 9. §, valamint a 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/B. §25 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. §-ra tekintettel az R1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

17. §26

18. §27

19. §28

20. §29

1

A rendelet a 16. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. május 23. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

3

Az 1/A. §-t a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

4

Az 1/B. §-t a 215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

5

A 4. § (1) bekezdése a 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdése a 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. alcímet (5. §) a 17. § hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § (1) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

11

A 7. § (1a) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

12

A 7. § (1b) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

13

A 7. § (1c) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

14

A 7. § (1d) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

15

A 7. § (1e) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

16

A 7. § (2) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

17

A 7. § (4) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

18

A 7. § (4a) bekezdését a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

19

A 7. § (6) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

20

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 14. § d) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

21

A 10. § (1) bekezdése a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 14. § e) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

22

A 7. alcímet (11. §) a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

23

A 14. § a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

25

A 16/B. §-t a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

26

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_