• Tartalom

1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat

1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről

2022.09.06.

1. Általános rendelkezések

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 4. § (5) bekezdése szerinti, rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolására irányuló döntéshozatal megalapozása és megfelelő előkészítése érdekében a rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésére irányuló javaslatok és kezdeményezések (a továbbiakban együtt: kezdeményezés) vizsgálatának során az e határozatban foglalt eljárásrend szerint kell eljárni.

2. A kijelölésre irányuló kezdeményezéseket a Kormány döntésének megalapozása érdekében

a) minden esetben előzetes vizsgálatnak,

b) az e határozatban foglalt feltételek fennállása esetén részletes vizsgálatnak

kell alávetni.

3. A 2. pont szerinti vizsgálat a Kormány ügyrendje szerinti előzetes egyeztetést, közigazgatási egyeztetést, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet által végzett döntés-előkészítést és javaslattételt kiváltja.

2. A kezdeményezés előzetes vizsgálata

4. Adott terület azonnali rozsdaövezeti akcióterületként vagy közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterületként (a továbbiakban együtt: rozsdaövezeti akcióterület) történő kijelölésének kezdeményezése esetében a kezdeményezést a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) azonosítható-e olyan ok, amely a kijelölhetőséget, illetve a további előkészítést további vizsgálat hiányában is kizárja,

b) a kezdeményezés azonnali rozsdaövezeti akcióterület vagy közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület kijelölésére tesz-e javaslatot,

c) melyek a terület jövőbeli hasznosításának céljai, melyek a területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések – különös tekintettel a zöldinfrastruktúra-hálózatban betöltött és tervezett szerepére vonatkozóan –, azok megfelelnek-e az Étv. 4/A. §-ában foglalt céloknak,

d) a c) pont szerinti információk alapján a fejlesztési elképzelések megvalósítása magában foglalja-e legalább egymilliárd forint teljes költségigényű építési beruházás vagy kármentesítési eljárással egybekötött építési beruházás megvalósítását, és

e) a kezdeményezés a részletes vizsgálat megkezdéséhez – a részletes vizsgálatra megállapított szempontok figyelembevételével – elegendő adatot tartalmaz-e.

5. Ha a miniszter a 4. pont alapján megállapítja, hogy a terület rozsdaövezeti akcióterületként való kijelölhetősége kizárt, a kezdeményezés további döntésre előkészítését mellőzi.

6. Ha a miniszter megállapítja, hogy az előzetes vizsgálathoz vagy a későbbi részletes vizsgálat megfelelő előkészítése érdekében további információk szükségesek, ezeket a kezdeményezőtől, illetve – döntése szerint – a vizsgálat szempontjából releváns adatokkal rendelkező más állami szervtől beszerzi, a személyes adatok kivételével.

7. Ha a területen megvalósítani tervezett beruházás nem felel meg a 4. pont d) alpontja szerinti feltételnek, vagy a 4. pont d) alpontjának való megfelelés egyértelműen nem ítélhető meg, a miniszter mérlegeli a kormányzati döntés-előkészítés folytatásának szükségességét. Ha a miniszter ennek eredményeként a kijelölésre irányuló kezdeményezést további vizsgálatra alkalmasnak, illetve a területet kijelölésre érdemesnek ítéli meg, a kezdeményezést részletes vizsgálatra utalja.

8. Ha a területen megvalósítani tervezett beruházás megfelel a 4. pont d) alpontja szerinti feltételnek, a miniszter a kezdeményezést részletes vizsgálatra utalja.

9. A miniszter az előzetes vizsgálatot a kezdeményezés kézhezvételét követő 45 napon belül folytatja le. Ha a kezdeményezés a miniszter döntése alapján további információk beszerzését teszi szükségessé, az előzetes vizsgálat időtartama további 60 nappal meghosszabbodik.

3. A kezdeményezés részletes vizsgálata

10.1 A részletes vizsgálatot a miniszter folytatja le, és készíti elő az anyagot

a) a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,

b) az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,

c) a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,

d) a kereskedelemért,

e) a területfejlesztésért,

f) a környezetvédelemért,

g) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért

való felelősség körében a felelős miniszterek által kijelölt egy-egy személy részvételével működő héttagú Rozsdaövezeti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére, amely állást foglal a kezdeményezéssel kapcsolatban. A Bizottság elnöke a miniszter által kijelölt személy. A Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság a működési rendjét maga határozza meg.

11. Az elnök a Bizottság valamennyi ülésére jelentést nyújt be az 5., 7. és 8. pont szerinti kezdeményezésekről, valamint az azokkal kapcsolatban kialakított álláspontjáról.

12. A részletes vizsgálatnak a területre, valamint a fejlesztési elképzelések jellegétől függően a következő körülményekre és szempontokra kell kiterjednie:

a) a területen korábban folytatott tevékenységek,

b) a kezdeményezés elbírálása időpontjában a területhasználatok jellemzői, a területen elhelyezett építmények, létesítmények, berendezések, technológiák jellege és állapota,

c) a terület tulajdonjogi és használati jogosultsági viszonyai,

d) a kezdeményezés elbírálása időpontjában a környezeti állapotok, környezethasználatok vizsgálata, azok jellemzői,

e) a területen hátrahagyott környezeti terhek vagy környezetkárosodások értékelése, a területet jellemzi-e tartós környezeti kár ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, kivizsgálás vagy kármentesítés folyamatban léte vagy szükségessége,

f) a területtel kapcsolatos környezeti felelősségi kérdések,

g) a tervezett területhasználat és a fejlesztési elképzelések bemutatása, ideértve a zöldinfrastruktúra-hálózatban jelenleg betöltött és tervezett szerepére vonatkozó elképzeléseket is,

h) a területen megvalósítani tervezett, a 4. pont d) alpontja szerinti beruházások,

i) a fejlesztési elképzelések illeszkedése a tágabb környezetbe és az ottani területhasználatokhoz, fejlesztésekhez,

j) a fejlesztési elképzelések állami és önkormányzati tervekkel, a városzöldítésre irányuló tervekkel és célkitűzésekkel való összhangjának vizsgálata,

k) a terület közlekedési, közmű- és intézményi infrastruktúrájának értékelése, ezek fejlesztésének szükségessége,

l) a terület fejlesztésre alkalmassá tételének egyéb feltételei és az ehhez szükséges intézkedések,

m) a terület társadalmi környezete,

n) a fejlesztések társadalmi célcsoportjai,

o) a terület gazdasági potenciálja és a fejlesztési elképzelések alapján a gazdasági lehetőségek kihasználásának eszközei,

p) a fejlesztések pozitív és negatív hatásai, externáliái,

q) a területre vonatkozó speciális jogi szabályozás szükségessége, különös tekintettel a sajátos településrendezési és beépítési szabályokra, ezen belül is a kötelezően megtartandó zöldfelület mértékére, a településkép-védelemre, a telekalakításra, az örökségvédelemre, illetve a kármentesítésre,

r) egyéb, a rozsdaövezeti akcióterületi lehatárolást érdemben befolyásoló körülmények és szempontok.

13. A Bizottság a kijelölés indokoltságával kapcsolatos véleményét a részletes vizsgálatra utalást követő 30 napon belül alakítja ki, és javaslatot is tartalmazó írásos véleményét a miniszternek megküldi. Ha a részletes vizsgálat során összetett szakkérdés értékelésének, illetve külső szakvélemény megkérésének a szükségessége merül fel, a Bizottság a véleményét a részletes vizsgálatra utalást követő 75 napon belül alakítja ki.

14. Ha a részletes vizsgálat eredménye alapján a rozsdaövezeti akcióterületi kijelölés indokolt, a Bizottság a véleményében külön kitér arra, hogy

a) a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében szükségesnek mutatkozik-e a beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítása, továbbá hogy a kiemeltté nyilvánításhoz szükséges feltételek – különös figyelemmel a tervezés előrehaladottságának állapotára, valamint a beruházói szándékokra – fennállnak-e,

b) a területre szükséges-e a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 11/B. §-a, illetve 11/D. §-a szerinti különös szabályozás megalkotása.

15. Támogató bizottsági vélemény esetében a miniszter előterjesztést készít, amelyet a Kormány ügyrendjében foglaltak szerint a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szervéhez, illetve a Kormány ülésére be kell nyújtani.

16. A 15. pont szerinti esetben az előterjesztés javaslatot tesz

a) minden esetben a terület helyrajzi szám alapú, Étv. 4. § (5) bekezdése szerinti lehatárolására,

b) ha erre korábban még nem került sor, és indokolt, a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítására, illetve

c) ha erre korábban még nem került sor, és indokolt, az Ngtv. 11/B. §-a, illetve 11/D. §-a szerinti speciális szabályozás egyidejű megalkotására.

17. Ha a Bizottság a kijelölést nem, vagy csak jelentős módosítások mellett támogatja, az előterjesztés a 15. pont szerinti testület ülésére nem nyújtható be.

4. Záró rendelkezések

18. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A 10. pont az 1427/2022. (IX. 5.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére