• Tartalom

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

2023.03.01.

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában és (1a) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1a) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hulladékgazdálkodási hatóság jogállása

1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként

a)1 a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)

jelöli ki.

(2)2 A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

(3)3 Jogszabályban meghatározott esetben – országos illetékességgel – a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: országos hulladékgazdálkodási hatóság) jár el.

(4) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság országos illetékességgel jár el.

(5)4 Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kiemelt létesítményekkel összefüggő hulladékgazdálkodási hatósági ügyekben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

2. § (1) Hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik.

(2)5 A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15–17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több vármegye területét érinti.

(3) A Ht. 86. § (11) bekezdésében meghatározott közreműködő hatóság a Ht. 61. §-a szerinti illegális hulladékelhagyás esetén hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében szabja ki a hulladékgazdálkodási bírságot.

3. § (1) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság jár el

a) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3/A. §-ában és 27. § (2) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási hatóságként,

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási hatóságként,

c) a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 13. §-ában és 14. §-ában meghatározott tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárásban hulladékgazdálkodási hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki,

d) a Ht. 20., 29., 68–69/C. §-ában, valamint 81. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási hatóságként,

e) a Ht. 47/C. § (4) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként,

f) a Ht. 73. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként,

g) a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 15., 22., 23. pontjában, valamint hatásköréhez kapcsolódóan az 1., 2., 30–32. pontjában foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként,

h)6 a Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási hatóságként, ha a bírság jogalapja a d) és j) pontban meghatározott hatáskörhöz tartozó jogsértés,

i) hulladékgazdálkodási szakkérdés vizsgálata során, ha az engedélyező hatóság az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

j)7 az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet 14. §-ában és 16. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási hatóságként.

(2) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik

a) a Ht. 92/G. §-a szerinti előzetes jóváhagyás,

b) a Ht. 53/K. §-a szerinti gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyás

hulladékgazdálkodási hatóságként.

(3) A területi hulladékgazdálkodási hatóság, illetve az országos hulladékgazdálkodási hatóság a piacfelügyeletre, a tanúsításra, a megfelelőségre és a minőségbiztosításra vonatkozó végrehajtási jogszabályokban meghatározott hatáskörébe tartozó kérdéseket vizsgálja a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 7., 8., 19. pontja szerinti feladatkörében.

2. Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása

4. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben – szakmai irányító miniszterként – a miniszter gyakorolja.

(2) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(3) Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben az országos környezetvédelmi hatóság és a területi környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve a miniszter, az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti jogkört a miniszter gyakorolja.

3. Hulladékgazdálkodási igazgatási szerv kijelölése

5. § A miniszter az általa kijelölt szervezeti egység útján látja el

a) a területi hulladékgazdálkodási hatóság és az országos hulladékgazdálkodási hatóság felügyeletével, szakmai irányításával, a Ht.-ben meghatározott országos szintű hulladékgazdálkodási feladatok koordinációjával kapcsolatos,

b) a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet számára meghatározott

hulladékgazdálkodási igazgatási feladatokat.

4. A hulladékgazdálkodási hatóság feladatai

6. § (1) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság az országos hulladékgazdálkodási hatóság bevonásával látja el a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 3–5., 9–14., 16–18., 20–22. és 24. pontjában meghatározott feladatokat.

(2) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság indokolt esetben a területi hulladékgazdálkodási hatóság bevonásával látja el a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 4., 5., 11., 13., 16., 17. pontjában meghatározott feladatokat.

(3) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság, az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság a Ht. 78/C. és 78/D. §-a szerint létrehozza és működteti a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Információs Rendszert, valamint összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.

(4) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság, az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság

a) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotával kapcsolatos hulladékgazdálkodási adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról,

b) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában,

c) ellátja a miniszter által rábízott feladatokat.

(5) A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság és az országos hulladékgazdálkodási hatóság közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában.

(6)8

5. A hulladékgazdálkodási hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések

7. § (1) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság az 1. mellékletben meghatározott szakkérdéseket vizsgálja, ha az egyes hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban az 1. mellékletben meghatározott feltételek fennállnak.

(2) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság a 2. mellékletben meghatározott szakkérdéseket vizsgálja, ha a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezésével összefüggő eljárásokban a 2. mellékletben meghatározott feltételek fennállnak.

(3)9 Az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.

(4)10 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság, illetve a területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék mintázásához, illetve bevizsgálásához a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti laboratóriumot bevonhatja.

6. Hatósági feladatellátásra vonatkozó speciális rendelkezés

8. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő hulladékgazdálkodási ügyek elintézésében csak olyan személy vehet részt, aki rendelkezik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2021. március 16-án lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdés b) pontja 2021. március 28-án lép hatályba.

10. §11

11. §12

1. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez13

Egyes hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2.

Hulladék hivatalbóli besorolására irányuló eljárás.

állati hulladék esetén

Annak vizsgálata, hogy az állati hulladék rendelkezik-e
a Ht. 1. melléklete szerinti HP 9 veszélyességi jellemzővel.

3.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárás (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével, a területi hulladékgazdálkodási hatóság eljárása).

minden esetben

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata.

4.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárás (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével, a területi hulladékgazdálkodási hatóság eljárása).

minden esetben

Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

5.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárás (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével, az országos hulladékgazdálkodási hatóság eljárása).

minden esetben

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata.

6.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárás (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével, az országos hulladékgazdálkodási hatóság eljárása).

minden esetben

Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

2. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez14

A hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

D

E

1.

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

Kereskedelem, közvetítés, szállítás, gyűjtés

Hasznosítás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás

Ártalmatlanítás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás

2.

Minden esetben
(a területi hulladékgazdálkodási hatóság eljárása).

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

IGEN

IGEN

IGEN

3.

Minden esetben
(a területi hulladékgazdálkodási hatóság eljárása).

Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

IGEN

IGEN

IGEN

4.

5.

Kereskedelem, közvetítés, szállítás, gyűjtés engedélyezése (az országos hulladékgazdálkodási hatóság eljárása).

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

IGEN

NEM

NEM

6.

Kereskedelem, közvetítés, szállítás, gyűjtés engedélyezése
(az országos hulladékgazdálkodási hatóság eljárása).

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

IGEN

NEM

NEM

3. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez15

4. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez16

5. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez17

6. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez18

7. melléklet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelethez19

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés j) pontját a 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 6. § (6) bekezdését a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 45. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 7. § (3) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 315. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § (4) bekezdése a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 45. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére