• Tartalom

2021. évi XIII. törvény

2021. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2023.07.01.

A multidiszciplináris jellegű Debreceni Egyetem többfókuszú stratégiai céljainak és régiós szerepének megerősítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2)2 Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)3

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5)4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány részére a KEKVA tv. 13. §-a alapján közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani a Debrecen 0225/1 helyrajzi számú ingatlanon.

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének 50%-át (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrész) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

3. § (1)5 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, valamint ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok vagy ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3)6 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében vagy használatában lévő állami tulajdonú ingó és minden egyéb, a jogelőd központi költségvetési szerv könyveiben vagyonkezeltként nyilvántartott állami tulajdonú vagyonelem az Egyetem tulajdonába kerül.

(3a)7 Az Egyetem egészségügyi feladatellátására tekintettel használatba kapott, a közfeladat-ellátáshoz szükséges állami tulajdonú ingó vagyontárgyak az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(3b)8 A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló kormányrendelet szerinti minősítési eljárást követően a Debrecen külterület 01062/2, 015/2, 0212/3, 0212/4, 0319/3, valamint a Kisvárda külterület 0121/7, valamint a Nagykálló külterület 0475, 0488 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanok Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló kivett alrészletei az 5/A. § szabályai szerint az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek, azzal, hogy a vagyonkezelés kiterjed a telekalakítást követően létrejövő ingatlanokra.

(3c)9 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, Debrecen belterület 19552 helyrajzi számú állami tulajdonban álló ingatlanból telekmegosztással létrejövő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – e §-ban foglaltak alkalmazásával – az Egyetem tulajdonába kell adni, azzal, hogy az Egyetem az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(4)10 A (3) és (3a) bekezdés szerint átszálló ingóságokról és egyéb vagyonelemekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok és egyéb vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(6) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(7)11 Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (3) és (3a) bekezdés szerinti ingóságok és egyéb vagyonelemek vonatkozásában a (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(8)12 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság – az állam tulajdonában álló – üzletrészeit és az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválását követően az újfehértói telephelyen tevékenységet folytató jogutód nonprofit gazdasági társaság – az állam tulajdonában álló – üzletrészeit (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrészek) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrészek felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(10) Ha az Egyetem a tulajdonába adott üzletrészeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítványnak az Egyetem útján ellátott közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladatainak ellátására kell fordítani.

(11)13 A Debrecen 66003/10 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az ingatlan tulajdonjogának átruházásával egyidejűleg az ingatlanra megtervezett kézilabda munkacsarnok engedélyes és kiviteli terveit ingyenesen az Egyetem tulajdonába kell adni a beruházás ütemezett megvalósítása céljából.

(12)14 Az olyan szerződéseket, amelyek ingatlanhoz kapcsolódóan lejáratkor vagyonnövekményt keletkeztetnek a szerződés eredeti szövege szerint a Magyar Állam javára az Egyetem vagyonkezelői jogának kikötése mellett, a fenntartóváltásra tekintettel akképp kell értelmezni, hogy az Egyetem vagyonszerzéséről rendelkeznek a szerződésben vagy szerződésekben szereplő felépítmény jellegű ingatlan, ingatlanok és ingóságok vonatkozásában, ha a vonatkozó ingatlan az Egyetem tulajdonába került.

5/A. §15 (1) Az Egyetem közfeladatainak ellátása érdekében a 3. melléklet szerinti ingatlanok, valamint ingatlanrészek e törvény erejénél fogva közfeladat ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen továbbra is az Egyetem vagyonkezelésében maradnak.

(2) A közfeladat ellátása érdekében a 3. melléklet szerinti ingatlanok kapcsán az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése nem szükséges.

(3) Az Egyetem a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. Az Egyetem által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

(4) Az Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az Egyetem – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(5) Az Egyetemet megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából az Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(6) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az Egyetem köteles a vagyonkezelésében álló állami vagyont – az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén – nyilvántartásba venni, és arról az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendelet szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.

(7) A 3. mellékletben szereplő ingatlanok telekalakítása esetén az újonnan kialakult oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló önálló helyrajzi számú ingatlanokon fennálló vagyonkezelést a telekalakítás nem érinti.

6. §16 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – az 5. §-ban, a 6/A. §-ban, a 6/B. § (1) és (2) bekezdésében, a 6/C. és a 6/D. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

6/A. §17 A KEKVA tv. 12. § (7) bekezdésére tekintettel, az Alapítvány KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Gróf Tisza István Kórház fenntartói joga az Egyetem részére kerül átadásra.

6/B. §18 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. melléklet 148. és 149. sorában szereplő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel az ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, e körben a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek – ideértve a rendelkezésre álló, és a Gróf Tisza István Kórház vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak tulajdonjogát is – az általános jogutód Egyetemre szállnak át. A feladat ellátásával összefüggő hatósági engedélyek jogosultja a feladat átvételének időpontjától az Egyetem klinikai központja.

6/C. §19 A Gróf Tisza István Kórház költségvetési szervi jogállása a 6/A. § szerinti átadással egyidejűleg megszűnik, és az Egyetem klinikai központja részeként működik tovább. A Gróf Tisza István Kórház általános jogutódja az Egyetem.

6/D. §20 A 6/B. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas háromoldalú szerződést a tulajdonosi joggyakorló és a Gróf Tisza István Kórház köti meg az Egyetemmel.

6/E. §21 A 6/B. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

6/F. §22 A Gróf Tisza István Kórház európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő vagy fenntartás alatt álló projektje vonatkozásában a Gróf Tisza István Kórház jogutódja az Egyetem. A projektekkel összefüggő jogok és kötelezettségek az Egyetemet illetik meg, illetve terhelik. Az Egyetem köteles az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a változást az érintett irányító hatóság részére bejelenteni.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)23 Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. §, továbbá az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

7/A. §24 Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvénnyel megállapított 6/A–6/F. § szerinti jogutódlással az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott – egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva, 2023. július 1-jei hatállyal – ideértve a határozott idejű jogviszonyt is – a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az e § szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

8. §25 Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (3), (3a), (3c), (5), (8), (10), (11) és (12) bekezdése, a 6. §, a 6/A. §, a 6/B. §, a 9. §, valamint az 1. és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. §26

1. melléklet a 2021. évi XIII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2

DEBRECEN

66068/1

178791/180520

kivett út

3

DEBRECEN

66068/2

1/1

kivett beépítetlen terület

4

DEBRECEN

66068/3

1/1

kivett beépítetlen terület

5

DEBRECEN

66068/4

1/1

kivett beépítetlen terület

6

DEBRECEN

66068/5

1/1

kivett beépítetlen terület

7

DEBRECEN

66068/6

1/1

kivett beépítetlen terület

8

DEBRECEN

66068/7

1/1

kivett beépítetlen terület

9

DEBRECEN

66068/8

1/1

kivett beépítetlen terület

10

DEBRECEN

66068/9

1/1

kivett beépítetlen terület

11

DEBRECEN

66068/10

1/1

kivett beépítetlen terület

12

DEBRECEN

66068/11

1/1

kivett beépítetlen terület

13

DEBRECEN

66068/12

1/1

kivett beépítetlen terület

14

DEBRECEN

66068/13

1/1

kivett beépítetlen terület

15

DEBRECEN

66068/14

1/1

kivett beépítetlen terület

16

DEBRECEN

66068/15

1/1

kivett beépítetlen terület

17

DEBRECEN

66068/16

1/1

kivett beépítetlen terület

18

DEBRECEN

66068/17

1/1

kivett beépítetlen terület

19

DEBRECEN

66068/18

1/1

kivett beépítetlen terület

20

DEBRECEN

66068/19

1/1

kivett beépítetlen terület

21

DEBRECEN

66068/20

1/1

kivett beépítetlen terület

22

DEBRECEN

66068/21

1/1

kivett beépítetlen terület

23

DEBRECEN

66068/22

1/1

kivett beépítetlen terület

24

DEBRECEN

66068/23

1/1

kivett beépítetlen terület

25

DEBRECEN

66068/24

1/1

kivett beépítetlen terület

26

DEBRECEN

66068/25

1/1

kivett beépítetlen terület

27

DEBRECEN

66068/26

1/1

kivett beépítetlen terület

28

DEBRECEN

66068/27

178791/180520

kivett út

29

DEBRECEN

66068/28

1/1

kivett beépítetlen terület

30

DEBRECEN

66068/29

1/1

kivett beépítetlen terület

31

DEBRECEN

66068/30

1/1

kivett beépítetlen terület

32

DEBRECEN

66068/31

1/1

kivett beépítetlen terület

33

DEBRECEN

66068/32

1/1

kivett beépítetlen terület

34

DEBRECEN

66068/33

1/1

kivett beépítetlen terület

35

DEBRECEN

66068/34

1/1

kivett beépítetlen terület

36

DEBRECEN

66068/35

178791/180520

kivett díszkert

37

DEBRECEN

66068/36

178791/180520

kivett díszkert

38

DEBRECEN

66068/37

178791/180520

kivett út

39

DEBRECEN

66068/38

1/1

kivett beépítetlen terület

40

DEBRECEN

66068/39

1/1

kivett beépítetlen terület

41

DEBRECEN

66068/40

1/1

kivett beépítetlen terület

42

DEBRECEN

66068/41

1/1

kivett beépítetlen terület

43

DEBRECEN

66068/42

1/1

kivett beépítetlen terület

44

DEBRECEN

66068/43

1/1

kivett beépítetlen terület

45

DEBRECEN

66068/44

1/1

kivett beépítetlen terület

46

DEBRECEN

66068/45

1/1

kivett beépítetlen terület

47

DEBRECEN

66068/46

1/1

kivett beépítetlen terület

48

DEBRECEN

66068/47

1/1

kivett beépítetlen terület

49

DEBRECEN

66068/48

1/1

kivett beépítetlen terület

50

DEBRECEN

66068/49

1/1

kivett beépítetlen terület

51

DEBRECEN

66068/50

1/1

kivett beépítetlen terület

52

DEBRECEN

66068/51

1/1

kivett beépítetlen terület

53

DEBRECEN

66068/52

1/1

kivett beépítetlen terület

54

DEBRECEN

66068/53

1/1

kivett beépítetlen terület

55

DEBRECEN

66068/54

1/1

kivett beépítetlen terület

56

DEBRECEN

66068/55

1/1

kivett beépítetlen terület

57

DEBRECEN

66068/56

1/1

kivett beépítetlen terület

58

DEBRECEN

66068/57

1/1

kivett beépítetlen terület

59

DEBRECEN

66068/58

1/1

kivett beépítetlen terület

60

DEBRECEN

66068/59

1/1

kivett beépítetlen terület

61

DEBRECEN

66068/60

1/1

kivett beépítetlen terület

62

DEBRECEN

66068/61

1/1

kivett beépítetlen terület

63

DEBRECEN

66068/62

1/1

kivett beépítetlen terület

64

DEBRECEN

66068/63

1/1

kivett beépítetlen terület

65

DEBRECEN

66068/64

1/1

kivett beépítetlen terület

66

DEBRECEN

66068/65

1/1

kivett beépítetlen terület

67

DEBRECEN

66068/66

1/1

kivett beépítetlen terület

68

DEBRECEN

66068/67

1/1

kivett beépítetlen terület

69

DEBRECEN

66068/68

1/1

kivett beépítetlen terület

70

DEBRECEN

66068/69

1/1

kivett beépítetlen terület

71

DEBRECEN

66068/70

1/1

kivett beépítetlen terület

72

DEBRECEN

66068/71

178791/180520

kivett díszkert

73

DEBRECEN

66068/72

1/1

kivett beépítetlen terület

74

DEBRECEN

66068/73

1/1

kivett beépítetlen terület

75

DEBRECEN

66068/74

1/1

kivett beépítetlen terület

76

DEBRECEN

66068/75

1/1

kivett beépítetlen terület

77

DEBRECEN

66068/76

178791/180520

kivett díszkert

78

DEBRECEN

66068/77

178791/180520

kivett út

79

DEBRECEN

66068/78

1/1

kivett beépítetlen terület

80

DEBRECEN

66068/79

1/1

kivett beépítetlen terület

81

DEBRECEN

66068/80

1/1

kivett beépítetlen terület

82

DEBRECEN

66068/81

1/1

kivett beépítetlen terület

83

DEBRECEN

66068/82

1/1

kivett beépítetlen terület

84

DEBRECEN

66068/83

1/1

kivett beépítetlen terület

85

DEBRECEN

66068/84

1/1

kivett beépítetlen terület

86

DEBRECEN

66068/85

1/1

kivett beépítetlen terület

87

DEBRECEN

66068/86

1/1

kivett beépítetlen terület

88

DEBRECEN

66068/87

1/1

kivett beépítetlen terület

89

DEBRECEN

66068/88

1/1

kivett beépítetlen terület

90

DEBRECEN

66068/89

1/1

kivett beépítetlen terület

91

DEBRECEN

66068/90

1/1

kivett beépítetlen terület

92

DEBRECEN

66068/91

1/1

kivett beépítetlen terület

93

DEBRECEN

66068/92

1/1

kivett beépítetlen terület

94

DEBRECEN

66068/93

1/1

kivett beépítetlen terület

95

DEBRECEN

66068/94

1/1

kivett beépítetlen terület

96

DEBRECEN

66068/95

1/1

kivett beépítetlen terület

97

DEBRECEN

66068/96

1/1

kivett beépítetlen terület

98

DEBRECEN

66068/97

1/1

kivett beépítetlen terület

99

DEBRECEN

66068/98

1/1

kivett beépítetlen terület

100

DEBRECEN

66068/99

1/1

kivett beépítetlen terület

101

DEBRECEN

66068/100

1/1

kivett beépítetlen terület

102

DEBRECEN

66068/101

1/1

kivett beépítetlen terület

103

DEBRECEN

66068/102

178791/180520

kivett út

104

DEBRECEN

66068/103

1/1

kivett beépítetlen terület

105

DEBRECEN

66068/104

1/1

kivett beépítetlen terület

106

DEBRECEN

66068/105

1/1

kivett beépítetlen terület

107

DEBRECEN

66068/106

1/1

kivett beépítetlen terület

108

DEBRECEN

66068/107

1/1

kivett beépítetlen terület

109

DEBRECEN

66068/108

1/1

kivett beépítetlen terület

110

DEBRECEN

66068/109

1/1

kivett beépítetlen terület

111

DEBRECEN

66068/110

1/1

kivett beépítetlen terület

112

DEBRECEN

66068/111

1/1

kivett beépítetlen terület

113

DEBRECEN

66068/112

1/1

kivett beépítetlen terület

114

DEBRECEN

66068/113

1/1

kivett beépítetlen terület

115

DEBRECEN

66068/114

1/1

kivett beépítetlen terület

116

DEBRECEN

66068/115

1/1

kivett beépítetlen terület

117

DEBRECEN

66068/116

1/1

kivett beépítetlen terület

118

DEBRECEN

66068/117

1/1

kivett beépítetlen terület

119

DEBRECEN

66068/118

1/1

kivett beépítetlen terület

120

DEBRECEN

66068/119

178791/180520

kivett díszkert

121

DEBRECEN

66068/120

178791/180520

kivett díszkert

122

DEBRECEN

66068/121

178791/180520

kivett út

123

DEBRECEN

66068/122

178791/180520

kivett díszkert

124

DEBRECEN

66068/123

1/1

kivett beépítetlen terület

125

DEBRECEN

66068/124

1/1

kivett beépítetlen terület

126

DEBRECEN

66068/125

1/1

kivett beépítetlen terület

127

DEBRECEN

66068/126

1/1

kivett beépítetlen terület

128

DEBRECEN

66068/127

1/1

kivett beépítetlen terület

129

DEBRECEN

66068/128

1/1

kivett beépítetlen terület

130

DEBRECEN

66068/129

1/1

kivett beépítetlen terület

131

DEBRECEN

66068/130

1/1

kivett beépítetlen terület

132

DEBRECEN

66068/131

1/1

kivett beépítetlen terület

133

DEBRECEN

66068/132

1/1

kivett beépítetlen terület

134

DEBRECEN

66068/133

1/1

kivett beépítetlen terület

135

DEBRECEN

66068/134

1/1

kivett beépítetlen terület

136

DEBRECEN

66068/135

1/1

kivett beépítetlen terület

137

DEBRECEN

66068/136

1/1

kivett beépítetlen terület

138

DEBRECEN

66068/137

1/1

kivett beépítetlen terület

139

DEBRECEN

66068/138

1/1

kivett beépítetlen terület

140

DEBRECEN

66068/139

1/1

kivett beépítetlen terület

141

DEBRECEN

66068/140

1/1

kivett beépítetlen terület

142

DEBRECEN

66068/141

1/1

kivett beépítetlen terület

143

DEBRECEN

66068/142

1/1

kivett beépítetlen terület

144

DEBRECEN

66068/143

1/1

kivett beépítetlen terület

145

DEBRECEN

66068/144

1/1

kivett beépítetlen terület

146

DEBRECEN

66068/145

1/1

kivett beépítetlen terület

147

DEBRECEN

66068/146

1/1

kivett beépítetlen terület

148

DEBRECEN

66068/147

1/1

kivett beépítetlen terület

149

DEBRECEN

66068/148

1/1

kivett beépítetlen terület

150

DEBRECEN

66068/149

1/1

kivett beépítetlen terület

151

DEBRECEN

66068/150

1/1

kivett beépítetlen terület

152

DEBRECEN

66068/151

1/1

kivett beépítetlen terület

153

DEBRECEN

66068/153

1/1

kivett beépítetlen terület

154

DEBRECEN

66068/154

1/1

kivett beépítetlen terület

155

DEBRECEN

66068/155

1/1

kivett beépítetlen terület

156

DEBRECEN

66068/156

1/1

kivett beépítetlen terület

157

DEBRECEN

66068/157

1/1

kivett beépítetlen terület

158

DEBRECEN

66068/158

1/1

kivett beépítetlen terület

159

DEBRECEN

66068/159

1/1

kivett beépítetlen terület

160

DEBRECEN

66068/160

1/1

kivett beépítetlen terület

161

DEBRECEN

66068/161

1/1

kivett beépítetlen terület

162

DEBRECEN

66068/163

178791/180520

kivett díszkert

163

DEBRECEN

66068/164

178791/180520

kivett út

164

DEBRECEN

66068/165

178791/180520

kivett díszkert

165

DEBRECEN

66068/170

178791/180520

kivett út

166

DEBRECEN

66068/171

178791/180520

kivett díszkert

167

DEBRECEN

66068/181

1/1

kivett beépítetlen terület

168

DEBRECEN

66068/182

1/1

kivett beépítetlen terület

169

DEBRECEN

66068/183

1/1

kivett beépítetlen terület

170

DEBRECEN

66068/184

1/1

kivett beépítetlen terület

171

DEBRECEN

66068/185

1/1

kivett beépítetlen terület

172

DEBRECEN

66068/186

1/1

kivett beépítetlen terület

173

DEBRECEN

66068/187

1/1

kivett beépítetlen terület

174

DEBRECEN

66068/188

1/1

kivett beépítetlen terület

175

DEBRECEN

66068/189

1/1

kivett beépítetlen terület

176

DEBRECEN

66068/190

1/1

kivett beépítetlen terület

177

DEBRECEN

66068/191

1/1

kivett beépítetlen terület

178

DEBRECEN

66068/192

1/1

kivett beépítetlen terület

179

DEBRECEN

66068/193

1/1

kivett beépítetlen terület

180

DEBRECEN

66068/194

1/1

kivett beépítetlen terület

181

DEBRECEN

66068/195

1/1

kivett beépítetlen terület

182

DEBRECEN

66068/196

1/1

kivett beépítetlen terület

183

DEBRECEN

66068/197

1/1

kivett beépítetlen terület

184

DEBRECEN

66068/198

178791/180520

kivett út

185

DEBRECEN

66068/199

1/1

kivett beépítetlen terület

186

DEBRECEN

66068/200

1/1

kivett beépítetlen terület

187

DEBRECEN

66068/201

1/1

kivett beépítetlen terület

188

DEBRECEN

66068/202

1/1

kivett beépítetlen terület

189

DEBRECEN

66068/203

1/1

kivett beépítetlen terület

190

DEBRECEN

66068/204

1/1

kivett beépítetlen terület

191

DEBRECEN

66068/205

1/1

kivett beépítetlen terület

192

DEBRECEN

66068/206

1/1

kivett beépítetlen terület

193

DEBRECEN

66068/207

1/1

kivett beépítetlen terület

194

DEBRECEN

66068/208

1/1

kivett beépítetlen terület

195

DEBRECEN

66068/209

1/1

kivett beépítetlen terület

196

DEBRECEN

66068/210

1/1

kivett beépítetlen terület

197

DEBRECEN

66068/211

1/1

kivett beépítetlen terület

198

DEBRECEN

66068/212

1/1

kivett beépítetlen terület

199

DEBRECEN

66068/213

178791/180520

kivett díszkert

200

DEBRECEN

66068/214

178791/180520

kivett díszkert

201

DEBRECEN

66068/215

178791/180520

kivett díszkert

202

DEBRECEN

66068/216

1/1

kivett beépítetlen terület

203

DEBRECEN

66068/217

1/1

kivett beépítetlen terület

204

DEBRECEN

66068/218

1/1

kivett beépítetlen terület

205

DEBRECEN

66068/219

1/1

kivett beépítetlen terület

206

DEBRECEN

66068/220

1/1

kivett beépítetlen terület

207

DEBRECEN

66068/221

1/1

kivett beépítetlen terület

208

DEBRECEN

66068/222

1/1

kivett beépítetlen terület

209

DEBRECEN

66068/223

1/1

kivett beépítetlen terület

210

DEBRECEN

66068/224

1/1

kivett beépítetlen terület

211

DEBRECEN

66068/225

1/1

kivett beépítetlen terület

212

DEBRECEN

66068/226

1/1

kivett beépítetlen terület

213

DEBRECEN

66068/227

1/1

kivett beépítetlen terület

214

DEBRECEN

66068/228

1/1

kivett beépítetlen terület

215

DEBRECEN

66068/229

1/1

kivett beépítetlen terület

216

DEBRECEN

66068/230

1/1

kivett beépítetlen terület

217

DEBRECEN

66068/231

1/1

kivett beépítetlen terület

218

DEBRECEN

66068/232

1/1

kivett beépítetlen terület

219

DEBRECEN

66068/233

1/1

kivett beépítetlen terület

220

DEBRECEN

66068/234

1/1

kivett beépítetlen terület

221

DEBRECEN

66068/235

1/1

kivett beépítetlen terület

222

DEBRECEN

66068/236

1/1

kivett beépítetlen terület

223

DEBRECEN

66068/237

1/1

kivett beépítetlen terület

224

DEBRECEN

66068/238

1/1

kivett beépítetlen terület

225

DEBRECEN

66068/239

1/1

kivett beépítetlen terület

226

DEBRECEN

66068/240

1/1

kivett beépítetlen terület

227

DEBRECEN

66068/241

1/1

kivett beépítetlen terület

228

DEBRECEN

66068/242

1/1

kivett beépítetlen terület

229

DEBRECEN

66068/243

1/1

kivett beépítetlen terület

230

DEBRECEN

66068/244

1/1

kivett beépítetlen terület

231

DEBRECEN

66068/245

1/1

kivett beépítetlen terület

232

DEBRECEN

66068/246

178791/180520

kivett díszkert

233

DEBRECEN

66068/247

178791/180520

kivett díszkert

234

DEBRECEN

66068/248

178791/180520

kivett út

235

DEBRECEN

66068/249

1/1

kivett beépítetlen terület

236

DEBRECEN

66068/250

1/1

kivett beépítetlen terület

237

DEBRECEN

66068/251

1/1

kivett beépítetlen terület

238

DEBRECEN

66068/252

1/1

kivett beépítetlen terület

239

DEBRECEN

66068/253

1/1

kivett beépítetlen terület

240

DEBRECEN

66068/254

1/1

kivett beépítetlen terület

241

DEBRECEN

66068/255

1/1

kivett beépítetlen terület

242

DEBRECEN

66068/256

1/1

kivett beépítetlen terület

243

DEBRECEN

66068/257

1/1

kivett beépítetlen terület

244

DEBRECEN

66068/258

1/1

kivett beépítetlen terület

245

DEBRECEN

66068/259

1/1

kivett beépítetlen terület

246

DEBRECEN

66068/260

1/1

kivett beépítetlen terület

247

DEBRECEN

66068/261

1/1

kivett beépítetlen terület

248

DEBRECEN

66068/262

1/1

kivett beépítetlen terület

249

DEBRECEN

66068/263

1/1

kivett beépítetlen terület

250

DEBRECEN

66068/264

1/1

kivett beépítetlen terület

251

DEBRECEN

66068/265

1/1

kivett beépítetlen terület

252

DEBRECEN

66068/266

1/1

kivett beépítetlen terület

253

DEBRECEN

66068/267

178791/180520

kivett út

254

DEBRECEN

66068/268

1/1

kivett beépítetlen terület

255

DEBRECEN

66068/269

1/1

kivett beépítetlen terület

256

DEBRECEN

66068/270

1/1

kivett beépítetlen terület

257

DEBRECEN

66068/271

1/1

kivett beépítetlen terület

258

DEBRECEN

66068/272

1/1

kivett beépítetlen terület

259

DEBRECEN

66068/273

1/1

kivett beépítetlen terület

260

DEBRECEN

66068/274

1/1

kivett beépítetlen terület

261

DEBRECEN

66068/275

1/1

kivett beépítetlen terület

262

DEBRECEN

66068/276

1/1

kivett beépítetlen terület

263

DEBRECEN

66068/277

1/1

kivett beépítetlen terület

264

DEBRECEN

66068/278

1/1

kivett beépítetlen terület

265

DEBRECEN

66068/279

1/1

kivett beépítetlen terület

266

DEBRECEN

66068/280

1/1

kivett beépítetlen terület

267

DEBRECEN

66068/281

1/1

kivett beépítetlen terület

268

DEBRECEN

66068/282

1/1

kivett beépítetlen terület

269

DEBRECEN

66068/283

1/1

kivett beépítetlen terület

270

DEBRECEN

66068/284

1/1

kivett beépítetlen terület

271

DEBRECEN

66068/285

178791/180520

kivett díszkert

272

DEBRECEN

66068/286

178791/180520

kivett út

273

DEBRECEN

66068/287

1/1

kivett beépítetlen terület

274

DEBRECEN

66068/288

1/1

kivett beépítetlen terület

275

DEBRECEN

66068/289

1/1

kivett beépítetlen terület

276

DEBRECEN

66068/290

1/1

kivett beépítetlen terület

277

DEBRECEN

66068/291

1/1

kivett beépítetlen terület

278

DEBRECEN

66068/292

1/1

kivett beépítetlen terület

279

DEBRECEN

66068/293

1/1

kivett beépítetlen terület

280

DEBRECEN

66068/294

1/1

kivett beépítetlen terület

281

DEBRECEN

66068/295

1/1

kivett beépítetlen terület

282

DEBRECEN

66068/296

1/1

kivett beépítetlen terület

283

DEBRECEN

66068/297

1/1

kivett beépítetlen terület

284

DEBRECEN

66068/298

1/1

kivett beépítetlen terület

285

DEBRECEN

66068/299

1/1

kivett beépítetlen terület

286

DEBRECEN

66068/300

1/1

kivett beépítetlen terület

287

DEBRECEN

66068/301

1/1

kivett beépítetlen terület

288

DEBRECEN

66068/302

1/1

kivett beépítetlen terület

289

DEBRECEN

66068/303

1/1

kivett beépítetlen terület

290

DEBRECEN

66068/304

1/1

kivett beépítetlen terület

291

DEBRECEN

66068/305

1/1

kivett beépítetlen terület

292

DEBRECEN

66068/306

1/1

kivett beépítetlen terület

293

DEBRECEN

66068/307

1/1

kivett beépítetlen terület

294

DEBRECEN

66068/308

1/1

kivett beépítetlen terület

295

DEBRECEN

66068/309

1/1

kivett beépítetlen terület

296

DEBRECEN

66068/310

1/1

kivett beépítetlen terület

297

DEBRECEN

66068/311

1/1

kivett beépítetlen terület

298

DEBRECEN

66068/312

1/1

kivett beépítetlen terület

299

DEBRECEN

66068/313

1/1

kivett beépítetlen terület

300

DEBRECEN

66068/314

1/1

kivett beépítetlen terület

301

DEBRECEN

66068/315

1/1

kivett beépítetlen terület

302

DEBRECEN

66068/316

1/1

kivett beépítetlen terület

303

DEBRECEN

66068/317

1/1

kivett beépítetlen terület

304

DEBRECEN

66068/318

1/1

kivett beépítetlen terület

305

DEBRECEN

66068/319

1/1

kivett beépítetlen terület

306

DEBRECEN

66068/320

1/1

kivett beépítetlen terület

307

DEBRECEN

66068/321

1/1

kivett beépítetlen terület

308

DEBRECEN

66068/322

1/1

kivett beépítetlen terület

309

DEBRECEN

66068/323

1/1

kivett beépítetlen terület

310

DEBRECEN

66068/324

1/1

kivett beépítetlen terület

311

DEBRECEN

66068/325

1/1

kivett beépítetlen terület

312

DEBRECEN

66068/326

1/1

kivett beépítetlen terület

313

DEBRECEN

66068/327

1/1

kivett beépítetlen terület

314

DEBRECEN

66068/328

1/1

kivett beépítetlen terület

315

DEBRECEN

66068/329

1/1

kivett beépítetlen terület

316

DEBRECEN

66068/330

1/1

kivett beépítetlen terület

317

DEBRECEN

66068/331

1/1

kivett beépítetlen terület

318

DEBRECEN

66068/332

1/1

kivett beépítetlen terület

319

DEBRECEN

66068/335

178791/180520

kivett díszkert

320

DEBRECEN

66068/336

178791/180520

kivett díszkert

321

DEBRECEN

66068/337

178791/180520

kivett út

322

DEBRECEN

66068/338

178791/180520

kivett díszkert

323

DEBRECEN

66068/339

178791/180520

kivett út

2. melléklet a 2021. évi XIII. törvényhez27

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2

BALATONFÜRED

3928/C/1

1/1

üdülőegység

3

BALATONFÜRED

3928/X/53

1/1

üdülőegység

4

BALATONFÜRED

3928/X/54

1/1

üdülőegység

5

BALATONFÜRED

3928/Y/56

1/1

üdülőegység

6

BALATONSZÁRSZÓ

1069

1/1

kivett hétvégi ház, udvar

7

BUDAPEST

24393/0/A/110

1/1

lakás

8

BÜKKARANYOS

1885

1/1

kivett hétvégi ház, udvar

9

DEBRECEN

017/7

1/1

kivett sportcentrum, Labdarúgó Akadémia

10

DEBRECEN

0181/7

1/1

kivett beruházási célterület

11

DEBRECEN

0181/8

1/1

kivett beruházási célterület

12

DEBRECEN

0204/5

1/1

kivett telephely

13

DEBRECEN

0204/35

1/1

kivett telephely

14

DEBRECEN

0204/36

1/1

kivett telephely

15

DEBRECEN

0204/37

1/1

kivett beruházási célterület

15a.

DEBRECEN

0204/43

1/1

kivett közforgalom elől
el nem zárt magánút

16

DEBRECEN

2919/25

1/1

kivett kollégium

17

DEBRECEN

5116/A/35

1/1

lakás

18

DEBRECEN

5116/A/36

1/1

lakás

19

DEBRECEN

5844

1/1

kivett egyetem

20

DEBRECEN

6187/A/334

1/1

garázs

21

DEBRECEN

6364/12

1/1

kivett iskola, udvar

22

DEBRECEN

7689/31

1/1

kivett általános iskola

23

DEBRECEN

7689/7/A/3

1/2

egyéb helyiség

24.

DEBRECEN

8312/A/1

1/1

gyógyszertár

25

DEBRECEN

8312/A/2

1/1

rendelőintézet

26

DEBRECEN

8312/A/3

1/1

lakás

27

DEBRECEN

8312/A/4

1/1

rendelőintézet

28

DEBRECEN

8882

1/1

kivett általános iskola és sporttelep és udvar

29

DEBRECEN

9041/A/11

1/1

lakás

30

DEBRECEN

9708/A/7

1/1

lakás

31

DEBRECEN

9708/A/8

1/1

lakás

32

DEBRECEN

9717

1/2

kivett lakóház, udvar

33

DEBRECEN

9718/A/23

1/1

egyéb helyiség

34

DEBRECEN

9718/A/24

1/1

egyéb helyiség

35

DEBRECEN

9718/A/25

1/1

egyéb helyiség

36

DEBRECEN

9718/A/26

1/1

egyéb helyiség

37

DEBRECEN

9718/A/27

1/1

egyéb helyiség

38

DEBRECEN

10796/3

1/1

kivett lakóház, udvar, üzlet, raktár

39

DEBRECEN

10796/6

1/1

kivett beépítetlen terület

40

DEBRECEN

10796/7

1/1

kivett oktatási intézmény

41

DEBRECEN

10796/10

1/1

kivett oktatási intézmény

42

DEBRECEN

10796/11

1/1

kivett beépített terület

43

DEBRECEN

10796/11/A

1/1

egyéb épület

44

DEBRECEN

10796/11/B

1/1

egyéb épület

45

DEBRECEN

10796/12

1/1

kivett beépítetlen terület

46

DEBRECEN

10796/16

1/1

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

47

DEBRECEN

19054

1/1

kivett kórház művese állomás és pavilon diagnosztika és műtő és udvar

48

DEBRECEN

19395

1976/3987

kivett közterület

49

DEBRECEN

19398

1/1

kivett beépítetlen terület

50

DEBRECEN

19547

1/1

kivett kutatóintézet

51

DEBRECEN

19548/2

1/1

kivett egyetem

52

DEBRECEN

19548/3

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

53

DEBRECEN

19548/4

1/1

kivett saját használatú út

54

DEBRECEN

19550/1

1/1

kivett beépítetlen terület

55

DEBRECEN

19550/6

1/1

kivett saját használatú út

56

DEBRECEN

19551

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

57

DEBRECEN

19553

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

58

DEBRECEN

19554

1/1

kivett közforgalom elől elzárt magánút

59

DEBRECEN

19555

1/1

kivett egyetem

60

DEBRECEN

19556/1

1/1

kivett saját használatú út

61

DEBRECEN

19556/16

1/1

kivett arborétum

62

DEBRECEN

19556/17

1/1

kivett gazdasági épület, udvar élelmiszer feldolgozó és oktatási épület

63

DEBRECEN

19559/13

1/1

kivett sporttelep és oktatási épület kiszolgáló épület

64

DEBRECEN

19559/74/A/1

1/1

lakás

65

DEBRECEN

19559/103

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

66

DEBRECEN

19991

1/1

kivett kórház

67

DEBRECEN

20209/2

1/1

kivett irodaház

68

DEBRECEN

20442/1

1/1

kivett kollégium

69

DEBRECEN

20924

1/1

kivett óvoda

70

DEBRECEN

20968

1/1

kivett bölcsőde

71

DEBRECEN

20969/A/3

1/1

lakás

72

DEBRECEN

20974

1/1

kivett egyetem

73

DEBRECEN

21055

1/1

kivett lakóház, udvar

74

DEBRECEN

21066/2

1/1

kivett kutatóintézet

75

DEBRECEN

21066/3

1/1

kivett kutatóintézet

76

DEBRECEN

21413

4140/5291

kivett bölcsőde

77

DEBRECEN

21475/A/6

1/1

lakás

78

DEBRECEN

21772/2

1/1

kivett lakóház, udvar

79

DEBRECEN

21782/A/1

1/1

oktatóterem

80

DEBRECEN

21809/1

1/1

kivett irodaház

81

DEBRECEN

21844/13

1/1

kivett iroda

82

DEBRECEN

21865/A/16

1/1

lakás

83

DEBRECEN

21871/A/6

1/1

lakás

84

DEBRECEN

21871/B/1

1/1

garázs

85

DEBRECEN

22227

1/1

kivett beépített terület

86

DEBRECEN

22230/1

1/1

kivett beépítetlen terület

87

DEBRECEN

22335

1/1

kivett vízmű

88

DEBRECEN

22246/1

340662/344410

kivett egyetem

89

DEBRECEN

22246/1/A/1

1/1

kollégium

90

DEBRECEN

22246/1/A/2

1/1

iroda

91

DEBRECEN

22246/1/A/3

1/1

kollégium

92

DEBRECEN

22246/1/B/1

1/1

kollégium

93

DEBRECEN

22246/1/B/2

1/1

kollégium

94

DEBRECEN

22246/3

1/1

kivett saját használatú út

95

DEBRECEN

22248/1

1/1

kivett intézményi közkert

96

DEBRECEN

22249/1

1/1

kivett beépített terület

97

DEBRECEN

27091/14/A/14

1/1

üzlet

98

DEBRECEN

27091/14/A/15

1/1

üzlet

99

DEBRECEN

27091/14/A/20

1/1

üzlet

100

DEBRECEN

27091/14/A/21

1/1

üzlet

101

DEBRECEN

27091/14/A/22

1/1

egészségügyi centrum

102

DEBRECEN

27091/14/A/23

1/1

orvosi rendelő

103

DEBRECEN

27091/14/A/24

1/1

orvosi rendelő

104

DEBRECEN

27091/14/A/25

1/1

orvosi rendelő

105

DEBRECEN

27091/14/A/26

1/1

orvosi rendelő

106

DEBRECEN

27091/14/A/27

1/1

labor

107

DEBRECEN

27091/14/A/30

1/1

orvosi rendelő

108

DEBRECEN

27091/14/A/31

1/1

orvosi rendelő

109

DEBRECEN

27091/14/A/32

1/1

orvosi rendelő

110

DEBRECEN

27091/14/A/33

1/1

orvosi rendelő

111

DEBRECEN

66003/8

1/1

kivett általános iskola és kollégium

112

GYULA

3185/2

1/1

kivett lakóház, udvar

113

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

3927

1/1

kivett oktatási intézmény (felsőfokú)

114

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

3928

1/1

kivett egyetem, diákotthon

115

MÁD

638

1/1

kivett alkotóház és élményközpont, udvar

116

MÁD

639/1

1/1

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

117

MÁD

896/A/1

1/1

lakás

118

MÁD

896/A/2

1/1

lakás

119

MÁD

896/A/3

1/1

lakás

120

MÁD

896/A/4

1/1

lakás

121

MÁD

896/A/5

1/1

lakás

122

MÁD

896/A/6

1/1

lakás

123

MÁD

896/A/7

1/1

lakás

124

MÁD

896/A/8

1/1

lakás

125

MÁD

896/A/9

1/1

lakás

126

MÁD

903

1/1

kivett – Borsay kastély

127

MISKOLC

46096

1/1

kivett üdülőépület, udvar

128

NOSZVAJ

1123/1

1/1

kivett saját használatú út

129

NOSZVAJ

1123/2

1/1

kivett kutatóintézet

130

NYÍREGYHÁZA

0416/5

1/1

kivett udvar, épület

131

NYÍREGYHÁZA

0416/7

1/1

kivett magánút

132

NYÍREGYHÁZA

0416/9

1/1

kivett magánút

133

NYÍREGYHÁZA

1398/1

1/1

kivett főiskola

134

NYÍREGYHÁZA

1398/2

1/1

kivett gyermek- és ifjúságvédő-intézet

135

NYÍREGYHÁZA

1399

1/1

kivett beépített terület Egészségügyi Főiskola

136

NYÍREGYHÁZA

5847/3

1/2

kivett kollégium

137

REGÉC

58

1/1

kivett lakóház, udvar

138

SZARVAS

5324/3

1/1

kivett üdülőépület, udvar

139

SZARVAS

5324/6

1/1

kivett üdülőépület, udvar

140

SZOLNOK

5372/5

1/1

kivett munkásszálló

141

SZOLNOK

9687/2

1/1

kivett szálloda

142

SZOLNOK

9709/3

1/1

kivett pártház

143

SZOLNOK

9709/4

1/1

kivett iskola

144

SZOLNOK

9719

1/1

kivett beépített terület

145

SZOLNOK

9719/A

1/1

földhasználati jog alapján létesült épület oktatási épület

146

ZAMÁRDI

1392

1/1

kivett hétvégi ház, udvar

147

ZAMÁRDI

1398

1/1

kivett üdülőépület, udvar

148

BERETTYÓÚJFALU

331

1/1

kivett kórház

149

BERETTYÓÚJFALU

335/15

1/1

kivett kórház

3. melléklet28

Az Egyetem részére vagyonkezelésbe kerülő állami tulajdonú, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok

A

B

C

D

1

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2

NYÍREGYHÁZA

0416/8/a

1/1

kivett irodaház, udvar

3

DEBRECEN

0164/a

1/1

kivett meteorológiai állomás

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. április 30.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2022: IV. törvény 225. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 9. § hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 197. § a) pontja szerint módosítot szöveg.

6

Az 5. § (3) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 56. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3a) bekezdését a 2021: CXLVII. törvény 56. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 5. § (3b) bekezdését a 2022. évi LIX. törvény 100. § (1) bekezdése iktatta be.

9

Az 5. § (3c) bekezdését a 2022. évi LIX. törvény 100. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 5. § (4) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 56. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (7) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 57. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (8) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 57. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (11) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 100. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (12) bekezdését a 2022. évi LIX. törvény 100. § (4) bekezdése iktatta be.

16

A 6. § a 2023. évi XIX. törvény 106. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 198. §-a szerint módosítot szöveg.

24

A 7/A. §-t a 2023. évi XIX. törvény 105. §-a iktatta be.

25

A 8. § a 2022. évi LIX. törvény 100. § (6) bekezdésével megállapított, a 2023. évi XIX. törvény 106. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 3. mellékletet a 2022. évi LIX. törvény 100. § (8) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére