• Tartalom

13/2021. (XI. 16.) IM rendelet

13/2021. (XI. 16.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról

2023.11.03.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

SZAKVIZSGA

1. A szakvizsga célja

1. § A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga (a továbbiakban együtt: szakvizsga) célja, hogy a szakvizsgára jelentkező személy (a továbbiakban: jelölt) számot adjon a bírósági végrehajtói, illetve a bírósági végrehajtási ügyintézői feladatkör ellátásához szükséges elméleti ismereteiről, gyakorlati szaktudásáról és jogalkalmazási készségéről.

2. Felkészülés a szakvizsgára

2. § (1) A jelöltnek a szakvizsgára való felkészülését segíteni kötelesek azok a személyek és szervek, akiknél, illetve amelyeknél a jelölt a végrehajtási szakmai gyakorlat (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) megszerzése céljából tevékenykedik.

(2)1 A szakvizsgára való felkészülést elősegítő rendszeres oktatásról az igazságügyi alkalmazottak esetén a törvényszék elnöke, az önálló bírósági végrehajtójelöltek esetén a szakvizsgára felkészítő képzésről, valamint a szakvizsgára felkészítő képzésen szerzett ismeretek fenntartása érdekében a továbbképzésről az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája (a továbbiakban: Jogakadémia) gondoskodik.

3. § (1)2 A Jogakadémia az önálló bírósági végrehajtójelöltek részére a végrehajtói szakvizsgára felkészítő, húsz előadásból álló képzést szervez, amelyen kötelező a végrehajtójelölt részvétele. A szakvizsgára felkészítő képzés elvégzését követően a végrehajtójelöltek 2 évenként kötelesek részt venni – a szakvizsgára felkészítő képzésen szerzett ismeretek fenntartása érdekében – a Jogakadémia által szervezett húsz előadásból álló továbbképzésen. A képzésen és a továbbképzésen való részvételről a Jogakadémia tanúsítványt állít ki.

(2)3 Ha az önálló bírósági végrehajtójelölt a képzés vagy a továbbképzés esetén négy előadásnál többről hiányzik, akkor a képzés vagy a továbbképzés négy előadást meghaladóan nem teljesített részét 2 éven belül köteles megismételni.

(3) Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el az oktatás és a végrehajtói szakvizsga feletti szakmai felügyeletet.

4. §4 (1) Az önálló bírósági végrehajtójelölteknek a 3. § (1) bekezdésében meghatározott képzésre, továbbképzésre történő jelentkezését a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján kell benyújtani. A képzés, továbbképzés díja 50 000 Ft.

(2) A képzési, illetve a továbbképzési díj megfizetésével az érintett a képzés, valamint a továbbképzés 20 előadásán való részvételére válik jogosulttá.

(3) A 3. § (2) bekezdése szerinti megismételt képzés, továbbképzés díja megismételt előadásonként 2500 Ft.

3. Vizsgabizottság

5. § (1) A szakvizsgát a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: Szakvizsga Bizottság) tagjaiból a Jogakadémia által esetenként kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

(2) A Szakvizsga Bizottság tagjait a miniszter nevezi ki 5 évre a bírósági végrehajtási jogterület szakemberei közül.

(3)5 Az esetenként kijelölt vizsgabizottság 5 főből áll, akik közül a vizsgabizottság elnöke ellátja a vizsgabizottsági adminisztratív teendőket. A vizsgabizottságot úgy kell megalakítani, hogy abban

a) az Igazságügyi Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium),

b) a bíróságoknak vagy az Országos Bírósági Hivatal elnökének,

c) a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (a továbbiakban: Kar),

d) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának és

e) valamely egyetem jogi karának

képviselői részt vegyenek.

II. Fejezet

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI SZAKVIZSGA

4. Jelentkezés a bírósági végrehajtói szakvizsgára

6. § (1) Bírósági végrehajtói szakvizsgára (a továbbiakban: végrehajtói szakvizsga) az jelentkezhet, aki

a) egyéves végrehajtójelölti szakmai gyakorlatot szerzett, és – a törvényszéki végrehajtójelöltek kivételével – a végrehajtójelölti képzésen való részvételét tanúsítvánnyal igazolja, vagy

b) jogi szakvizsgával rendelkezik.

(2) A szakmai gyakorlat idejébe azt az időt lehet beszámítani, amelyet a jelölt a középfokú iskolai végzettség megszerzése után önálló bírósági vagy törvényszéki végrehajtójelöltként töltött el.

(3) A különböző munkakörökben szerzett szakmai gyakorlatok idejét össze kell adni, és együttesen kell figyelembe venni.

(4) A szakmai gyakorlat megkezdése után a végrehajtói szakvizsgára való jelentkezés szempontjából – a jelölt kérelmére – legfeljebb 1 hónap tartamáig be kell számítani a szakmai gyakorlat idejébe azt az időt, amely alatt a jelölt ténylegesen nem végzett végrehajtási tevékenységet az alábbi ok miatt:

a) táppénzes állomány,

b) szülési szabadság, gyermekgondozást segítő ellátás igénybevétele.

(5) A (4) bekezdés szerint beszámított időtartamok együttesen sem haladhatják meg az 1 hónapot.

(6) Nincs helye a beszámításnak, ha a jelölt a sikertelenség miatt megismételt végrehajtói szakvizsgára jelentkezett.

7. § (1) A szakmai gyakorlat tartamára vonatkozó adatokat önálló bírósági végrehajtójelölt esetén a Kar hivatali szerve, törvényszéki végrehajtójelölt esetén a törvényszék elnöke igazolják.

(2) Az igazolásnak tartalmaznia kell a jelölt tevékenységének rövid értékelését is.

8. § (1) A jelölt a végrehajtói szakvizsgára történő jelentkezését a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján nyújthatja be.

(2) A jelöltnek a jelentkezéssel egyidejűleg a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszerébe a következő dokumentumokat kell feltöltenie:

a) a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt vagy annak hiteles másolatát,

b) a Jogakadémia által kiállított, az oktatáson való részvételt igazoló tanúsítványt vagy a jogi szakvizsga letételét igazoló eredeti bizonyítványt vagy a tanúsítvány, illetve a bizonyítvány hiteles másolatát,

c) a szakmai gyakorlat teljesítéséről és – adott esetben – az abba beszámítható időről szóló igazolást és

d) a szakvizsgára készített, a Jogakadémia által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozat).

9. § (1) A szakdolgozat önálló munkán alapuló, szakmai szempontok szerinti kidolgozása a választott tárgykörnek, amely a jelölt tárgyi ismereteiről és ezek alkalmazásában szerzett jártasságáról tanúskodik.

(2) A Jogakadémia a képzésszervezést támogató informatikai rendszerén közzéteszi a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeit és azoknak a témaköröknek a felsorolását, amelyek tárgyában szakdolgozat nyújtható be a szakvizsgára.

(3) A szakdolgozat terjedelme legalább 48 000 karakter, amelybe nem számít bele a fedlap, a tartalomjegyzék, a felhasznált irodalom jegyzéke, a jogszabályok, valamint azon mellékletek szövege, amelyek nem a szakdolgozat szerzőjének szellemi termékei.

10. § A végrehajtói szakvizsgára bocsátásról a Jogakadémia határoz; kitűzi a végrehajtói szakvizsga helyét és időpontját, kijelöli a vizsgabizottság elnökét és 4 tagját.

5. Végrehajtói szakvizsga kitűzése

11. § A Jogakadémia félévente egy alkalommal tűz ki szakvizsgát, kivéve, ha a szakvizsgára bocsátásukat kérő jelöltek nagyobb száma további szakvizsga kitűzését indokolja.

6. Végrehajtói szakvizsga tárgyai

12. § A végrehajtói szakvizsga tárgyai a következők:

a) a bírósági végrehajtásról szóló törvény és a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyéb jogszabályok,

b) az általános közigazgatási rendtartásról, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról, valamint a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény végrehajtási eljárásra (végrehajtásra) vonatkozó rendelkezései,

c) a zálogtárgyak értékesítésére vonatkozó jogszabályok,

d) a bírósági végrehajtói ügyvitel és pénzkezelés,

e) a bírósági végrehajtói díjszabás,

f) az Alaptörvény főbb rendelkezései, továbbá az igazságügyi szervezetre és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyára vonatkozó főbb szabályok,

g) a bírósági végrehajtói tevékenység ellátásához szükséges jogi alapismeretek (a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, a polgári perrendtartásról szóló törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény, a büntetőeljárásról szóló törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény, a szerkezetátalakításról szóló törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény).

7. Végrehajtói szakvizsga lefolytatása

13. § (1) A végrehajtói szakvizsga a Jogakadémia által meghatározott helyszínen megtartott írásbeli és szóbeli vizsgából áll.

(2) A végrehajtói szakvizsga nyelve magyar.

14. § (1) Az írásbeli vizsgán a jelölt a Jogakadémia által kijelölt személy jelenlétében a végrehajtói tevékenységgel kapcsolatos írásbeli feladatot old meg.

(2) Az írásbeli feladat megoldása céljából két óra áll a jelölt rendelkezésére.

(3) A jelölt az írásbeli vizsgán jogszabályszöveget használhat.

15. § (1) A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság a tagjai által feltett kérdésekre adott válaszok alapján meggyőződik arról, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal a jogi és gyakorlati ismeretekkel, amelyeknek tudása a végrehajtói tevékenység eredményes végzéséhez szükséges.

(2) A szóbeli vizsgán a jelölt szóban ismerteti az írásbeli vizsgamunkájának tartalmát, és válaszol az abban foglaltakkal kapcsolatos kérdésekre.

(3) A szóbeli vizsga nyilvános.

16. § A vizsgabizottság a végrehajtói szakvizsgát az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményének együttes mérlegelése alapján, zárt tanácskozásban értékeli, és a végrehajtói szakvizsga eredményét nyilvánosan hirdeti ki.

17. § A végrehajtói szakvizsgán értékelt szempontok figyelembevételével a vizsgabizottság úgy dönt, hogy amennyiben a jelölt a szükséges ismereteket elsajátította a végrehajtói szakvizsgán megfelelt, ellenkező esetben nem felelt meg.

8. Bírósági végrehajtói oklevél

18. § (1) Az eredményesen letett végrehajtói szakvizsgáról az 1. melléklet szerinti bírósági végrehajtói oklevelet kell kiállítani, amelyet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírnak.

(2) A bírósági végrehajtói oklevelet a vizsgabizottság a Jogakadémia bélyegzőjével látja el.

19. § Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott bírósági végrehajtói oklevél pótlására a kérelmező kétséget kizáró igazolása alapján a 2016. július 1. napja után teljesített szakvizsga esetén a Jogakadémia, az ezt megelőzően teljesített szakvizsga esetén a minisztérium tanúsítványt állít ki.

9. Végrehajtói szakvizsga megismétlése

20. § (1) Ha a jelölt a végrehajtói szakvizsgán nem felelt meg, a vizsgabizottság őt a végrehajtói szakvizsga megismétlésére utasítja.

(2) A végrehajtói szakvizsga többszöri megismétlésének lehetősége nincs korlátozva.

10. Jegyzőkönyv

21. § (1) A végrehajtói szakvizsgáról jelöltenként külön jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben fel kell tüntetni

a) a jelölt nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

b) a végrehajtói szakvizsga helyét és időpontját,

c) az írásbeli kérdéssor megjelölését,

d) a jelölt számára a szóbeli vizsgán feltett kérdéseket,

e) azt, hogy a jelölt a végrehajtói szakvizsgán megfelelt vagy nem felelt meg, és ez utóbbi esetben a vizsgabizottság a végrehajtói szakvizsga megismétlésére utasította.

(2) A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírják.

11. Irattári őrzés

22. §6 A végrehajtói szakvizsga teljes iratanyagát a Jogakadémia őrzi, a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgáról készült jegyzőkönyv másolatát megküldi az Országos Bírósági Hivatal elnöke részére.

12. Vizsgadíj

23. § (1)7 A végrehajtói szakvizsga díja 75 000 Ft, ideértve a megismételt végrehajtói szakvizsgát is.

(2) A jelöltnek a végrehajtói szakvizsga díját a Jogakadémia által meghatározott és a képzésszervezést támogató informatikai rendszerén közzétett módon kell befizetnie.

(3)8 A vizsgabizottság elnökét és tagját jelöltenként a befizetett vizsgadíjból 6000 Ft vizsgáztatói díj illeti meg.

(4)9 Ha a végrehajtói szakvizsgán a jelölt – anélkül, hogy előzetesen jelezte volna távolmaradását – nem jelenik meg, a vizsgáztató részére 4000 Ft vizsgáztatói díj jár.

13. Halasztás

24. § (1)10 A jelölt 6900 Ft halasztási díj befizetése mellett a szakvizsga elhalasztását kérheti.

(2) Ha a jelölt a vizsga időpontja előtt legalább 3 nappal a már kitűzött vizsga elhalasztását kérte, vagy a szakvizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a szakvizsga időpontjától számított 8 napon belül kimentette, és újabb szakvizsgaidőpontot kért, a soron következő szakvizsgára kell beosztani további szakvizsgadíj fizetése nélkül. Ha a jelölt a távolmaradását nem mentette ki, vagy a halasztási díjat nem fizette be, a befizetett vizsgadíjat elveszíti.

(3) Ha a jelölt a távolmaradását a (2) bekezdésben megjelölt időpontig kimentette, de újabb vizsgaidőpont kitűzését nem kérte, kérelmére a vizsgadíjat – a vizsgabizottság tagjainak a 23. § (4) bekezdése alapján fizetendő díj levonásával – vissza kell utalni.

III. Fejezet

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI SZAKVIZSGA

14. Jelentkezés a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgára

25. § A bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgára (a továbbiakban: végrehajtási ügyintézői vizsga) az jelentkezhet, aki

a) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és

b) az arra kijelölt bíró irányításával és felügyelete mellett [a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 262. § (1) bekezdés] egy éven át a végrehajtási ügyintézői feladatkörben szakmai gyakorlatot szerzett, vagy ötéves bírósági végrehajtói gyakorlattal rendelkezik.

26. § A jelöltnek az ügyintézői vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszerébe a következő dokumentumokat kell feltöltenie:

a) a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt vagy annak hiteles másolatát,

b) a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló – a vizsgázó tevékenységének értékelésére is kiterjedő –, a törvényszék elnöke által kiállított igazolást, és

c) a szakvizsgára készített, a Jogakadémia által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozat).

27. § A végrehajtási ügyintézői vizsgára történő jelentkezésre, a vizsgabizottság összetételére, a végrehajtási ügyintézői vizsga lefolytatására, díjára, a szakdolgozat elkészítésére, a vizsgadíj befizetésére, a vizsgáztatók díjazására és a vizsga elhalasztására a végrehajtói szakvizsgára vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

28. § A végrehajtási ügyintézői vizsgán a vizsgázó arról ad számot, hogy a bíróság részéről a bíró feladatkörében eljárva végrehajtási ügyintézőként a végrehajtás elrendelése és foganatosítása terén ismeri és alkalmazni tudja azokat a rendelkezéseket, amelyeket a következő jogszabályok állapítanak meg:

a) a Vht.,

b) a Vht.-ban kapott felhatalmazás alapján kibocsátott kormányrendeletek és rendeletek,

c) a bírósági ügyviteli és pénzkezelési szabályok,

d) az Alaptörvény főbb rendelkezései, továbbá az igazságügyi szervezetre és az igazságügyi dolgozók szolgálati viszonyára vonatkozó főbb szabályok,

e) a felsorolt szabályokhoz kapcsolódó polgári jogi, polgári eljárásjogi, büntetőjogi, büntető eljárásjogi, közigazgatási jogi és pénzügyi jogi rendelkezések.

29. § (1) Az eredményesen letett végrehajtási ügyintézői vizsgáról a 2. melléklet szerinti bírósági végrehajtási ügyintézői oklevelet kell kiállítani.

(2)11 A bírósági végrehajtási ügyintézői oklevélre és a vizsgáról készült jegyzőkönyvre megfelelően irányadóak a végrehajtói oklevélre és a végrehajtói szakvizsgáról készült jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezések.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

31. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

32. §12 E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról szóló 13/2022. (IV. 29.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 5. § (3) bekezdését és 22. §-át a Módr. hatálybalépését13 követően lefolytatásra kerülő szakvizsgák során kell alkalmazni.

33. §14 E rendeletnek az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet, valamint a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról szóló 14/2023. (X. 3.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) módosított 23. § (1), (3) és (4) bekezdését, valamint 24. § (1) bekezdését az e rendelkezések Módr.2.-vel történő módosításának hatálybalépését15 követően benyújtott szakvizsgára jelentkezés és benyújtott halasztási kérelem esetén kell alkalmazni.

34. §16 (1) E rendeletnek a Módr.2.-vel módosított 4. § (1) bekezdése szerinti képzési díjat a Módr.2. hatálybalépésekor17 folyamatban lévő képzés esetén a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kell megfizetni.

(2) Ha az önálló bírósági végrehajtójelölt a Módr.2. kihirdetését megelőzően a húsz előadásból álló képzést oly módon megkezdte, hogy legalább egy előadásra már jelentkezett a Módr.2. kihirdetését megelőzően, és azon az előadáson részt is vesz, számára a húsz előadásból álló képzés további része sem díjköteles, kivéve a 35. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

(3) Ha az önálló bírósági végrehajtójelölt a Módr.2. kihirdetését követően, de még a Módr.2. hatálybalépése18 előtt a húsz előadásból álló képzést oly módon megkezdte, hogy legalább egy előadásra már jelentkezett a Módr.2. hatálybalépését megelőzően, számára azok az előadások nem díjkötelesek, amelyekre a Módr.2. hatálybalépését megelőzően bejelentkezett, és a húsz előadásból álló képzés további előadásaira a 4. § (1) bekezdése szerinti képzési díj arányos részét kell megfizetnie képzési díjként.

35. §19 (1) E rendeletnek a Módr.2.-vel módosított 4. § (2) bekezdése előírását a 2024. január 1. napját követően megtartásra kerülő képzés és továbbképzés esetében kell alkalmazni.

(2) Ha az önálló bírósági végrehajtójelölt a húsz előadásból álló képzést megkezdte, de nem fejezte be 2023. december 31. napjáig, a képzés fennmaradó részét 2026. január 1. napjáig kell elvégeznie, azzal, hogy a 34. § (2) bekezdése szerinti esetben a díjmentesség 2024. november 1. napjáig áll fenn, a képzésrész azon előadásaira, amelyeken az önálló bírósági végrehajtójelölt 2024. november 1. napja után vesz részt, a 4. § (1) bekezdése szerinti képzési díj arányos részét kell megfizetnie képzési díjként.

1. melléklet a 13/2021. (XI. 16.) IM rendelethez


Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság
....../...... szám

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI OKLEVÉL
A Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tanúsítja, hogy
..................................................................,
aki ................................, ...... év ...... hó ........ napján született,
a mai napon a bírósági végrehajtói szakvizsgán megfelelt.

Budapest, ...... év .................. hó ... napján
.................................................................
a vizsgabizottság elnöke

......................................................

......................................................

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja

......................................................

......................................................

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja


P. H.

2. melléklet a 13/2021. (XI. 16.) IM rendelethez


Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság
......./...... szám

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI OKLEVÉL
A Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tanúsítja, hogy
..................................................................,
aki ................................, ...... év ...... hó ........ napján született,
a mai napon a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgán megfelelt.

Budapest, ...... év .................. hó ... napján
.................................................................
a vizsgabizottság elnöke

......................................................

......................................................

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja

......................................................

......................................................

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja


P. H.
1

A 2. § (2) bekezdése a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (3) bekezdése a 13/2022. (IV. 29.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 22. § a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

7

A 23. § (1) bekezdése a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 23. § (3) bekezdése a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 23. § (4) bekezdése a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 24. § (1) bekezdése a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 29. § (2) bekezdése a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

12

A 32. §-t a 13/2022. (IV. 29.) IM rendelet 4. §-a iktatta be.

13

A hatálybalépés időpontja 2022. április 30.

14

A 33. §-t a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 8. §-a iktatta be.

15

A hatálybalépés időpontja 2023. november 3.

16

A 34. §-t a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 8. §-a iktatta be.

17

A hatálybalépés időpontja 2023. november 3.

18

A hatálybalépés időpontja 2023. november 3.

19

A 35. §-t a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 8. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére