• Tartalom

2021. évi CXXXIII. törvény

2021. évi CXXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról1

2023.04.06.

1. Az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló, Biatorbágy belterület 9571/4 helyrajzi számú ingatlant (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) – a (2) bekezdés szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítményekkel és azok tartozékaival együtt – ingyenesen az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kell adni az Alapítvány nevelési és oktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás időpontja a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásának – a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium kormányzati magasépítési beruházás megvalósítását követő, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése szerinti – megszűnését követő 60. nap.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(5) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium kormányzati magasépítési beruházás során állami tulajdonba kerülő és az Alapítvány nevelési és oktatási feladatai ellátását szolgáló ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium kormányzati magasépítési beruházás megvalósítását követően könyv szerinti értéken az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az ingóságokról a tulajdonátszállást követő 60 napon belül jegyzőkönyvet kell felvenni.

(6) Az (1) és (5) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa. tv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest VIII. kerület belterület 38563/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület Bíró Lajos utca 57. szám alatt található ingatlant (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) tulajdonába kell adni a Szeretetszolgálat szociális, társadalmi felzárkózást ösztönző feladatai elősegítése érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Szeretetszolgálat az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4), (5), (7) és (8) bekezdését.

(5) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

3. A Tiszántúli Református Egyházkerület részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Berekfürdő belterület 493 helyrajzi számú, természetben az 5309 Berekfürdő, Berek tér 13. szám alatt található ingatlant (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen – az egyház hitéleti és ifjúsági feladatainak ellátása érdekében – a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonába kell adni.

(2) A Tiszántúli Református Egyházkerület az ingatlant a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az ingatlanon fennálló vagyonkezelői jogviszony – külön elszámolás nélkül – a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik. A vagyonkezelői jogviszony megszűnéséből fakadóan a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő egymással szemben semmilyen jogcímen nem támaszthatnak követelést.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. A Don Bosco Szalézi Társasága részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest IV. kerület belterület 72997 helyrajzi számú, természetben az 1042 Budapest IV. kerület Árpád út 199. szám alatti ingatlan 25161/26666 tulajdoni hányadát ingyenesen – oktatási, nevelési és ifjúsági feladatai ellátásának elősegítése érdekében – a Don Bosco Szalézi Társasága tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Don Bosco Szalézi Társasága az (1) bekezdés szerinti ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) A Don Bosco Szalézi Társasága az (1) bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Kornis Klára Gyermekotthon kiköltözéséig – ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető – térítésmentes használati jogot biztosít a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére, amelynek feltételeit a Don Bosco Szalézi Társasága és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megállapodásban rendezik.

(5) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. Egyes állami tulajdonú ingatlanok egyházi tulajdonba adása

5. § (1) Az állami tulajdonban álló Budapest XII. kerület belterület 9158/4, 9158/5 és 9240/10 helyrajzi számú ingatlanokat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: Ingatlanok) „kivett diákotthon” megnevezésű ingatlanként kell nyilvántartásba venni. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának átvezetésére irányuló eljárást az MNV Zrt. kérelmére az ingatlanügyi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelemben kizárólag e törvénynek a művelés alól kivett terület elnevezése változását, valamint az Ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az ingatlanügyi hatóság ügyintézési határideje 15 nap.

(2) A Budapest XII. kerület belterület 9240/10 helyrajzi számú ingatlant az MNV Zrt. kérelme alapján az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal törli az Országos Erdőállomány Adattárból. A törlésre irányuló kérelemben kizárólag e törvénynek az Országos Erdőállomány Adattárból való törlést, valamint az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az erdészeti hatóság ügyintézési határideje 15 nap.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően az Ingatlanokat az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – hitéleti, oktatási, felsőoktatási célok elősegítése érdekében – ingyenesen, 1/2 tulajdoni arányban a Dunamelléki Református Egyházkerület, 1/4 tulajdoni arányban a Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség és 1/4 tulajdoni arányban a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Bencés Perjelség (a továbbiakban együtt: Kedvezményezettek) tulajdonába kell adni.

(3a)2 A (3) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4), (5), (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(4) A (3) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az Ingatlanok forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződésben rögzíteni kell, hogy az Ingatlanok használata során a Kedvezményezettek kötelezettsége a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevétele, különösen a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése.

(5) A (3) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Kedvezményezettek az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalják.

(6) A (3) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

(7) A (3) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő végleges bejegyzését követően a Dunamelléki Református Egyházkerület kérelmére az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a Budapest XII. kerület belterület 9240/10 helyrajzi számú ingatlannak az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerint erdőnek minősülő területét az Országos Erdőállomány Adattárba tanerdő rendeltetéssel nyilvántartásba veszi. A kérelemben kizárólag e törvénynek az Országos Erdőállomány Adattárba tanerdő rendeltetéssel való nyilvántartásba vételt, valamint az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az erdészeti hatóság ügyintézési határideje 15 nap.

6. A Steindl Imre Program keretében megvalósuló beruházásokra vonatkozó szabályok

6. § (1)3 Az Országgyűlés Hivatala vagy a beruházásokra a Kormány döntésével megbízott állami projektcég (a továbbiakban együtt: Építtető) által a kiemelt nemzeti emlékhely területén és a településkép-védelmi környezetében megvalósított beruházások (a továbbiakban: Beruházások) során létrehozott közmű- és közterületi infrastruktúra elemei a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását követően ingyenesen, a közmű, illetve a közterület tulajdonosa tulajdonába adhatóak.

(2) A Beruházások során az Építtető az általa a vagyonkezelésében lévő ingatlanon végzett értékmegőrző, valamint értéknövelő fejlesztésekkel és beruházásokkal összefüggésben jogosult – selejtezési szabályzata figyelembevételével – a bontással járó munkálatok elvégzésére, a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítésére, hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezésére, továbbá jogosult megbízási szerződést kötni a tulajdonosi joggyakorlóval a hulladéknak nem minősülő vissznyereményi anyagok értékesítésére.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 13. §, a 19. §, a 23–25. § és a 27. §, a 29. §, 33. § és a 36. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § és a 28. § 2022. január 2-án lép hatályba.

(4) A 12. §, a 14. § és a 16. § a kihirdetést követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(5) A 15. § és a 2. melléklet a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a magyar állam között a Budapest XIV. kerület belterület 29834/15 helyrajzi számú ingatlant érintő vagyonrendezési eljárást lezáró szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba.4

(6) A 31. § a Budapest V. kerület belterület 24710/4 helyrajzi számú ingatlan társasházi albetéteinek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése napján lép hatályba.

(7) A 35. § és a 4. melléklet a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.5

(8) Az (5)–(7) bekezdés szerinti rendelkezés hatálybalépésének naptári napját az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.6

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

9. §8

9. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

10. §9

10. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

11. §10

12. §11

13. §12

14. §13

15. §14

16. §15

11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

17. §16

18. §17

19. §18

20. §19

21. §20

22. §21

23. §22

24. §23

25. §24

26. §25

27. §26

28. §27

12. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

29. §28

30. §29

31. §30

32. §31

33. §32

34. §33

35. §34

36. §35

a) 36
b) 37

37. §38

13. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosítása

38. §39

39. §40

14. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

40. §41

15. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

41. §42

42. §43

16. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása

43. §44

44. §45

45. §46

17. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

18. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

1. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez55

2. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez56

3. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez57

4. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez58

5. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez59

6. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez60

7. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez61

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 17.

2

Az 5. § (3a) bekezdését a 2022: XXIV. törvény 245. §-a iktatta be, szövege a 2023. évi VII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a 2022. évi LXVIII. törvény 49. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1/2022. (IV. 4.) NVTNM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2022. március 30.

5

Az 1/2022. (VII. 19.) GFM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2022. július 2.

7

A 8. § a 2022: XXIV. törvény 246. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 31. § a 7. § (6) bekezdése alapján a Budapest V. kerület belterület 24710/4 helyrajzi számú ingatlan társasházi albetéteinek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése napján lép hatályba.

31

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 36. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére