• Tartalom

2021. évi CXXII. törvény

2021. évi CXXII. törvény

egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról1

2023.01.02.

1.2

1. §

2. §

3. §

4. §

5. §

6. §

7. §

8. §

9. §

10. §

11. §

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

12. §3

13. §4

14. §5

15. §6

16. §7

17. §8

18. §9

3.10

19. §

20. §

21. §

22. §

23. §

24. §

25. §

26. §

27. §

4.11

28. §

29. §

30. §

31. §

32. §

33. §

34. §

35. §

36. §

37. §

38. §

39. §

40. §

41. §

42. §

43. §

44. §

45. §

46. §

5.12

47. §

48. §

49. §

6.13

50. §

51. §

52. §

53. §

54. §

55. §

7.14

56. §

57. §

58. §

59. §

60. §

61. §

8. 15 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

62. §

9. 16 Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

63. §

10.17

64. §

65. §

66. §

67. §

11.18

68. §

69. §

70. §

71. §

72. §

73. §

74. §

75. §

76. §

77. §

78. §

79. §

80. §

81. §

82. §

12.19

83. §

13.20

84. §

14. 21 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

85. §

15.22

86. §

87. §

88. §

89. §

16. 23 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

90. §

91. §

92. §

17.24

93. §

18.25

94. §

95. §

96. §

97. §

19.26

98. §

99. §

100. §

101. §

102. §

103. §

104. §

105. §

106. §

107. §

108. §

20. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

109. §27

110. §28

a)29

b)30

c)31

d)32

e)33

21.34

111. §

112. §

113. §

114. §

22.35

115. §

116. §

117. §

118. §

23.36

119. §

120. §

24.37

121. §

25. 38 A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

122. §

123. §

124. §

125. §

26.39

126. §

127. §

128. §

27. Záró rendelkezések

129. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 13. §, a 18. alcím és a 26. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 110. § c) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

130. § (1) A 8. alcímben, a 9. alcímben, a 14. alcímben, a 16. alcímben, valamint a 25. alcímben meghatározott módosításokkal érintett, az e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő személyek megbízatását – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az ezen alcímekben foglalt módosítások nem érintik.

(2) A 8. alcímben, a 9. alcímben, a 14. alcímben, a 16. alcímben, valamint a 25. alcímben meghatározott módosításokkal érintett, az e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő személyek megbízatásának megszűnésére, illetve megszüntetésére, valamint helyettesítésére a 8. alcímben, a 9. alcímben, a 14. alcímben, a 91. §-ban, a 92. §-ban, a 123. §-ban, a 124. §-ban, valamint a 125. §-ban foglalt módosításokat alkalmazni kell.

131. § (1) A 8. alcím az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 9. alcím az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 68–77. §, a 78–80. § és a 82. §, valamint az 1. és 2. melléklet az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 12. alcím az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 14. alcím az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

(6) A 16. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 25. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(8) A 130. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése, 23. cikke és 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak, valamint az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

132. § (1) A 19. § az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 25. § (4) bekezdése a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 98–108. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A 13. §, és a 126–128. § a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló (Szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelv), 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2021. évi CXXII. törvényhez40

2. melléklet a 2021. évi CXXII. törvényhez41

3. melléklet a 2021. évi CXXII. törvényhez42

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. november 17. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. alcím (1–11. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. alcím (19–27. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 4. alcím (28–46. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 5. alcím (47–49. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 6. alcím (50–55. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. alcím (56–61. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 8. alcím (62. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. alcím (63. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10. alcím (64–67. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 11. alcím (68–82. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 12. alcím (83. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 13. alcím (84. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 14. alcím (85. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 15. alcím (86–89. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16. alcím (90–92. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 17. alcím (93. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. alcím (94–97. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 19. alcím (98–108. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 110. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 110. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 110. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 110. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 110. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 110. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 21. alcím (111–114. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 22. alcím (115–118. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 23. alcím (119–120. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 24. alcím (121. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 25. alcím (122–125. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 26. alcím (126–128. §) a 2010: CXXX. törvény 12/A. §-a alapján hatályát vesztette.

40

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére