• Tartalom

2021. évi CXXXIV. törvény

2021. évi CXXXIV. törvény

egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról1

2022.06.29.

1. Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvény módosítása

1. §2

2. Az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény módosítása

2. §3

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

4. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

5. Az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény módosítása

18. §19

6. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

19. §20

7. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

8. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

27. §28

9. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

28. §29

10. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

29. §30

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

30. §31

12. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

13. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

36. §37

14. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

37. §38

15. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

16. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény módosítása

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

17. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. §68

68. §69

18. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

69. §70

70. §71

71. §72

72. §73

73. §74

74. §75

75. §76

76. §77

77. §78

78. §79

19. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

79. §80

80. §81

81. §82

20. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

82. §83

21. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

83. §84

84. §85

85. §86

86. §87

87. §88

22. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

88. §89

89. §90

23. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

90. §91

91. §92

92. §93

93. §94

94. §95

95. §96

96. §97

97. §98

98. §99

99. §100

100. §101

101. §102

102. §103

103. §104

104. §105

24. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

105. §106

106. §107

107. §108

108. §109

25. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása

109. §110

110. §111

111. §112

26. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

112. §113

27. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

113. §114

28. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

114. §115

115. §116

116. §117

117. §118

118. §119

119. §120

120. §121

121. §122

122. §123

123. §124

124. §125

125. §126

126. §127

127. §128

128. §129

129. §130

130. §131

131. §132

132. §133

133. §134

134. §135

135. §136

136. §137

137. §138

138. §139

139. §140

140. §141

141. §142

142. §143

143. §144

144. §145

145. §146

146. §147

147. §148

29. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

148. §149

149. §150

150. §151

151. §152

152. §153

30. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

153. §154

154. §155

155. §156

156. §157

157. §158

158. §159

159. §160

160. §161

161. §162

162. §163

163. §164

164. §165

165. §166

31. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

166. §167

32. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

167. §168

168. §169

169. §170

170. §171

171. §172

172. §173

173. §174

174. §175

175. §176

176. §177

177. §178

178. §179

179. §180

180. §181

181. §182

182. §183

183. §184

184. §185

185. §186

186. §187

187. §188

188. §189

189. §190

190. §191

191. §192

192. §193

193. §194

194. §195

195. §196

196. §197

197. §198

198. §199

199. §200

200. §201

201. §202

202. §203

203. §204

204. §205

33. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

205. §206

206. §207

207. §208

208. §209

209. §210

34. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

210. §211

35. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

211. §212

212. §213

213. §214

214. §215

215. §216

216. §217

36. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

217. §218

218. §219

219. §220

220. §221

221. §222

222. §223

37. Záró rendelkezések

223. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § és a 81. § 2022. január 2-án lép hatályba.

(3) A 62. § és a 67. § e) és f) pontja 2022. február 2-án lép hatályba.

(5) Az 50. §, az 51. § és a 68. § 2022. április 2-án lép hatályba.

(6) A 48. §, a 49. §, az 52–56. §, az 58–61. §, a 63–66. § és a 67. § h)–k) pontja 2022. június 28-án lép hatályba.

(7) A 11. alcím, a 100. §, a 102. § és a 103. § c)–g) pontja az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXV. törvény 2. §-ának hatálybalépése napján lép hatályba.

224. § (1) A 69–75. § és a 78. § az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 79. § és a 80. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 82–84. §, a 86. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

225. § (1) Ez a törvény

a) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatnak,

b) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/884 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2019/816 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2021. évi CXXXIV. törvényhez224

2. melléklet a 2021. évi CXXXIV. törvényhez225

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 17. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 167. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére